לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
2000 ראורבפ :19 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

ןועמשו רחש ,יעור ,ןצינ ,דהוא ,הריש :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןור :ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

םדאה תויוכזל רשפתמ יתלבו ךשוממ קבאמ לע לארשי סרפ :(תרושקתה לכ) 28.2
תירוביצה התוליעפ תונש לכב" :העבק הדעוה .ינולא תימלושל ןתינ םדא אוה רשאב
."תוידוסיה ויתויוכזו םדאה דובכ לע םיקבאנה לש הנושארה הרושב ינולא הבצינ

סרפב הכוזה תא ךרבמו תיסוכ םירמ שפוח רתא
.תאז ועבקש םיטפושה רבח תאו

:םעזמ םיחתור םיידרחהו םייתדהש ךכ לע אלפ ןיא
"תידוהיה תרוסמל האנשה תא הדילוהש ימל סרפה תא םינתונ"
.ותוא םיאנוש םדאה ינבש רובס םדא ינב אנושש ימ קר

  תלוויאה תניפ   לט תדעו   יללכ  
  ףדה תליחתל   רויפיפאה   ךוניח  

:30.1 םויב ראוני ןמויב ונמסרפש העידי לע םירזוח ונחנא ןיינעה תובישח תאפמ
לע ירצבו ינפג םינברה דגנ הרטשמב הנולת השיגה ,צרמ יריעצ ר"וי ,בלוד ןורש
.וידלי תא הכמ ינפג ברה םאה קודבל שיו ,םידלי דגנ תומילאל םיתיסמ םהש
.
םידלי תאכה תרסואה ןוילעה טפשמה תיב תקיספ תובקעב ואטבתה םינברה ינש
,"קוחב םירבדה תא ןגעל שיו דלי לכ תוכהל שי יכ" ,בלוד תעיבת יפל ,רמא ינפג
םייקל תווצמ ירמוש םידוהיל עירפמ טפשמה תיב" יכ ,הנולת התוא יפל ,רמא ירצבו

עיצהל יאשר ,עודיכ ,תסנכ רבח .תחלצב ודי ןמוט אל ינפג ,הנהו ."הרותה תווצמ תא
:עיגהל ,םיהולאב ןימאמש ,םדא לגוסמ קוח תעצה וזיאל וארתו ,קוח תועצה
תוכהל םירוהל ריתתש קוח תעצה םזוי ינפג השמ ברה כ"ח :(םילשורי ןותיע) 28.1
תיב תטלחה לע ינפג אטבתה "תמטמוטמ הקיספ וזש בשוח ינא" .םהידלי תא
.ןוילעה טפשמה

םשב שמתשהל תידרח התומע לע רסא תותומעה םשר :(םילשורי ןותיע) 28.1
םידרחל עויסב תובר םינש תקסועה ,הלאשל םירזוחל "ל.ל.ה" תתומע ."ל.ל.ה"
הרתע ,תינוליחה ,תישפוחה הרבחב טלקיהלו םיידרחה םהייחמ שורפל םישקבמה
.תותומעה םשר לצא הז םשב המשרנ ,תידרח ,השדח התומעש רחאל ץ"גבל
תא הלטיב תירוקמה "ל.ל.ה"-ו ,םשה תא תונשל םידרחל הרוה תותומעה םשר
.ץ"גבל התריתע

ללגב ץראב החפשמ םיקהל השקתמש ימל עייסמה ,"השדח החפשמ" ןוגרא :(ה) 2.2
ךורעל ץראב תורזה תוילוסנוקל רשפאל השירדב ץ"גבל רתע ,ישיאה דמעמה יקוח
.ןיאושינ
תורשכ תודועת קיפנתו ,הלשמ תורשכ תכרעמ המיקה תימרופרה העונתה :(י) 3.2
- םיעטו יקנ :ךכ תורמואש ,תורשכ תודועת קיפנהל דמוע שפוח רתא םג .תודעסמל
.ןירדהמל רשכ
הדלונש ,לטנרא הרש לע רבוקמ ירש תאמ תניינעמ הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 4.2
ל"הצב תלייח תויהל הבדנתהו םירעש האמב אתרק-ירוטנמ תידרח החפשמל
תינכות וז .םיינוליח רפס יתבב תודמלמ ימואל תוריש לש תויתד תונב :(ה) 4.2
ינפל קרש" ,ןעוט דירש ינוליחה רשהו ,רמה ידרחה רשה ידיב הלעפוהש
,הקדצה הל שיש חוטב אל אוה ,העפותה םויק לע דמל השולש-םייעובש
."המויקב ךרוצה תא קודבל הרוהו
הנוכת הנניא תונעזגש ,חכשש ימ לכל ריכזמ ולש ריאמ - "רדייה הדייה" :(י) 4.2
הכלהב האר :תוינעזג תועפות שי ,םויהו ןאכ ,ונלצא םג .אקווד םירטסואל תידוחיי
םיטנמלא הנידמב הססיב ל"דפמה" הרמא ינולא תימלוש :(מ) 3.2 .תידוהיה
."רדייה ןעזגל ל"דפמה תא התוושיה ינולא" :םימעוז ל"דפמבו,"םיינעזג
.ןאכ אורקל םינמזומ םתא .ץמאתהל ךכ לכ הכירצ התיה אל איה
רובידב ,השעמב םינוליחהמ קחרתהל :וידיסח לע הוויצ זלעבמ ר"ומדאה :(מ) 6.2
בותכה יפכ ךרבל לכונש תנמ לע ,םדוק תחא העש הפיו ,םידיסח המידק .הבשחמבו
."הז לש ושנועמ ינרטפש ךורב" :תוליפתה רפסב

דגא וקב םינימה ןיב דירפהל קיספהל הרוה הרובחתה דרשמ (מ ,ה) 7.2
תלדב קר סנכיהל ושרוי םישנשכ ,וזכ הדרפה לע עידוה דגא .קרב-ינב-דודשא
םילשוריב םיסובוטואב תאזה הפרחה םע המ לבא .(רתאב האר) תירוחאה
,99 יאמב ץ"גבל הרתע םישנה תלודש !ןמזמ רבכ םייק הז םש ?קרב-ינבבו
רבודמש םושמ ,"ןתריתע תא הרזח ךושמל" תורתועל ועיצה ץ"גב יטפוש לבא
?ונחנא םילאוש ,ךכב בוט המ .רוא טפושה לאש "?ךכב ער המ" ."ינויסינ רדסהב"
.350 וקב תדרפנ הבישי תופכל םיכישממ ולא - םידרחה לבא :(י) 27.2
לעופב לבא ,350 וקב םישנל םירבג ןיב הדרפהה תא םנמא הקיספה דגא תרבח
םירבגה דצמ םימויאלו תוללקל תונותנ סובוטואל תולועש םישנ .תמייק הדרפהה
תמדקב "םיירבגה" םיבשומב תובשייתמ םישנש ,ךכ לע םיסעוכה ,םיידרחה
הל וארקו התוא וללק סובוטואב םיידרח םירבגש ,הננולתה תעסונ .סובוטואה
.והשמ ול זיזמ .הרובחתה רשל האחמ בתכמ חלש "ישפוח םע" ."הנוז"


שאר הנימש םירש תדעו לע הבתכ תרתוכ יהוז "?ס"של זרבה תא םיחתופ" :(י) 7.2
םילקש ינוילימ האמ םירזהלו ,תויתלשממ תולבגמ ריסהל היושעש ,קרב הלשממה
.ס"ש םע תוהוזמש תובר תותומעל הנידמה תפוקמ
ומכ קוידב - ןורוא םייח רשה ,ןכ ."ךלהמל ףקותב דגנתא" :ןורוא םייח רשה
!!העבצההמ ךירבחו התא םתחרב :םייחרזא םיאושינ קוח לע העבצהב תישעש

ורדענ הלש םיכ"חהו צרמ ירש !!םייחרזא םיאושינב הכמת אל צרמ :(ה) 8.2
.םייחרזא םישוריגו םיאושינ וגהנוי היפל ,"יוניש" התלעהש קוח תעצהב העבצהמ
.תינויצילאוק תובייחתה ללגב העצהב ךומתל ולכי אלש ,םינעוט צרמב
ס"ש :(ה) 22.2 :הצור איהש המ לכ הלשממב השוע ,הדיצמ ,ס"ש !הפרחו השוב
!רוסא צרמל ,תונורקעב קובדל רתומ ס"של .רדסב הז .קרבב ןומא יא העיבצה

,םיטפוש יונימב וטו תוכז ןתמב םייתדל רתיו ןילייב רשה :(י) 8.2
.הדעווה ירבחמ "הרק תחלקמ" ףטחו
לע הרויש ידכ ץ"גבל ורתע הפיח תייריעב צרמ תעיסו תימרופרה העונתה :(ה) 8.2
.הפיחב תיתדה הצעומה לש הדוקפת-יא תא קודבתש הריקח תדעו יונימ
:ץ"גבב הידבוע ברה לש תויוחלתשהה לע קרב אישנה לש הפירח תרוקיב :(ה ,מ) 8.2
יטפשמה ץעויל תורוהל אל םיטפושה וטילחה תאז םע ."הרותב לודג רבדמ ךכ אל"
.(28.2 ךשמהב האר) "ןגטנר"המ םידחופ םה .הידבוע דגנ ילילפ ךילהב חותפל
"קיזייוח" :לשמל :(לג םוסרפ תאצוה) םיידרח םיגשומ לש שדח ןוקיסקל :(מ) 9.2
.תסנכ תיב = "ץיבוקציא" .חוכ רשיי = "חייוכש" .קיזייוח(צ) ול ונישע .קוחצ =
יואר אל אוה :יקצירפ כ"ח .תובישיה ידימלת תא סייגל ךירצ אל :סרפ :(מ) 13.2
.אישנ תויהל
.לארשיב תוילוסנוקב וכרעייש םיאושינב ריכי םינפה דרשמ :(י) 13.2
.םילארשיה תא םיקפוד בוש ?ונתא המו .הרז תוחרזא ילעב לש םיאושינב רבודמ
,השדח קוח תעצה תסנכה ןחלוש לע אבה עובשב חיני (יוניש) זרופ כ"ח :(י) 13.2
םיאושנ תוגוז לש ולאל תווש תויוכז ןימ ותואמ גוז ינבל וקנעוי התרגסמבש
.(םיברועמ)
,ישפוח םע תופתתשהב ,לבוי תירק לש םיינוליחה היבשות לש הנגפה
:(י) 13.2
.(רתאב האר) "הכירבה לע ונל וטלתשה םידרחה" האחמב רולייט תכירב לומ המייקתה
תושעל הצור" אוהש שמש-תיב ריעה שאר תא םימישאמ םה - םידרחהו :(י) 13.2
."רפסנרט םהל
ומיתחיש ידכ םיאולימ תורישל םתוא סייגמ ל"הצש ,םינעוט ןיד יכרוע :(מ) 13.2
."םתונמוא םתרות" יריהצת לע םיטמתשמה םיכרבאה תא
תופוג יוהיזב תועטל ירקיעה יארחאה אוה ןובנ דג ישארה יאבצה ברה :(ה) 14.2
.יטפשמה ןוכמה תא ףוקעל תיאבצה תונברה תטלחה ללגב ,תטיישה יללח
:ןובנ ברה ."ןובנ דג ישארה יאבצה ברה לע תלטומ לדחמל תוירחאה" :(י ,מ) 14.2
ךישמהל ךירצ עודמ ?םויה שורפל רשפא יא רבכ - שי המ ."תואמצעה םויב שורפא"
תשרוד ל"ז ןלוג איג תטיישה םחול תחפשמ :(מ) 15.2 !דימ ךליש ?ברכ ותוא לובסלו
!ךכ ןכא ."וישכע ישארה יאבצה ברה תא חידהל"
םיאושינ ךורעל תורזה תוילוסנוקל רשפאל טילחה יקסנרש םינפה רש :(ה) 14.2
.הזה ךלהמל עירפי אל ץוחה דרשמ .רז חרזא אוה גוזה ינבמ דחא םא םייחרזא
!םיאושינה תא חרזאל :תכרעמ רמאמ
:(ה) 15.2
ותוא רוגסל קוח תעצה ושיגה םידרחה :ןליא-רב שיבכ לע ברקה שדחתמ :(מ) 15.2
תופירחב ףקת (צרמ) ןליו כ"ח .םילקש 10,000 -ב סנקיי שיבכב עסייש ימ יכו ,לילכ
קוח לע העבצהב ומכ ,תמא עגר עיגמשכ םא ,"ףקת"ל שי תובישח המ .העצהה תא
,ילאיתוקי ןנרוא :(ענענ תושדח) 15.2 ?האילמהמ חרוב אוה ,םייחרזא ןיאושינ
סוטטסה הנושי וב הרקמ לכבש ,רסומ ם-י תייריע תצעומ רבחו "ישפוח םע" שאר
.בוחרב ןיגפהל םינוליחה ורזחי ווק
.םינוליח לצא רשאמ 4 יפ הובג 21 ליפורפ ילעב םידרחה רועיש :(ה) 15.2
דוחייב - םינוליח .תבשב תירוביצ הרובחת :ל"דפמב הקיקח תמזוי :(ה) 16.2
ונל עיגמ יכה ואלבש המ לע רותיו תרומת :תדוכלממ ורהזיה - םיינוליח םיגיהנמ
תרגסמב חצנל ןיאושינ לש קוחב עוביק ל"דפמה תעצה הריתסמ ,רחמ גישנ חטבשו

- תיתד הנמא" חוסינ לע תורחתמ תוצובק שמח :(ה) 22.2 :בושו .תיסכודותרוא
:חפב לפנ רבכ ןייטשניבור ןונמא כ"ח !תוריהז
.גלש ריאי תאמ הבתכ ."תינוליח
ןיינעב תורודל הייכב היהת וז !ונלש יכה ואלב אוהש ונל םירכומ םייתדהש המ הנוק
!םייניע וחקפ !םינוליח םיגיהנמ .תוידרח םיידיב חצנל וראשייש ,םישוריג-םיאושינ
!לודגב םכילע םידבוע םעפ בוש

אלו ימואל תורישב ותרשי תונבה :יתדה ץוביקה תעונת תדמעב ךפהמ :(מ) 16.2
אל םהלש סויגה םגש תויהל לוכי .םינבה םע היהי המ הארנו הכחנ ואוב .ל"הצב
.םיהולא יניעב ןח אצמי
.ירי ינחבמב עצוממה ןמ םיבוט ל"חנל וסייוגש םיידרחה םילייחה :(מ) 17.2
לע ןויגיהה רבוג ףוס ףוס .ץיקה ןועשב רדס השוע יקסנרש םינפה רש :(י) 17.2
שממ ינא .םילקש ןוילימ 40 הנידמל ךוסחת םיישדוחב ץיקה ןועש תכראה .ןויגישה
.םהלש סיכל ךלוה לודג קלח ירהש ,םהלש ףסכ הז יכה ואלב :םידרחה תא ןיבמ אל
המכ :המסיסה
.הטלחהה תא לכסל הסנת ס"ש :(ה) 17.2 ?םהל םג יאדכ אל זא
.תובורקה םינשב םג ונל הפצמש המ הז .ללפתהל רתויש המכו דובעל תוחפש
;תונברב רשוא םא קר היילעב הכזמ לארשיב רויג :יקסנרש םינפה רש :(ה) 17.2
.יתיעט .ס"ש םעטמ םינפ רש אל אוה יקסנרשש יתבשח .םיחומ םימרופרה
הרבח קוריפל צ"גבל ורתע ןואליג ןליא כ"חו אשידק הרבח ידבוע דעו :(ה) 17.2
.ביבא-לתב אשידק
בתכומש םלתב םיכלוה אל"ש ל"דפמהמ תסנכ ירבחב חלתשמ והילא ברה :(ה) 18.2
תא םיבשוחו םישנא םיאב" ,"םינברל תויצה יא תא לגדל וכפה" :"הלעמלמ םהל
!םיקינל"דפמ םיכ"ח הסכיפ !קדוצ אוה ."ה"בקה ןמ רתוי םילודגו םימכח םמצע
?טילחהל ?בושחל םכל רשפאמ תסנכל םתרחבנש הז ?םכמצע תא םיבשוח םתא המ
.םיהולאל םמצע םיבשוח תמאבש םינבר שי - שיא םושל ורפסת לאו - וניניב לבא
.תוצוחה יטלשב ומכ .ךורב שודקה ומכ טעמכ
תוחטבהה תכרעמ לע "םינטלרש םג ,םינבר םג" םשב הבתכ :(ריעה) 18.2
.ל"ז הזח הרפעל האופר חיטבהלו ןימאהל תיטסימ-תיתדה
,רגרבנייש ברה לע רבוקמ ירש תאמ הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 18.2
.םידרח שפנ ילוחל םלועב ןושאר לטסוה םיקהל טילחהש
ץחלב עובש יפוסב רוצייה םוצמצ ללגב היצינפב םידבוע ירוטיפמ ששח :(ה) 18.2
.הדובעמ ץוח רשכ לכה .ידרח
.דודשאב סיפה לעפמ לש ס"נתמב הבישי ומיקה רוג ידיסח :(ה) 18.2
השרפה תא רוקחל השירדב הנידמה רקבמלו סיפה לעפמל התנפ ישפוח םע תתומע
.ס"נתמה לע םידיסחה תוטלתשה תא לטבלו
אל םיקיסעמ - תימורט האירקב הרשיא תסנכה :תידרח תוטלתשה דוע :(ה) 18.2
.ידרח םש רשה) הדובעה דרשממ רתיה ילב תבשב םידבוע לע תואצוה תוכנל ולכוי
.(תנמשה לע רמושה לותח ךרע האר
.תוגועו היתש לע שדוחב לקש ףלא 20 האיצוה תותדה רש תכשל :(מ) 20.2
לש בוחה חפת דציכ קודבל הרטמב תימינפ הריקח תדעו םיקה (ס"ש) תותדה רש
.דרשמה ןונזמל הכשילה
ןתחתהל לוכי אלש ימל םייחרזא םיאושינב ךומתא :יקסנרש םינפה רש :(י) 20.2
.ךתוא הארנ .תונברב
.םיידרח וידר יצורעל תישילש רודיש תושר םויה עיצת ס"ש :(י) 20.2
:םוי ירחא הרק המ וארת
רודיש תושר םיקהל העצהה הרבע םירש תדעווב :ס"ש לש ףטחמ :(ה ,י) 21.2
.הטלחהה לע רערענ :ןילייב רשה .תידרח
.םיידרח םיפטחמ ויהי אל זא ,תסנכל ואובת רערעל םוקמב
דוע תותדה דרשמ ל"כנמ לש ודוקפתב םייוקיל אצמ יזוחמה טפשמה תיב :(ה) 21.2
.ןשייתה הז :ונל ודיגי 2554 -בו ,2028 -ב ןוידל עיגי הז .94 -ב
יטלש ללגב ץראב םוסרפ תורבח לע המייא ב"הראב תימלוע םינבר תדעו :(מ) 21.2
.הפצר לע תנכור תינמגוד תיארנ וב ,טלש ללגב םויא הלבק הידמ רטסופ .תוצוח
.ידרחה רוביצה תושגרב ,ןעטנ ךכ ,עגופ הז
תוידרח תותומעל ורכמנ םילשוריב ידוהיה עבורב םיירוטסיה םינבמ :(מ) 21.2
.םידרח םה םינבמה תא הרכמש הרבחה לש ןוירוטקרידה ירבח בור .תובישי תמקהל
?ךיא ולאשת !10% -ב הליל ןב הלדג ןומר-הפצמ תייסולכוא :(י) 22.2
!םהיתוחפשמ םע םש רוגל ורבע הנומידב רדסהה תבישי ידבועו ידימלת לכ
!ברסמ אל שיא ברה תדוקפל
רתוול םילוכי אל םה :םתוא ןיבהל ךירצ .הלשממב ןומא יא העיבצה ס"ש :(מ) 22.2
.היתונורקע לע רתוול הנכומו הלוכי צרמ קר .םהלש תונורקעה לע
.ל"וחמ םינבדנ תמורת - םידיינ תסנכ יתב :םילייחל שדח תוריש :(מ) 22.2
:הבושתב הרזחמ קמחתהל תעכ חילצי אל לייח םוש :הלועמ הז
.םוקמ לכל וירחא ףודרי דיינה תסנכה תיב
החנה לבקמ אל ,םירופיכה םוי תמחלממ תוכנ יזוחא 90 לעב ,ל"הצ הכנ :(י) 23.2
!תונברב ןתחתה אל אוהש םושמ ביבא-לתב הנקש הריד לע הסנכה סמב
לע רתוות ךמא םא - תוחרזא לבקת :שדח הלועל ועיצה םינפה דרשמב :(י) 23.2
.המרימב תוחרזאה תא הלבק ומאש םושמ - דרשמה תנעטל - תאז ,התוחרזא

החפשמ ינב םינעוט ךכ ,"דיינ ןופלטב רביד ברה אתבס לש היוולהה עצמאב :(י) 23.2
.דכנה רמא ,"םיליהתמ םיקוספה תאירק תא עטק לוצליצה" :(מ) .דודשאמ
ריכזיש וינפב ןנחתהו םיהולא םע רבידו ,קוספה ךשמה תא חכש אוה ?םכל הרק המ
?רוסא רבכ הז םג .רהמ ול

םימיב ךוניחה דרשמ םסרפי (יוניש) יקצירפ כ"ח לש ותריתע תובקעב :(ה) 24.2-23.2
תא םג .ץראב רפסה יתב לכ תא בייחתש ,ךוניחה תכרעמ לש דוסי תינכת םיבורקה
.ידרחה ךוניחב םידמלנ םניאש תועוצקמ תללוכ דוסיה תינכת .םיידרחה

.הארנו היחנ
תסנכ תיב לע םיננולתמ המלש ץרפמ בוחר יבשות :(ןולוח ןומוקמ ,המקשה) 23.2
תעכו ,יקוח יתלבה הנבמה דגנ הסירה וצ הייריעה האיצוה רבעב .םבוחרב לעופש
,תוערפה לע םיננולתמ בוחרה יבשות .יקוח תסנכ תיב תונבל תשקבמ המצע הייריעה
תטלחה דגנ קבאיהל החיטבמ "ישפוח םע" תתומעו ,םהיתוריד ךרע תדירי לע
.הייריעה

קוח תעצה לומתא הרשיא (ידרח :רשה) תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו :(ה) 23.2
.תואירב חוטיבמ םיכרבא לש תוחפשמ רוטפל (ידרח) ץיבר כ"ח לש
.םיכרבאב ךומתל ףסכ ןומה שי ירה ונל .םהלש חוטיבה תא םלשנ ינאו התא

ונתנ םינברה .הרטשמל םידרח סייגל וטילחה הרטשמה לש זכרמה זוחמב :(י) 24.2
!םולשתב אלו רבד לכל םילייח ומכ הבוח תורישכ םינש שולש זא ?סויג .םתמכסה תא
חוכל םיכייש םניאש םידרח םירבג 10,000 תוחפל םיררוגתמ םילשוריב :(י) 24.2
."םידספה תגפוס הנידמהו םידבוע אל םידרחה" :ריעב הדובעה
.ל"הצב תורישל וינב תא ךנחל ךירצ אבה ישארה יאבצה ברה :ל"דפמה :(ה) 24.2
.הלשממב קדבית םיירלוסנוקה םיאושינה תייגוס :ץ"גבל ץוחה רש :(ה) 24.2
,ףסוי הידבוע לש ודכנ ,ףסוי ןתנוי לע דיפל איג תאמ הבתכ :(ה) 25.2
.כ"בשה ידיב ולש רצעמה תשרפו
רחאל ריעצ ,זרא לע ירול הביבא תאמ הבתכ - "םחול וצמיא" :(ץראה ףסומ) 25.2
םיצמאמה וירוה ידיב וצומיא תא לטביש טפשמה תיבל הנפש ,ל"הצמ רורחש
.יתד יתייהש ןמז לכ ילא םיבוט ויהו תד יניינעב םינדפק םיקי ויה םה" .םיידרחה
אלו םימח אל תויהל וכפה םה ,יתד תויהל הצור אל ינאש םהל יתעדוהש עגרב
..."רתפנ היה לכה ,יתד תויהלו הפיכ שובחל םיכסמ יתייה םא" .."םידמחנ
םה (ץומיאה השעמב) הנוכשב םמש תא רידאהל קר וצר םהש טפשמב יתרמאשכ"
."יתיא ומיכסה יד
אלש םושמ ודרשמב הריכזמ רטפל הרוה ןהכ קחצי יס"שה תותדה רש :(מ) 27.2
.ינדעב ןועמש ברל סומינב התנע
תרגסמב יבשב דרא ןור לש ותליפנ לע טרסב םישמתשמ הבושתב םיריזחמ :(מ) 28.2
תא"ש ךכב םירמוא םה .ןולקשאב רנימסב "הבושתב הרזח"ל םהלש תופטהה
אבצב תורישמ טמתשמש ימ קר .םיחכוש אל (!) םה לבא ,"םיחכוש ונחנא םייובשה
.תאזכ חומ-תקופדו המוקע הבישחל לגוסמ
התדמע לע המילשמ העדוה םוי 60 ךותב שיגהל הלשממל הרוה ץ"גב :(מ) 28.2
.תוילוסנוקב םיאושינ תכירע אשונב

אתא תירקב" :אתא תירקב תידרח תוטלתשה לע רנטר דוד תאמ הבתכ :(ה) 28.2
.ונממ םידחפמ הייריעה יחקפ םגו ,"ןגטנר"ה לש חאהמ םידחפמ
לע הקזח לע ,תסנכ תיב תיינב לע אוה חוכיווה .ןטרס ולבקי אל ןגטנרהמש םידחפמ
.ריעב תודרחתה לעו "ןגטנר"ה לש חאה ,("דנואסרטלוא"ה) ןגרפיא םייח לע ,עקרק
.ונעגרנ ."תודרחתהמ ששח ןיא" :העיגרמ היריעה לבא
דע קנעמ לבקל ולכוי םירוה :השדח קוח תעצה שיגה תירטש ריאמ כ"ח :(י) 28.2
?תירטש רמ ,םידוהי-אל םג .הלימ תירב רובע 'ש 500
?םיבזוע ."הריבה תא םיבזוע םידרחה םג" :ונתוא עיגרמ יאגרש בדנ :(ה) 28.2
.ןומר-הפצמב וא ,תליאב לחנתהל םהלש יברה תדוקפב םיחלשנש הלא קר
תופפכ שובלל בדנתהל םיבהוא םידרחה" - דיפל ימוט כ"ח לש הרימאה :(מ) 28.2
.תסנכה לש הקיתאה תדעווב ןודית "םיינוליח לש תופוג ףוסאלו ןוליינ
."רטופ אל סופמק - הטיו לע ידרח םרח" :(ה) 28.2
!יקוח אל אוה הזכ םרחש עבק טפשמה תיב ירה ?ידרח םרח םעפ בוש

המכ דע םיעדוי אל דוע םתא .הנונרא ומלשי הפיח ינבר - הנושארל :(ה) 29.2
םיאולימ תונש םירשע + תומימת םינש שולש םינתונ :םירייארפ ונחנא-םתא
שגמ לע םהייח תא םידרחל םישיגמו ,םיסמ םימלשמ ,םירומח ומכ םידבוע ,הנידמל
ינברש ,הפיח ריעה תצעומ רבח ,ףשר ד"וע הליג הנורחאל קר .עמשמ יתרת ,ףסכ לש
,ומצעבו ודובכב םיהולאמ רשיה םהילע התחנ השודקהש ,םעמ םיאשינה הפיח
!ףסכ לש שגמ לע םייחה תא םהל םישיגמ ונחנא-ינא-התא !הנונרא םימלשמ אל

.תוריחבב תועימקב שומיש רוסיאל קוח תעצה הרשיא הקוח תדעו :(ה) 29.2
ןתנ םיהולאש ,ידוס הלבק ףלק איצמי ירודכ ירוא ?םהל זיזי הזש םיבשוח םתא זא
.עימק אל הזו ,םשג שקבל ןוריוואב וסט םלוכשכ ,םימשב ןורחאה רוקיבב ול
.םיפלקב שומיש רסוא אל לבא ,תועימקב שומיש רסוא קוחה .ףלק הז
המדא תודיער יקזנל הבצקה רושיא םיפסכה תדעווב לומתא הענמ ס"ש (ה) 29.2
.בותכ ךכ ,ייחב .הסיוס רשה תא ובילעהש ללגב


  תלוויאה תניפ   לט תדעו   יללכ  
  ףדה תליחתל   רויפיפאה   ךוניח  

םה יכ היפויתא ילוע םידלי לביק אל הנח סדרפב ברוח יתדה רפסה תיב :(מ) 3.2
.הרמוחל רויג ורבעיש דע םתוא לבקנ אל :תנעוט יאמצעה ךוניחה תלהנה .םיפויתא
תא תולתל שיש רמא ףסוי הידבוע ברה :בתכ עובשה ידרחה ןותיעה" :(מ ,ה) 3.2
."ופלוס םירבדה :ס"ש ישנא .ץע לע דירש
ןויסינ ירוחאמ .'ג ופיב ינוליח ןג לע ס"ש לש תוטלתשה ןויסינ לשכנ :(א"ת ןמז) 4.2
ריזחהל הרטמב תונטייקו םינג םיקמש ,לוגנז ןויצ םשב ידרח דמוע תוטלתשהה
,הנוכשה יבשות לש הליעי תוברעתה רואל לשכנ ןויסינה ."הבושתב" םהירוהו םידלי
.הרטשמהו הייריעה
רומאש קחצי ןונמא לש "הבושתב הרזח" סנכ לטוב דירש רשה תארוהב
:(מ) 9.2
.שפוח רירגש ,רחשל תודות הברה .םילשוריב הליג ס"נתמב םייקתהל היה
:ועבק םינברה .הנושארה תידרחה הללכמה תמקה תא רשפיא הכלה קספ :(ה) 18.2
אלו םתדמעל עיגי אל שיאש תנמ לע ?אל המל .אל - תוגה דומיל ,ןכ - ימדקא ראות
.ףסכ לכה .הטראח .םהלש הסנרפה תא ןכסי
:רמאנ 2 ץורעב .ךוניחה תשר תארבהל םכסהה תא הרפמ ס"ש :(י) 22.2
,ירזינב תא הארש ימ ."רגסיהל םירומא ויהש ךוניח תודסומ ליעפהל הכישממ ס"ש"
- החילס - __תב ונתוא םיקפוד םה ךיא ןיבמ ,תינכותה לכ ךרואל ךייח אוהש ךיא
.תינכותב

תרות דומיל בייחמה שדח קוח רשוא - הרותה תודהי לש ףטחמ :(ה ,מ ,י) 23.2
ירבח לש םפאל תחתמ :םיינוליחה םיכ"חה לש ןויזיב דוע .רפסה יתב לכב לארשי
םידימלתה לכ תא תבייחמה קוח תעצה ריבעהל םידרחה וחילצה םיינוליחה תסנכה
.סאבע זיאפו יבייש םייח לש םתבתכ .לארשי תרות תא דומלל ,םיברעה םג ,ץראב
ירחא" :(הרותה תודהי) טרפלה ידרחה כ"ח :(מ) 24.2 :םיקפתסמ אל ןבומכ םהו
םירומהשו הרותה דומיל תעשב הפיכ ושבחי םידימלתהש הצור יתייה קוחה רבעש
לש ןוקיתה תא ןקתיש קוח תעצה םזוי ןייטשניבור כ"ח :(ה) 24.2 ."םייתד ויהי
."לארשי תרות"ל עגונב טרפלה
ןוחטיבה תוחוכ תא ץיפקהש ,ןייטשדלוג והיתתמ למסה :(י ,ה) 24.2 :ןותיע ותואב
.ושארל הפיכ שבוח ,רחא לייח "תפיטח" לע הדבש רופיסב

דראילימ 5 :ידרחה ךוניחה לש ףיקעה ריחמה" :ןליא רחש תאמ הבתכ :(ה) 23.2
קשמל תידרחה םידמולה תרבח תמרוגש קזנה לע רצואה דרשמ ןיכהש ךמסמ !לקש
ךוניחה תכרעמו תובישיה ירוחב לש תורישה תייחד רדסה יכ ,דמלמ ילארשיה
."רקויב םילוע הדובעה קושל הירגוב תא הניכמ הניאש

  תלוויאה תניפ   לט תדעו   יללכ  
  ףדה תליחתל   רויפיפאה   ךוניח  

רצק םיאולימ תוריש אוה הדעווה הנד וב ןורחאה ןויערה :לט תדעוומ :(ה) 7.2
לש ךורא חווטל ךא ,("תובישיה ירוחב" םתוא םינכמ םה) תובישיה יטמתשמל
.55 דע 25 םיאליג

:לע ץילמהל היופצ לט תדעו :(י) 17.2
;אבצב תורישה תייחדמ תונהיל וכישמי 18 ינב םידרח   .1
;42 םוקמב 25 ליגב אבצב תורישמ יפוסו טלחומ רוטפ ןתניי   .2
.הדובעה קושב בלתשהל םיכרבאה לע לקי קוחה   .3
:ונל שי המ הארנ ואוב זא
;אל םהו םיאולימ תונש 25 דועו םינש שולשל םיסייגתמ ונחנא   .1
;םינש שולש לש "רופ" שי םהלו ,תוריש ירחא 21 ליגמ הדובעה קושב קבאינ ונחנא   .2
.םייחב םלשל ךישמנ ונחנאו םייח ושעי םה   .3
!"תיביטקייבואו הנובנ" הדעו איה לט תדעו

.לט תדעו אשונב ןליא רחש תאמ הבתכ :(ה) 20.2

:תובישי ידימלת תורישל תופולח 4 לע ץילמת לט תדעו :(מ) 23.2
;םיאולימ כ"חאו ,ףרועה דוקיפב םישדוח 4 לש רצוקמ יאבצ תוריש   .1
;הנשב תועובש 3 ,תואבכ ומכ תורגסמב ךורא חווטל םיאולימ תוריש   .2
;המימת הנש ךשמב ,רכש אלל ,הליהקה תבוטל יחרזא תוריש
ויהי םיבייח םה ןמז הברה המכ וואאוו !המימת הנש :חונימל בל ומיש
,תחא המימת הנש ןמז ןומה הזש המכ !םינכסמה םיטמתשמה ,תרשל
תחא לכ לש םייתנשו דחא לכ לש םינש שולש לש ןמז-םולכה תמועל
!לט תדעו ירבח ,םייביטקייבואו םיאלפנו םינוגה םתאש המכ !!!ונתאמ
  .3
!ואאווו !הנש ידמ !והשמ תמאב הז !הללאוו .הנש ידמ םוי 24 .יחרזא רמשמ
!ימואל תורישל הרומח ךכ לכ השירד לע ידועמ יתעמש אל ינא
  .4

טהר םחנמ תאמ הבתכ :תובישיה יטמתשמ סויג ןיינעל לט תדעו ח"וד :(מ) 24.2
קמחתהל תורשפאה תא תובישיה יכרבא ידיב םיריאשמ ח"ודה ירקיע .("בירעמ")
?הדעווה ירבח םהימ וארת ?אלפה המ .אלמ תורישמ ("טמתשה"ל הפי הלימ)
.םישנא רפסמ דועו ןירדהמל ידרח ד"וע ,םידרח םינבר ינש ,ידרח טפוש
.שק לכאיש רומח .ויכרעבו וב ולזלזיש ,הארנכ ,עיגמ םטמוטמ ינוליח רוביצל
,םהייח תא םיבירקמ תינוטליש תועשרבש םינוליחה םיריעצה לע לבח
ןויוושה רסוחו קדצה רסוחש ,הרבח ןעמל םחוכו םצרמ תא ,תופיה םהיתונש תא
.לבח המכ .הל סיסב אוה
?םעוז ימ
.לט תדעו תוצלמה לע תסנכב םעז :(י) 24.2
.םעוז שיא ונעמש אל יקצירפמ ץוח
רשפא רבכש המדנ" :לט תדעו לע - "הבוח תוטמתשה" - טחוש תירוא :(ה) 25.2
ירוחב סויג ןיינעב ץחומ ןוחצינ םינוליחה תא וחצינ םידרחהש םר לוקב זירכהל
.רמא זא ."דחא סויג - דחא םע" רמא קרב ."תובישיה (יטמתשמ)

הנשב הקליח לט יבצ סומידב טפושה תושארב תונובזעה תדעו :(ה) 14.2 ,(ה) 13.2
,תויתדו תוידרח תותומעל ןוילימ 22 הזמ ,תונוש תותומעל לקש ןוילימ 100 הרבעש
שארב םג םויה דמוע לט טפושה .הבושתב הרזחה חופיטלו תד תודסומ חותיפל
.תובישיה יטמתשמ סויג אשונב הלשממה שארל ץילמתש הדעו
.יסכודותרוא-יתד ידוהי אוה לט יבצ :חוכשל אל
םילקש ףלא 20 :הלואגהו שדקמה אשונב דחוימ ןיינע התליג תונובזעה תדעו
טקיורפל ובצקוה לקש ףלא 20 ;"שדקמה רוא" םובלא תאצוהל ובצקוה
.דוע שיו ,שדקמה לש םגד תצפהל ובצקוה 'ש 5000 ;שדקמה אשונב הידמיטלומ
.ודרשמ תוצלמהמ המלעתה הדעווהש לע םערתמ דירש ךוניחה רש
.אשונב ןויד בורקב םייקיש עידוה יקצירפ כ"ח


  תלוויאה תניפ   לט תדעו   יללכ  
  ףדה תליחתל   רויפיפאה   ךוניח  

.ינומה תבש לוליחל םורגי רויפיפאה רוקיב :םיחומ םידרח םיכ"ח :(מ) 8.2
(ידרח) רלימ םייח ריעה שאר ןגס :הנתשת הטלחהה ףסכ לבקי והשימ םא לבא
רכיכ תא וצפשי הייריעהו הלשממה םא ךא - םילשוריב רויפיפאה רוקיבל דגנתמ"
,עבצ ןיא ףסכל !ףסכה יחי ."רוקיבה דעב ינא - תוידוהיה תונוכשה תאו תבשה
!םיהולא ןיא - רקיעבו ,חיר ןיא
.תבשב לארשיל עיגהל רויפיפאהמ עונמל שרוד והילא יכדרמ ברה :(מ) 9.2
.תבשב ץראב ההשת לא :רויפיפאל "הרותה תודהי" :(מ) 15.2
ענמיי ריוואה ליח - תבשב רויפיפאה עקרוקי תונברה תיינפ תובקעב :(י) 23.2
החנמ ללפתי ,ןיליפת חיני ?תבשה לכ השעי אוה המ זא .תבשב ותוא סיטהלמ
ידוהי רויפיפא ונל היהי האבה הנשבו ,הלימ תירב השעי ,הבושתב רוזחי ,בירעמו
.ןירדהמל

המוצע ושיגה (הרותה תודהי) שורופ ריאמ לש ותושארב םינבר 2000 :(י) 25.2
תוריינ ךל ןיכת ישש םויב :רקי רויפיפא ,ונל עמשת .תבשה תא ללחת לא :רויפיפאל
תא הצוחה גירבת צ"החא 4 העשבו .תבשה תא ללחת אלש ,שארמ םיכותח טלאוט
ילמשחה םילגלגה אסיכב עסית אלשו .תבשה תא ללחת אלש ,ךלש ררקמב הרונה
אלשו .תבשה תא ללחת אלו ךשוחב בשתשו .תבשה תא ללחת אלש ,תבשב ךלש
.תבשה תא ללחת אל ח"וחש ,וידר וא היזיוולט קילדת
םידוהיל תושודקה תווצימה לכ תא השוע רבכ התא םא ,רקי רויפיפא ,עמשת זא
ךל היהי רבכ לכה ?םדוק ךל ונעצהש ומכ הכלהכ רייגתת אלש המל זא ,םייתדה
.תבשה תא ללחל םג .רתומ ךל היהי לכהו ,רשכ


  תלוויאה תניפ   לט תדעו   יללכ  
  ףדה תליחתל   רויפיפאה   ךוניח  

.תבשב גלש שיא תונבל רוסא :הכלה קספ :(מ) 6.2

שיגרמש ימ" :שמש תיבב "םוינלימ סימ" תורחת לע ירזינב דוד ברה :(מ) 7.2
ולש הרבחה תא וא ותשא תא חקיש רוביצב התוא גיצהל ךירצו הטטב איה ותשאש
המדא יחופת קשכ המצע גיצהל הכירצ אל תיתימא לייח תשא .הלאה תויורחתל
."קושב

םייחרזמ ,דיה ףכב םיארוק םיזנכשא" :הארמ תויטסימ תונומא לע רקחמ :(מ) 8.2
."ברהמ הכרב םיצור
ןוילימ 3 העיקשה םילק תואקשמ תרבח .תבש ירמושל קקפ :שדח חותיפ :(מ) 11.2
.תבש לוליח תמרוג אל ותחיתפש ,היתש יקובקבל שדח קקפ חותיפב לקש
.וילע שבלומה קדוהמ ןפולצ לוורש י"ע חטבואמ שדחה קקפה
?ןוילימ 3 הלוע הז המלו ?"וילע שבלומה קדוהמ ןפולצ לוורש" ,מממה
?הז תא םלשי ינוליחה םינכרצה רוביצ אל םא ימו
תותדה דרשמב .םידוהי םיללפתמ לש ןחלופל םישמשמ םימלסומ ירבק :(ה) 11.2
םידעצ םיטקונ אל בורל ךא ,םיחייש ירבקב םידוהי םישועש שומישה תעפותל םירע
ןנחוי ןב והיתתמ רבקנ יוואברע-לא רבק ךותב הפ" :יניס יתור תאמ הלודג הבתכ -
."לודג ןהכ
,סרוג דיפל ימוט .ףוגה לע החירמל דלוקוש לש ותורשכ לע תסנכב סומלופ :(מ) 14.2
בלח ןיב עגמל איבמ וקוקילבש ,דלוקושל תורשכ קינעהל הקדצה התיה אלש
,תורשכה אשונ לכ תא ףוקתתש ךממ םיפצמ ונחנא ,ימוט .(ףוגה) רשבל (דלוקושב)
.ץ"דבה תויורשכל השיבמה העינכהו
הלוגסכ "היח" םשה תא (ל"ז) הזח הרפועל ףיסוה ("ןגטנר"ה) ןגרפיא ברה" :(י) 15.2
הרפע לע םיכוב ונחנא - 1.3.2000 - וישכע ."הרפוע-היח המש וישכע .םייח תוכיראל
...התמ
תומודא תורונו םיטלש ונקתוה ץראב םינוש תומוקמב היצח ירבעמב :(מ) 20.2
.תבשה תא וללחי אלש ,תבש ירמושל םידעוימה
"בירעמ" .םיצפנ ירחוס הרטשמל רוסמל :קרב ינבב "שיערמ" הכלה קספ :(י) 20.2
םיצפנ ירכומל עורז רובשל םיווצמ הכלהה יקסופ ילודג" :ךכ תאז ראתמ (20.2)
."םירופ גח תארקל םיזיזחו


  תלוויאה תניפ   לט תדעו   יללכ  
  ףדה תליחתל   רויפיפאה   ךוניח  

חופש - יומן ארועים

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית