Subject Page Secular Power Home
Daat Emet

"עשרה םעלב לש וידימלת"

קרב-ינבב "שפוח" בתכ ,ינויפרוקס ןושחנ תאמ

(תבשב בתכנ)

םסרפתהש ,ץילרג יכדרמ תאמ ,"עשרה םעלב לש וידימלת" םשב רמאממ םירחבנ םיעטק ןלהל
רואל איצומש תווצה תא ףצק ףצשב ףקות ,ןבומכ ידרח ,ץילרג .25.6.1999 םויב "עידומה"ב
:לארשיב תידרחה היסולכואה ברקב םתוא ץיפמו "תמא תעד" םיסרטנוקה תא

ותרותבו 'הב םידוהי לש םתנומא תא רערעל הרטמל הל המש רשא ,תנכוסמ םישנא תצובק"
."תמא תעד" הריפכה ינולע תצפה ירוחאמ תדמוע ,ו"ח

,"תמא תעד" תתומע ידיב םיצפומה ,"תמא תעד" יסרטנוק :אשונה תא ריכמ אל ןיידעש ימל
ונניאש רמוח םוש .םתועמשמ לע רבסהו ,דומלתה ךותמ םייטנטוא םיעטק קרו ךא םיללוכ
םיבותכ ןכא םהש יפכ םתותימאב ,הלאה םיעטקה .םיסרטנוק םתואב םסרפתמ אל דומלתב בותכ
םימש םהש םושמ ,תוידרחה דסמימה תוכרעמל ,תונידעב אטבתהל םא ,םיחונ םניא ,דומלתב
ךחוגמ רואב הדימעמו ,דומלתב בותכש המל םיידרחה םינברה לש םתונשרפ תא סלקלו געלל
."הזה םויה םצע דע הפקתש תמא אוה הרותב בותכש המ לכ"ש ,םתנעט תא

ידוהיל ,המצע הרותכ שודק והירה ידרח בר לש ויפמ אצויש המ לכ ,תידרחה הסריגה יפ לע
לע וא וילע רערעל אל יאדווב - הפ-לעבש הרותה - דומלתב בותכה תא רקבל רוסא ידרח
,ןבל יבג לע רוחש דומלתב םיבותכהו םימייקה "םיפי אל"ה םיעטקה לכש ,ןאכמ .בר ירבד
םה םתוא םיציפמהו ,"םינכוסמ" םה ,םהב קוסעל וא אורקל רוסאש וטילחה םינברשו
וא ,"םידוהי-יטנא" ,"םירנויסימ" ,"םיאמט ,"ןטשה םע םיפתוש" ,"םיעשר" ,"םידמושמ"
םידומחה םיעטקה תא אקווד תוגיצמש ,"תמא תעד" תורבוח ."םימרכב םילבחמה םילעוש"
!םתוא הדיחפמ הימורעמב תמאה .תוומ דחפ םידרחה תא תודיחפמ ,הלאה ןיינעה יררועמו
:ץילרג בתוכש המ תא וארק

Sitra

יזוכיר תא עובשה דקפ "תמא תעד" םיבעותמה הריפכה ינולע לש שדחתמה הצפהה לג"
תצובק לש" ... התרטמ יהמ עדוי םג ץילרג "...ץראב תידרחהו תיתדה היסולכואה
יכ ,ךכל םתוא עינמ וניא רחא סרטניא םוש !םידוהי איטחהל" - :"ןולעה יציפמ םידמושמה
'הב ,םינימאמ-ינב םינימאמ םידוהי לש םתנומא תא ...רערעל :המשל הקומע תועשר םא
."השודקה ותרותבו

,םישודק לארשי ידלי לש הרוהטה םתנומאב אקווד םוגפל ,תעשפנה תירנויסימה הפיאשה"
,אוה "ארחא-ארטס"ה ."ארחא-ארטסל שיש סרטניאה לדוג לעו האמוטה לש הקמוע לע תדמלמ
ויארוקל ריהבמו ףיסומ ץילרג !דחפ הזיא יו-יו !ומצעבו ודובכב "ןטש"ה ,לכל עודיכ
,טושפ יגולואידיא וא יסיפ קבאמב רבודמ אל" :וב זחאש ארונה דחפל סיסבה והמ םיידרחה
האמוטה תוחוכ לכו ןטשה רשא ,תנכוסמו הרומח ,הדבכ ,הנוילעו תינחור המחלמב םא יכ
לש םיציפמהו םיבתוכה ולא) "םירומאה םידמושמה רשאכ - הירוחאמ םיבצינ םיינחורה
."דבלב קחשמ-ילככ םהידיב םישמשמ" ("תמא תעד" יסרטנוק

טק עגר דוע הנה - קוחרה קפואב הווקת לש ביבש םג ץילרג האור ארונה דחפה דצל
יעצמאב שמתשהל םיצלאנ החוכ-יאבו ארחא-ארטסה יכ ,הדבועה" :םשנוע לע ואובי םיעשופהו
לגרה-תטישפ הבורק המכ דע תדמלמ ,םייניע-תזחאה לש םילוז הכ םינכתבו ,םיתוחנ הכ הימר
."המויסל םתחירפ תפוקת הבורק המכ דעו ,אובל םהלש תטלחומה

םימעפ רפסמ אצי ,אדנל ץ"דב לש תורשכה תוקבדמ לע תונוטיסב םתוחש הז - אדנל ברה
לע רבדל אלש" ,הצצהב םג ולו ולא םינולעב ןייעל רסאו "הרומחה העפותה דגנכ" האירקב
לש הבר ,א"טילש אדנל ל"ימרגה" ..."םידמושמה םתוא םע םיחוכיוו תובתכתה לוהינ
לע זירכה ףא - םינשנו םירזוח םילגב םירומאה םינולעה םיצפומ הימוחתב רשא - קרב-ינב
תבשב ,ותשרדב םע-בורב ךכ לע ריהזה ןכו ,ומעטמ ואציש תודחוימ תועדומב רומאה רוסיאה
ברהש ,לודג הכ דובכב וכזי םהש ,םעפ-יא ורעיש אל "תמא תעד" יציפמ ."הנורחאה לודגה
ריבס יוכיס שי !קרב-ינבב תסנכה תיבב לודג-תבשב ותשרדב םמש תא ריכזי ודוה םורי אדנל
!ולש "שיט"ל בורקב םתוא ןימזי םג אדנל ברהש

Achra

םתדרח יקושקש תא עיגרהל היושע ויפמ המחנ קר ןכש ,ותיערמ ןאצ תא םחנל ךישממ ץילרג
,(לכ-ןיעמ ריתסמ לבא עדוי אוה לכה ?רסמנ ןכיה ?רסמ ימ)
"רבכ רסמנש יפכ" :הארונה
ןומימל קתע-ימוכס םימירזמה ,םיידוהי-יטנאה םימרוגה תא ףושחל םיצמאמ םישענ"
םירנויסימ :םינוויכ ינשב תודקמתמ תוריקחה .וזלה תנכוסמה םידמושמה תכ לש היתולועפ
קרש ,רבתסמ ."אסיג ךדיאמ םיימרופר וא/ו םיינלאמש םינוגראו ,אסיג דחמ םיירצונ
היורקה םהלש תדה תרמהל הנידמה תפוקמ םילקש ידראילימ טוחסל רתומ ידרחה ןויסימל
דעו" .רבדה רוסא ,םיידרח םירנויסימ םתוא תא תוקחל שקבמש ,"ןטש"ל ."הבושתב הרזחה"
המוש" ,ותבתכ תא רואנה ץילרג םייסמ ,"השרושב הבעותה תצפה תא רוצעל חילצי 'ה ץפחש
םילבחמה םילעושה ןמ עונמל ידכ ,תושקבתמה הנגהה תולועפב טוקנל לארשי-ינומא-ימולש לע
."םממזמ זוחא וליפא עצבל םימרכב

עובשה לבק 'הש ,ינבזכ ינד עדונה לבוקמה לש תילאמשה ונזואב שמא ושחל דוס-יעדוי
דאמ הנהנ אוהו ,(הצפהל סרטנוקה רשוא הלילב) "תמא תעד" לש 6-ה סרטנוקה תא ההגהל
,םיעטק עודמ ,ןיבמ ונניא ,ינבזכ ינד לבוקמה רמא ךכ ,'ה ."םירוסאה" םיעטקה ארקמל
ביתכ תויועט םשו הפ ויה םנמא .האירקב םויכ םירוסא ,דומלתל סינכהו למעו חרט אוהש
אוהש ,ינבזכ לבוקמה יפב 'ה רסומ דועו !סופד תיב לכב הרוק ירה הז ?המ זא ,הרותב
םויהו , "ןדע ןג" דמ-באלקב ולצא ונסכאתה הווחו םדאש ןמזב לכה תא עדי אל תמאב
,ירבעה חולה בושיחב תויועט המכו המכ ול ויהש ,לשמל ,הדומ 'ה ?המ זא .רתוי םיעדוי
.תיחצנ תמא םה וליאכ ןהילא וקבדנ םימייוסמ םינבר עודמ אלפתמ אוהו

,6 'סמ סרטנוק תא םיציפמ ונחנא וישכע" :בתכנ "תמא תעד" תתומעמ ונילא עיגהש סקפב
המכ דע ןימאהל השק .הכלהה ימכח לש תיעדמה םתוואג ,ירבעה חולה בושיח תטישב קסועה
הז ירה ?ןימאהל השק עודמ - ה'רבח) תויעדמ ןניאו תוקייודמ ןניא הלא בושיח תוטיש
םינבר םירמואש תויוטש המכ םיפשוח םג ונא וז תונמדזהב
.(!םוי ירהצב שמשכ רורב
."םיעדמ םיאשונ לע ונרודמ םילוגד

םיסרטנוקה ןמ רתויב הצוחל ידרחה םלועה תגהנה" :"תמא תעד" תתומעמ ונל םיבתוכ דוע
המכ ונידיל ועיגה .םילעמ ונאש םינועיטל הבושת תורבוח איצוהל וטילחה םה .ונלש
.תוקיחצמ תוישיא תוצמשהלו םיארונ םיפודיגל שדקומ תרבוח לכמ תיצחמכ :הלאכ תורבוח
תונתינה תובושתה .ןטשה לש םירישיה וינגס תגרדל תורבוחה יבתוכ ונתוא םילעמ םעז בורמ
ונל .םיטלחומ םירקש וא תותימא יאצח ,הקיטסימ ,תויוקמחתה לש תבורעת ןה וניתונעטל
."םיפסונ םיסרטנוקל רמוח לש בזכא אל רוקמ הלא תורבוח תוקפסמ

אורקל םג רשפא) "ינוליחה סרטנוקה" תא םיארוק ?ושכע םישוע המ
!"תמא תעד"ל עייסל םינופו ,(םיסרטנוקה ראש לכ תא ןאכ

Daat Emet

ףדה שארלSubject Page Secular Power Home