םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכהנפד

ישיא רבשמ תובקעבש תלייח ,הנפד לש אמא - ילמ תאמ
הבושתב הרזח םואתפ
הרבעמ ףדוע חרס ומכ - התחפשמ - ונתוא הריאשהו

Religion Merchants


המחלמל תאצל תעדויש וז תא
תולווע לומ תמחולש
םישנא לש לבסל השיגרש
תויח םגו
תיב ירסח םתוא תפסואש
...תובוחרמ


תוחידב בוש עומשל הצור
תוליפת הצור אל
...םילומלמו תוניחתו

ונלש חוכה ,הנפד
!םינפה לש המינפב אוה
,תימצע הוואגו תושיחנב
םימלשומ ונניאש - ןיבהל תלוכיב
ףואשל דימת לבא
.םיהולא םלצ תויהל

הנפד ,בושחלו
חומה יאת תא קיסעהל דימת
...םירופאה

הנפד יתדלי ,אנא זא
ונילא ירזח
תבשוח השיא תויהל
...םישנא ןיב


!הנפד

ךניא תאו ,הדלי ,יתמק רקובה
םנמא הפי ,הפילק הראשנ
!ךתלב לבא

ינממ לזג והשימ
ךממ בנג והשימ
עתפל בנגתה והשימ
.ךתנובת תא לבלבו

םיהולא - תרמוא תא
םינלזג ינב םינלזג - תרמוא ינא
עצמאב תמאהש הארנו
.םיבטקה ינש ןיב

הרזחב ךתוא הצור
לגלגתמש קוחצו םייניע תפי
תינשקע ךתוא הצור
ונלוכ יפלכ הסירתמו
.לאה ותוא ללוכ

םינושמ םיקוח ירחא יאלמתש הצור אל
תועמשמ ירסחו םיינוציח ,םישועמ
תוחילס לש ףוצרפ ךל היהיש הצור אל
"עמשנו השענ" לש ,המלשה לש
...תויעבטב ,הנפד ,אמאכ ךתוא הצור
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא