Subject Koach Hiloni Home
Vesheyodea Lishol

,"לואשל עדוישו" רפסה ךותמ - ןלהלש םיעטקה
בל ןועמש תאמ

.ביבא לת ,11036 .ד.ת ,לוגרח תאצוהב עיפוה רפסה

,רפסהמ םיעטק רתאב םסרפל ונל ורשפיאש לע האצוהלו רבחמל םידומ ונחנא
.ולוכ רפסה תא אורקל דואמ םיצילממו
סותימ :טנרטניאבו ,םירפסה תויונחב רפסה תא תונקל ןתינ
ןאכ וקילקה - רפסה לע אורקל


.י לואש לש ישיאה ורופיס ךותמ

תודוקנ םישל לוכי ינא רוחאל טבמב .םינש ןומה ךרואל ךשמנ תדה תביזע לש ךילהתה ילצא
הבישיב ליחתהש לולסמ .הצוחה יתוא ליבוהש לולסמב תוכיס עוקתל שממ ,תורורב דואמ ןויצ
.ינוליחה םלועב רמגנו

םג זא בוט רצותה םא ,האצותה תמרב ?הנוכנה ךרדה יהמ ,הלודגה הלאשה תא יתנחב דימת
קומע דאמ ןפואב יכותב יתעמטה םינשה לכ ךרואל .האצותה ןחבמ הזל ארוק ינא .הבוט ךרדה
לכוא הבש ךרדה וז .םלשומ םדא תויהל הצור ינאו ,םלשומה םדאל ןוכתמה איה תודהיהש
ינא .'םירשי תליסמ'ב בותכש ומכ ,ילאידיאה םדאה תויהל יתיצר .םלועה לע תמתוח עיבטהל
ינאש ,ןוכנה רבדה תא השוע ינאש תעדל בייח יתייה לבא תוקידצ ארקנ הז םא עדוי אל
לש ופוסב יתוא ואיבהש םירבדה דחא היה הזה האצותה ןחבמ .תודהיה לש ץיפשב ,טנורפב
.הלאשב הרזחלו הריפכל רבד

. . .

.תילארשיה תוברתה םע שגפמה היה אבצב יליבשב המוצע העתפה ויהש םיפסונה םירבדה דחא
תוברתהמ קתונמ ךכ-לכ התא ,אביקע ינב ומכ החותפ תיסחי הרבחב לדג התאש תורמלש םיהדמ
לש 'הנשל םינפוא' ,ןורטאית תגצה תוארל ונתוא וחקל אבצב ךוניח תרדיסב .תילארשיה
יתאצי .תיתימא ןורטאית תגצהב יתייהש םייחב הנושארה םעפה התיה וז .ןוטל'צ הלונ
אורקל יתלחתה .יתרסחה המ יתנבה םואתפ .יליבשב המיהדמ היווח התיה וז ,םלהב הגצההמ
םוקמ לכב ,קיתב ,רדחב םירפס לש תוליבח יל ויה .םירפסל יל הגאד ,המענ ,יתוחא .םירפס
לש הרדיסה לכ תא יתארקש בשוח ינא .ינשה ירחא דחא ,עגושמ ומכ םירפס יתנחט .ירשפא
.יתרכה אל ללכבש ץוחב םלש םלוע שיש יתיליג .'דבוע םע'

. . .

ףוסב אצת ,םיללכה לכ לע רומשת ,ונלש רוצייה ספל סנכית :ךל רמוא ימואל-יתדה םלועה
רוצייה ספ לש םירצותה דחא םואתפ .תושונאה לש ל"כטמ תרייס ,פוטה לש פוטה אצת ,םלשומ
ללגב אל הז ,רוצייה ספ תורמל אל הזש םיניבמ אל םישנאש המ .הלשממה שאר תא חצור הזה
ליחתה הז .תינומא-שוגה הסיפתה תוהמ ללגב הז ."םיטושה םיבשעה" אל הז ,יביב לש התסהה
חצרב ואישל עיגהו תידוהיה תרתחמבו תימי יוניפב ךישמה ,היטסבסב ועקתש הנושארה דתיב
המ ?ונחנא ?ונחנא :םירמוא םינברהש יתוא חיתרמ הז .םיחא תמחלמל עיגי םג ילואו ,ןיבר
תא באש אוה הפיאמ ?אב אוה הפיאמ - רימע לאגי ,ןיינעה םצעמ הז ?ונתיאמ םיצור םתא
.ומצע םשרימב דאמ קופד והשמ זא ,וזה היצטומה תא איצוה ימואל-יתדה םשרימה םא ?הז
תודהיה אל הזש יאדוובו ,תססובמ דואמ הרות דימעהל לוכיש תועד הגוה הזיא אל ינא
חווטבש תויהל לוכיש ,ךרדהמ הלודג הייטס הטס תימואל-תיתדה תודהיה לש ףנעה לבא ,הלוכ
תודהיה יגיהנממ קלח ,יתעדל .הפורטסטקכ ררבתת ,הנש םייתאמ ילואו ,הנש םישימח לש
.יבצ יאתבש תא םויה םירכוזש ומכ ,םלוע ןוארדל תודהיב ורכזיי תימואל-תיתדה

. . .

Vesheyodea Lishol

ףדה שארל


Subject Koach Hiloni Home