"עונת עונ ןכ יפ לע ףא"
הכלהו הימונורטסא לע

2002 לירפאב 5 ,ישילשה שפוח סנכ ,ןצינ לש האצרה

:הנומתה לע וא ןאכ וקילקה ("pps" - "slide show" טמרופב ץבוק) האצרהה תא דירוהל

Astronomy and halachaףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא