לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

ןנור לש 2 'סמ ןופצהו הפיח ןמוי
2000 ראורבפ - 99 רבמצד

רמוע - ףדה תא ךרע

:1999 ידירש

.הנידמהמ תדה תדרפהל המוצע לע ומתח םיבשות תואמ :(הפיח תועידי) 3.12.99
ןייוולה ירודישל רוכמ אוהש ,הלעב דגנ העיבתב ינבר ןיד תיבל התנפ השיא :(ריעב) 3.12.99
."הכלה" םהלש תויגוזהו ףסוי הידבוע לש
תירקמ הסיווס הירא ברה לבוקמה םע הרותה דובכל ברע לש הווסמב :(תוירקה דה) 10.12.99
.ראופמו שדח ללוכל ףסכ ףוסאל ןתרטמש תויבמופ תוריכמ תומייקתמ אתא

בישתש המ עד" תרבוחה לש םיקתוע :המחלמ םיבישמ םינוליחה :(ץרפמה ירע) 10.12.99
תתומע ר"וי .אתא תירקב קחצי ןונמא ברה תאצרהל םיאבה ןיב וקלוח "תדה ירכומל
םילוכי םתא .ןבו באוי ,רמות שפוח ירירגשל הדות .תואילחמ הלאה תואצרהה :ה.ל.ע
.ןאכ דוע אורקל

ןמקורד ברה לש ותסינכ תא רסא דירש ךוניחה רש :(תוירקה דה ,ץרפמה ירע) 10.12.99
.רלטיה אוה תאפרע יכ ןעט ברהש רחאל רפסה יתבל ןיקצומ תירקמ
הדובעה רש לע תרוקיב תחתומ ריעה תצעומ תרבח ,גומלא הודח :(הפיח תועידי) 17.12.99
.המ דיגהל ימל האצמ .תובישי אלו תוכומ םישנ בצקתל רשה לע :(ישי ידרחה)
.ורסוה םרט ןנאש הוונב הבישי גג לע תויקוח אלה תונטנאה :(הפיח תועידי) 17.12.99
.ןתדרוהל םיישעמ םידעצ הטקנ םרט הייריעה
תוסח ונתנ הפיח תייריעב תינרות תוברתל הקלחמהו תוברתל ףגאה :(הפיח תועידי) 31.12.99
תופתתשהב טסופ ק'צב םלואב המייקתהש הבושתב הרזחהל תידוהי תירנויסימ תוליעפל
ענצמ ריעה שארמ שרוד ,ילאיתוקי ןנרוא ,ישפוח םע ר"וי :(הפיח ריעב) 14.1 .ס"ש יריכב
הרזחה יסנכב קבאיהל הכישממ ישפוח םע תתומע :(הפיח תועידי) 21.1 .הבצקהה תא לטבל
תא ןידל דימעהל הייריעהמ תשרוד ישפוח םע תתומע :(הפיח תועידי) 4.2.00 .הבושתב
.הבושתב הרזחה יסנכב המרימה תשרפל םיארחאה
.חוכב ונופ םיה ןיע דיל תויגולואכרא תוריפח וענמש םידרח :(ובלכ) 31.12
רזח הלעב :תננולתמ הלופע תבשות :(םיקמעהו הלופע ןועידי) 7.1 ,(לילגה תועידי) 31.12
םיהולא ?היעבה המ .םירידא תובוח םע התוא ריאשהו ,החפשמה תאו התוא שטנ ,הבושתב
!םלשי

:2000 תנש

ןתח .םיזנכשא תוגוז םיאושינל לבקמ אל אכלמ רמ לאימרכ לש ידרפסה ברה :(1 ןופצ) 7.1
.אל - תידרפס הלכו יזנכשא ןתח .ןכ - תיזנכשא הלכו ידרפס

Ashkenazi Sfaradi

Ashkenazi Sfaradi

Ashkenazi Sfaradi

.םייתדה תא זיגרמ הפיח ןואיזומב ךרענש גארד עפומ :(הפיח תועידי) 7.1
.היסולכואב יסחיה וקלחמ רתוי תושדח דומיל תותיכ לבקי ידרחה רזגמה :(הפיח תועידי) 7.1
,רהוז והילא ,תורבקה תיב בר לע תומעוז לאימרכב תולוכש תוחפשמ :(לאימרכ 1 ןופצ) 14.1
.ענמיהל היה לוכי ןנוסא וליאכ עמתשמ וירבדמו ,הבושתב הרזחל ףיטמ ולש םידפסהבש
לכ ךיא וארת !קדוצ אוה - תושעל המ ."הרוקש המ הז הבושתב םירזוח אלש ללגב" :רמא ךכ
םילייחל םרוג ,ינבצע אוהשכ ,םיהולא ךיא וארת דועו !תמ אל םהמ שיאו חצנל םייח םידרחה
.הרשכ אל הזוזמ ללגב וליפא תומל
ףשוחש ,אחומ רב יסוי בתכה לע רפפ לישנא תאמ הבתכ - "תורשכ חיגשמ" :(הפיח ובלכ) 14.1
."תותיחש יתיליג תיתד הצעומ לכב" :תויתד תוכרעמב תויותיחש
תויתדה תוצעומב רכשה תואצוה :רמוא ימוקמ ןוטלשל זכרמה ר"וי ,רדלא ידע :(1 ןופצ) 14.1
.תוחפונמ
לש השקב התחד ןועבט תצעומ :(םענקי ,ישי תמר ,ןועבט תירק ןומוקמ - יוצמו יוצר) 14.1
.'ש ףלא 130 לש האוולהל הל בורעל תיתדה הצעומה
הארש ינבר ןיד תיבב ןעט הלעבו ,הפל הפמ המשנהל סרוק הרבע השיא :(הפיח ריעב) 14.1
.ויתחת התנז איה ךכבו ,סרוקה תא הרבעש תעב רז רבגל היפב תקשונ התוא
,הבושתב תרזוח ,דג תימלוש לע הבתכ - "אתבס לש המשנה ינא ,אמא" :(הפיח ובלכ) 21.1
תב ,הילג םע רשק לע תרפסמ איה .תומלוא תאלממו הבושתב הרזחל תופטהב תקסועש
.םיטסיטוא םידלי לש "םייוליג" לע ,חומ תעוגפ
עוציבב דושחה רזעיבא ברה דגנ םושיא בתכ שיגהל הצילממ הרטשמה :(תוירקה דה) 8.1
ררחוש ,רזעיבא ישי ברה ,ידוסי רפס תיב להנמ :(תוירקה דה) 21.1 .וידימלתב םינוגמ םישעמ
.ורפס תיבב 'ג-ו 'ב תותיכ ידליב םינוגמ םישעמ עצבל גהנש דשחב תיב רצעמל הרטשמה ידיב
.וישעמב תיקלח האדוה עובשה רסמ רזעיבא ישי ברה :(תוירקה דה) 4.2
ברע ,ישיש םויב" .ודוהב הבושתב םיריזחמ לע - 'הל ודוה :הבתכ :(הפיח תועידי) 21.1
םארשאה לומ המחלמ תזרכה :הרטמה .ץיבבול ידיסח תצובק ודוהבש הנופב התחנ ,םוינלימה
."לארשימ םיריעצ הברה ךכ לכ ךשומש ,ושוא לש םסרופמה
.םהילע ןנולתהש ןיד ךרוע ומירחה הפיחב םיישארה םיניידה :(הפיח ובלכ) 21.1
םידרפסה .טלורבש תינוכמ ןהכ בושי ראש יזנכשאה ברל ןממת היריעה :(הפיח ובלכ) 21.1
.סוטסוט קר םהל ונתנ המל .םיסעוכ
.ינוריעה ץחרמה תיב להנמ דגנ םיזורכ וצפוה תוידרח תונוכשב :(ובלכ) 28.1
,םתנוכשב "ללוכ" תמקה דגנ קבאמל םיאצוי הירהנב םידסיימה בוחר יבשות :(1 ןופצ) 28.1
(יוניש) תואנ כ"ח תרזע תא םישקבמ הירהנב םיבשות :(1 ןופצ) 4.2 .ינוליח בוחר בלב
.הירהנב ינוליח בוחר בלב םקומו ךלוה ללוכ :(הירהנ תושדח) 4.2 .ללוכה תמקה דגנ םקבאמב
הפידעמ ןאש תיבב תובצקהה תדעו" :םיננולתמ ןאש תיבמ םיבשות :(לילגה תועידי) 4.2
."םיידרח םיפוג יתטיש ןפואב
(ד"בח לש) הנח סדרפב ברוח יתדה רפסה תיבב !דייהטרפא :(סדרפה לכ ,הרדח תושדח) 4.2
לע "טלב בר" הבתכ :(1 ןופצ) 4.2 .דירפטוג תרפא תאמ הבתכ - םיפויתא םידלי םילבקמ אל
.םילבוקמ אל םישעמ השועש ,ריעל שדח ברו תורשכ תויעב :ימולש הרייעב םיקבאמ
.תיתדה הצעומה לש הדוקפת דגנ צ"גבל הרתע ריעב צרמ תעיס :(הפיח תועידי) 11.2
הלופעב ורכמנ ריזח רשב ןוט 10 -מ הלעמל :םיאישה איש :(םיקמעהו הלופע ןועידי) 11.2
!הללאל םיעט ?אלפ המ .1999 תנשבףדה שארל

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית