:הדיצב הנטק השקבו ,הבוט שפוח תנש

!םעפ דוע םירמוא ונחנא ?ונרמא רבכ הבוט שפוח תנש
!םישנא רתויש המכ ךרבל םיצור ונחנא :הנטק השקב םג ונל שיו
,(word 97 טמרופב) הזה word-ה ץבוק תא וסיפדה ?ונל רוזעל םיצור
,( . . . הברמה לכו) םיקתוע רפסמב

,םינכשה לש ראודה תוביתב ולשלשו תופי תופטעמל וסינכה
,אוהה יאנותיעל וא ,םכלש בושיה/ריעה שארל וחליש וא
. . . 'ז התיכמ הרומל וא ,הרדחמ הדודל וא

,הבוט שפוח תנש םכלש םירבחלו תורבחל לחאל םג דאמ יוצר
(. . . םהל דיגהל המ םיעדוי רבכ םתא) email -ב ץבוקה חולשמ י"ע

! הדות

(!םכתא םג ושכע ללוכ הז) "שפוח" רתא ירוחאמש םישנאה

(zipped , הזה word 95 -ה ץבוק תא וסנ ?word 97 םכל ןיא)ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא