םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ידדה דובכו תונלבוס תנש ונל היהתש

ב"סשת הנשה שאר ,סייר םחנמ


שנת סובלנות וכבוד הדדיףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא