Subject Koach Hiloni Home

Killing the pigeon

תוירקהמ שפוח ירירגש
"האצרה"ב רוקיב לע םירפסמ
קחצי ןונמא ידרחה ףיטמה לש

ןב באוי ,רמות תאמ

1 רפסמ סרטנוק תא ונמליצ םש היירפסל וכלה ונתיאמ םיינש השיגפה ינפל רקובב ינש םויב
,ןב) ונתשולש ונשגפנ ברעב .הקולחל תונכומו תוכדושמ תורבוח 50 ונממ ונכהו תמא תעד לש
,(שפוח רירגש אוה םג) םעונמ הקולחל שפוח לש תורבוח דוע תחקל ונכלהו (רמותו באוי
.("עורא"ה היה ובש תוירקב םלואה) "לאנתנ לכיה"ל ונעסנ כ"חא

ויה ,וניינעתהו וארקש הלאכ ויה .םיסרטנוקו תורבוח קלחל ונלחתהו עבשב ךרעב ונעגה
קחצי ןונמא דגנ הזש וניבהש הלאכ ויה ,םיהולא שיש ונתוא ענכשל וסינש הלאכ
ןתוא וערק דיימו תורבוחה תא ונתאמ וחקלש (טועימ) הלאכ ויהו ,תחקל וצר אל ןכלו
.הפצרה לע ןתוא וקרזו

10 לש םולשתב) האצרהל ונסנכנ (תועדומה יפ לע שגפמה תליחת תעש) ךרעב יצחו עבש העשב
הנפ ידרח םדא העש יצחכ רובעכ .ברל וניכיחו ,םניחב פייט תוטלק ונל וקליח ,(ח"ש
.םעזב לבא ,טקשב ונאצי .םלואהמ תאצל ונתיאמ שקיבו ונילא

(אבש ינוליחה טועימה) םישנא תצובק ונילא ואב תושעל המ ונבשחו תוגרדמב ונדמעשכ
וחירכה ןוכנ רתוי וא) אצנש וצרש םהל ונרפיס ,םיבזוע ונחנא המלו הרק המ ונתוא ולאשו
םישנא .םש תויהל ךרוצ ונל ןיא ןכלו "םהומכ" םיבשוח אל ונחנאש ללגב (תאצל ונתוא
ונתוא וענכשש הלא ןיב ויה םידרח/םייתד המכ םג) רוזחנש ונל ורמאו ,ונב וכמתו ואלפתה
.(רוזחל

השקיב ןמז ותואב ."םיירנויסימ םירמוח" ץיפהל קיספנש יאנתב רוזחנש ומיכסה ףוסבל
תרבוח הל איבנשו האצרהה רחאל התיא רבדנש םוקמב התייהש תינוליח תיאנותיע ונתיאמ
.(התוא ונאצמ אלו ,רחואמ הרמגנ האצרהה ונרעצל) שפוח

ויכמותמ דחא ,בשייתה אוהש עגרב .םלואל עיגה קחצי ןונמא ,יצחו העש לש רוחיא רחאל
.ונתיאמ ותוא "ריהזה"ו וילא הנפ שגפמה ינגראממו

Killing the pigeon

ךא ונקתש הלחתהב .האצרהה הליחתה (רומאה ןמזה רחאל יצחו העש) 21:00 העשב ףוסבל
הזה םלועהש עדוי התא ךיא" לשמל ומכ ,תולאש ותוא לואשל ונלחתה תוקד 10 -כ רובעכ
.תוענכשמ אל דאמו תולבלבמ םיכרדב ונל ריבסהל הסינ אוה ,"?אבה םלועל רודזורפ אוה
המל לאשנשכ ךא םולכמ ארביהל לוכי אל םוקיהש ןוויכמ םיהולא שיש ריבסהל הסינ םג אוה
.םייק םיהולא ןכלו הלחתה שי רבד לכלש ונל ריבסה אוה םולכמ ארביהל לוכי ןכ םיהולא

חכוותה הזשכ לבגומ ול ארקו רחא ינוליח םדאל געל םג אוה ,"שפוח" לש תורבוחל געל ברה
ונילע קוחצל םלוכל םרגש ךכב ינוליח םדא ותוא דגנו ונדגנ להקה תא הנפה אוה ךכ .ותיא
םירחא םישנאו "שפוח" תורבוח ,"תרוקשת"ה ,"היזווילבמט"ה לע ולש תוחידבהמ קוחצלו
.וירבדב קפס וליטהש

אלל וראשנ ונלאשש תולאשהמ יצחכ ךא ,ותיא תמעתהלו וירבדב תוריתס אוצמל ונכשמה ונחנא
תישיא ונתוא ענכשל וסינו ונביבסמ םישנאה ונילא ונפ ןמזה לכ ,האצרהה ךלהמב .הנעמ
יעטק דוע ורדוש הכלהמבש ,תועש 3 -כ לש האצרה הל הכשמנ ךכ .המודכו םיהולא שיש ךכב
.הבושתב הרזחה לע "םישגרמ" םיעטק וארהו ברה תא וללהש ואדיוו

ונתיא חכוותהל ,ונתיא רבדל ואב םישנא .םיניינעה זכרמ ונייה ונחנא ,האצרהה רחאל
הכרב לבקל ידכ ןב תא ךושמל התסינ וליפא תחא השיא .הבושתב ונתוא ריזחהל רוציקבו
םע םעט ירסח ךא םיניינעמ םיחוכיווב םיעוקש האצרהה רחאל יצחו העשכ ונראשנ .ברהמ
.םידרחו םייתד םישנא

ברה לש וירבד תא רערעל ונחלצה תמאב יכ ונתבוטל החלצה היה ברעהש רמוא יתייה ,םוכיסל
וארקש םייתד םישנא רפסמ וניאר םגו ,("שפוח" תרבוחב םיעיפומש םינועיטה תוכזב הברה)
."שפוח" לש תרבוחה תא ןויעב

Killing the pigeon


:אבה ףדה תא רתאב ונמסרפ ,וזה תוליעפה תובקעב

!הדות
"שפוח" יליעפלו ירירגשל הדות
הבושתב הרזחל תופטהה לע תוחמל ואבש
,6.12.1999 םויב אתא תירקב קחצי ןונמא לש
."בישת המ עדו" תורבוח וקליחו


Hoveret Hofesh
תדה ירכומל בישתש המ עד
(שפוח רתא תאצוהב תרבוח)

- קפס ריסהל ידכ
,םימס רחוס לש האצרהל תכלל ןיאש ומכ
!ידרח ףיטמ לש האצרה / רנימסל תכלל ןיא
:הזה גוסהמ תוליעפ לע םיחמש ונחנא ,תאז םע
.רמוח קלחל ידכ םישנא תצובק לש הכילה

.ןאכ - "רנימסל תכלל םאה" תא אורקל ץלמומ

ףדה שארל


Subject Koach Hiloni Home