אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא


הנידמ-תד םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1998 רבמטפס :3 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
תיתדה הייפכלו תומילאל ,תונטחסל :םייתדל ענכיהל אל

"שפוח" תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,םוחנ ,םעונ :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
דהוא :ףדה תא ךרע

,עטק ןמויה איבי שדוח לכב :שדוחה עטק
"שדוחה עטק" ראותב הכזש


ויה אל םעפ ףא .םינבר ןיאו םיהולא ןיא ס"ש ישנאל"
הררש ,חוכל שוביכ רב ואל ףחד הז םהל שיש המ .םהל
.7.9.98 ,"בירעמ" ,"תועד" ,ןורמוש ןונמא - "ףסכו

ךוניח תודסומ לעו םיחטש לע ס"ש לש תוטלתשהו השילפ
םידליה לע ברקה - וא

ר"ומדאה תואישנ לש "חותיפה ןרק" תרגסמב ומקוי רפס יתב 5 :(!!םויה קר עיגה) 15.7.98
5 ומיקי ןמנייטש ל"יארגהו רוגמ ר"ומדאה לש חותיפה ןרק :(קרב ינב ,"ריעה לוק") רוגמ
"המקש תמר" תנוכשבו הלופעב ,ןרוצ בשומב ,הירהנב ,םיסכרב :ץראה יבחרב רפס יתב
.דודשאב ישש רפס תיב חתפייו ןכתיי .ןג-תמרב
!ףסכ הברה .ףסכ לש שגמ לע לכה םהל םישיגמ ונחנא ?חתפיי אל עודמ יכו

דסומ לש תפסונ "תולחנתה" עונמל וסינ עבש-ראבב םירצח תואנ תנוכש יבשות :3.9.98
("ץראה") תירוביצ היינבל דעוימה ינוריע חטשב ס"ש לש ינרות ךוניחל

םירוהל .ידרחל עובשה ךפה ביבא-לתב קדצ-הוונ תנוכשב ינוליחה םידליה ןג :4.9.98
("א"ת ןמז") רהוז ירוא ברה דובכ םע האצרה :דחוימ רפו'צ הכיח םיטבלתמה
הכרעהה ראותו ,בר ונניא רהוז ירוא !ןותיעה דצמ םג !םינוליחה תואיגשל ףוס ןיא
םיארוק ונניא עודמ .םירחא םיבר םינברל ומכ ,ול עיגמ אל ללכ "ברה דובכ" דחוימה
?םירומ לע ורבדב "הרומה דובכ" וא ,םיכ"ח לע ורבדב "תסנכה רבח דובכ" בתוכ "בירעמ"ש
!וניניעב אל ?הרומ וא כ"ח לש ודובכמ לודג בר לש ודובכ םולכ


בשות .תויונמואל דעוימה רפס תיבל שולפל ס"ש ידימלתל הרוה הנבי ריעה שאר ןגס :4.9.98
.(6.9.98 "בירעמ" ,"ץראה") ריעב הבוט הקלח לכ לע טלתשהל וטילחה טושפ םה :הנוכשה
?וניגיהנמ ןכיה ?ונחנא ןכיה ?םתא ןכיהו ,םה לכה ,םה ,ושלפ םה ,וטילחה םה

הנוכשב ס"ש תונועמ חותפל הטלחהה תא לודג בורב התחד אבס-רפכ תיריע תלהנה :4.9.98
רתיל רועיש ונת !אבס-רפכ תיריע ,ווארב .("אבס-רפכ ןומוקמ") רפכה ינויבס תינוליחה
!ס"ש יביתכתל תוענכנ ןבורבש ,תויריעה

ס"שב .תימשרה ךוניחה תכרעממ םידימלת "תבנוג" ס"ש :םינעוט ךוניחה דרשמב םימרוג :6.9.98
הישעמ "תויקוח"ל תנעוט קר - השיחכמ הנניא ס"ש - רמולכ .("בירעמ") יקוח לכה :םיבישמ
!אלפנ "ןורתפ"

ונכיס םה :הייריעה .עבש ראבב (יתד) דחוימ ךוניחל "תודוסי" רפס תיבל ושלפ ס"ש ישנא :6.9.98
,םידרחה ומיקהש הנבימ וקריפ (םייתד) םידימלתה ירוה :"בירעמ" .("ץראה") םידימלת ייח
.םיידרחל םייתדה ןיב םילא קבאמ ץרפו

וסינ ס"ש יליעפ תורשעש רחאל ,ל"דפמו ס"ש ישנא ןיב תומולהמ יפוליחב ןיע דביא דימלת :6.9.98
.("בירעמ") םילשוריב ןמדלפ הירומ ס"יב הנבממ קלח לע חוכב טלתשהל

הנבמב "ינמז" ןגל םהירוגמ םוקמב עובק ןגמ ורבעוי ןיעידומ ריעב םינוליח םידלי 38 :6.9.98
םרזל םיכייתשמה םידלי 12 לש םתושרל רבעוי עובקה ןגהש ידכ תאזו - ריעה הצקב ימורט
.("בירעמ") ס"ש םע ההוזמה יכוניח
והז !םמוקמ תא ולטנו ,ריעב תחדינ הניפל םיינוליח םידלי 38 ופיעה םיידרח םידלי 12
?תאז קר עודמ - "םינעוט"ו ,"םימישאמ" םה ?םירוההו .ידרחה רסומה לש "קדצ"


("בירעמ") םידרח ץחלבו יקוח יתלב ןפואב ידרח רפס-תיב תמקהל ןתינ שדח הנבמ :6.9.98
("בירעמ") "יתד םזילטנמדנופו תונוירב יהוז" :רמוא הנחוא דוד ר"ד ןוירוטסיהה .בקעי ןורכיזב

זאו ,תונידמ יתש ןאכ ומיקיש" :רמא "ינרותה ךוניחה ןיעמ" תשר ל"כנמ :7.9.98
ופטקי קר םה .םיקנ ונחנא) !ומיקיש .("ץראה") "ךוניח תודסומל שולפל ךרטצנ אל
תוהזל םינכומ ויהי ,רתויה לכל ,םה .גרהינ םג .םחלינ ונחנא) !ומחליש (.תוריפה תא
תורמלו ,לבא (!אלפנ סחי הזיא .ונרכזל שידק רמול וליפא ,ונתוא רובקלו ,ונירבא תא
םלועמ ררחתשנ ףוס ףוסו ,םהלש הנידמ םהל היהתש ,וכליש ,ומיקיש !דעב ונחנא - לכה
!םתררשמו


רפסה יתב לש םירוהה ידעו .("ביבא-לת ןותיע") "רפוע הונ תנוכש ידלי תא תפטוק ס"ש" :11.9.98
תא םולבל םהל רוזעל םולש רוד ישנאמ ושקיב ופיב רפוע הונ תנוכשב םייתכלממה םיידוסיה
םינענ אלא ,םיטלתשמ אל ונחנא" :ירהצי ברה .םתנוכשב ס"ש לש ךוניחה תודסומ תוטשפתה
םירחתמה לצאו ,שדוחל 'ש 900-כ םיבוג ת"מענו ו"ציו לש םויה תונועמב ."םירוהה ןוצרל
!שדוחב 'ש 150 קר ס"ש לש
150-ב הזכ טקייורפ םירהל הלוכי ס"ש ומכ הגלפמ עודמ ,ןיבמ אל ינא לבא יתוא וגרהת
לכ םיקוסע םשש הארנכ !תולוכי ןניא דוכיל ,צרמ ,הדובע ומכ תוגלפמו ,שדוחל דליל 'ש
. . .תואסיכה לע םידלי הבישומ ס"שש העש ,תואסיכ לע בירל םויה


.("ץראה") ס"ש תונועמ תוטשפתה תא םולבל ,3 ליגמ ךוניח תמזוי א"ת תיריע :17.9.98
?3 ליגמ םידליל ךוניח עיגמ אל ,ס"ש לש הביסה ילב ,םתס הככו

ךורב אבבה תורצח ןיב דוחיא ללגב תוביתנ תודרחתהמ םיששוח םיינוליח :20.9.98
וקיספת רבכ יתמ !םיששוח םעפ בושו ,םיששוחו ,םיששוח .("ץראה") ריאמ רכששיו
?תושעל וליחתתו שושחל

תכשחב ובצוהש םינווארקב ינרות רפס תיב תמקה :ס"ש לש הפמה לע הדוקנ דוע :25.9.98
לש ךוניחה תכרעמב דתי עוקתל ס"ש הסנמ ךכ .עבש-ראבב (םחנמ הוומ) ןשע-לחנ תנוכשב ליל
.("תונורחא תועידי") עבש-ראב

תא םולבל ןויסינב 4 ליגמ םניח הבוח ךוניח עיצמ (ל"דפמ) יול ךוניחה רש :25.9.98
וא רבד ?עורג רתוי המ ,דיגת :דחא שיא ולאש םעפ .("ץראה") ס"ש לש ךוניחה תשר
?ערילוכ


(?ךוניח היה/שי) ךוניח

ןיעמ - ס"ש לש ךוניחה תשרב םידימלתה רפסמ :רחש ןליא לש הלודג ריקחת תבתכ :1.9.98
3%- מ תוחפ ןיידע הווהמ הלוכ תשרה לבא ,הנשב 17% לש ררחסמ בצקב לדג - ינרותה ךוניחה
.("ץראה") תידוהיה ךוניחה תכרעממ

םייתדהו םידרחהש ,ךכ לע םעז העיבה "בירעמ"ל הרשקתהש (םירומה תתיבשב) הרומ :3.9.98
רתא .("בירעמ") "םיגשיה םרובע גישנו תובשנ ונחנאו ,רכש ולבקי םה" :ליגרכ םידמלמ
םייחה ןדבוא ,תדלומה לע הנגהה ,אבצב תורישהו ?ךל עירפמ הז קר :הרומה לע אלפתמ שפוח
עובשב :9.9.98 ?םולכ הז רשועבו רשואב םה ויחי ןעמל ונידלי לשו ונלש םירבאה דוביאו
ס"ש - תידרחה ךוניחה תכרעמ ידימלת ףלא 70 וכלה ,תיבב םידימלת ןוילימ 1.6 ורתונ וב
1998 תנשב .םניח םירהצ תוחוראו תועסהמ םינהנ םג םהשכ ,ליגרכ םידומילל - הדוגאו
יכ ןמואי אל .("בירעמ") (!!!) הלא תורטמל וביצקתמ 62%-מ רתוי תותדה דרשמ ריבעה
רפס יתבל ביצקה ךוניחה דרשמ :9.9.98 !םואתפ המ ?קתוש ךוניחה דרשמו !!!רפוסי
רפסה יתבב םידימלתה רפסמש ,םג שגדוה .םינוליח רפס יתבלמ חופיט תועש רתוי םייתד
תא ריקפמ ךוניחה דרשמש םתגאד םתאו .("אבס רפכ ןומוקמ") הברהב ןטק םייתדה
!ונידלי

ךוניחה רשל הרומה ,םייניב וצ עובשה ףוסב איצוה ,ןישח לאשימ ,ץ"גב טפוש :4-6-7.9.98
הריתעה תא ."תינויצ תינרות תוברת" ביצקתל םיבצקומה 'ש ןוילימ 50 קלחל אלש תוברתהו
,ודיקפתל יול רשה סנכנ זאמ יכ ונעט םיינשה .סניפ ריפוא כ"חו טחוש םהרבא כ"ח ושיגה
,'ש ןוילימ 50-כל 8-מ ,6 יפ תינויצ תינרות תוברת ףיעסל ךוניחה דרשמ לש הבצקהה הלדג
ל"דפמל תוברוקמה תותומעב תוכימת לש םיכרצלו םייטילופ םילוקישמ השענ רבדה יכו
.("ץראה" ,"סבולג")

םידימלת ןיב דירפהל ןויסינ השענ דודשאב "ריאמ תלחנ" ידרחה רפסה תיבב :4.9.98
הבושתב םירזוחה ינב :קומינה .םיכרבא םהירוהש םידלי ןיבל הבושתב םירזוח םהירוהש
ירהש ,הפקתהה איה רתויב הבוטה הנגהה .("ץראה") תויוסגהו תוללקה תא וחכש אל ןיידע
.עיגהל דאמ השק םידרחה לש םתומילאו םתוסג תמרל

,ןתנעטל ,ס"היב להנמ י"ע ןג-תמרב "ברוח" ידרחה ס"היבמ וקלוס תודימלת 5 :6.9.98
תוצירפ וזיא !קדצב .("בירעמ") "ימואל תוריש"ב תותרשמ ןהיתויחאש הלגתהש רחאל
!תירסומ לוע תקירפו

ןפואב ידרח ס"יב תמקהל ןתינ שדח הנבמ יכ ,םינעוט בקעי ןורכיז תצעומ ירבח :6.9.98
.("בירעמ") םידרחה ץחלבו יקוח יתלב

ךוניחה תכרעמ לא שדקמה יכרע תא רידחהל שי :ארוק ("ינוליח") ךוניחה רש ןגס :14.9.98
ילעב חוצרל רעונה תא דמלל !דלפ רמ ,תמאב .("תונורחא תועידי") לארשיב רעונה לאו
לע וזיתהלו םמד תא זיקהל ,םירפ ,םילגע ,םישבכ ,םינוי טוחשל ,םייחב םדועב םייח
!םיכרע ולא ,םדה לע דוקרל ,חבזמה

תנמ לע ,הנידמה ביצקתב הרות ידומלתל םידעוימה םיפסכה תא לולכי רצואה :16.9.98
קר ןוכנ הז לבא ,חוטב רתוי דוע תויהל בייח חוטבש המ .("ץראה") "חוקימ" עונמל
.םיידרח-םייתדל םיביצקתב רבודמשכ

.("ץראה") םייטרקומד םיכרע יפל ךנחת םא תובצקה לבקת סאמחה םג :ךוניחה רש :18.9.98
הדימה הנק םה "םייטרקומד םיכרע" םאו ?סאמחב ךוניחה רש ריכמ יתממ ?לבה ירבד הנוק ימ
!תחא הרוגא וליפא העיגמ אל םיידרחה םינוגראלש ירה - תובצקה ןתמל יול לש

ץוציקה תא לטבי אל ןמאנ םא :ץיבר םהרבא ,תסנכה לש םיפסכה תדעו ר"וי :18.9.98
.("ץראה") "זרב ול השעא" - תוידרח תוימינפ ידימלתב הכימתב

"תונויצו תוחרזא דמלל םיבייח םיידרחה רפסה יתבב" :יכדרמ קחצי ןוחטיבה רש :18.9.98
םיינויח םיאשונ לש הכורא המישר דוע שי ?דומלל םיבייח םה תאז קר .("תונורחא תועידי)
!רפס-יתב םתואב םידמלנ אלש ,חרזאו םדא ייחל




יללכ

המ .("סבולג") לקש ןוילימ 20-ב תויתדה תוצעומה ביצקת לידגהל תשקבמ הלשממה :1.9.98
הפהמ ונל םיחקול" :םיננולתמ עבש ראבב םישישק :4.9.98 :תחקל ןכיהמ שי ירה ?היעבה
.("בירעמ") "םידרחל םלשל ידכ

,רבתסמ .תוינוריטלו םינוריטל תפתושמה העבשהה הלטוב לתוכה בר "תשקב" יפל :1.9.98
ברעתהש הפיכה שבוח והימ רורב אלו ,תאזה הרשמה תא םויה אלממ וניא םדא םוש לעופבש
ל"הצ דגנכ הפיכ שבוח לש וחוכ המ ואר !הפרחו השוב .("ץראה") תוכמס וזיאבו סקטב
!םינפה לע ל"הצו - דחא ץויצ !חוכה רידא

("בירעמ") עבש-ראבב ידרפס בר תריחבב ס"ש תרזעל סיוג ירודכ לבוקמה :1.9.98
:היארה .םתא םג וכזת - ומידקת םא .ריכשהל ברחב לכה ךסב רבודמ !הגאד לא
הדובעה תגלפמ לש דמעומה תא ךרבל ידכ םעפה - ןאש-תיבל סט ירודכ ברה :7.9.98
יסוי תא םג ךרבי אוה תואבה תוריחבבש ,"שפוח"ל השחל הנטק רופיצ .("בירעמ")
תכרב תא הלביק רומע ןזוס םג .ותוא סיטתש רופיצה תא וניזי המב יולת ,דירש
ירודכ ברה תכרבל הכז הננערב דוכילהמ ןהכ יזועו ,(25.9.98 "ץראה") ירודכ ברה
ךירצ !"דוכיל"המ השולשו "הדובע"המ דחא קר !ירודכ ,רייפ אל .(27.9.98 "ץראה")
!רופיכ םוי רחמו ,הלעמלמ ךילע לכתסמ םיהולא !רייפ תויהל
ברקב הנורחאל טשפש הנוגמה גהנימה תא ןפוד תאצוי תופירחב ףקת יול דוד כ"ח
תונומא ,תועימקו תוכרבב ,םילבוקמב שמתשהל ,ס"ש לש הדודיעב ,רוביצ יגיהנמ
םהיתורטמ ךרוצל ,"רוחש"ו "קוביד" תניחבב ,םינבר לוצינו תופסונ תולפת
שובח ,הלשממה שאר .(היזיוולטה ,1-ה ץורעה ,תושדחל טבמ :17.9.98) תויטילופה
"חקיפו ,ןובנו ,םכח ךכ לכ אוה" :ירודכ לע רמאו רודיש ותואב ביגה ,הרוחש הפיכ
ברה םאה עדוי אל ינא דובכה לכ םע !םיפושיכלו תועימקל יד" :יול דוד :18.9.98
אוה וב שומישה .וב םיללעתמ ,ןכסמ טושפ אוה .אצמנ אוה הביבס וזיאב עדוי ירודכ
ונא רשאכ .ךשוחה תפוקתל ונתוא ריזחמ הז .הנומאבו תדב קר אל הרומח העיגפ
םדאל תיהולא תונוילע םיסחיימ םואתפ ונחנא רשאכו םיפושיכו תועימק םישפחמ
("ץראה" ,"בירעמ" ,"תונורחא תועידי") "ונלוכ תא גיאדהל ךירצש ףוריט שממ הז -
תוצצורתמש ,תוצימאו תואלפנ םילמ ןה וליא !יול דודל ,ול שי םיציב הזיא !וואוו
הפי אל הז !יופ :ונילע ודרי לוקב ןתוא ונעבהש םעפ לכו ,הנש םיעברא רבכ חומב ונל
םתא האנש בורמ !םייתדה תא יאנוש םתס םתא !םישודק םישנא לע רבדל הככ
!ףוס ףוס ,דבל אל ונחנאש ,רקיה דוד ,ונל בוט זא !ןופצה תא םידבאמ

ירודכ לבוקמה לש תוכרבה תיישעת תלעופ ךכ - 'המורת' ןת - עימק חק" :18.9.98
לש ידוסיו ךורא רמאמ :29.9.98 :בהז ץצונה לכ אל לבא .("תונורחא תועידי")
ס"שב תורושה תא העזעיז ירודכ ברה לע יול דוד לש הפקתימה :ןומיס-ןב לאינד
םה ,ירודכ ברה יפלכ הידבוע ברה לש ובל ישחר תא אורקל ס"ש ידיסח ולכי וליא
לזלזמ קר אל הארנכ אוה .("ץראה") ןיגפמ אוהש לוזלזה םע םילשהל םישקתמ ויה
..דבל רתונו טעמכ ןכסמה הידבוע ירודכל םינופה בורמ .אנקמ םג אלא

תבוח הילע ליטהל תוחפל וא ,הלימ-תירב םויק רוסאל הריתעב םויה ןודי ץ"גב :3.9.98
.תוקונית לש ןימ-ירבאב םיכותיח דגנ התומעה השיגה הריתעה תא .יאופר חוקיפ

,דלי ותויה דאמ ושארל שבחש הפיכה תא ריסה ,ותודלימ יתד ,ראב םייח רפוסה :4.9.98
יוסיכ ותוא היהי רימע לאגילו ולש ,הבשחמה תא תאשל היה לוכי אל אוה .ןיבר חצר רחאל
,חוטב אוהו ,םינוליחל םייתד ןיב גולאיד ןכתייש ןימאמ ונניא ראב םייח .שאר
?דיתעב ?ערקי .("ריעה") םירזגל ונתוא ערקי טקילפנוקהש

תועידי" תאצוה להנמ תא םישאמ "חישמ לש ורומח" רפסה רבחמ ,יקסבלכר יפס :4.9.98
אשונל דחוימ ףד בורקב) רפסה לש רואל ותאצוה תייחדבו הרוזנצב ,הפיכה שבוח ,"תונורחא
רוביצה לש ןורוויעבו תידוהיה היגולואיתב תשחרתמה הכיפהמה תא ראתמ רפסה .(רתאב הז
:בל ומיש ,םיינצקוע-אלהו םידומחה וניגיהנמ .("תונורחא תועידי") ןותמה ינוליחה
!םכלש םינואה רסוחו ןורוויעה והז !ןותמה ינוליחה רוביצה ןורוויע

,אבצב תורישל תצאומה היינפה :גלש ריאי תאמ רמאמ - "הגורסה הפיכב םירוח" :6.9.98
דירוהל הייטנה םגו םינוש הריצי ימוחתב קוסיעהו עונלוק ידומיל לש המישרמה החירפה
תועפשה ךכל שי .תוגורסה תופיכה לש שדחה רודה לש ותוהז יונישל םייוטיב םלוכ - תופיכ
.תיתדה םתוהז םצע לע

םירקסו םינותנ .ס"של העינכ יהוז וישכע ץיקה ןועש םויסש ,אצמ אצמ רשה :6.9.98
םילקש ןוילימ 60-כ קשמל תכסוח התיה םיישדוח דועב ץיקה ןועש תכראהש םיחיכומ
יל האילפ - ס"של רשא !לארשי סרפ ךל עיגמ !הקירמא תא הליג !אצמ בוט רקוב .("בירעמ")
. . . םימרוז ןוילימה 60 ויה ,ןועשה תא םיריאשמ ויה םא ?ןוילימ 60 דיספהל הככ :םהילע
!םהיסיכל

ןיבר חצרל םיסחייתמ םתיצחממ רתויש ,הארמ םידרח םיריעצ תודמע לע ןושאר רקחמ :8.9.98
.("ץראה" ,רחש ןליא) תויקוח יתלבו תומילא האחמ יכרדב םיכמות 20%-ו ,חצר לכל ומכ
!אורקל ץלמומ .ןותיעב םלש דומע תספות רקחמה תריקס

שי יכ ,תעבוקה קוח תעצה הנושאר האירקב לומתא הרשיא תסנכה לש םינפה תדעו :8.9.98
ריע לכב םינבר ינש תריחב לש גהונה תא קיספהלו ,דחא ינוריע בר ריע לכב רוחבל
!!חישמה תומי ועיגה .("ץראה")

תא עובש ףוס ידמ םילשורי תרטשמ תקתנמ ,לתוכה תלהנהו םידרחה תשירד יפ לע :9.9.98
:יתד ןויגה .("בירעמ") תבש לוליחל ששחמ תאזו ,לתוכל תוסינכב םיאצמנה תוכתמה יאלג
.םדא ייח לע ,אופא ,ףידע "תבש לוליח"

דוגינב תוקבדומה תועדומ יקיבדמ דגנ העיבת תשגה לקוש אבס רפכ ריעה שאר ןגס :9.9.98
!בוט אלו בוט .("אבס רפכ ןומוקמ") םיעודי םינבר לש תוררועתה יסנכל תוארוקהו ,קוחל
,ץראה יבשות לכלו אבס רפכ יבשותל !ולזג םה ונלש הפוקה תא ירהש !םלשנ ונחנא סנקה תא
!הלאה תועדומה לע רדהנ םיקבדנ "שפוח" לש םירקיטס :םכליבשב קירבמ ןורתפ ונל שי

(ץחלש אוה ימ ןוכנ שחניש ימל ןתניי סרפ) םיצחלל לומתא ענכנ אולימ ינור :10.9.98
ביבא-לתב םייחרזאה םיאושינה דיריב יחרזא ןיאושינ סקטב גוז ןתחל ותנווכמ וב רזחו
הישרפב אולימ תא טווינש ,הלשממל יטפשמה ץעויה לע תרוקיב רמאמב .("תונורחא תועידי")
לש םיטסקטה תא ריכמ ונניא ןייטשניבור םאה" :(13.9 "ץראה") ןלוג המריבא תבתוכ וז
תרחא ,םיקידצ לע קר יבשחת הטימב ךלעב םע תאשכ") תוריעצ תולכ תוכירדמה תוינברה
תוריש דעב םסיכל קתע ןוה םילשלשמה םינברה וא ?ינלאמש/ינוליח/רגפמ דלי ךל דלוויי
("?םתרשממ יעבט קלחל בשחנה

רה לע ןהכה ןורהא רבק דיל םיקוסמ תחנמ םיקהל םינדריהמ םישרוד םידרח :14.9.98
.תולובג ןיאו לובג ןיא ,רבתסמ ,הפצוחל .("בירעמ") הרטפמ קחרה אל ,ןדריב

לע םילבוקמש הלא) "םילבוקמ" םיעיצמ םילשורי יבחרב ולתנש תועדומ תורשעב :14.9.98
םילבוקמה תבישימ .םילקש 1200 תרומת ךיתונווע לע רפכל (!הארנכ ,םהלש התיכה ידלי בור
ולחמי קידצה תליפת תרזעב יכ ,רסמנ הדוהי הנחמ קושל ךומס תמקוממה "םולש רהנ" (?!?)
:תולאש המכ ונל שי .("בירעמ") "התימ תובייחמה תוריבע לע וליפאו ,ויאטח לכ לע םדאל
ונמותל ?םהילע לח התימ שנועש ,םימויא הכ םיניירבע תידרח-תיתדה הרבחב שי יתממ (1)
.תוניירבע וא עשפ תרסחו ,איה הרוהט תידרח-תיתדה הרבחהש ,ונעמש םג םיפיטמהמו ,ונרבס
,ונילא אוב" ?עשפל רסמתהל הייעבה המ ,ךומנ ךכ לכ ריחמב ןווע לע רפכל ןתינ םא (2)
."לבוקמל םייתאמ ףלאב לכהו - ןוילימ חיוורתו ונמע עשפ

א"תב יזוחמה טפשמה תיב תטפוש תא הללכש ,םילומגתה קוח יפל םירוערעה תדעו :15.9.98
הביא תלועפ תעגפנכ התוצפל ןייטשדלוג ךורב לש ותנמלא לש הרוערע תא התחד ,ןייטש 'בג
"?תשרי םגו תחצרה" !והומכ ןיאמ יניצ געל .("ץראה")

50 ינב לבקתהל ושרוי ןהילאש תובישי - "לבוי יללוכ" תורשע םיקמ תותדה דרשמ :15.9.98
םישישקה תייעב תא רותפל אלפנ ןויער .80-ו 70 םג עמשמ - רתויו 50 .("ץראה") רתויו
שדוחל םילקש 10,000 םלשי ינוליח שישק :ינוליחה רוביצה ןובשח לע םיידרחהו םייתדה
?םישפט םהש רמא ימ !םניח הז תורישל הכזי ידרחה ותימע וליאו ,ידועיס תובא תיב ימד

תא ןותיעב םסרפלו םלצל םימיאמ .סקסה תונח לע המחלמ וזירכה הלופעב םידרחה :15.9.98
?םיידרחה תוחוקלה תא םג .("תונורחא תועידי") תוחוקלה

7 ןב דלי ריבעהל הרוהו ,לודגה ינברה ןידה תיב לש הטלחה לומתא לטיב ץ"גב :16.9.98
יסוי כ"חו דליה לש ומא ושיגה הריתעה תא .יתכלממ רפס תיבל יתד רפס תיבמ הילצרהמ
עבק ינברה ןידה תיב לבא ,םיינוליח םה םירוהה ינש .("ץראה" ,"תונורחא תועידי") דירש
."תינמיתה הדעה ינב םה םירוההש םושמ"ו באה ןוצר ללגב יתד ס"יבל דליה תא חולשל
.אל וא יטנבלר אוה םא ןיב ,ץורית אוצמל הייעב םהל ןיא ,והשמ םיצור םייתדהשכ

.("ץראה") "םייותיפ לע רבגתהל" ול ועייסיש םירמכ ינש הרזעל סייג ןוטנילק :16.9.98
,ןזואב והשמ-והשמ ול שחלי אוה תחא הסיט תרומת .יחופת ברה תא ול ריכהל יאדכ
תא שחלי יחופתש ,םיצילממ ונא תיגיגח תונמדזה התואב .חצנל ותוא חנזי םייותיפה-דשו
םירחא תומוקמבו תואווקימב ,םידליה יסנואו תוניטקה ילעוב תואמ ינזאב םג אלפה שחל
תוניירבע ,העישפ רודמ האר) ולאכ םייותיפ לע ורבגתי םה םגש תנמ לע ,ידרח-יתדה םלועב
.(ידרחהו יתדה םלועב תומילאו

רצוא" תרבח ןוירוטקריד טילחה - ביבא-לת למנב תבשב לועפל ולכוי םיקסע :16.9.98
צרמ דמעומו דירש יסוי כ"ח ידיב הז אשונב ץ"גבל היינפ לע ביגה ךכבו ,"םי ילעפמ
.("ץראה") העור לאכימ א"ת תיריע תושארל

דציכ ונדו ,תיתנשה םתדיעוול לומתא וסנכתה שדקמה תמקה ירחוש ףלאכ :16.9.98
תייזהל תותחמו לודג ןהכ תמילג ,תרוטק חבזמ וטשיק המבה תא .ןויערה תא שממל
,4.9.98-ב ,ןכל םדוק עובש .("בירעמ") ונימיב הרהמב םוקיש חבזמה לע תונברוק םד
תסנכה ןובשח-לע (תסנכב טפשמו קוח הקוחה תדעו ר"וי ,ל"דפמ) תרופ כ"ח חלש
("תונורחא תועידי") "שדקמה ירחוש" סוניכל תונמזה (!!ךנובשחו ינובשח לע ??)
תסנכה לש תרוקיבה תדעו ר"וי ."תיכוניח תוחילש ךכב האור ינא" :ריבסה תרופ
וסחייתת לא לבא ,ןכ םנמא ?דרוסבא ?ךחוגמ ."רוסיאה תילכתב רוסא הז" :ביגה
שממל לכה ושעי ,םירחאו ,םימייוסמ םיכ"חו ,תיבה רה תרתחמ .שפנ ןויוושב ךכל
יח"-ו "תיבה רה ינמאנ" תועונתמ תורכומה תויומדה דצל" :17.9.98 .וז תלוויא
םרזה ישנאכ םגווסל רשפאש ,תושדח םינפ הברה שדקמה תדיעווב וארנ "םייקו
("ץראה") "ע"שיב תיתדה תובשייתהה לש יזכרמה
לש תוסנכתהה .("תנורחא תועידי") ןודנול ןורי בתוכ ,ורצוימ בושח םלוגה :23.9.98
תודע איה שדקמה תיב תיינבל ןנוכתהל ידכ המואה יניינבב לטובמ אל רוביצ
."חישמ לש ורומח" ורפסב יקסבלכר יפס לש יזכרמה ןועיטל תעייסמ

רעונ תועונתל הנידמ תוכימת ןתמ םייתנשכ ינפל ענמש) ץ"גב תא ףקע ךוניחה רש :16.9.98
םינוירטירק עבקו (ל"הצל סויגל ,ראשה ןיב ,תוכנחמ ןניאו תוינויצ ןניאש תוידרח
,"ץראה" ,תונורחא תועידי") הנידמה תובצקהמ ונהיי תוינויצ אל רעונ תועונת םג :םישדח
("בירעמ"

םישדוח 3-כ ינפל תסנכה הרשיאש ןוקית לטבל הריתעב רקובה ןודי ץ"גב :16.9.98
חרזאה תויוכזל הדוגאה ,םישנה תלודש ,ת"מענ :ץ"גבל ורתע .השוריה קוחב
םירתועה תנעטלש ,ןוקיתה לש תישעמה תועמשמה .ידוהי םזילרולפל זכרמהו
,תונוזמ יניינעב היתויוכז תא עובתל דוע לכות אל השאש ,איה הקיקחל "בנגוה"
שיגהש ןישוריג תעיבתב הלא םיניינע ללכ הלעב םא ,םידלי תקזחחו ףתושמ שוכר
קוספל םיטונ םיינברה ןידה יתבש ,ןעטנ דוע .("ץראה") ינברה ןידה תיבל ןכל םדוק
יניינעל טפשמה תיבב ןהל םיקספנש ולאמ %30-ב ךומנה םוכסב תונוזמ ימד םישנל
.החפשמ

אל וטילחה - תמא רבוד אצמנשמו ,ףרגילופ תקידבל לעב וחלש הפיחב ינבר ןיד תיב ינייד :17.9.98
("תונורחא תועידי") שרגתהל בייוח אוהו הקידבה תואצותב בשחתהל

ףטחמ איה ,היתודלותב הנושארל ,היגולואיכראה תצעומל םינבר 5 תסנכה :17.9.98
תועידי") תוקיתעה תושר לע תיתד תוטלתשהל ןושאר דעצו ךוניחה רש לש יטילופ
םע ץעייתהל ילב" ;("בירעמ") "היגולואיכראה לש ףוסה תליחת וז" ;("תונורחא
("ץראה") "תוקיתעה תושר ל"כנמ
. ה . ב . צ . נ . ת

ביבא-תמר ןוינק תחיתפ לע רסא בייבל בל רנוילימה ,הילעבש ,לארשי-הקירפא תרבח" :18.9.98
"תקוושמש תרחא הרבח וז ,םינוב קר ונחנא" :הרבחה תרבוד ."תבשב תוריד תרכומ ,תותבשב
!ירשפא לכה - םיצורשכ .("ביבא-לת ןמז")

הנידמה לע ס"ש לש תוטלתשה

רוצל ,חוכ יזכרמ שובכל ,הזיחא תונקל ,טשפתהל ,סורדל הלחה ס"ש" :18.9.98
וניר תאמ הלודג הבתכ - "הוואגב ,יבמופב םשוביכ תא גוגחלו ,ןכל םדוק םהילע
יבלש תא םיפיעס 18-ב תטרפמה ,("ריעה") תוטלתשהה בלש - יערד" :רורצ
היסולכואה ירזגמ ,רהמו ,וררועתי אל םא .הנידמה לע ס"ש לש התוטלתשה
בצמב האבה הנשב ונמצע אוצמל אלפתנ לב ,תינוליחה תוגיהנמה רקיעבו ,םיבחרה
.עבש יפ רומח

םיסופיט קר אל - בל ומיש .("בירעמ") "דודשא שוביכ" - המישמה :25.9.98
ןותיע הז - "תוטלתשה" ,"המחלמ ,"שוביכ" לש ןושלב םירבדמ ונומכ םיידיאונארפ
- םייזכרמה םידעיה דחאו ,התטילש תבחרהל תכרענ ס"ש" !ךכ רבדמש ילמרונ
!"דודשא ריעה

אבצב תרשל ידכ" .("ץראה") ליבונר'צ ידלימ ,םילייח גוז ןתחל תברסמ תג תירקב תונברה :20.9.98
"?רשכ יניא יתוא ןתחל ידכ לבא" ,דעוימה ןתחה לאש ,"רשכ ידוהי ינא ןונבלב םחליהלו

יאנולמ היהש ,דרחתמ ,ןינקעו המלש םאה ?ירודכ שישיה ןקזל שרוי רבכ ןמוס ידרחה םלועב :20.9.98
("בירעמ") ?רצעה שרי היהי ינוליח יתליא
.סוטל בהוא וא ןינקעו םאה ,אוה עבקיש המ .הלאשה וז אל

הביטנרטלא הלומ ביצהל ךירצ ס"ש לש תועימקה תוברתב םחליהל ידכ" :24.9.98
ונלש וניגיהנמ ירה ?ביצי ימ ?הלומ ביצהל .("בירעמ") ינימי רורד ןב בתוכ ,"תיתרבח
!תועימקה רכומ לש ויפ אצומל לחיילו וידי תא קשנל םיצר
רתויש םושמ ול עיגמ הז ראות .ירודכ ברה אוה הנשה שיא" :ולסכ ןר :23.9.98
,דחא דצמ ,תורובה תורבגתה :ונילע רבועה ךילהתה תא למסמ אוה רחא שיא לכמ
לש הכרעב הדירי ;ינשה דצה ןמ ,הרואנ הרבח םינייפאמה םיכרעה לש םתולפקתהו
קר אל תדה לש הרידח ;םייחה תוחרואו ץוחה תוינידמ תעיבקב תילנויצר הבישח
."תולוטייא לש דמעמ תריצי תרוצב ,םייטילופה םייחל םג אלא ,תושיאה ייחל
("ץראה")

םיקמחתמ תונברהו תותדה דרשמ :רכומה טירסתה ץ"גבב רוזחי בורקה ןושאר םויב :24.9.98
.("ץראה") םיביטברסנוקו םימרופר ףותיש דפרטל הרטמב תויתד תוצעומ תבכרהמ

תקולחמב םייונש םימוסרפ רוסאתש הדעו דגא םיקה הרובחתה דרשמ תשירדל :25.9.98
םייונש םימוסרפ .יתד=הרובחתה דרשמ .הרואכל ,המימת העידי .("ץראה") םיסובוטואב
םידבוע ?ךורב ,הז תא תנבה .דועו ,(רשכ אל) רגרובזי'צ ,םימודנוק םוסרפ = תקולחמב
םוסרפ רוסיא הז םויה !ונייח לע תידרח-תיתדה תוטלתשהב בלש דוע והז !םייניעב ונילע
!תחקרמה תיבב םג הז רחמ ,סובוטואב םימודנוק

רוציל הסני בורקה 'א םויב השימחה הלעמ ץוביקב םיינוליחו םייתד לש סנכ :25.9.98
התיה יתמ יכו ?השדח הנמא .("תונורחא תועידי) םייתדל םינוליח ןיב השדח תיתרבח הנמא
המ זא - תויוכז תלילש ,תומילא ,הייפכ ,תוטלתשה םניהו ויה הכ דע ?תמדוק הנמא ונל
רותיווהו ,קיספ לע וליפא רתוול םינכומ םניא םייתדה דוע לכ ?"השדח הנמא" לע שוקשקה
הנתשי אל - םינוליחה ,ונתאמ תושירדה םלוסמ םירטמילימ 2 תדרל הז םינכומ םהש דיחיה
!םתוא הארנ .םיידדה םירותיו לע תססובמש וז איה תמא לש הנמא .רבד

םינשה שולש" תא תרקוס ("ץראה") "רומחה לש שפנה ןובשח" רמאמב טחוש תירוא :25.9.98
,תלאוש איה ?תושעל ךירצ המ זא .םייתדל םינוליחה לש תופנחתההו תוספרתהה לש תוערה
,ונל תרמוא תא הז תא .ףסכ תתל אל ,םיתוחנ שיגרהל אל ,רשפתהל אל ,גילבהל אל :הנועו
!ףסכ םהל םינתונ ונחנא אל !םיגיהנמל ,םירשל ,םיכ"חל יכל ?תירוא

,ב"הראב תיביטברסנוקה הליהקה וילע הליעפהש םיצחלל ענכנ (יתדה) םינפה דרשמ :25.9.98
רוסא :ונרמאש אוה .("תונורחא תועידי") ב"הראמ התלעש םירוחש תחפשמ לש רויג רשיאו
?טחוש תירוא ,ןוכנ !יאנת םושב ,ןמז םושב ,םוקמ םושב !םייתדל רתוול

וליטה שינייב תירודו ןהכ-גרבסרטש הבוט ,קרב ןורהא ,ץ"גב יטפוש השולש :25.9.98
בכיע תותדה רשכ תמדוקה ותנוהכבש ,יול קחצי רשה לע לקש ףלא 30 הבוגב סנק רבעש עובשב
רמ אלו יחכונה תותדה רש םלשי סנקה תא .תג-תירקב תיתדה הצעומב ס"ש יגיצנ לש םייונימ
הזיא ועמשת .ושארב דמועש ימ לע אלו דרשמה לע לח םולשתה ,םילהונה יפלש םושמ ,יול
התא .ונווע לע םלשמ דרשמהש אוה "להונ"ה לבא ,םייונימ בכיעשכ חרס יול רשה !קוחצ
םילוכי ונחנאו ץ"גבמ תאזכ הבוט דוע .וניסיכמ םלשנ ינאו התא ?ךורב ,הז תא ןיבמ
.םיקסעה תא רוגסל

אוה :ץיבר כ"ח .תבשב אקווד ןודנולמ רזח אוה :קרב דוהא לע םימעוז םייתדה :27.9.98
תא ץצור ,ויבקעב התוא ךעמ ,תבשה לע ךרד !סמר .("בירעמ") היסהרפב תבשה תשודק תא סמר
ינב לכו !איקהל יל אב שממ !היסהרפב דועו !קרב ,שפנ לעוג !סכיפ ,הימד תא ךפש ,השאר
סמורו ךעומ התאש ךיא ךב ולכתסה (היזנורקימב ללוכב יבמוז ברה ללוכ) םלועב םדאה
!תבשה לע ךרודו

תיתדה הצעומה יונימ לטבל הרויש השקבב ץ"גבל הרתע "תינרוא" תימוקמה הצעומה :28.9.98
.("ץראה") בושיל

תפתושמ העצה ץ"גבל ושיגי (הדובע) לבכ ןתיאו (צרמ) דירש יסוי תסנכה ירבח :28.9.98
ןוירטירק הניא תווצמ תרימש :ןישח טפושה .םיטנדוטסל תינויוושו תנגוה תוריד תקולחל
!אירב לכש םע והשימ ןיידע שיש "םשה" ךורב .תוריד תקולחל

א"תב למרכה קושב לומתא וניגפה םייח ילעב ןעמל "סומינונא" תעונת ירבח :29.9.98
םויש המ לכל דגונמ ,קספיהל בייחש ירזכא גהנימ והז" .תורפכה גהנימ לע האחמב
- הליכא תרטמל !ןכא .("בירעמ") "םייח ילעבב תוללעתה הווהמו ,גצייל רומא םירופיכה
תא תונבל עיווזמה ןויערה תא םיחפטמ ירה הלא !וכח וכח ?תינחלופ תוללעתה לבא ,OK
!זאו ,םש עצבתהל ןנכותמש ירזכאה חבטל ופצ !"שדקמה תיב"

-ב .רגה תבהא ןחבמב ונדמע אל :דמימ ישארמ ,איבל ץוביק בר ,דעלג הדוהי ברה :29.9.98
דמל ."ותבהא לע הווצמו רגה תאנוה ינפמ לארשי םע תא הרותה הריהזמ םינוש תומוקמ 36
!ודמלנ ולא הרות יקוספשכ ומנמנ םירחאה םינברהש הארנכ !קינוו

וייחב דוע" :"הארנ ונניאו העור" 'ץיבבולמ יברה לע ןוסלכימ םחנמ לש הבתכ :29.9.98
הרוה אל יברהש ,ךכ לע דוחייב ונעשנ םה .חישמה אוה-אוהש וטילחהש םידיסחו םינבר ויה
םהל רמא אל םג הארנכ אוה .("תונורחא תועידי ףסומ") "הזה לגה לע בוכרל קיספהל םהל
םתא ךיא" :תולאשל הנוע "םיטסיחישמ"ה דחא .םישוע םה זא ,םירבד המכ דוע תושעל אל
הפיאו" ."םוקמב וב הבושת ונממ םילבקמו 'שדוקה תורגיא' תא םיחתופ" - "?ותא םיצעייתמ
הלאכ שי .קרוי-וינ ,ןילקורב ייווקראפ ןרטסיא 770 -בש ודרשמב" - "?קוידב אצמנ אוה
.םהלש תוינרקה יתש תא ומרת ןכל םדוק שדוחש הלא ויה םה ."ןורחאה ןמזב םש ותוא וארש

?עזעזמ .1998 רבמטפס שדוחב ץראב הרקש הממ ןטק קלח ןאכ דע
,לשמל ,ס"ש לש ךוניחה תכרעמ) אלש יאדו ?שאיימ .ןכ ?דיחפמ
רבכ ,לועפל ?תושעל המ !(תידוהיה ךוניחה תכרעממ דבלב 3% הווהמ
,ונחנא אל ,יול דוד) ס"ש לש רפס תיב םכל ומיקיש ינפל ,וישכע
םעל ףרטצהל ?לועפל ךיא .( סאמחה לש תוטישב םילעופ םהש רמא
תוגלפמו תועונתב תויושרל תוריחבב ךומתל ,ללהב ךומתל ,ישפוח
קבאמה וא ךוניחה םוחתב םידרחה תוטלתשהב קבאמה ןתוליעפ זכרמבש
. "ינוליחה חכ" ב תונויער עפש דוע .תיתדה הייפכב

אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא