םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


םתובישחמ םידבאמ הרותה ירופיסו ,תודבוע ינפב םידמוע םינבר

גניסמ לאכימ תאמ
ןצינ י"ע תילגנאמ םוגרית

טנרטניאב סמייט קרוי-וינה ןותיעב העיפוה תילגנאב הבתכה
2002 ץרמב 9


יפכ ולוכ םיירצמ תאיצי רופיס .אל השמ םג .םייק היה אל םלועמ הארנכ ,תידוהיה המואה יבא ,םהרבא
דודו .וחירי תומוח תלפה רופיס רובע רבדה ןוכנ המוד ןפואב .שחרתה אל םלועמ הארנכ הרותב חוודמש
גיהנמ היה אוהש הארנ .הלודג הריבל םילשורי תא ךפהש תח אלל ךלמה רשאמ ירמגל תרחא תומד היה
.חתפתמו ריעצ םעל דכלמ עצמ קפסל ידכ רתוי רחואמ לדגוה ולש ןיטינומה רשא ,ימוקמ

25 ךשמב התביבסו לארשיב ורפחש םיגולואיכרא לש רקחמ ירפ ןניה רשא ,הלאכש תומיהדמ תונעט
לכ עקשוה אל הנורחאל דע לבא .םייסקודותרוא אל םינבר ברקב תבחרנ הזיחא ןהל ונק ,תונורחאה םינשה
.םינימאמה רוביצ םע םהב ןודל וא הלא תונויער ץיפהל ץמאמ

תוצראב םייביטברסנוקה םידוהיה ןוילימ 1.5 תא תגציימ רשא ,תיביטברסנוקה תודהיה דוחיא תעונת
"םייח ץע" םשב רפסה .השדח תונשרפ םע הרות רפס - הנש 60 הזמ הנושארל - רואל האיצוה ,תירבה
,תונשלבה ,היגולואיכראה ימוחתמ םינורחאה םיאצמימה תא ןובשחב האיבמ רשא תונשרפ עיצמ
אוה ,רפסה תריצי לע ולמעש םיכרועה רובע .תומודק תויוברת רקחו (ישונאה ןימה רקח) היגולופורתנאה
רתוי תישונא הרות יבגל הפקשה יזכרמה יתדה םרזה ךותב םדקל ,םלועמ םיזעונה םיצמאמהמ דחא גציימ
.תיהולא רשאמ

,רנשוק דלורה יבר רמא ",םיבר םיאשונב ןויסנ ירב ויה אל םייתדה םיגיהנמה ,ןילקורבב יתלדג רשאכ"
םה ,םויכ" .שדחה רפסה לש םירבחמה דחאו "םיבוט םישנאל םירוק םיער םירבד רשאכ" רפסה רבחמ
".הרותה ירופיס לש תיתודלי הסריגב םילוענ םה ךא ,הירוטסיהו תורפס ,היגולוכיספב עדי ילעבו דאמ םיסונמ

.תאז תונשל ףאוש ,סל'גנא סולב תודהיל הטיסרבינואהמ רביל דוד ידיב בתכנו ףסאנש ,"םייח ץע" רפסה
רבחמ ,קוטופ םייח ידיב ךרענש) ליבקמ ילגנא םוגרת םע דחי ,יטרדנטסה ירבעה טסקטה תא עיצמ אוה
- ופוסבו ,םיידוהי םיגהנמ יאשונב תונשרפ ירמאמ ,ףד רחא ףד ףסונ שוריפ םע דחיו ,("םירחבנה" רפסה
הלכו תורשכ יקוחו הרותה תוליגממ לחה ,םינוש םיאשונב םיעודי םידמולמו םינבר תאמ םירמאמ 41
.םימיה תירחא ןוזחו הביבסה תוכיאב

םיגיהנמ קפס אלל ועיתפי ,תבש לש הרות תאירק יסקט וא תושרד ןמזב ןויעב םיארקנה ,הלא םירמאמ
אישנ ,רלסקו טרבור תאמ ,"בורקה חרזמה לש תוקיתע תויגולותימ" אשונב רמאמ ,אמגודל .םיבר םייתד
רצונ אל תישארב רופיסש הארנ שדח ירקחמ עדי סיסב לעש ןעוט ,סל'גנא סולב תודהיל הטיסרבינואה
התעפשהש ,הימטופוסמב רוקמב עיפוה אוהש ,רלסקו רמ ןעוט ךכ ,רתוי ריבס .לארשי רוזיאב ורוקמב
לקדיחה תורהנ לש םהיתודג לע תיתפוקתה הילעה ךותמ חמצש הארנ רשא ,לובמה רופיסב םג תרכינ
.שמגליג תולילע לש ימטופוסמה סופאהמ הארנכ לאשנ ,רלסקו רמ ףיסומ ,חנ לש ורופיס .תרפהו

רוספורפ ,ןיול .י יל תאמ ,"תיכ"נת היגולואיכרא" רמאמהמ םג הדימ התואב ועתפוי םיבר םיארוק
התואב תילארשי הייהשל םיקיתע םיירצמ תורוקמב תוסחייתה לכ ןיא" .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
ןוגכ ,תוטעמה הפיקעה תודעה תוסיפ ".תופיקעו תוילוש ןה אשונב תומייקה תויודעהו" ,בתוכ אוה ",ץרא
תירוטסיהה תונוכנה תא תמאל תנמ לע תוקפסמ תויהלמ תוקוחר" ,ףיסומ אוה ךכ ,םיירצמ תומשב שומישה
".ארקמב םיחווידה לש

ללוכה רוזיאה לש קיתעה ומש - 'ןענכ' ץראב תובשייתההו שוביכה רבדב תויודעה םג תולפרועמ המוד ןפואב
,ףיסומ אוה ,תבשוימ יתלבו המוח אלל התיה וחירי יכ תוחיכומה תוריפח .ןיול רמ בתוכ ךכ - לארשי תא
םייק ,רמוא אוה ,ךכמ הריתי ".עשוהי רפסמ רייטצמש יפכ אלמהו זעה שוביכה תא תורתוסכ רוריבב תוארנ"
תפוקתב םילשוריל ך"נתה לש םיראופמה םירואיתב תוכמותה "תויגולואיכרא תויודעב רומג רוסחמ" טעמכ
.המלשו דוד

םינברה בור ברקב ןבומו רתוי וא תוחפ לבוקמ" ונושלכו ובתככ תיתדבוע ןוכנ וניא ך"נתה ויפל ןויערה
."םייח ץע" רפסל םימרותהמ דחאו סל'גנא סולב 'יניס' תסנכה תיבב בר ,פלוו דוד ןייצ ",םייביטברסנוקה
,ןורחאה חספב ".ךכב רימחמה ףונפנה תא בוהאל אל םייושע" ,רמא אוה ,םייתד םיגיהנמ רפסמ לבא
םיכסמ "ינרדומ גולואיכרא לכ השעמל" יכ פלוו ברה רמא ,ולש תסנכה תיבב םינימאמ 2,200 ינפב השרדב
עיצה ברה ".ללכב ורק םא ,םירבדה ורק הב ךרדה הניא םירצמ תאיצי תא הרותה תראתמ הב ךרדהש"
,תוריתס ליכמה ,רופיסב תורדרדיההו תויועטה רבדב "תוילשאמ תוחכפתה לש הליפת" הניכ אוהש המ
םוש ואצמ אל" יניסב ורפחש םיגולואיכרא ,רמא אוה ,השעמל .תעייסמ תודעב רוסחמו םיריבס יתלב םירבד
".דיחי סרח רבש אל וליפא - לארשי יטבשל תובקערחבש ןומזיתה ינפמ דחפ ךרד ,הליגש ץמואל הצרעהמ לחה ,תונוש תובוגתל התכז ברה לש ותאצרה
לש לובמ השרדה וילע האיבה ,םלועה ביבס םיידוהי םימוסריפב החוודש רחאל .ותפצוח לע סעכב הלכו
תובוגת לביק םג אוה לבא .תודהיה לש רתויב תיסיסבה הכרדהה תחת הריתחב ותוא ומישאהש םיבתכמ
,ילא ובתכו ינורטקלא ראוד יל וחלש ,ילא ורשקתה םינבר המכ םכל רפסל לגוסמ ינניא" .הכימת לש תובר
תא סחיימ אוה .פלוו ברה רמא "',וב םינימאמ ונלוכש המ תא תרמאש ךכ לע םיהולא ךתוא ךרבי' םרמואב
".וב םינימאמ תמאב םהש רבדה תא רמול םינבר לש ןוצרה יאל" ולש השרדהמ רצונש "ץוציפה"

,ץרה ףסוי תאמ הרותה תונשרפ לע תיביטברסנוקה העונתה הכמסנ ,"םייח ץע" רפסה לש ומוסריפ ינפל
רומאה "ירבעה ך"נתה" רפס אצמנ ,1936 -ב רואל אצי רשאכ .יטירבה םימעה רבח לש ישארה ברה
רוביח רבדב תובר תולאש הלעה רשא ,הינמרגמ ןזואהלוו סוילוי ןוגכ םידמולמ לש הרומח תרוקיב תחת
תותיחנ תא םיגדהל םיירצונ תונויסנו תללותשמ תוימש-יטנא לש הפוקתב דבע רשא ,ץרה .וקוידו טסקטה
.טסקטה לש ותומלשו ורשויב יפוד ליטהל ןויסנ לכ החד ,"השדחל" סחיב "הנשיה תירבה"

בתכ אוה ,הרז ץראב םידבע תויהלכ "שיבמ" הכ רבע ומצע רובע איצממ היה אל םע ףא יכ העדב וקיזחהב
".הירוטסיה ארקיהל םייואר ך"נתב םיראותמה םיעוריאה קר ,םיקיתעה חרזמה יבתכ לכ ןיבמ" יכ

עורזה - םיאקירמאה םירבעה תוליהק דוגיא רשאכ ,1981 דע תישממ תורחתב הלקתנ אל ץרה לש ותשיג
,טואלפ רתנוג יבר לש ותכירעב .םהלש הרותה תונשרפ תא ומסריפ - תימרופרה תודהיה לש תימשרה
לש וקויד לע רגית וארקש תוילאוטסקטו תויגולואיכרא תויודע לש תרבוגה תוחכונב תאז תונשרפ הניחבה
תונורכז ,הדגא ,סותימ" לש בוריע התוויה תישארב "תיישעמ" יכ תונקספב העבק תונשרפה .יכ"נתה חווידה
םיירצמ תאיצי תא לבא ".יזכרמ יגולואית ןויער לש םילבכב וידחי וכרכנ רשא ,תורוקמ רחא שופיחו םיקוחר
-כ םיירצמ תאיצי רופיס תא ובישחהש םידמולמ ויהש תורמל ".הירוטסיהה םוחתל" תונשקעב הכייש איה
".טועימ תעד" םיווהמ םהש הנייצ תונשרפה ,"םע רופיס"

ןפואב לדג םיירצמ תאיצי רואיתב קפס הליטמה תדמולמה תודעה לש הלקשמ ,רתוי רחואמ הנש םירשע
.בורה לש וזל הכפה טועימה תעד יכ דע ,יתועמשמ הכ

יונישל םינתינ יתלבה וירבדכו השודקכ הרותל סחייתהל םיכישממ םה .םיסקודותרוא םידוהי ברקב אל לבא
ירבדב הריהצמו (1993) ןוטס תרודהמכ העודי םלצא רתויב הצופנה הרותה תונשרפ .םיהולאה לש
".םיהולא ידי-לע השמל ונתינ הרותב הלימו תוא לכ" יכ החיתפה

תכל קיחרמ הכ "םייח ץע" יכ רמא ,יסקודותרוא ידוהיו קרוי-וינ לש הטיסרבינואב רוספורפ ,ןמפיש סנרול
הריפכ לש היציזופואב" ותויה ידיל עיגמ אוה ךכב ןיחבהל ילבמ יכ דע ,תוינרדומ עדי תוסיפת תלבקב
רבדב תויהתה בורש ,םוקמ לכמ ,ןייצ אוה .תיביטברסנוקה תודהיה תלמסמ םצעבש המ לש "תומכסומב
.רמא אוה ",םלועל םש קודבי אל יסופיטה תסנכה תיב רקבמ" .רוחאמ תוריהזב ורתסוה ך"נתה קויד

לש ירוטסיהה סיסבהש תבשוח ינא" .קפסה קמוע יבגל תוחונ יא םישח םייביטברסנוק םינבר רפסמ וליפא
תחאו ,דנלירמ ,היבמולוקב 'םולש תיב תליהק' תינבר ,ןמסורג ןזוס הרמא ",תומיאל ןתינו ינויגה אוה טסקטה
תינברה הרמא ,ךכמ ךפיהל תזמורו תרבוגו תכלוהה תיגולואיכראה תודעל רשאב ".םייח ץע" יכרועמ
".הקיתשבש תודע איה 'תודעה' בור .הרק אל הזש תודע לכ ןיא" :ןמסורג

טסקט םימשיימ ונא דציכ" .הפיסוה איה ",טסקטב תועיפומה תויחצנה תותימאה וניה ירובע יתימאה אשונה"
ןמסורג תינברה .םישנ רובע רתוי יטנוולר ותושעל הניה ,הנייצ איה ךכ ,תחא ךרד "?21-ה האמל הז שדוקמ
לש ך"נתב תטלובה המגמה תא ןתמל ץמאמב ",םייח ץע" תקפה לע ודבעש תובר םישנמ תחא הניה
תישארב רפסמ עטקה ,אמגודל .םיינרדומ םיארוק רובע רתוי םיענל טסקטה תא ךופהלו םירבגה ןוטלש
הז עטק - ןב תורהל תדמוע איהש ךכ לע םיהולא ירבד תא העמושב הקחצ תנקדזמה הרש דציכ ראתמה
וניאו ןכתיי" הרש לש הקוחצש "םייח ץע" עיצמ ותונשרפב .קופקפ לש קוחצכ יתרוסמ ןפואב שרפתמ
םישנא גוז לש םתווקת יבגל החמש לש קוחצ אלא ,םדקתמ ליגב ןוירה לש ינויגה-יתלבה ןויערל הבוגתה
".ןיאושינ ייח לש תימיטניא הבריק שדחל םינקדזמ

רינשוק ברה לבא .המכסה-יא לש תובר תודוקנ ענמנ יתלב ןפואב ויה ,ההובג הכ תובכרומ לעב טקייורפב
בכשת אל רכז תאו" :בכ חי ארקיו רפסב קוספל העגנ המכסה הגשוה אל היבגל הדיחיה הדוקנה יכ רמוא
םישנא רפסמ" .ברה רמא ",םימלש ונלוכ ונייה ותיא חוסינל עיגהל ונחלצה אל" ".איה הבעות ;השא יבכשמ
אל תעב הב ךא .תיביטברסנוקה הדמעכ תאז ץמאל םינכומ ונייה אל .רדסב הניא תוילאוסקסומוהש ושיגרה
".ךכ םע הלועפ ףתשל ןכומ היה דחא לכ אל יכ ,וננמז תב היגולויב ידי-לע ךרפוהש יפוא הזש רמול ונלוכי
םיילאוסקסומוה םיסחי יבגל הרותה ירוסיא יכ תנייצמה ,תככורמ הסריג לע םיכרועה ורשפתה רבד לש ופוסב
ינב םיילאוסקסומוה םינימאמ הכרבב םדקל" םיכירצ םייביטברסנוקה תסנכה יתבשו "יתועמשמ חוכיו וררוע"
".הליהקה לש תויוליעפה לכב םינימה ינש

ך"נתה ףוסבל היהי הזש אוה יפצה .םיקתוע 100,000 -מ רתוי ורכמנ ,רואל "םייח ץע" אצישכ ,ותסה זאמ
.ב"הראב םיביטברסנוקה תסנכה יתב 760 לכב יטרדנטסה

ץרה לש ותונשרפש ןייצ ,קרוי-וינ לש הטיסרבינואב בורקה חרזמה רקחמלו ך"נתל רוספורפ ,תימס .ס קרמ
ךשמל הביבסב היהי אל 'םייח ץע' םא" .רומא אוה ",םיהדמ רבד הז" .םינש 65 ךשמב דמעמ הקיזחה
".עתפומ היהא ,רתוי וא הנש 50

.תויגולואיכראה תוילגתה בצקב יולת תויהל יושע ,םוקמ לכמ ,וייח ךרוא
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא