אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא


הנידמ-תד םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1998 רבמצד :6 'סמ

,םידומיל ,םיבתכמ ,םיעצבמ ) הזה ןוילגה תעפוהב ברה רוחיאה לע םילצנתמ ונחנא
.הזה בוכיעל ומרג שדוחה ונארק/וניארש םיינש וא רפסו םיינש וא טרס וליפאו הדובע
( !החילס:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרחה תומילאלו תיתדה הייפכל ענכיהל אל
"שפוח" תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,ןצינ ,םוחנ ,םעונ :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס


:שדוחה עטק

:"תירוטסיה הטלחה" אוה םעפה "שדוחה עטק"

:עבק לארשי תנידמ לש קדצל הובגה ןידה תיב

:"בירעמ" .(10.12.98 תונורחא תועידי") !יקוח יתלב - םידרחה סויגמ רוטפה
תייחד רדסה" :"ץראה" "!יקוח אל - תובישי ינב סויג-יא - תירוטסיה הקיספ"
עירכהל תבייח תסנכה הנש ךות "!יקוח וניא תובישיה ידימלתל יאבצה תורישה
קושב תבלתשמ הניאש המלש היסולכוא רצוי םייקה רדסהה" :קרב טפושה .אשונב
."תכלוהו הלדג תויטרפו תויתכלממ תובצקהב התולתו התלחנ אוה ינועה ,הדובעה
!ונסייגתהש זאמ רבכ תאז םיקעוז ונחנא !הקירמא תא וליג

ךלי אל" :הנוע ךש ברהו ,(רתאב ףד האר) "השק הילפא" :בתוכ קרב טפושה *
ששחמ םיטפושה 11 לע החטבאה תא רבגתל טלחוה ןידה קספ ןתמ רחאל דימ ."םהל
.םדגנכ םימילא םישעמל

אל ץ"גב םוש :רמא ךש ברהש דועב ,קרב דוהא ביגה "היטרקומדל בושח םוי" *
ריאמו .(ל"נכ "תונורחא תועידי) "השודקה הרותה דומילב תועד דיגהל לכוי
דירש כ"ח .ץראה ןמ ודרי םה סייגתהל וצלואי הבישי ידימלת םאש ,רמא שורופ
!אוה ךופהנ ?סעכה עודמ :םילאוש ונא וליאו ,ולא םירבד לע תופירחב ביגה
!םדוק תחא העש הפיו !ודריש

וביגה "הבושתב םילייח ריזחנ ,סויג ונילע ופכי םא" :םימייאמ םג ורסח אל *
שי תידרחה הרבחב םג .(10.12.98 "בירעמ") ביבא-לתב רוג תבישיב םיכרבא
"רימ" תבישי ידימלת !לשמל ,םכידלי לע ובשח .דגנמש תופטהל םיאלפנ םידמעומ
.(ל"נכ "בירעמ") "ונקחצו ונעמש" :םישגרתמ םניאו םיגאדומ םניא םירעש האמב
רעונה" :הפקתהה איה רתויב הבוטה הנגההש ,אצומ (הרותה לגד) ינפג כ"ח
?ימ לש "הבוח" .(10.12.98 "ץראה") "הרות דומלל הבוחהמ טמתשמ ינוליחה
אל ינפג !הרות ידמ רתוי םידמול ונחנא !ונידימלת לש אלו ונלש אל יאדווב
אבו ,הבושתב רוזחי" - דרחתי ינוליחה רעונהש :ול הוואתמ ובלש תא ףיסוה
."לאוג ןויצל

קר .יאדווב) םיטמתשמ םניא הרות ידמול" :קרב ינב תייריע שאר ,ץילרק ברה *
"בירעמ ףסומ") "הרבסהב איה ונלש היעבה ; (םיטמתשמ םה ויללחו ל"הצ ילייח
(תואירבה רש ןגס :ינמז דיקפת) הבושתב ריזחמ ,םכחה ירזינבו .(11.12.98
= אוה) ברעתמ ללכב אוהש יל עירפמ" :ץ"גב תטלחהל ביגמ (11.12.98 "ץראה")
םה המ ?םידרחה לש ילכלכה בצמה לע ןידה קספב ןודל םתוא םש ימ (. . .ץ"גבה
ונחנאש בוט ונל ?םינוליחל ונתוא ךופהל ?ונלש םייחה ךרד תא עובקל םיצור
.("ץראה) "םיינע

אבצל וחלשיי ראשהו ,תובישיב ראשיי יתוכיאה ידרחה רעונה :םיששוח ל"הצב *
!יולגב ודיגיש ?הררבה ?"ראשה" הז המ .(11.12.98 "תונורחא תועידי")

ץ"גב תטלחה :תמאה תא רמול תדחופ הנניא ("ץראה") טחוש תירוא :11.12.98
וזכ הטושפ הלאש םע דדומתהל לגוסמ ונניאש חיכוה ץ"גב !"תינדחפ הטלחה" איה
איה קוחה ינפל ןויוושה תלאשש ףא ,אבצל סויגב םינוליח תיילפאל תעגונש
.ןהב קוספל רומא ץ"גבש תוירקיעה תולאשהמ

יחכונה רודיסהש םיעדוי םה םג לבא ,ץ"גב תטלחה תא ופקת םידרחה :11.12.98
דומיל לאידיא ,תוסרוק תוידרחה תובישיה :("תונורחא תועידי") לגרה תא טשפ
תוחפו םהייח תמר רופישב רתוי םיקוסע םיכרבאהמ םיברו ,ררופתמו ךלוה הרותה
."שדוק ירפסב תוקמעתהב

שורדל וטילחה יזנכשא-ידרחה םלועב םינברה יבושחמ העברא" :14.12.98
"תובישיה ירוחב דמעמ ןיינעב ווק-סוטטסה תא קוחב ןגעל והינתנמ
.("בירעמ")

?ירוחב) ירוחב סויג ביבס הרשפ לע ורסא הרותה ילודג תוצעומ :18.12.98
.("ץראה") תובישיה (!יטמתשמ

תיב תא ןולוח תייריע לש חוקיפ תוחוכ וניפ רקוב תונפל 2 העשב ינש לילב :7.11.98
ותעשב ןתינ טלקמה .("םירע יתש") ןולוחב "ןובנ" ןוכית ס"יב טלקמב לעפש תסנכה
םיפיטמ ורדח תסנכה תיבל .שממ לש תסנכ תיב םהל םקויש דע םיללפתמל "תינמז" הינסכאכ
תתומע םע דחי ,םירוהה קבאמ .היולג הרוצב רפסה תיב ידלי לע "ודבע"ש ,"הבושתב הרזח"ל
.שממ לש םיעצמא וטקננ םויכ קרו ,תובר םינש ךשמנ ,ןהכ ןר כ"ח דצמ הרזעו ".ה.ל.ע"
.צ"גבל תונפל םימייאמ "ןובנ"ב םיללפתמה" :לובג עדוי וניא םייתדה לש םנובאיתש אלא
רדרדי בצמה ?ששח ."תומילאל רדרדי ןיינעהש" ששח םייקו ,"תופפכה תא ריסהל וטילחה" םה
ךלומל םהיתוחפשממ םידלי לש םתליזגו תידרח תוירנויסימ םולכ ?הכ דע היה המו ?תומילאל
רפס תיב ךותב לעופש ,תסנכ תיב לש ותריגס תשרפ :18.12.98 ?המשל תומילא הנניא ידרחה
.("םי-תב-ןולוח תועידי") המויסל העיגה אל ןיידע תונורחאה םינשב ןולוחב "ןובנ"
.דלונ םרט ,רבתסמ ,ןוצרה .ןוצרמ ונפתי םיללפתמהש ,היה הייריעה םע םוכיסה

רזח ןומולס ברהש רחאל ,תורשכ תדועת הוקת-חתפב תודעסמה ולבקי םיישדוח לש רוחיאב :98
,תודעסמו םיזילטיא ילעבש ?הצר אוה המ .הדועתה תלבקל םיאנתה תרמחהל ויתושירדמ וב
םיחיגשמה - םה .תורשכה יחיגשמ ידיב קסעה תוחתפמ תא ודיקפי תורשכ תדועת לבקל וצריש
תוחתפמ תא םג שקיב אלש בוט .("חתפב המ") ברעב םתוא ולעניו קסעה יתב תא וחתפי -
?אל עודמ םצעב .הפוקה

18 ינב ס"ש יליעפ םיכרבא ןידל דימעהל השירדב ןוחטיבה רשל הנפ ןהכ ןר כ"ח :29.11.98
ס"ש לע טרסב םתופתתשהב תיטילופ תוליעפב וקסעו ל"הצמ םרורחש יאנת תא םירפמש ,הלעמו
.הרות לש הלהאב גרהיל וקיפסה םג םה םייתניב .("תונורחא תועידי") "הכפהמה ידלי"

םילביטספב הכימתה םוצמצ עבות ,םילשורי תייריע שאר ןגס ,רלימ ידרחה :29.11.98
תבשב םיחותפה הפק יתבו תודעסמ דגנ הפיכאה תרבגהו תבשב םילעופה םינואיזומו
םכשאר לע וז הרצ םתאבה תוריחבב םכתופתתשה-יאב !םינוליחה םילשורי יבשות .("בירעמ")
!םכידי ומב

םינוליחל םידרח ןיב שדחה הבירמה דקומב אצמנ םילשוריב אליממ קנעה טקיורפ :1.12.98
תועידי" .("בירעמ") .אליממ טקיורפב עונלוק יתב תלעפה ריתהל םיברסמ םידרחה .ריעב
דרפלא עיקשמה ."אליממ טקיורפב עונלוק יתב תמקה םידפרטמ םידרח" :1.12.98 "תונורחא
.(2.12.98 "בירעמ") לארשיב ויתועקשה תא קיספמ םידרחה תוברעתה תובקעב :בוריקא
תויחל יל סאמנ" .(2.12.98 "ץראה")"לארשיל יתסנכנש עגרה תא ללקמ ינא" :בוריקא
הביבא תאמ הבתכ .(8.12.98 "בירעמ םיקסע") בוריקא דרפלא עיקשמה רמא "ןאכ םוזילו
דקומו ןבדנ ,םרות ,םזי - בוריקא - (11.12.98 "ץראה ףסומ") סעוכ בוריקאשכ" :ירול
גרבצלוה םירפא הזיא עיגמ םילשוריב היינב תונש 4 ירחא .ער חור בצמב יורש ,יתרבח
."תבשב לועפל םילולעש עונלוק יתב ללגב אליממ טקיורפ תא ול רצועו

ותאניש תא ףשוחה ,ץיבר ידרחה םע ןויאר לע - "ךומכ ךערל תאנשו" רמאמב סשוב הדה : 1.12.98
םייניעה לוגלגו "םעונה ירבד" דעבמ תעפעפמש ,םינוליחה יפלכ םירוצעמה תרסח
.םילשוריב הבושתב םירזחומה תבישי שארב הזה ץיברה דמע ידכב אל .("םישנא")

ינא" :רודישה תושר ר"ויל הנשימה דיקפתב שדוח ישוקב ,קינס"ש ,לובטוב יבג :1.12.98
בשוי ינא םויה ,ולשכיי אל םהש גאדא ינא ,םיזרכמה לכל ,דיקפת לכל תופיכ ישבוח ףוחדא
,םיווש ובלו ויפש ,רשי ידרח ףוס ףוס .("םישנא") "זרבה לע דיה םעו קפודה לע עבצא םע
.טקשב םישועו םיבשוח וירבח לכש המ תא רמוא אוהו

.("בירעמ") "רצחב תוקורז ואצמנ ירודכ ברל הינתנ יבשות לש תושקב יפלא" :2.12.98
ואצמנ וכלשוהש תושקבב .ס"ש לש תוריחבה ךלהמב ופסאנ ,תוישיא תוקוצמ תופשוחה ,תושקבה
ברה" :אוושה לילא יטופש תא "עיגרמ" ס"ש ר"וי .םישקבמה לש םיאלמה םיישיאה םיטרפה
."ריינ םתסב רבודמ ירה הכרבה ירחאו ,תריינה לכ תא ךרב ירודכ

:תמדקתמ תודהיל העונתה .תויתדה תוצעומה םוצמצל העצה תשבגמ םינפה תדעו :3.12.98
קוח"-ה תא הנושאר האירקב הריבעה תסנכה :29.12.98 .("ץראה") ץגב ףקוע קוחב רבודמ
,"ץ"גב ףקוע" קוח והז .("תונורחא תועידי") תסנכב "םיביטברסנוקו םימרופר םלוב
בתוכ ,"היטרקומד ףקוע קוח" והז .(29.12.98 "ץראה") ןולא ןועדגו רחש ןליא םיבתוכ
.30.12.98 -ב "ץראה"

ואדנל יזועב ךומתל יושע קינטוג ףסוי ד"בח שיא ילרטסואה ידרחה רנוילימה :3.12.98
ןייפמק ןמממ ,רנוילימה לש ונדוד ,קינטוג ריאמ .("בירעמ") הלשממה תושאר לע דדומתיש
לש ודמעמ ביבס ד"בח תודיסחב ערקה .(1.12.98 "בירעמ") והינתנ דגנ ד"בח ידיסח לש שדח
םינוילימה - ערק אל ערק .(6.12.98 "בירעמ") קימעמ קינטוג ףסוי רדראילימה
"ץראה") "יטילופ ןמור לש ורופיס" רמאמב ןלוג המריבא .םידרחה לא םימרוז םידראילימהו
תא הניצקהו בחר רוביצ הזיגרה "םידוהיל בוט יביב" ד"בח לש תוריחבה תמסיס :(4.12.98
.ד"בח לש הטובה תיטילופה תוברועמה


:30.11.98 "בירעמ" :האבה העידיה תא ונאבה (5 'סמ) רבמבונ ןמויב :98
ריזחמ) ירזינב המלש ."םידרחב עוגפל אל ידכ" םימודנוק םע תוזרכ ושלתנ
תא םישאמ (הרואנה לארשי תנידמ לש תואירבה רש ןגס :ינמז קוסיע ,הבושתב
.(רתאב ףד האר) ןעט "?ולוז טבש ונחנא המ" .תומהבתהב תינוליחה הרבחה
םירבדה .ירזינב רשה ןגס לע םיסעוכ ולוז טבשב" :בתוכ "בירעמ" ,םויה ,הנהו
םעוז קרבמ ץוחה דרשמב לבקתה עובשהו ,הקירפא םורדל תרחא וא וז ךרדב ועיגה
.תעדמ רעבנ וניא ולוזה םע :ולוז טבש ינב תאחמ תא עיבמה ,לארשי רירגשמ
ר"ד ,םגיהנמו ,הקירפא םורדב טנמלרפה יבשוממ 11%-ב םיקיזחמ טבשה ינב
?ולוזה טבש ללכב הלא ימ" :ביגה ירזינב רמ ."לארשי לש דידי אוה ,יזטלוב
לעו ?עמש אל אוה ולוז לע קר .רמא ,"םידלי ונייהשכ קר םהילע ונעמש
טבש לעו ?דנליז-וינב םירואמה לעו ?עמש ןכ אוה הילרטסואב סלאני'גירואבאה
לעו ?ןפיב ומוסה ימחול לעו ?הידבש ןופצב םיפאלה לעו ?הינקב ויוקיקה
זאמש ,םדאנבה םא אלפה המ לבא ?-ה לעו -ה לעו -ה לעו ?ןיסב גנאי תלשוש
הרזחהל תורבוחו תיתכלה תורפס קר ארוק - "ולוז לע עמש" הב - ותודלי
?הרותב יוצמ לכהש ריהצמו רזוחו ,הבושתב

תוילגרמה קיפמ ויפמו ונושל ידודיחמ רחא עטק טטצמ 11.12.98 םוימ "ץראה"
:רמא ,תובישיה יטמתשמ סויג אשונב ץ"גב תקיספל הבוגתב .ירזינב רמ לש
קספב ןודל םתוא םש ימ .(. . .ץ"גבה = "אוה") ברעתמ ללכב אוהש יל עירפמ"
?ונלש םייחה ךרד תא עובקל םיצור םה המ ?םידרחה לש ילכלכה בצמה לע ןידה
יינע םנמאה .("ץראה) "םיינע ונחנאש בוט ונל ?םינוליחל ונתוא ךופהל
םיינועב םירשואמ - לארשיב רתויב היינעה ריעכ תימשר הזרכוהש - קרב-ינב
המלש ונחנא ."אוה" טרפב חונימלו "ונחנא" םיברב חונימל בל ומיש ?ירזינבכ
ןגס לש תרוכשמ ,ינע רש ןגס לש תינוכמ !םיינע תויהל ונל ףיכ הזיא .ירזינב
הל'ידד םע םיינע סויפ-ימד לש תוצוח יטלש ,ינע רש ןגס לש הכשל ,ינע רש
אוה" ,"ץ"גבה אוה" - אוהו .םיינע הבושתב םירזוח לש הבישי לוהינ ,רקוצ
המלש לש "םייחה ךרד תא עובקל םיצור" - "םה" םג תצקו "אוה" ,"ברעתמ
ברעתמ ונניא ללכ ,ירזינב המלש ,אוהו .םיינעה וירבח לשו ינעה ירזינב
םייח חרוא הפוכ ונניא ,ירזינב המלש ,אוה !-א-א-אל .םירחא לש םהייחב
הצור ונניא ,ירזינב המלש ,אוה !-א-א-אל .ךכב הצור ונניאש ימ לע יתד-ידרח
.ללכו ללכ .ללכ ךכב קסוע אל םג אוה .!א-א-א-אל .םידרחל ונלוכ תא ךופהל
.ינע אוהש ול בוטש םושמ ?המל ךכ לכו


טנרטניאו בשחמב שומישה רוסיאב םיאטילה םינברל ףרטצה הינטירב לש ישארה ברה :3.12.98
.("תונורחא תועידי")

ךותמ ולומ ץרפתמה הבעותה לושחנמ לארשי םע תא ליצהל סייגתמ תרופ ןנח כ"ח :4.12.98
תויתרבחה "תויטסה" רתימו תוירוה-דחהמ ,תוילאוסקסומוההמ ,וניזקה יתבמ ,תרושקתה ילכ
םירופ"מ ומצע תא ליציש לכ םדוק .("בירעמ ףסומ") "ןטירופ ןנח" הווק באוי לש ותבתכ -
עברא תירקב הכרענש םירופה תביסמב ןטירופ ןנח לש תעזעזמה ותבוגת - "םידוהי ,חמש
.הלפכמה תרעמב םיברעב ןייטשדלוג ךורב ךרעש חבטה תרחמל


ינברה ןידה תיב לטיב ,גוז ינבל ןתנש טג ןתנש רחאל הנש יצח :4.12.98
,"ידא" טגב בתכנ לעבה לש ומשש םושמ ?המל ךכ לכו !טג ותוא תא הפיחב
תיתד הביס וז ?ךורב ,הז תא תנבה התא ."ידע" אוה יתימאה ומשש העש
.טג לוטיבל


עובשה הכיז םילשוריב הדובעל ירוזאה ןידה תיב :ימידקת ןיד קספ :4.12.98
ןתינ אל :עבקו ,תבשב ץוביקה תונחב ודבעש לע ומשאוהש ,הערצ ץוביק ירבח תא
.ולש החונמה םוי תא רידגהל ןתינ אל ןכלו ,"ץוביק" לש ותד תא רידגהל
ןוחצינ :"בירעמ" .("ץראה") םתונחב תבשב דובעל םיאשר ץוביק ירבח :ןאכמ
םיצוביקהש הקיספהמ עמתשמ" :ביגמ והינתנ הלשממה שאר :6.12.98 "!םיצוביקל
דיחיה ןוירטירקה איה "תבש"ה םולכ ???("ץראה") "ידוהיה םעל םיכייש םניא
"ץראה") הקיספה לע רערעי ישי הדובעה רש ?םדא לש ותודהי תרדגהל ידעלבהו
חומשל םוקמ ןיא היפל ,העד גיצמ (ל"נכ "ץראה") לגס באז ןטפשמה .(ל"נכ
.תותבשב םיצוביקב תויונח תלעפהל "יוכיז בתכ" הניא הקיספה
:ןמז םרטב
ריכזמ !ונל רבשנ :דירש יסוי .הכוב בלה :ואל ברה" :6.12.98 "בירעמ"
תא עקעקל והינתנ ןכומ ,ואסיכל הגאדו גניטייר ילוקיש לשב" :יצראה ץוביקה
"בירעמ"
:רבדל םיארחא רבכ םישפחמש שי ."קוחהו טפשמה תוישוא
.ץוביקב דוד ןב שי תבשב תויונח ליעפהל הערצ ירבחל רשיאש טפושל :7.12.98
רש .הזה טפושה לע עמוש ינאש הנושאר םעפ וז :ביגה רבדב עגונה ץוביקה ןב
בורקב תסנכל שיגי :טפשמה תיב תטלחה תא ףוקעל םיכרד הסנמ רבכ ישי הדובעה
םא .(10.12.98 "ץראה") תבשב םיצוביקב םיקסע תחיתפ ענמתש קוח תעצה
לש תיחצנה העינכב לבא .חלצת אל ישי לש ותמיזמ ,וצרי תויתד-אלה תוגלפמה
ישאר רמאמ .רוביצה ללכ לע ותמחג תא טילשהל ידרחל לק דאמ דוכילהו הדובעה
איה תותבשב יוליבו רחסמ ירוזא לע ישי רשה לש ותפקתימ :7.12.98 "ץראה"
חוכ םישמשמ ד"בחו ס"ש .להנמ ידרחה דסמימהש ,רתוי הברה הבחר הפקתיממ קלח
םיבושיי לע תידרח תוטלתשה תרטמ לש איה תללוכה הנומתה .וז הפקתימב ץחמה
בחרה ינוליחה רוביצל .םייח תוחרואו ךוניח יסופד תבתכה ,םיינוליח תונוכשו
קר אל - םיפיסומ ונאו .הדגנכ קבאיהלו וז הפקתימ דגנ ןנוגתהל תוכז שי
!ןכ תושעל הבוח - דוחייבו ,םג אלא - ינוליחה רוביצל שי תוכז

תלחזמה תא רוצעי ימ" ותבתכב (11.12.98 "ץראה") ןומיס ןב לאינד *
םיצוביקה ירבח וניבה הרוגס הרבחכ םייח לש םינש תורשע ירחא" :"?תידרחה
.םצעתמה ידרחה דסמימה לש תוחלצהה תרשרשב אבה ןברוקה תויהל םילולע םהש
קבאמה תיזחב םתוא ביצה תבשב םהיקסע תתבשהל איבהל ןורחאה ןויסינה
.ינוליחה


םיפיטמה :תירבעה הטיסרבינואהו ןוירוג-ןב תטיסרבינואב םיחמומ לש רקחמ :4.12.98
רמת) תיברעמה תוברתהמ ודמלנש תוירוטר תוטיש םילצנמו ,המכחב םילעופ "הבושתב הרזח"ל
.("ץראה"ב םתור

"טנהרות" ולש רתאב ליעפ ומצע אוה לבא ,טנרטניאב שומיש רסוא הידבוע ברה :4.12.98
.("בירעמ" ,"תונורחא תועידי")

Ovadia family will not access the internet. Your kids will!

ריעב תילכלכ תוטטומתהל איבהל לולע אבה רושעב םילשורי תייסולכואב יונישה :7.12.98
.תוילפיצינומה תוריחבב "ןוחצינ"ה יגגוח לש םבל תמושתל .("ץראה")

םכסהה יפ לע - ("בירעמ") תבשב םיל תירוביצ הרובחת רשפאי יאדלוח :7.12.98
.תותבשב תירוביצ הרובחתל בייחתה יאדלוח :8.12.98 "ץראה" .םתחנש שדחה ינויצילאוקה
הרובחתל סחייתמ צרמ תעיסל יאדלוח ןיב םכסהב רתויב ימידקתה ףיעסה :11.12.98 "ריעה"
תנמ לע ביבא-לת יבשותל םייתרובחת תונורתפ אצמת הייריעה" :בתכנ םכסהב .תבשב תירוביצ
ךרדה ."םיגחו עובש יפוסב םילוח יתבו תוברתו טרופס יעוריא ,םיה יפוחל עיגהל ולכויש
םהו ,בורה ונחנא !םידרחל וענכית לאו ורתוות לא !המידק !םירחא םיבושייל םג תחתפנ
!טועימה

םכרדב סובוטוא תוכפהתהב שמא ועצפנ עבש ראבב "תימא" תבישימ םידימלת 7.12.98 :27
בושיב תודלויה תיבב והשש םישנ 5 :ןותיע ותואבו םוי ותואב דועו .("ץראה") לויטל
הפירשב ועגפנ םירגובמ 4 -ו םידלי 6 ;הקילדב ןשע תפיאשמ ועגפנ ןוטס-זלט ידרחה
םינוליח םיעגפנ ולא ויה םא :ורכיז קר .םהיתוחפשמ ינבו םיעגפנה םע ונביל .קרב-ינבב
!הרות לוטיב !תבש תרימש-יא !תולוספה תוזוזמה :םיחווצמ םהיתוכנפ יכחלמו םינברה ויה
.(רתאב האר) !םהילע תונוסאה ואב הלא לכ לשב

תולופכ תובצקה רשאל םירש לע רסא ןייטשניבור םיקילא הלשממל יטפשמה ץעויה :7.12.98
"םיפוצה" תעונת תריתעל ץ"גב לש ןיד קספ תובקעב האב וז הטלחה .("ץראה") תד תודסומל
.(רתאב האר) ךוניחה רש דגנ 98 ילוימ

םימרוז לקש ןוילימ 225 -כ :("ץראה") רחש ןליא לש ורמאמ - "תמלתשמ הרובקה" :7.12.98
תנמ לע ותלוכיבש לכ השוע תותדה דרשמש ,אופא ,אלפה המ .לארשיב הרובקה יקסעל הנש ידמ
םיכייש םניאש הרובק יתבו תורבח תמקה עונמלו ,אשידק תורבח לש לופונומה לע רומשל
!אורקל ץלמומ ?ולש לטראקל

רתא .("תונורחא תועידי) םיקקמו םיבלככ םינוליחה םיראותמ תידרחה תונותיעב :7.12.98
."תידרחה תונותיעה ךותמ" עובקה ונרודמ ואר - ןמזמ רבכ תאז הליג "שפוח"

:תויובייחתה יתש לע יאדלוח ןור םתח צרמ תעיס םע ינויצילאוק םכסה תרגסמב :8.12.98
תועידי") םיגחו תותבשב לועפל תויחוציפל רתיה ןתמו ,תבשב תירוביצ הרובחת תלעפה
תועידי") "קחמיי - תבשה דגנ םחלייש ימ לכ" :ביגמ ס"ש ישארמ ,היאמ ברה .("תונורחא
לודג קידצ ירהש ?סקפיט םע וא ,ימוגמ קחמ םע ?דציכ ?היאמ ברה ,קחמיי .("תונורחא
ותמועל .זגב לסחל ח"וח וא תולתל ,ףורשל ,עלקימב תוריל ןווכתה אל יאדווב ךומכ דבכנו
תיתורבח ןושלב חסנתמ ,ופי-ביבא-לת תייריע שאר ןגס רבעשל ,ס"שמ אוה ףא ,ירהצי ברה
,"רתוי וב בשחתהל אלש וטילחה םינוליחהש ךכל האיבה יתדה רוביצה לש תוברברתהה" :שממ
יתדה רוביצה" ,(םש) הבתכ התואב רמא ,"ווק-סוטטסה תרפהל המרגש איה תיתדה הייפכה"
וטילחה םינוליחה ןכלו ,ינוליחה רוביצה לע םילבוקמ אלש םיאנתו םייח חרוא תופכל הצר
תוסיפת ול שי .ינוליחה רוביצב לזלזל רוסא .םייתדב בשחתהל ילבמ םהיתויוכז תא תחקל
םירשע דוע !רשע התא - ירהצי יכדרמ ."םתוא ןיבהל םיכירצ ונחנא ,ילש םירבח םה .ולשמ
!הנידמב ףיכבו דחיב תויחל היהי רשפאו ךומכ

אלש וידיסחל ארוק אוה וב זורכ םסרפ (?האר ימ ,עמש ימ) ץילעממ ר"ומדאה :8.12.98
הז םוקי .הרידה לעב לש ותיב לומ הנגפה ךורעל ארקו ,("בירעמ") םיפויתאל תוריד רוכמל
.תונעזג הנניא וזש דיגיש

Gizanut? Ma pit'om?!

תא קודבל התנומש הדעווה - ילארשי תדעו המקוה זאמ םינש שש ,וישכע קר :9.12.98
תא םשייל ,"יאשחב טעמכ" ,ל"הצ טילחה ,תובישיה ירוחב לש סויגה תייחד רדסה לע חוקיפה
.(ץראה" ,רחש ןליא) .סויגמ םירוטפה תובישיה ירוחב לע חוקיפה תא ריבגהלו ח"ודה
."הכפהמ היופצ אל" :ףיסומ בתכהו ,ץ"גב תקיספ ינפל הלבקתה הטלחהה

תבוגתל ששחמ ,ןיאושינב םזילרולפ ןעמל ימרופר עפומ הלטיב החלמ ןוינק תלהנה :9.12.98
אוהו קראפ דייה וניא ןוינקה"ש ,רמא ,ןוינקה ל"כנמ ,דרא קירא רמ .("ץראה") םידרחה
אל שממ הז עגרל דע !רקיה דרא רמ ,ךל הדות ."רוביצהמ קלחל םיגעולש םיעפומ רשפאי אל
."רוביצהמ קלחל געל" אוה יסכודותרוא ונניאש סקטב ןיאושינ םייקל ןוצרהש ,ונעדי
געל אוה תרחא ןימאמש ימ י"ע יסכודותרוא סקטב ןיאושינ םויק ךשמהש ,ונרבס ונמותל
.תיטרקומדו תיטסילרולפ הרבחכ ונמויק ךשמה םצעלו ונמצעל

רטסבליס יעוריא ךורעל אלש תוחמש תומלוא לע תמייאמ םי-תבב תונברה :10.12.98
יכ ,ריעב תישארה תונברהמ םיבתכמ ולביק "יטייסוס"ו "ןוטפנ" תומלואה ילעב .("ץראה")
תונעזג" .םהל ןתינש רשכהה רסוי תאז וכרעי םאו ,"רטסבליס עוריא םוש ךורעל ןיא"
לכ" :(11.12.98 "ץראה") ,"תשק יבליסמ ץח" הרודמב תשק יבליס ךכ לע הביגה "תורובו
דחא דצמ רבודמשכ ,"רטסבליסה יפשנ דגנ תאצוי תונברה :םטמוטמה רופיסה רזוח הנש
םושמ ,תורובב ינש דצמו ,ויגח תא גוגחל ותוכז תא יתד טועיממ לולשל ינעזג ןויסינב
שודקה הז הרקמב .םהלש רחא שודק םש לע יורק הנשה תומי 365 -מ םוי לכ םירצונה לצאש
שודק ש"ע יורק ,לשמל ,רופיכ םוי .רבד לכל יחרזא גחב רבודמ השעמלשכ ,רטסבליס אוה
ןיגב הז םויב םהלש תסנכ תיבב תולבל םייתד םידוהי ולדחי םאה ?המ זא .רחא ירצונ
.(רתאב ףד האר) ?"םירופיכה םוי לש שודקה" תויהל וקלחב לפנש ירצונה שודקה

,ץ"גבל ורתע םה .תידוהיה תיתדה הייפכל ענכנ אל ופיב ירצונה רוביצה :15.12.98
אלו ,הטרחתה םי-תבב תונברה" :"הטרחתה" םי-תבב תונברה - אלפ הז ואר - תאז תובקעבו
עדוי 15.12.98 םוימ "ץראה" .("בירעמ") "רטסבליס תביסמ ךרעית וב םלוא לש תורשכ לטבת
לש ברהו .ריעב רטסבליס עוריא רשפאל םי-תבב תונברל הרוה ןורוד-ישקב ברה"-ש ,רפסל
- "רשיא ברה" ,"הרוה ברה" ."ןוטפנ ימלואב הביסמה םויק רשיאו הארוהה רחא אלמ םי-תב
,םייטרפה ונייחב השענ אל המו השענ המ ונל ורשאי וא ורויש וללה םינברה םה ימ
אל םי-תבב םייתדה .ץ"גבל היינפה איה םיכרדה תחא !ונב קר יולת רבדה ?םיישיאה
םהילע תאז ופכ :םירצונה לש טרפה תויוכזב תובשחתה וניגפה אלו ,םנוצרמ "וטרחתה"
הזה שדוחה ןמ ץ"גבה תוכזב החלצהל - "תוירט" - תופסונ תואמגוד ןלהל !צ"גבל היינפב
:( רתאב דרפנ רודמ ב צ"גבה לע דוע) דבלב


."תינויצ תינרות תוברת"ב ךוניחה דרשמ תוכימת תאפקה תא ךיראה ץ"גב :1.12.98 "ץראה"
יברוקמל דעוימ ףסכהש ,הנעטב (הדובע) טחוש םהרבאו סניפ ריפוא כ"ח ושיגה הריתעה תא
תובכש ידליל ךוניח תוינכת ןובשח לע הלדגוה "תינרותה תוברת"ה תינכת יכו ,ל"דפמה
אל עודמ קמנל ךוניחה רשל ורוה ץ"גב יטפוש :"תונורחא תועידי" .הבוח-םורט ינגב הקוצמ
.םיפסכה תקולחל םישדחה םינוירטירקה ולספיי

תא קוחמל :ץ"גבל הריתע שיגה הפיחמ םיטפשמל טנדוטס ,לאירבא ליג :1.12.98 "ץראה"
.יתלשממ םוסרפ אוהש ,הרובחתל יצראה ןוכמב הגיהנ סרוקב רזע תרבוחמ 7 ץורע ירדת

הריתע ושיגה םיביטברסנוקו םימרופר םינבר םע דחי םילשוריב צרמ תעיס :2.12.98 "ץראה"
הצעומה לש ןויסינ לכיס"ו םתריתע תא לבק ץ"גב .םילשוריב תיתדה הצעומה דגנ ץ"גבל
.האבה הנשל הצעומה ביצקת תא רשאל תאצויה תיתדה

וצה לע .תויתד תוצעומל םימרופר םיגיצנ ףוריצל וצה םתחנ :11.12.98 "תונורחא תועידי"
תא הצליח וז המיתח .תועובש 3 ינפלמ ץ"גב תקיספל םאתהב הלשממה שאר דרשמ ל"כנמ םתח
וז המדיק ןולוח ריעל .טפשמה תיב ןויזיבב ומשאויש הנכסמ הלשממה שאר תאו תותדה רש
.(10.12.98 "בירעמ") ןולוחב תיתדה הצעומב תימרופר תינברל תודגנתה :העיגה םרט


,צרמ ל"כזמ ,ןיקמט ינבו רקוצ ידד כ"ח ושיגהש ץ"גבל הריתע תובקעב :13.12.98 "ץראה"
תורבק יתבל תועקרק תאצקהל ךרד ללס רבדה .תיחרזאה הרובקה תונקת לע תותדה רש םתח
.ץראב םינוש םירוזאב םייחרזא

סרוקל לבקתהל השיאל רשפאל ץ"גבל ורתע םישנה תלודשו הידבוע יליה :16.12.98 "סבולג"
.םידרח םירבג רובע חתפנש הקוסעת תוריש לש

תותדה דרשמ לש םוסרפ לע םותחל ןכומ אל הסיוס תותדה רש םא :ץ"גב :16.12.98 "סבולג"
םימרופר םידוהי לולכיש תויתדה תוצעומה בכרה אשונב דרשמה םוסרפ) רש היהי אלש -
.(םיביטברסנוקו

שרגל רסאו חרזאה תויוכזל הדוגאה תריתע לומתא לבק ץ"גב :17.12.98 "תונורחא תועידי"
.זוגא תרייסב תרשמה ,ירצונ באו הידוהי םאל ןב ,הלוע ץראה ןמ

,צרמ ר"וי לשו הדימלת םא לש םתריתע לומתא לבק ץ"גב :17.12.98 "תונורחא תועידי"
רפס תיבל הרבעוהו האצוה ונממ ,ינוליח רפס תיבל 9 תב הדלי ריזחהל הרוהו ,דירש יסוי
.היבא תשירדל ,הינתנב ינבר ןיד תיב י"ע יתד

רוסא עודמ םימי 4 ךותב קמנל תישארה תונברל לומתא הרוה ץ"גב :24.12.98 "בירעמ"
.ופיב תירצונה הדעה לש רטסבליס תביסמב םלואל חושא ץע סינכהל

,תותדה רשל תורוהל שקיבו ,ץ"גבל לומתא רתע ןיעידוממ יתד בשות :25.12.98 "בירעמ"
תויהל םיבושייהו םירעה ינבר לע רוסאל הלשממל יטפשמה ץעוילו תונברה תצעומ אישנל
!חישמה תומי ועיגה .םייתגלפמו םייטילופ םיניינעב םיברועמורדסוי "יטאריפ ןפואב םויכ םילעופש" ,ס"ש לש וידרה ץורעו 7 ץורע ירודיש :10.12.98
."ריזחה תא רישכהל" ארקנ הז .("ץראה") הקיקח לש זרוזמ ךילהב הארנכ

תיאבצ היימינפב דומלל הצרש םושמ ידרח רפס תיבמ קלוס 13 ןב דימלת :11.12.98
".למשח טוחב להנמה וב ףילצה יצחו שדוחכ ינפל יכ ,ןעוט םג דליה" .("בירעמ")

תורישל הבישי ירוחב טולקל עיצמ ,םיס"נתמל הרבחה ל"כנמ ,רגרבדלוג ר"ד :11.12.98
םיינוליח םיס"נתמב ןכש !םייתד םיס"נתמב קר לבא - ןייוצמ ןויער .("ץראה") ימואל
.הבושתב הרזחהב וקסעי םיכרבאה

יקציבר יבא 'פורפ לש ורפס לע ("בירעמ עובשפוס") דוד-ןב רימא לש ותבתכ :11.12.98
םימוד ויהי חכוותהל וצלאיי םמיעש םייתדה לכש םילחיימ םינוליחש - יקציבר :"הווקתה"
.ומש לע םושר ילאוטקלטניאה רשויהש ימ םע רידנ שגפמ - ול

תודרחתהה ךילהת לע עירתמ ,ןולוח תייריע שארל הנופ "ישפוח םע" תתומע ר"וי :11.12.98
ר"וי .("םי-תב-ןולוח" ןומוקמ) תימרופר חורב םג תודהי דמלל שקבמו ,ריעב ךוניחב
!א-א-א-אל !ריעב תיתד הייפכ ןיא !םמוקמ רבדה :ביגמ ריעב תיתדה הצעומה

םימושר םירבח םהיגיצנ :םיביטברסנוקלו םימרופרל ילמרופו יפוס ןוחצינ :11.12.98
בכרהה לע םתח הלשממה שאר דרשמש רחאל ,ןועבט תירקו םילשורי לש תויתדה תוצעומב
.חומשל םדקומ ונתעדל .("בירעמ")

.("בירעמ") "צרמ לש ףינס אוה ןוילעה טפשמה תיב" יכ ןעוט ס"שמ לט דוד כ"ח :13.12.98
.וכז הלש הברה הכרעהה לע ס"של הדות קרבמ חלשנ צרמ הטממ

"תדה תא הכירצש הנידמה וז ,הנידמה תא הכירצ אל תדה" :ואל ישארה ברה :13.12.98
תנידמ לע םתעמש .(רונמ דוהאל ואל ןיב החיש לע ריש רדמס לש הבתכ ,"תונורחא תועידי)
הנידמהש חטב ?שדוחה תא רומגל תנמ לע םייתדהמ םילקש לש םידראילימ תלבקמש ,לארשי
ודמלת
."הפיכ ילב ואל ברה תכשלל סנכנ רונמ דוהא ,בגא" !תדה תאו םייתדה תא הכירצ
.חצנה יספרתמ ,םיינוליחה לארשי יגיהנמ ,ונממ

ליב לשו ,לארשי תלשממ שאר ,והינתנ ןימינב לש םולצת - "הפ היה לודג סנ" :14.12.98
לומ םהישארל תורוחש תופיכ םישבוח םהשכ ,הקירמא לש תירבה תוצרא אישנ ,ןוטנילק
.("בירעמ") םילשוריב ןוטנילק ליבו יראליה דובכל הכרענש תיגיגח ברע תחוראב היכונח
הפיכ עודמ :לאשי ,ןסרדנא ןאיטסירכ סנאה ומכ ,ןטק דלי תוחפלש ןמזה עיגה אל םאה
םייקמ אוהש תמיא לכ יתד למס ומצע לע תוטעל רוביצ שיא "בייח" עודמ ?יתד אל עוריאב
?יתד גח ללכב אוה יתממ ?דבלב םייתד לש גח אוה הכונח יתממ ?תיגיגח תידוהי תרוסמ

תא טרפמ רחש ןליא :"ץראה" ,רחש ןליא - "תורובה יכרע חורב" :14.12.98
םירוגס ,םייתד דומיל יכרדב םיכנחתמש םיריעצ םיעלקנ הילא הארונה תורובה
תובישיה ידימלת" .םביבס תיתוברתה הרבחב םייקש םוצעה בחרה עדיהמ םירגוסמו
תובישיב תשכרנש תירבעה .ינרות רקחמ וליפא וא ,בתכמ חסנל ךיא םידמול םניא
הרבחב תויוכז ןהמ םיעדוי םה ןיא ,תוחרזא םידמול םניא םה .תגליע איה
תנמ לע תאזו ,תימרא איה תובישיב תשכרנה הדיחיה הרזה הפשה .תינרדומ
לש תיכוניחה החנזהה םע םייח םידרחה .תינרדומ הרבחל רבעמה לע תושקהל
הרפה ונינפל" :ללכה ןמ תאצוי הלאש בתכה הלעמ ןאכו ."ןייוצמ םהידלי
תא עובתל סיסב ,תיטפשמ הניחבמ ,אופא ,םייק םאה !דליה תויוכז לש הרומח
םידומיל לש הנמא לע ,הרואכל ,רבודמ ירהש ?תיכוניח תונלשר לע הנידמה
אלבו היילפא אלב ,דליו דלי לכל קוח יפ לע הנידמה י"ע םינתינש ,םייללכ
הנידמל ריהבת ,רחש ןעוט ,תאזכ העיבת .םידרחה ידלי טעמל ,ללכה ןמ אצוי
,גשוי םא ,העיבתב ןוחצינ .םידרחה ידלי ךוניחב הלש תעשופ החנזהל ריחמ שיש
תא לילכ החנז אל לארשי תנידמש ,ךוניחה דרשמלו םידרחל רורב רסמ היהי
רחש ןליא לש תרחא הבתכ דועו ."הרות תעדב הנומאה תבוטל הלכשהב הנומאה
"ץראה") "!ידרח - םידלי 4 לכמ דחא היהי 2025 תנשב" :ןותיע ותואב
תנשב לארשי ידלי ברקב אצמיתש תורובה רועיש תא בשחו אצ
.(14.12.98
!!2025

םיסיטרכ 10,000 שוכרל "גרבנירג" תויונחה תשר תנווכ לע םוסרפה תובקעב :14.12.98
העיבתב "גרבנירג"ל םילשוריב תונברה התנפ - םילשוריב "ידט" ןוידטציאב תבשב קחשמל
.לעפ םויאה ?הלאשה המ .("תונורחא תועידי") םיסיטרכה תריכממ ענמיהל

תיניתשלפה תימואלה הצעומב רבחכ ןהכמש ,אתרק ירוטנמ ידרח ,שריה השמ :15.12.98
איבנה רמא ךכ לע .("בירעמ") הנמאה לוטיב דעב הצעומה לש הפיסאב עיבצה אל (!!??)
!ואצי ךממ ךיברחמו ךיסרהמ :והיעשי

המ) תבשב אל לבא ,תדגוב השיא םלצל רתומ - ("בירעמ") םיינברה ןידה יתבב :15.12.98
לש ןולמ"ב ןסכאתהש שלב לש תודע םש םילסופ ןכו ,(?תבשב םוליצה וא תבשב הדיגבה :רוסא
?םייוג לש ןולמ הז המ :יוג לש הלאש
."םייוג

ליגמ םניח הבוח ךוניח קוח תעצה תישילשו היינש האירקל הרשיא ךוניחה תדעו :15.12.98
תמלוההו הנוכנה תיתכלממה הבושתה איה וז .("בירעמ" ,"ץראה") 1999 ראוניב לחה 3
.הנידמב הקוצמה תובכש לע ס"ש תוטלתשהל

ידכ ,םידוהיכ םמושיר תא לטבל םינפה דרשממ םישקבמ ןוילעה לילגהמ גוז ינב :17.12.98
םיכילה םדגנ וחתפנ הנורחאב .("בירעמ" ,"תונורחא תועידי") תבשב דובעל ולכויש
המ ."תד-ירסח"כ ומשרייש םישקבמ םה .תותבשב םהלש קסעה-תיב תא וליעפהש לע םייטפשמ
יטמתשמכ תובצקה םילבקמ םניאש םושמ ,םהיפכ עיגימ סנרפתהל םיבייחש םידוהי שיו תושעל
?הרבחה לע םיליפט םתס וא ,תובישי

אלמ רויגב םיבייחו םייוג םה הרומשלפה ינב :תיפוס הטילחה תישארה תונברה :17.12.98
.("בירעמ")

דג ישארה יאבצה ברה דגנ תילילפ הנלבוק תושיגמ תטיישה יללח תוחפשמ יתש :17.12.98
תטלשה ולדחי ,הלוכ תיאבצה תונברה ומעו ,ישארה יאבצה ברהש ןמזה עיגה .("ץראה") ןובנ
אשונ תא איצוהל ןמזה עיגה !ונילייח לעו ונילע םהישעמו םהיתונחלופ ,םהיתונומא
!תויתדה םהידימ "הרובק"ה

םסרופש תעד-יוליג לע ומתח יאטילה םרזה יגיצנו תוידיסחה תורצחה ישאר :18.12.98
דע .("תונורחא תועידי") "הרשפ היהת אל ,וסייגתי אל תובישיה ינב" :תידרחה תונותיעב
?הזכ אלפנ רפו'צ לע רתוול םנוצרמ ומיכסיש עודמ .לודגב םהל ונרתיו הכ

הזו .("תונורחא תועידי") 115% -ב האבה הנשב לדגי דעלא תידרחה ריעה ביצקת :18.12.98
.םינוש םינלצנלו תואווקימל ,תובישי יטמתשמל ,תד תודסומל םיקנעמ ינפל

הדובעה תועונת .("םימי 7") וקסומ לאגי תאמ הבתכ - תמלוה תינוליח הבושת :18.12.98
.םיכמותו םיליעפ רישכהלו ,םיקקזנל רוזעל םתרטמש ,םינוגרא תומיקמ םולש רודו

איה תסנכה יתבמו ,הביצקתמ ץצקל ריעב תיתדה הצעומהמ תשרוד ןולוח תייריע :18.12.98
םיהולא יתממ !םימימת םתא ,הייריע ,תמאב .("ימוקמ ןמז בירעמ") הנונרא םלשל תשרוד
!םתוא חקול קר אוה ?םיסמ םלשמ

ךכ לע םליש אוה .ל"הצל סייגתהו ותנותח תא ןורחאה עגרב לטיב הבישי דימלת :20.12.98
.("בירעמ") םידבכ תובוחב עקש אוהו ,רשק לכ ותיא וקתינ וירוה :דבכ ריחמ

ברה ארוק תויתדה תוצעומל םימרופרה יגיצנ ףוריצ לע ץ"גב תטלחה תובקעב :20.12.98
ףסכ ךסוח התא - ןורוד-ישקב ,אלפנ .("בירעמ") תויתדה תוצעומה תא לטבל ידרפסה ישארה
!הנידמל רקי

תוחישב רדסב אל המ .("בירעמ") תישארה תונברב ןופלטמ תויטורא תוחיש :21.12.98
הפי ,בוט רבד הז ןימ !םילמרונ םדא ינב ,רבד לש ופוסב ,םתאש םתחכוה ךכב ?תויטורא
!רוביצה ןובשח לע אל קר ,אירבו

תונומת הבו ,תולפה דגנ הפיטמ תואירבה דרשמ לש השדח הרבסה תרבוח :21.12.98
לע הנכוה תרבוחהש ,ןעוט ןותיעה .("ץראה" ,יניס תור תאמ הבתכ) םירבוע לש דנואסרטלוא
ךמסמ לכב לבוקמש יפכ ,הנידמה למס תא תאשונ הנניא תרבוחה .ירזינב רמ לש ויתויחנה יפ
ןאכ שי םאה ?רזומ) היבתוכ-היכרוע תומש ןויצ הב ןיאו ,יתלשממ דרשמ םעטמ אצויש
תנעטב בישמש ,ירזינב תא טטצמ "ץראה" .(?והשממ דחפ תרבוחה בתוכ םאה ?היצריפסנוק
הזיא םשמ האיצומ אל איהש תעדל הכירצ ןוירה תקספהל האבש השיא" :תממתימ תודסחתה
ןויסינו ,טרפה םוחתל תנגוה יתלב הרידח םושמ שי וז תרבוחב ."ישמ תעלות וא רזייח
?לארשי תנידמב םישנה הזה קחשמב ןכיה .םהב תוצור ןה ןיאש םישעמל םישנ חידהל יולג

אקווד ואל ךא - שאר יוסיכב אובל שי םיינבר ןיד יתבל :לומתא עבק ץ"גב :22.12.98
ודיגי המ הארנ .וררבמוס םע ןידה תיב עיפוי אוהש רמא ה'לקנעי .("ץראה") הפיכב
.זא

הלופכ הכימת תולבקמש (???!!!) תותומע 754 -ל םילקש דראילימ איפקה רצואה :22.12.98
- ןכותמ .םחל תפל תחא הכימת וליפא ןהל ןיא תוחפשמ יפלאש ,הנידמ תאזו .הלשממ ידרשממ
ןהיניב ןיא !ןוכנ םתשחינ .("ץראה") תותדה דרשממ הלופכ הכימת תולבקמ תותומע 289
!תחא תינוליח התומע וליפא

ןיל לאירוא בתוכ - ונממ קמחתהל רוסאש אשונ אוה תובישיה ינב סויג :22.12.98
.הז ןיינעב ץ"גב תטלחה תא עצבת דציכ ריהבהל תבייח הגלפמ לכ ,("בירעמ")

הרוהו ,שיר יבצ ינוליחה ןידה ךרוע לש השירדל רתענ הלשממל יטפשמה ץעויה :24.12.98
.("בירעמ") ינבר ןיד תיב לכב הנידמה לגד תא ביצהל

םינוליחה תא ריזחהל אל חיטבמ ,םי-תבב תיתדה העיסה שאר ,יזרא םיסנ :25.12.98
.("םירע יתש" ןומוקמ) רמא ,"תידוהיה תדה תונורקע תא םיניבמ אל םינוליחה" .הבושתב
יפ לע שיא תויחל תוכזה תא ,םינוליחה לש םלועה תפקשה תונורקע תא וניבי םייתדה רשאכ
הארנו רוזחנ זא ,ידוהי וניאשל ידוהי ןיב ,שיאל השיא ןיב ןויוושה ןורקיע תא ,ותנומא
.ךתוא

טפשמה תיבל הריתע ושיגה ,"ישפוח םע" תתומעו ןולוחב רחשה בוחר ירייד :25.12.98
אלל םקוהש תסנכה תיב תא תונפל ןולוח תיריעמ םישרוד םה הב ,םיימוקמ םיניינעל
.("ימוקמ ןמז בירעמ" ,"םירע יתש") רחשה בוחרב ירוביצ טלקמב םירושיא

ןעוט ,"רפסה תיבמ יתוא קליסו 'ריזח לכוא' יל ארק להנמהו - ץוצק יתרפתסה" :25.12.98
.("בירעמ") הנבי-ןגב תיתד הימינפב דמלש ריעצ

לע האחמב ,םילשוריב "המורא" הפקה תיב לומ לומתא וניגפה םינוליח 300 :27.12.98
הנגרוא הנגפהה .תבשב הפקה תיב תחיתפ דגנ ןורחאה שדוחב םידרח םש וכרעש תונגפה
.("ץראה" ,"בירעמ") "ישפוח םע" תתומעו צרמ יליעפ י"ע ןוישירב

תמאב .("בירעמ") דלומה גח לגרל תרצנב תבשב רקיב קרב דוהא :םימעוז םידרחה :27.12.98
?תסנכה תיבב ירודכ םע תיליב אל עודמ .דוהא ,הפי אל

םיארנ הב ,היולג הלא םימיב הציפמה ,"ישפוח םע" תתומע לש שדח םוסרפ עסמ :27.12.98
אל םידרחה םיטמתשמהמ דחא ףאו" :תרמוא תרתוכהו ,יאבצ תורבק תיבב ל"הצ ימחול ינש
:ידרחה םלועב םעז :"תונורחא תועידי" 27.12.98 .("בירעמ) "הרות לש הלהואב גרהנ
התסה ,המשל תוימשיטנא וז" :ס"שמ ןהכ קחצי כ"ח .םימד תוכיפשל ליבוהל לולע ןייפמקה
ונתוא םיוושמ םיצאנל ,יאנג תומשב ונתוא םינכמ םהינותיע ."םיבר לש םמד תרתהו חצרל
םישנ ,םינקזב םיללעתמ םהיניב ףורגא ילעב .(רתאב תידרחה תונותיעה ךותמ רודמ האר)
םה םהיטמתשמ תא .רתומ לכה םהל .שוכרב םילבחמ ,םיפרוש ,םילבוח ,םיכמ ,םיריעצו
הנידמה תא םיתרשמ ונלש ונירוחב ."הרות לש הלהואב םיגרהנ" - ונחנא אלו םה - םירידגמ
יהוז ."הרות לש הלהואב םיגרהנ" ולא .אל םהיטמתשמ .םפוג תא םיתעל ,הנידמל סמ םילעמו
םיכ"ח :(27.12.98) "תונורחא תועידי" .ךכ םתוא ונרדגה ונחנא אל .םהלש הרדגהה
םע" תתומע דגנ הלשמל יטפשמה ץעוילו הרטשמל תונולת םויה ושיגי תוידרחה תוגלפמהמ
בתכנ םתומכש לע .אבצל םירוחב סויגב היילפאה לע האחמב םוסרפ ןייפמקב האציש "ישפוח
ןייפמקה םע םיכסמ יחרזאה רזגימה לכ אל ."סחנפכ רכש שרודו ירמזכ השעמ השוע" :הרותב
תובקעב םילוכש םירוה ברקב תקולחמ :28.12.98 -מ "תונורחא תועידי" :"ישפוח םע" לש
קדצ לבא ,םילוכש םירוה טופשל רוסא .תובישי ינב סויגל "ישפוח םע" תעונת לש ןייפמקה
םתעד תתל ידרחה רוביצה ישאר ויה םיכירצ הרטשמב ןנואתהל םוקמב" .תושעיהל בייח יתרבח
םויב לולעה םעז םיאטבמ "ישפוח םע" ימוסריפ .ינוליחה רוביצה ברקב הרבטצהש תורירמל
"דעומ דועב ותשעתי אל םינברה םא ,םידרחל םינוליח ןיב רומח תומיעל םורגל םימיה ןמ
םע"ל ופרטצה שיא 500 :28.12.98 "בירעמ" .(28.12.98 "בירעמ") דיפל (ימוט) ףסוי בתוכ
.םידרחה תא זיגרהש ןייפמקה תובקעב "ישפוח


יצורע תרשכה שורדנ ינויצילאוק ןתמו אשמ לכב" :ירזינב תואירבה רש ןגס :27.12.98
תא רישכהל" :דמחנה יוטיבה תא ,בוש ,יל ריכזמ .("ץראה") "םייטאריפה םיידרחה וידרה
."ריזחה

אל ידכ" ,םיסיטרכהמ תמוסרפ דירוהו ,תידרח העיבתל ענכנ "ןד" ביטרפואוק :28.12.98
דיל הרוחבו רוחב לש םוליצב ?רבודמ המבו .(עוגפל םהל רתומ םינוליחב) "םידרחב עוגפל
!שממ לש הוורע .תינוכמ

יטלפנל "ידרח לחנ" תמקה ביבס ("בירעמ") ידרחה םלועב הצרפ השק תקולחמ :28.12.98
.םתמסיס וז ,רשפתהל רוסא .תובישיה יטמתשמ

,הנעטב ,ילארשיל האשינש תילרטסוא הריעצ לש רויג ענומ דחוימ ינבר ןיד תיב :28.12.98
קר !ןוכנ .("בירעמ) "םיידוהי םייחל םימיאתמ םיאנת ןיא" םשו ,ןראפ בשומב הרג איהש
.ולאכ םימיאתמ םיאנת שי קרב-ינבו םירעש האמ לש תואטיגב

ל"חנה" .("ץראה") ידרחה ל"חנה לש ןושארה רוזחמה סייגתי ראוני תישארב :29.12.98
."אבצל םידרחה ןיב םיתומיע דילוי ידרחה

םשה תא קוחמל רתומ - "רנזאו יולה לאומש רידאה ןואגה" לש הכלה קספ :29.12.98
!ןורתפ הללאוו .("בירעמ") בשחמב דלקוהש רחאל "םיהולא"

העיבקה תא ןוילעה טפשמה תיב עבק םויה ץ"גבכ ותבישיב :30.12.1998
תוגיגח ןיגב תוחמש תומלואמ תורשכ לולשל תונברל רוסא :האבה תינורקעה
!ץ"גב ,ךל הדות .("ץראה") רטסבליס

("תונורחא תועידי" ,"בירעמ") םימולצתב ."ןופ-לתוכ" :הנידמל אב שדח רבד :30.12.98
בורקו ,יברעמה לתוכה ינבאל ירלולס ןופלט דימצמ ןוטיב ןמחנ םשב בלסרב דיסח הארנ
לא רבד :וניתובא ורמא ךכ לע .תדחוימ השקב הל רסומו ןבאה םע חחושמ ב"הראב ותחפשמ
לא רבד) "טנאוו יד וז טער" - שידייב תרמוא ילש רבח לש אתבסו ,"םינבאה לאו םיצעה
.(םעפה ךתשקב םג עמשת ךכ ,ךתוא עמשי ריקהש ומכ - תועמשמב ,ריקה

Kotel Phone: The best way to spend your money!

.תוידרח תוימינפל םילקש ןוילימ 7.9 תבצקה םיפסכה תדעו הרשיא קזב ךילהב :30.12.98
ר"וי" .("בירעמ") םילטבומ לש תיעוצקמ הרשכהל רוקמב דעונש ביצקתמ ?ףסכה חקלנ ןיינמו
('חמש רוא' הבושתב םירזחומ-םירזוחה תבישי להנמ :רבעשל) ,ץיבר םהרבא ידרחה ,הדעווה
רדחל ושח םקלחו תוליהבב ןופלטב וקעזוה הדעווה ירבח .תוריהמב העבצהה תא םייקל טילחה
לע :דחא ידרח ןעט ותנגהל ."עיבצהל םידמוע םה המ לע ועדי ללכבש ילבמ ,הצירב םינוידה
בייחמ אל הז זא .להואב םש גרהיל רשפא וליפא תוידרח תוימינפב םג ירה ?ונילת המ
םהש ,םידומילמ םילטבומ ךכ לכ םקלח .םילטבומ םה תובישי יטמתשמ םגו ?תיעוצקמ הרשכה
ודבע הבישי ירוחב 500 -כ :29.12.98 ,ץראה :דצה ןמ הנטק הרוטלאח וזיא םמצעל םישפחמ
.תוריש תייחד יאנתל דוגינב

רמ ,םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב אישנ הרוה ימידקת ןיד קספב :31.12.98
,איה תימידקתה העיבקה .(רתאב ףד האר) םידוהיכ םיחרזא 27 םושרל ,רלייז
וא תויתד תולאשב הערכהב רבודמ אל" .םידוהי םה לארשיב ורייגתהש םימרופרש
עבק ,"םושיר דיקפל תוכמס קינעמה ינוליח קוחל תונשרפב אלא ,תוינופצמ
תיב :םירמואו ,(!המ ונ) םימעוז םייתדה .("בירעמ" ,"ץראה") רלייז טפושה
.("תונורחא תועידי) "המחלמ ןימזמ טפשמה

.("בירעמ") "ותכשלב הזוזמה תא הקידבל חלש והינתנ - הלשממה תליפנ תובקעב" :31.12.98
.ותכשלב השדח הזוזמ ןיקתמש ,בוטנב ברה לש ודיצל והינתנ הארנ הבתכל הוולנה םולצתב
הז המ זא ,תוזוזמ ללגב םידלי גרוה םיהולא םא .הזוזמה תמשאב הלפנ הלשממהש חטב
?הלשממ ליפהל וליבשבאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא