Subject Page Secular Power Home

Daat Emet - Click here!

18.9.ס"שת "קרב ינב" תתומע
"תמא תעד" תתומע ישנא תאמ

המדקה

.ינוליחה סרטנוקה תא אורקל ץלמומ "תמא תעד" תתומע תוליעפל עקרה תא ןיבהל ידכ

:תונוש םיכרדב תלעופ "תמא תעד" תתומע

.הזה ףדב אורקל ולכות הילעש ,הטעמה ןושלב ,תיתרגיש אל תוליעפל ףרטצהל ןתינ -

(1 לע 1) םינמדזמ םידרחל הקולח ךרוצל םיסרטנוק תלבקל וא ,ראודב חולשמל םיסרטנוק שקבל ןתינ -
.03-6106688 רסמלט לא וא ,daatemet@netvision.net.il לא היינפ ידי לע  
18.9.ס"שת קרב ינב
םתור תאמ


םיעדוי םתא לבא .קרב ינבב אביקע יבר 'חרל הסינכה לומ ,רומ ןוכמב ףסאתהל ונלחתה 19:00 העשב
.תושק יתרחיא ינא םג ,תוניגהה םשל .עבשב תיבהמ םיאצוי ,עבש םירמוא :םיניוליח לצא הז ךיא

לע ומקמתה םה .םוליצה תווצ אצי ןושאר .המינפ םדקתהל ונלחתה ,ויה רבכ םלוכשכ ,20:00 העשב זא
.ומליצ םשמו ,בוחרב גג

ירמאמו םיסרטנוק קלחל ונלחתהו ,קוק ברהו אביקע יבר תובוחרה תמוצל ונעגה ,םהירחא דיימ ונאצי
רשיי - עיגהו עצבמה ינפל העש תמא תעד לע עמשש רוחב היה ונתיאמ דחא) םישנא 11 ונייה .תמא תעד
.(חכ

םירזוחה ירבדלו) ינויסינמ לבא ,םכקלחל רזומ עמשנ הז ילוא .ךרדה הצא אל תמאב הארנכ םידרחל
ול ונתנש ןושארה רוחבה .םהל םסוק ירשפא ןשקא לכ .הקוסעת םישפחמ קר םידרח (ונברקבש הלאשב
.םוקמל הרקנש ימ לכ ךכו ,ףוסה דע ראשנו םש רצענ - רמאמ

המו ,ונתוא וחצרי עגר דועש ונילע ומייאו וקעצ ןמזה בורשכ ,תיסחי העוגר התייה הנושארה העשה עבר
,ביבא תמרל אב קחצי ןונמא םא :הטושפ בגא הזל הבושתה .םעפ לכ םיאב ונחנא המלו הפ םישוע ונחנא
.בייח אל הצור אלש ימו ,ארוק הצורש ימ ,ונלצא םג - ןונמא לצא ומכו .קרב ינבל אובל רתומ ונל םג

לכ ,בגא .תוקד 15 דרש הז לבא ,וניפלכ תומילאה תופקתמ תא רוצעל הסינש 35 ןבכ דרח היה הזה בלשב
.דיהמ ריינה תא ול וחקלו "!רוסא הז" ול ורמאש םיכרבא המכב לקתנ רמוח ונתאמ חקלש ימ

,"םירנויסימ"ב תוזחל ריעה תווצק לכמ ועיגהש ,םידרח 60-כב רבכ םיפקומ ונייה תוקד 15 ירחא
וברתה שפנו ףוגב העיגפל םימויאה .םשו הפ תויארקא תוטיעבו הזה םלועהמ אלש תוגאשו תוקעצ
הרהמב .םיידיהמ רמוחה תא ונל ףוטחלו ונתוא ףוחדל וליחתה - בידא 35 ןב ותוא ללוכ - םהו ,ורבגתהו
.בוחרה תא אלימ ןשעה חיר .ופטחש המ לכ תא ופרשו ץיזמוק םיביבח םיכרבא המכ ונגרא

הצובקכ זוזל ונלחתה ,אבו ברק 'ץניל לש המרל תרבגתמ הלחה תומילאהו לבסנ יתלב היה שערהשכ
.המוהמה הליחתה זאו ,(תירבעב ,תגסל) הרוחא

שיבכל קרזנ ונתאמ דחא .תומילאה תא וריבגהו ודדועתה םה ,ונתוא חירבהל וחילצה םהש ואר םהשכ
ךישמהל ףורגאה ןתונמ ענמ אלש המ ,הפצרל ותוא לפיקש חצמל ףורגא לביק רחא .םירטמ המכ ררגנו
,תסלל יתחת ףורגא יתלביק ינא .לובח םוקלו הפצרל לופיל אצי ונתאמ דחא לכל .םחר אלל וב טועבלו
.תבאוד ילש ןושלה - םייתרחמ דע םג חטבו - ולא תורוש תביתכ דעו

ןיאו ונירחא וצורי םה ,ץורל םיליחתמ םא - ץורל אלש הדפקה ךות ,םידעצה בצק תא ונרבגה הזה בלשב
.רמגיי הז ךיא תעדל

,םיזגרא םיקרוז ,םיטעוב ,אביקע יבר דרומ לכ ךרואל ונירחא ובקע (הזה בלשב שיא 100-ל 70 ןיב) םה
...םינבא ,םינוויכה לכל ופע לבז תויקש

.בוחרה לכמ םייפכ תואיחמו תואושתל הכז ולש הפשאה קש תא ןווכל ביטיהש דחא רוחב

- הז תא םישוע םלוכ םה לבא ,הרות ינבל רשאמ 'ד התיכב םיסרעל רתוי םיאתמש ,םיהדמ גהנמ םהל שי
אל ."הפ הרקמב ינא ?ינא" לש םמתימ ףוצרפ ןימ םישוע בבותסמ התאשכו ,םיטעוב ,ךירוחאמ םיכלוה
.הז תא יל השע 60 ןב רוחבש דע הטיש וזש יתנבה

.יקסניטוב'ז 'חר ךרואל ונתא ךישמה אלו ,אביקע יבר הצקב רצענ םעוזה ןומהה ,ורבע םימעפל דוגינב

רתוי ימ - םיקפקפמ ןטבמ םינוליחש בל יתמש ףוסב ונפסאש תובוגתהמו ,םויה ויה םישדח ה'רבח הברה
םיעדוי רבכ ונאש המ תא םישיגרמו תוליעיב םיחוטב הלאשב םירזוח דועב ,הלועפה תוליעיב - תוחפ ימו
:ברה וננויסינמ

לכב עיפומ הזש םושמ ,ללכב תידרחה הרבחבו קרב ינבב קנע דה תורצוי הזה גוסהמ תולועפ .1
.םיידרחה םינותיעה   

םה הילא הרבחה לש תוינוציקה תא תוארל םוקמב םיחכונה םידרחל תומרוג הזה גוסהמ תולועפ .2
םענ יכרד היכרד" סותימו ידרחה ךוניחה לע םיימעפ בושחל םהמ םיברל םרוג הזו ,םיכייתשמ   
."םולש היתוביתנ לכו   

.תיתועמשמ הרוצב הלוע ונילא םייתדו םידרח לש תוינפה רפסמ ולאכ תולועפ ירחא .3

ונתעדב םישוחנ ונאש ,םהל ורפיסש יפכ םירצונ אל ונחנאש ולאכ תולועפ ךרד םיניבמ םידרחה .4
.דיגהל המ ונל שישו   

ורפיס םויה דע םינופהמ םיבר .והשיתמ רשק ונתא ורציי דוע םויה םיחכונהמ םיבר לבא ,ןמז חקול הז
.רשקתהל וטילחהו יניצר הזש וניבה ריעב ונייהש ועמשש ירחא לבא ,תמא תעד לע ועדיש

ונלש הגיסנה ןמזב) תניועה הביבסה ללגב ,רמוחה תא וארקי םישנא ידמ רתויש תופצל ןיא וז תוליעפב
1 לע 1 לש הקולחב ,ןכש המ .(הקיקשב םתוא וארקו שאהמ םיסרטנוק וליצהש םידרח ומלוצ ףאו ופצנ
בבותסמ וא/ו ראודב םיסרטנוק חלוש אל דועש םכמ ימ ןכל ,וקמעתי ףאו וארקיש תופצל שי ןכ ,ראודבו
לא ונפ ראודב הקולחל .םויה ליחתיש - ךלי רשא לכב וילע םתיא
.03-6106688 רסמלטל וא daatemet@netvision.net.il

הריבעה א"תב השיגפה זאמש ,.נמ אמגוד וחק .םיליעפה תומכ תא לידגהל םיבייח ונחנא - ןורחא רבדו
.תוליעפה לע ול הרפיסש .א תוכזב םויה עיגה (לשמל) .ח .םילאיצנטופ םיפרטצמ לש תומש 6 רבכ ילא
תומש תא וריבעהו ,התוליעפו התומעה תורטמ לע םהל ורפס ,םכירכמ לכ תא וניינע - ךירצ ךכ קוידב
.תרחא הארי בצמה ,15 אלו ,קרב ינבל שיא 40 סנכינ םא .ילא םינינועמה

ישפוח ושיגרת זא דע לבא ,דנליז-וינו הילרטסואל םישדוח רפסמל סט ינא 6.10-ב ,עדוי אלש ימל - בגא
.ריבעהל

.תוקקוש םייניעו תבאוד ןושלב וחוויד תא םייסמ םתור ןאכ

ידיג לש בתכמה

!םולש

,ידיג ימש

.יל הרקש המ לע םכל רפסל הצור ינאו , בלכה םע ברע לויטמ יתרזח וישכע

לע םירבדמ םתוא יתעמש םהילא יתברקתהשכו ,20 ינבכ םיכרבא תצובק יתיאר יתיבל ךומסה קראפב
.ינש םויב קרב ינבב תמא תעד לש הקולחה

.חצר תוכמ םש ויהש יתעמשש ירמואב ,החישל יתפרטצה

םלוכ ומלקידש וירבח י"ע קתשוה דימ ךא ,בוחרב םש ויהש םידרחה לש םתוירסומב קפס ליטה םהמ דחא
.אשונה לע םתיא רבידש יברה תא וטטיצ טושפ םהש חינמ ינא - הבושת התוא תא

.ךכב ירסומ אל רבד םוש ןיאו ,הווכנ שאב ודי תא םשש ימש ורמא םה

.שא ומכ גהנתהל ורחב םה המל םתוא לואשל לע יתרתיוו

.הרוק אוהש םעפ לכ תוקומע ונממ בלענ ינאש רבד ,קחצי ןונמאל יתוא ונפה םה יתולאשל הבושתכ

."קרב ינבל םיאב םהש האבה םעפב םתוא גורהלו םיניכס םע םהל תוכחל ךירצ" :רמאש םהמ דחא טטצא

.םינובנו םילוקש םישנא םע חחושל דמחנ דימת

ידיג

Daat Emet - Click here!

ףדה שארלSubject Page Secular Power Home