םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכםיהולא (שי) ןיא

99 'קוא א"ת , דוד ןב :תאמ

תיעבמ "הז המ" ,םיפלא תואמ
תיעוצקמ הבסהל רותב םידעור
םתוחה ירמושו םינייד ,םישמש
ם"תס ירפוס םגו םיקידצ ,םידיסח

! ןיא ,והז שישקב . .אשידק-הרבח
.ןנואל רתומ ,ייה . .םימכח ידימלת
! הסנרפ הייהת אל עוצקמכ תד
.הסירקל הבורק רבכ הדובע תכשל

טטומתת םוב -ב צ"דבה תיישעת
(!תמא לע) שבייתי םיפסכה לובמ
םיזופת ףיטקל וחלשי םידרח
םיזוחא 20 -ל קנזת הלטבא

! דובכה ךלה ,םיהולא ךלה
דובעל וכרטצי ,ם ל ו כ ןכ ,םלוכ
?"עדוי ימ" ,קעז ישארה ברה זא
!"עגתשהל רשפא ,2000 גאב ילוא הז"

:םיערה זע לוקבו עיפוה חישמ ןאכ
"םכילע יתדבע םתס"
!! " ם י ה ו ל א   ש י "
םירשעה האמה תאצ םויב יהיו
"ם י ה ו ל א   ן י א" :םיימשמ לוק דרי
תבשב ץצופתה ,"םלועה ףוס" ומכ הז
ת ד ל םירוכמב הזחא המיאו

? םיהולא ןיאב סנרפתנ יממ
? םיישפוחה ינפב לכתסנ ךיא
הווקתה הדבא םיתמה תייחתל
הוורע דוע אל השיא לש הלוקו

! םיאולימ תושעל ךרטצנ וישכע
,םילותב קודבל תוכזה תא דיספנ
!שדחה בצמב טטומתת ס"ש
! שדקמה ימלוח ודבאתי יאדוו

היטרקואית םלעית םלועה לכב
היטרקומד ודמלי (הרירב ןיא) םינבר
,תרוכשמה הכלה . . .תורשכה יחיגשמ
תרוקשתב הדובע ושפחי םיר"ומדא

(הבוח הז) וחתפי םימוסח תובוחר
.אבצל פוה פוה ,תובישי ידימלת
הלכשה ולבקי םידלי ןוילימ
הלשממ דקפתל ליחתת ףוס ףוסו


1902-1994 ,ץיבבולמ יברה
ידוהי "חישמ"

'Mashiach'
1626-1676 ,יבצ יתבש
ידוהי "חישמ"

'Mashiach'

םייחה תשדקה לע היתוחולשו תדה לש המוצעה תוליעפה לכש ,ךויח םע תוארהל בתוכה תנווכ)
סוקופ סוקוה הזיא ,הנניא וא הנשיש תינוימד הנומא וזיא לע היונב ,תווצמה יולימו
.ונייח ירדס תא תונשל ,לוק-תב עמש והשימש ללגב ,לוכי לעופבש ימימש
(איהש תמא לכמ בושח רתוי הזו םינוילימ לש הסנרפ םה חישמו םיהולאש רמול הצור ןכו
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא