םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


:ינוליח ןוחצינ

םילשוריב קחצי ןונמא לש האצרה הלטוב ךכ

רחש תאמ


2000 ראורבפב 7 ,ינש םוי

הנוכשב ס"נתמב ומצעבו ודובכב םיהולא לש האצרה םייקתהל תדמוע ישילש םויב
תוינוליחה תונוכשהמ תועדומה לכ תא ונשלתו וטוא ונגרא -הככ זא .םילשוריב תינוליח
וזש יתבשח לכ םדוק זא ,תושעל רשפא דוע המ יתבשח ךכ רחא .(בוש ולת םהש תורמל)
הרבחה רקבמל יתשגינ .יקוח אל הז יתעדלשו ס"נתמב ול עיפוי םיהולאש הפצוח
עיפוהל םילוכי אל וירבחו ןונמא תמאבש ,ןוכנ הזש יל רמאנ הלחתהב .יתררבו םיס"נתמל
םג רדסב הזש םושמ רדסב הזש יל הרמאו הדיקפ ילא הרשקתה העש רובעכ לבא ,םש
לע הל יתרפיסו ףסונ דעצ תושעל ילעש יתעדי זא .ירצונ וא יברע רנויסמ םש עיפוי םא
ןכלו ,16 ליגל תחתמ רעונל תדל ףיטהל רוסאש רמואש ,לארשי תנידמב תד תפטה קוח
וירבחו ןונמאל תנתונו קוחה יפל תלעופש ,םיס"נתמל הרבחהש - שקבמ אל - שרוד ינא
יתינענ .םלואל םיניטק תסינכ רשפאתת אלש ךכל םג גאדת ,ס"נתמב עיפוהל תורשפא
יתבשח ימותל ינאו .םיטרפה לכ םע סקפ םהל חולשל ךירצ ינא ךכ םשלש
יתינפ ליבקמב .סקפ םהל חולשל וישכע ךלוה ינא זא ,קוחה תא עדוי ןטפשמ=רקבמש
ילא רוזחל חיטבה אוה .ןינעה לע ול יתרפיסו זרופ תסנכה רבח לש ירטנמלרפה רזועל
יתלאשו ,האצרהה תויהל הרומאש הפיא ,הליג ס"נתמל יתרשקתה ליבקמבו ,הבושת םע
הנופש ןושארה אל התא" הבושתב יתינענ .רדסב אל הזש םיבשוח אל םה םא םתוא
,ןודנב םולכ ושעי אל םהש עדוי ינא ,םדיצמ לופיטל הפצמ ינניא ."הזב םילפטמ .ונילא
עוריא םויק לע םיימעפ ובשחי םה האבה םעפב תוחפל זא ורשקתי םישנא םא לבא
הל םינתונ אל ירצונ רנויסמ לש האצרה איבמ ינא םאש ברעתנ ואוב .הנוכשב ירנויסמ
איהש לודג כ"כ ץחל היהי רושיא הל היהי םא םגו ,הרוק המ הנשמ אלו םייקתהל
שיש םישנא ענכשלו םוקמל אובל יוניש רעונו יריעצ תא ןגראל בשוח ינא עגרכ .לטבתת
.הילשאל תרחא היצפוא


ישילש םוי ,תרחמל

זא .םדקתמ לופיטב רבכ אשונהש יל רמא אוה .םיס"נתמל הרבחה רקבמל םויה יתעגה
ןונמא לש האצרהה אשונב םילפטמ םהש יל רמאנ םש םגו ילאיתוקי ןנראל ןופלט יתמרה
,וישכע רבד לש ופוסב .הזב םילפטמ םהש יל ורפיסו ישפוח םעל יתינפ .ברעב םויה קחצי
המ !הלטוב האצרההש יל ועידוהו םיס"נתמל הרבחהמ ילא ורשקתה ,14:15 העש
וישכע-םילשורי יגיצנל ורשקתה םישנא ןומה) לודג ירוביצ ץחל םישוע םאש הארמש
ףוסב זא (העפוהה םייקתהל הרומא התיה ובש ס"נתמלו םיס"נתמל הרבחלו הייריעב
.תמייקתמ איהש ינפל דוע העפוהה תא םילטבמ

- הבשחמל הדוקנ
.ךכ רחא םיעוצפ ליצהל תוסנל רשאמ ומויק ינפל עוגיפ עונמל תוסנל יאדכ

ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא