לדף הנושא כח חילוני לדף הביתשפוח רתא
רחש לש ימלשוריה ןמויה
2000 :1 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
שפוח םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ םיעובצ
תישפוח תונותיע :קורי עובצ
תידרח תונותיע :רוחש עובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

,םילשורימ שפוח רירגש ,רחש
.רתאה רובע םיימלשוריה םינומוקמהמ אבה רמוחה תא ףסא
הרישו דהוא :הכירעב ועייס
wemaster@hofesh.org.il -ל תונפל םינמזומ - רמוח ףוסיאב רוזעל םיצורש רתאה ירקבמ לכו שפוח ירירגש

,וילע לפנתה ברהש הרטשמב ןנולתה ואט ברה תא ותשדעב דוכלל הסינש בבוח םלצ :ריעה לכ 3.12.99
?ברה בר ימ םע .םוליצה טרס תא ףשחו וב טבח
האושה םויל ידוהי יפוא תתל" :קומינב ,הריפצה ןמזב הפיכ שובחל תשרוד ס"ש :בירעמ 22.12.1999
םינש 3 ךשמל ל"הצ תתמוכ שובחי 18 ןב רבג לכש תשרוד הנידמהו ."ל"הצ יללחל ןורכיזה םוילו
.רבדי ךכ רחא קרו ,םיאולימ תורישב םינש 25 דועו הבוח תורישב
םייאמו ירמאקה ןורטאיתל ןומימה תא קיספהל עבות "ףונמ" ידרחה הרבסהה זכרמ :ןמזה לכ 24.12.99
(רתאב האר) "תירפוגה ןייעמ" הגצהה - הביסה .ןורטאיתב ךומתל ךישמי הז םא סיפה לעפמ לע םרחב
.םידרחל םיענ ונניאש רואב הבושתב םירזוחה תא הגיצמש
םישוריגו תודיגב לע הבתכ - "תוגורס תופיכו-םירקש-סקס" רואימע ןנח תאמ הבתכ :ןמזה לכ 31.12.99
ללגב חטב הז .תינויצ-תיתדה הרבחב םישוריגה רפסמב היילע הלח תונורחאה םינשב .תיתדה תונויצה הנחמב
!תוזוזמה לכ תא ףילחהל הז המ ובשחת :תמאב .ץחלב יתדה רוביצה ישאר .תוזוזמה
תא ערקו וב טעב ,הפצרל דלי ליפה הלואג תנוכשב לטנמולב םימותיה תיבב דבוע :ריעה לכ 1.1.2000
.וילע םחרל ךירצו ,םותי אוה הזה דבועה םג חטב .השק הפוקת רבוע דבועה :ריבסמ להנמה .ותצלוח
.רדסב היהי רבכ לכה זא .םידלי תוכהל הריתמש קוח תעצה שיגהל שקבמ ינפג ידרחה כ"ח
וקבאנ ,החוורה ףגא תבוטל לקש ןוילימ 2.1 ליצהל וחילצה היציזופואה ירבח דועב :ןמזה לכ 1.1
ןיינע המ" .הטימש תנשב תידרח תוריית דודיע תבוטל לקש ןוילימ יצח תלבקל תוידרחה תועיסה
"?יניס-רהל הטימש
.לארשי תשודקל ו"ח המויא הנכס הווהמה טנרטניאל רבחתהל רומח רוסיא :הרות תעד :ןמאנ דתי 6.1
!םיהולא הלחא שי םש !שפוח רתאל קר הז :השיומ ?בשחמל תרבחתה המל !השיומ


Internet? NoNoNo

םיבורקה תועובשב" :"תונויצה לע תיסרא הפקתה" :קחצי ןונמא לש "תטהול תטלק" :ןמזה לכ 7.1
יגיהנמ יכ קחצי ןעוט יסראה טרסב ...קחצי ןונמא לש ובוכיכב שדח טרס לש ותכירע םלשות
."םייחה ימוחת לכב םייתד הערל ולפיהו םימשיטנא ויה תונויצה
אל ,ג"בלר קחצי ,ר"ויה" .ןותיעה בתוכ "ינברה ןידה תיבל רקיש תיתדה הצעומה ר'וי" :ריעה לכ 14.1
םג אוה ."ריעב ותכשלל עיגהל ךישמה ךא ,ל'וחב ההוש אוהש הנעטב ינברה ןידה תיבב ןוידל עיפוה
.ג"בתנ קחציל ומש תא ףילחה
תא זכריש יטסילרולפ הטמ :ןושארה ינוליחה יבולה תא ומיקה הייריעה תצעומ ירבח 11 :ריעה לכ 21.1
.םילשוריב ינוליחה רוביצה לש תורטמב לופיטה
.תויוולה תיבב הפוגה תא אשידק הרבח הלענ ,החפשמ םע יפסכ ךוסכס תובקעב :ריעה לכ 21.1
דגנ דשחה תשרפ" םשב רתוי רכומש המ) "ברה זכרמ תשרפ" תובקעב םישדח םייוליג :ןמזה לכ 21.1
םידימלתה תא הדדועש ימו תיכוניח תצעוי ,היתד ,40 תב הקוור ,שילאק הצינ :("ץיבונטלוס ברה
ןיבמ ינא וישכע
.ותמזויב קתונש יטנמור רשק רבעב ותיא המייק ץיבונטלוס באז ברה דגנ ןנולתהל
!השרפה הפשחנ דציכ
הצעומב םינוליחל אלמ גוציי םיטפשמה רשמ תשרוד ינולא ינור ריעה תצעומ תרבח :סקדניא 21.1
ריבעי אוה תרחא ,םימרופרה יגיצנ םע תיתדה הצעומה תא סנכל עבות ילאיתוקי ןנרוא .ריעב תיתדה
.הרטשמל הנולת
לש םילוקוטורפ ףליס ןורוד-ישקב ישארה ברהש םינעוט והילא יכדרמ ברה לש וישנא" :ריעה לכ 21.1
לודג ?ישאר בר !תויהל לוכי אל ."והילא ברה לש ללוכב םידמולל לכנתהל ידכ תונברה תצעומ תטלחה
!תויהל לוכי אל ?הרותב
םע םלענו םילשורי-ידסח תרגסמב רבק תוקלח עיצמ ,תואקסיע עיצמ ןייטשלרפ לאיחי" :ריעה לכ 21.1
."ץ"דבהו םשה תרזעב לכהו ,ףסכה םעו םירבקה
קזחה שיאה :דשח" ."ריאמ ביתנ" הבישיה תתומעב םירדס-יא רקוח תותומעה םשר :ריעה לכ 21.1
תרופ ןב .ותושארבש תרחא התומעל ילמס ריחמב היימינפה תא ריכשמ ,תרופ ןב ףסוי ,הבישיב
."שיחכמ
המכ ןמסל שי"ש ,רמאו תסנכב יתדה יבולה סנכב רביד יביב לאגי תותדה רש ןגס :ריעה לכ 21.1
ושנעוהש ך"נתהמ תויומד יביב ריכזה הי'צקורפ תטפושה לש המש הלעשכ" ..."םתוא קלסלו םיטפוש
.התימב
םיללכ 28 ומסרפ תודיסחה ינברב םיבושחהמ העשת :בוכלמ יפיצ תאמ הבתכ :םילשורי ןותיע 28.1
,םייוניכב וא םייטרפ תומשב ינשל דחא ונפי אל .1 :הדובעה תומוקמב תוינימ תודרטהמ ענמיהל דציכ
ותוא יאיבתו ,ןהכ בתכש רפסה תא ונממ יחקתו ןהוכל ישגית ,ןהכ ,יעמשת .החפשמ תומשב קר אלא
םניאש םיאשונ לע דחי וחחושי אל תודבועו םידבוע .ןהכל ףוחד הז תא חלשתש הל ידיגתו ,'ג המוקב ןהכל
בלשל ןיא .3 ?תדבוע אלו סיטרכ תקפוד ינאש תחכש ?שי המ !ש-ש-ש !ןהכ .םדיקפתל תורישי םיעגונ
.24 דוע הלאכ שיו .4 !הדילמ לזופ ינא !ןהכ לא לזופ אל ינאש ייחב .תונציל ירבדו תוחידב החישב
הידבועל לבא .םילשוריב רויפיפאה לש ורוקיבל םידגנתמ םיידרחה הצעומה ירבח :םילשורי ןותיע 28.1
.הילטיאל עוסנל םישרמ ףסוי
ינא" .םהידלי תא תוכהל םירוהל ריתתש קוח תעצה םזוי ינפג השמ ברה כ"ח :םילשורי ןותיע 28.1
.ןוילעה טפשמה תיב תטלחה לע ינפג אטבתה "תמטמוטמ הקיספ וזש בשוח

תתומע ."ל.ל.ה" םשב שמתשהל תידרח התומע לע רסא תותומעה םשר :םילשורי ןותיע 28.1
םיידרחה םהייחמ שורפל םישקבמה םידרחל עויסב תובר םינש תקסועה ,הלאשל םירזוחל "ל.ל.ה"
םשב המשרנ ,תידרח ,השדח התומעש רחאל ץ"גבל הרתע ,תינוליחה ,תישפוחה הרבחב טלקיהלו
הלטיב תירוקמה "ל.ל.ה"ו ,םשה תא תונשל םידרחל הרוה תותומעה םשר .תותומעה םשר לצא הז
.ץ"גבל התריתע תא

תולכ לש ןהירוה לצא בל יפקתה יוביר תובקעב :"אלמ רודיס" רתוי ןיא :וטילחה םינברה :ןמזה לכ 28.1
.הנותחל יאנתכ הריד שורדל רתוי לכוי אל חלצומ ןתח ,תוידרח
.לועפל רזח םירעש האממ יתרדסה רקודה םאה תרקוח הרטשמה :םילשורי ןותיע 29.1
לש תיביטקיפ המשרה ולטיבו ולהבנ הרותה-ידומלת - רצואה דרשמ לש תרוקיב תובקעב :ריעה לכ 31.1
.םידימלת תומש קוחמל ושקיבו ידרחה ךוניחה ףגאל ונפ םילהנמ .םידימלת תורשע
.הטימש תנש תורייתל לקש ןוילימ יצח :םוינלימה תוגיגחל הייריעה תבושת :ריעה לכ 31.1
םישנ יתשל רשקתהש דירטמ ודכל וישנאו םילשוריב תידרחה הדעה ץ"במק ,בהז ישמ הדוהי :ןמזה לכ 31.1
.םילדבהה תא ושפח ?בהז ישמ ?ישמ ךרבא .ךרבא אוה עשופה .תינימ ןתוא דירטהו תוידרח
םיכ"חה וקעז ךכ "ץראה םעו רוב ,חור סג" .הרותה ילודגב העיגפה תמגמ תכשמנ :הליהקב 4.2
רודה ילודג יפלכ יקצירפ עימשהש תובלוע תויואטבתה תובקעב יקצירפ ףסוי כ"ח יפלכ םייתדה
.א"טילש
לבא ?המ לבא - "םילשוריב רויפיפאה רוקיבל דגנתמ" (ידרח) רלימ םייח ריעה שאר ןגס :סקדניא 5.2
."רוקיבה דעב ינא - תוידוהיה תונוכשה תאו תבשה רכיכ תא וצפשי הייריעהו הלשממה םא ךא" :ףסכ
!םיהולא ןיא - רקיעבו חיר ןיא ,עבצ ןיא ףסכל !ףסכה יחי

:לבוי תירקב קבאמה

ןיצק :םירטוש תריקח תקלחמל הנולת :לבוי תירקב תידרחה הכירבה דגנ קבאמה ףירחמ :ריעה לכ 21.1
דועייה תא תרשל ךישמת הכירבהש ידכ ץ"גבל רותעל ןווכתמ יקצירפ כ"ח .הנגפהב יתוא הכיה הרטשמ
האר) ןיינע ותואב ץ"גבל ורתעי ישפוח םע תתומעו לבוי תירקב הלועפה דעו םג .המקוה ומשלש
.(רתאב
.לבוי תירקב תדרפנה הכירבב ינוליחה רוביצה לש תויצקובורפה תורבגתמ :הריבה לכ 28.1
ידי לע תוירזכאב התכוהש תנעוט לבוי תירקב הכירבב הדרפהה דגנ הניגפהש ,רמוז לט :ןמזה לכ 28.1
.רטוש
םא .הווקמו תסנכ תיב םוקי םיבשותה תודגנתה תורמל - (החלמ תנוכשב םעפה) :הריבה לכ 28.1
.םוקי אל הז זא - קזחו תמאב םיצורףדה שארל

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית