םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכםימודאה תונולחה

הבושתב תרזוח תלייח ,הנפד לש אמא - ילמ תאמ
,םירוחש םישיבכע ירוק ןיב הדכלנש הדלי
םיחא תמחלמ לש הלחתה הפ האורה

שארמ תואיכ םלושמש ןנתאל םיכחמ
...םיששובתמ םניאו
םישרשרמ םינומלש דיב ירה םיבוט יכ
!םירותיוו סויפ ,תמא םולש לומ
םיחא תמחלמ לומ תובצקה
.םימחו םיסייפמ הרות-ירבד םוקמב םיפודיגו תוללק

ונרשבמ רשב םצעב םהו
... םידוהי - םהרבא-ינב ונלוכ ירה
םיפודיג לומו םינומהב ואוב ,הבה זא
םירוחש םיעבוכ םתוא לומ דחאתנ .םייפא הנמ ריזחנ
!םימודא תונולחמ םיציצמש

םימלשמ אל רתוי ,םירתוומ םהילעש טילחנ
.םינומלש-תובצקה דוע אל ,םייתפש סמ אל

...םידדצ ינש קר םיכירצ דלחב םולש תושעל יכ

םימיא הארמ יתיאר ברעב לומתא
םימודאה תונולחה / ןלבקה בוחרב שדוק תליהק םילשוריב

םירוחש תרותית יבחר םיעבוכב תויומד וניאר
םיגרוסמ תונולחמ םיציצמ
קוחה יפלכ שא-ףשר הרוי הפ לכ
,םינוליחה ,ונלוכ יפלכ
.םיחאה תמחלמ שא תא הפ ריעבהל םימייאמ

...םימייאמו תונולחמ םיציצמ
הלשממב םיראשנ
בר-ברעמ תבכרומ םהיניעבש
!םיקלמעו םיצקש לש
...םיכחמו
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא