שפוח רתאל ת/בדנתמ םישפחמ ונחנא

!שפוח רתאל רוזעל י/אוב

.רתאב םירקבמלו שפוח יתימע ,שפוח ירירגשל רמוח םיחלוש ונחנא עובש ידמ
םיכירצ ונחנאו ונלש יונפה ןמזב ,תובדנתהב תישענ רתאב ונלש הדובעה לכ
!הרזע

:תושעל ךממ םישקבמ ונחנאש המ הז

תויומכב דייטצהלו (זכרמה רוזאב) ונתיאמ דחאל עיגהל תועובש המכב םעפ -
.תורבוח / םיריילפ / םירקיטס לש תולודג
ןיכהל .רמוח םהילא חולשל ךירצש םישנא לש המישר לבקל עובשב םעפ ךרעב -
יפסכמ שפוח-.ה.ל.ע תתומע י"ע ןמוממ חולשמה) חולשלו המישרה יפל תוליבח
.(תומורת

...לכה הז

?הז תא תושעל ה/לוכי ה/תא

תבותכ ,החפשמ םשו םש ינייצ/ןייצו webmaster@hofehs.org.il -ל בותכ/יבתכ
.רשק ךתיא רוצינ ונחנא .ןופלטו האלמ
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא