google תועצמאב שפוח רתאב שופיח

google תועצמאב שפוח רתאב שופיח :שופיחה תזורחמ תא וסינכהו ,אבה רושיקה לע וקילקה


Hofesh

?םתשפיחש המ תא םתאצמ אל
:booka - ב םג תוסנל ץלמומ:שופיחה ןפוא
.ןהיניב OR עצבמ שופיחה עונמ ,חוורב תודרפומ םילימ רפסמ םימשורשכ
!וגצוי םה קר זא ,םילימה לכ תועיפומ םהבש םידומע ואצמנ םא ,לבא


ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא