םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


MatHalacha

תיתכלה הקיטמתמ

שנועה

,ןוינכטב לגס רבח תאמ)
(ןוינכטה לש םיטנדוטסה ןותיע - "ילוק"ב עיפוה

שודיחה תוחור לא התוחיתפ תא (!תפסונ םעפ) ןוינכטה תלהנה החיכוה הנשכ ינפל
תויתביסל ןוכמה תא החתפ ,רוחשה תוחוכ לכ לש תויודגנתה לומ לא ,רשאכ ,הנרדומהו
.ז ,הקיטמתמל הטלוקפה לש הבר ,יקומ .ש ,רוכזכ ,ודמעוה ןוכמה לש ושארב .תיתכליה
.תישומיש היפוסוליפל הקלחמה ןמ ,הסנפ ןשושו ,הקיזיפל הטלוקפה לש הבר ,סניפ

ןתומכש תוביס אוה ונממ קפוהש המ לכש וצימשה םיזיעלמהו ,ןוכמב ועקשוה םינוילימ
ןרוקמש םיכרד תונואת :םניחב רודה ינ"ואג ראשו אריפש ,ץיבר ,ך"ש םינברה םיקפסמ
תליכא ללגב יערד הירא ברה ,תודינ תליעב ללגב םייאבצ תונולשכ ,תולוספ תוזוזמב
קירבמ יטסיטטס רקחמ ,לשמל - הלא לכל יעדמ סוסיב םג קפסמ ןוכמה ,םנמא .תופירט
שי ןכא םא אוה קפס םלוא .תופירט ילכוא םה ןונבלב םיגרהנש םילייחה תיברמש חיכוהש
.םייח םינבר ירבד הקיטסיטטסב חיכוהל ךרוצ

ןתינ .תחא תינכפהמ תילגתב ,וב ועקשוהש תועקשהה לכ תא ןוכמה קידצה הנורחאל ,הנה לבא
:רובידה תושר תא ,יקומ ברה ,תילגתה לעבל אנ

MatHalacha

ולפנש תונוסאה תא הנמי ימ ירהו .ץיקה ןועש רבדב תקולחמב יתיגה רשאכ יל אב ןויערה
רסוחלו תבש לוליחל םרוג רבדהש דבלב וז אל !האירבה ישעמב תאזה תוברעתהה ללגב ונילע
יהי םויל רמואה םיהולאכ תויהל תורמיתה ,לבב לדגמ השעמ םג אוה ירה ,ינורכ ינבר הניש
.הליל יהי הליללו םוי

אלש עודמ ,תועש זיזהל םדא ינב םילגוסמ םא :ימותל יתבשח ,ךכב רהרהמ ידועב ,הנהו
זאו ?ישילשל ינשו ,ינשל ןושאר םוי תא ךופהל רמולכ ?םימי םג זיזהל םילגוסמ ויהי
,ןייטשנייאכ .תילמשחה הרונה דוס תא ןיבהשכ ,ותעשב ,ןוסידאכ .קרבכ הנבהה יתוא התכיה
.היצולובאה רוא וילע חרזשכ ןיוורדכ .ילמשחה עונמה דוס תא ,שולש ןב ,ןיבהשכ

םינש הזמ .תונויער ינש לש םתשיגפמ הנבותה הדלונ ,ולאה םילודגה םילגמה לכ לצא ומכ
םאה .ם"וכע ינבמ ויה םויה דע לגרודכב םלועה תופולא לכש הז דציכ הלאשה יתוא הקיסעמ
,םירבדה ינש תא יתרביחשכ ,הנהו ?ש"מי םייוגה יהולאל סחיתמ "םיהולא שי"-ש ןכתיי
דועב ,תבש לוליח ללגב ידוהיה םעה לע תואב תורצה לכש ןכתיי אל םאה :הניכשה יל התלגנ
גהנומ היה ול הרוק היהש המ הז קוידב ירהו ?םייתימאה תבשה ירמוש םה ש"מי םירצונהש
זא יכ ,אוה ךכ םא !ילוכו ,ינשל ןושאר ,ןושאר םויל ךפוה תבש םוי ובש ,"ץיק עובש"
!תבשב ,םצעב ,תאז םישוע "ןושאר" יורקה םויב םיחנה ,םירצונה

.קוידב ,בל ומיש ?אצומ ינא המ ,הנהו .יתחנה תא ששאל ,'א קרפ תישארב לא יתכלה דיימ
,תורפב תודרלו תוברלו תורפל םהל רמא ,הווחה תאו םדאה תא םיהולא ארב ישישה םויב
,"ברע יהיו רקוב יהיו" אל ."ישישה םוי רקוב יהיו ברע יהיו" :בל ומיש ,ןכ ,ןכ ,זאו
!ישיש םוי ןיידע היה אבה רקובהש ?רומאל םיאב םירבדה המ !"רקוב יהיו ברע יהיו" אלא
!ןושאר םוי השעמל היה תבשש דמלו אצ ןאכמו !הז היה ישיש ןיידעו ,רקוב היהו ,ברע היה
םדאה תאירב זאמ ,ולאה םיכוראה תורודה לכ ךשמבש איה ךכמ הכרפהל תנתינ יתלבה הנקסמהו
,םירצונה קרו !ילג שירבו היסהרפב תבשה תא ,דחא דע םלוכ ,םידוהיה םיללחמ ,ןושארה
!השדקל תבשה לע םירמוש ,םביל תולרעב

MatHalacha

ךכ לכ ריבכ לכש םלועל דירוהש לע :םירבד ינש לע םיקולאל תודוהל ךירצ :תכרעמה תרעה)
היה לגוסמש דע ,דומלתה ילופליפב ומצע תא ןמיא יקומ ברהש לעו ,יקומ ברה לש הז ומכ
(!הזכש ןקותמו לפלופמ ןועיט ודי תחת איצוהל

,תבש תורנ האמכ) תורקי רואב הריאמ יקומ ברה לש ותילגת םג ,הלודג תילגת לכ ומכ
םיינוליחה וטימהש ץיקה ןועש תא ,קלמע לש ותחלצה תא .תחא תבב תובורמ תודבוע ,(ךרעל
םוי ךותל תבשה תסנכנ ךכ ירהש ,תבש לוליח תיחפמכ קר ,רבד לש ופוסב ,ררבתמש) םעה לע
לוליח תחפומ הבש) הרומג הלטב ןיב אלפומה םאתימה תא ,(!תיתימאה תבשה אוהש ,ןושארה
.םימי תוכיראו רשואו רשוע ןיבל (לוחת אלש םוי לכב תבשה

תוישעמה תוכלשהה המ .תוישעמ תוכלשה םג ינש דצמו ,יטרואית ךרע שי הלודג תילגת לכל
ישיש םויב םגו ,ןושאר םויב ןהו תבש םויב ןה הדובע לע טלחומ רוסיא :ןבומכ ?הז הרקמב
.םוי םוי םשה ךרובי .תווצמב ןירדהמל ,עובשה ימי ראשבו .ןוחטיב רתיל
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא