םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ידדה דובכו תונלבוס תנש ונל היהתש

ב"סשת הנשה שאר ,סייר םחנמ


שנת סובלנות וכבוד הדדיףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא