והשימ רזח ,רקובב 3:50 תוביבסב ,1999 ץרמב 6 ,תבש םויב
.רתאל סנכנו טנרטניאל רבחתה ,תבש-ברע יוליבמ
.רתאב 50,000 -ה רקבמה היה הז
ונרובע הרצי לבויה דובכל
:אבה image-ה תא ונלש האלפנה תיאקיפרגה:וזה הגיגחה לגרל רתאב עיפוהש ףדה היה הזו!בוט לזמ
!50000 םיגגוח ונחנא


(!ןבומכ ,ךתוא םג ללוכ הז) ונלוכל בוט לזמ

ונלש home page -ל תוסינכ 50,000 םיגגוח ונחנא
!1997 רבמבונ זאמ

?םיעדוי ונחנא ךיא)
(home page-ה תיתחתבש counter-המ


:העונצ הנתמ םישקבמו םישגרתמ יד ונחנא

,תדלוהה םוי לגרל
:ונלש תפתושמה הרטמה ןעמל והשמ ושע
,"אל וא תונקל" ב תוצלמהה יפל רפוסב ונק
,"ינוליחה חוכה"ב םיבותכה םירבדהמ דחא ושע
,"הבושתב הרזחה"ב קבאמל ורזע
,םיסרטנוקה יחלושל ופרטצה
,םירבחל וקלחו רתאהמ םיריילפ וסיפדה
.(םירבד המכ וא) רחא רבד לכ וא

!וב דימתהלו והשמ תושעל רקיעה

,ןאכ ונתוא רקבל י/חכשת לאו .ב.נ
!עובשב שולש-םיימעפ-םעפ תוחפל

ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא