"עונת עונ ןכ יפ לע ףא"
הכלהו הימונורטסא לע

2002 לירפאב 5 ,ישילשה שפוח סנכ ,ןצינ לש האצרה

:הנומתה לע וא ןאכ וקילקה ("pps" - "slide show" טמרופב ץבוק) האצרהה תא דירוהל

Astronomy and halachaףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא