אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

ס"ש לע רמוא אוה המ :יול דוד

,יטילופ אל רתא אוה "שפוח"ש קר אל :תרוכזת)
(לאמשמו ןימימ םישנא שי ויליעפמ ןיבש אלא

,(םיקינלדפמ-םידרח) םיקינלדרחלו םידרחל הנידמה תא יביב רכומש תיללכה הריכמה עקר לע
ןיבל (קפס ילב ,קרב לש ותכרבב) הדובעה תגלפמ יגיצנ ןיב לומתא שגפמה עקר לעו
םיינוליח רפס יתב דיל םיבבותסמש הלא ,ןכ) םיקינד"בחה ,הבושתב םיריזחמבש םיעורגה
.ס"ש ןיינעב יול דוד לומתא אטבתה ,(הבושתב םידלי ריזחהל םיסנמו

:בגש הרימע לש התבתכב ,(18.9.98) "ץראה"ב וטטוצש יפכ יול דוד לש וירבדמ המכ ןלהל

תפוקתל ונתוא ריזחמ ,היהי אלש ימ ידי לע" (ירודכ ברב) "וב שומישה"
."ונלוכ תא גיאדהל ךירצש ףורט שממ הז . . . ךשוחה

:(18.9.98) "ץראה"ב ןומיס ןב לאינד בתוכו ףיסומ

" (ס"ש) ," העונתה ישאר ינפב תרושקתה ילכ תוספרתה לע םעז יול דוד "
םכמ דחא ףא המל" .וירבדכ "יתימאה םפוצרפ" תא ףושחל םיאנותיעב ץיאהו
בתוכ אל םכמ דחא ףא המל" ,םהב חיטה "?תאזה העונתה דגנ בותכל זעמ אל
םיסכנה לע םיטלתשמ םהש םירמוא אל םתא המל ?סאמחה ומכ םילעופ םהש
ןיא .םייניבה ימיל ונתוא ריזחהל ידכ תילארשיה הרבחה לש םייתוברתה
" ".לודג דחא ףולבל הרטע קר שי ,הנשויל הרטע םוש

תוקוצמה תא שדחמ יול הליג ,92 -ב היציזופואל ותגלפמ םע עלקנש ירחא"
תיכוניח הכפהמ ללוחל םוקמב . . . ןהל רסמתהו ינועה ירוזאב תויתרבחה
:ותוא הדירחהש רחא גוסמ הכפהמל יול עדוותה ,וללה תומוקמב תיתרבחו
םידלי ינגו תונטייק ,הבושתב הרזחל תודסומ ,םיללוכ ,תסנכ יתב
ידכ אל" ,תחא תונמדזהב םערתה ,"לארשיל ונילע ךכ םשל אל" .םיידרח
םייח םהמ וענמיו םיידרח תואטיגב הלאה םינכסמה םישנאה תא ורגסיש
םילעפמ ,תוללכמ ,תואטיסרבינוא םיקהל ךירצ הלאה תומוקמב .םיינרדומ
" ."תוינרות תובישי אלו עדי יריתע


"תוטלתשהה בלש ,יערד" הבתכב ,רורצ וניר .ס"ש לע םיבתוכ "ריעה" ןותיעב םג
:ירודכ ברה לש ותוחכונב ,הנומש תירקב תוריחב תפיסא ראתמ ,(18.9.98)

הנומשכ םהבוג ,םינטק םינוקובקב .ןמש יקובקב םיחכונל ס"ש תקלחמ עפומה ףוסב"
. . . ם"תס תויתואב הבותכ תיוות םהילעו ,הצחמל םיפוקש ,השולשכ םרטוק ,םירטמיטנס
ס"ש יעיבצמל הלוגסכ ןתינ ,ירודכ קחצי ,ונבר קידצהמ" ,תיוותה לע בתכנ ,"הלוגס ןמש"
,ברה לש ונחלושל ןמשה יקובקב םילבומ עוריאה ףוס ינפל תודחא תוקד ".הנומש תיירקב
םיקרוז ךכ רחא דימו ,"ותוא שדקמ" ,ןמשה לע ךרבמ ברה .םיקובקב יפלא ,תומירע תומירע
םיקרוז .םהילעו ,םיחכונה לא םינוקובקבה יפלא תא ,םיעייסמו םיברוקמ ,םינטק םיסנרפ
,םיחרזאהו ,רבע לכל םירזפתמו ריוואב םיפע םינוקובקב לש תוליבח תוליבח .תומירעב
".קובקבו קובקב לכ לע םיטע ,םיליגה לכ ינב ,םירבגו םישנ

:רורצ וניר בתוכ דועו

התוליעפ יפואו ס"ש לש תונסרודה ,םיסכנה שומימ ,השדחה הקיטקטה"
םיפוגש ימ לש ,םיסנאנ לש םעז .רבטצמו ךלוה רבכש ,בר םעז הילע ואיבי
ןיב ארונה ץוציפל איבהש םעזה ותוא קוידב ,ויניינעב םיברעתמ םירז
ס"ש ,קפס ןיא .םיעבשה תונש עצמאב םיצוביקה ןיבל חותיפה תורייע
".דבכ ריחמ הלא הימי לע םלשל הדיתעאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא