Subject Koach Hiloni Home

Killing the pigeon

םיה תפש לע רשא לוחכ

"הבושתב הרזחה" ברעמ םימשר

םתור תאמ


םייתד לש תפרוטמה תומכה תא תוארלו יתודלי לכ תא יתרבעה הב הווקת חתפל רוזחל קר
.יתדרחנ ינאו ,הדרחתה טושפ ריעה -םש םיבבותסמש םייתד ינממסו
סנכיהלו לבלבתהל טעמכו "םיחא בל" תיבל עיגהל הרטמב (!) ןויצ יבבוח בוחרב עוספל קר
ןיא -יתחכש ,הא) המשנה לע בוט יל ושע אל ולא לכ ..בוחר ותואב רחא שרדמ תיב הזיאל
.(ללכב יל

םייח ןעדמה י"ע עדמו תד" היה ,26.5.99 -ה ,יעיבר םוי ותואב "רגתאה תחיש" אשונ
הצרמש ונייצי אל םלועל טעמכ םה םינוליחל תודעוימש תומוסרפבש הזמ ליחתמ הז ."רלגיצ
.ובשנש תוקוניתו םיעות םינב חירבהל אל ידכ ,בר אוה םיוסמ
ןימימ רשאכ ,שיא האממ רתוי אל ליכהל לוכיש תואצרה םלוא ,ןטק םוקמ אוה "םיחא בל"
תואצרה לש תדבוכמ יד וידוא תיירפס םג םש שי הזמ ץוח .ירבג יצח לאמשמו ישנ יצח
.דיספהש המ ליבשב םלשל ץפחש ימ לכל ,תטלקומ

,רבתסמ ,רוחבה .ומצע תא ותגצהבו ,םימאונה תרדתקל רלגיצ לש ותיילעב החתפנ האצרהה
םיטנדוטסה תכפהממ עודיה דולק-ןא'ז השעמל אוהו ,ה'רבחהו םודאה ינד לש קוחא אוה
.תונכפהמה יקסעב קיתו שירכ .םישישה תונשב תיתפרצה

Killing the pigeon

שי דחא יח אתבו ,הממ םכחותמ רתוי המו ,יחה אתה תייגוס היה ,חתפ םהב םירבדה דחא
האשילקל סנכנ אוה תוקד 5 ךות רוציקב .קרוי -וינ ריעה לכב רשאמ היגולונכט רתוי
ותואמו .הרקמב רצונ הזש רבד הזכ ןיא יכ ןנכתמ תויהל בייח הז לכלש תסרוגש תיביטקפאה
הזל תוחכוה יפלא איבמ ,האצרהה לכ ותוא בזע אלו חונמה ןיווראד סלרא'צל לפטנ אוה עגר
םינובלחה זא ןצמח זא היה םאשו ,רבשמב הירואית איה היצולובאהש םויה עדוי רבכ עדמהש
האצרהה לכ ךרואל .ונלוכ תא תפרוש התייה שמשה ןצמח היה אל םאשו דחאתהל ולכי אל
םלועהמ 70%" ש ךכל רשקב ללחל תועדוה חלשמ םעפ ידמו ,ורבקב ןיווראד תא רלגיצ בבוסמ
."תיקולא תמאב ןימאמ םויה יעדמה

יאקיזיפ קיתשהל הסינ אוהש המכו) עדמב רוב להק לומ בצינ אוהש ועדויב ,שמתשמ אוה דוע
ןמ םינעדמ לש תומשו םוקמ תוארמ ,םיטוטיצב (!ותוא קזחל הסינ קרש ,להקב בשיש יתד
תא םותסלו חומה תא ץצופל ידכ ,לבונ יסרפ לש םייתרפס תלת םירפסמל םלוכ וכזש הרושה
.םהל אורקל קיספמ אל אוהש יפכ ,"םינותנ"ב שארה

יתיסינ רשאכ ,תוטושפ ןויגה תולאש לואשלו ,האצרהה ךלהמב םימעפ רפסמ ברעתהל אצי יל
איה היעבה .ייחב הנושארל ןואינה רוא תא תוארל אבש קיזמ אל ינוליחכ ימצע תא תווסהל
לבא ,ךתוא קפסת אל הבושתה .ךל הנעי יברה ,הלאש ביצמ התא .ירשפא יתלב טושפ הזש
ס'טל דנא ,םלוכ לומ ותוא קזחי הז ,הנעת אל םא .םיחכונה לכ תא קפסת איהש איה היעבה
.םלוכ לומ ותוא שילחהל יתאב ,טיא סייפ

"ךתוא אל ,ותוא עומשל ונאב" להקהמ יאנג תואירק עמוש התא זא רבכו ,בוש השקמ התא זא
עובקל ועדיש ל"זחל סחיי אוהש תימונורטסאה המכחב ישפנ הצק םיוסמ בלשב .הנהכ דועו
ובשח ל"זחש הז ךיא ותוא יתלאשו ,30 ינפל קר הליג עדמהש המ לכ תא הנש 2000 ינפל
תועט התייה תאז .םדא תעיזמ תורצונ םיניכש ובשח המלו שחנל םינש 7 ירחא ךפוה עובצש
וינפב יתוא ףשחש המ ,"תמא תעד"ל דיימ יתוא רשיק הז ,ןועיטה תמצע תורמל יכ ,ידצמ
יל רמא םדודיעבו ,ידגנ להקה תא תיסה אוה לק שיח .קיצהל קר אבש דמושמ סורוקיפאכ
אוה הז ירחא תוקד 5 -כ) "היטרקומדה תא דבכת התא וישכע ,ךתוא עומשל הצור אל בורה"
ךילמהל םוקמב ,ןוטלש תטישל םייוג תמכחב םירזענ םה יכ םימטמוטמ םה לארשיש ןייצ
ךות .ייתולאש לכ לע הנעישו ףוסב חותפ ןויד חיטבה םג אוה .(ב"ויכו ןירדהנס ,תוכלמ
םוקמב .רבדל אלש יתבייחתה ינא לבא ,תויסרא תורעה ינימ לכ ינוויכל חלש ,רבידש ידכ
.תוסחייתהל תודוקנ יתמשרו סקנפ יתחתפ הז

Killing the pigeon

.התיבה םלוכ תא חלישו םוכיס טפשמ ןתנ אוה ,תיבה ץוחל להקה ץחלב ,חתפש רחאל םייתעשכ
דחופש ימ .ילש תולאשה תא עומשל ןאכ ראשייש תמאב ןימאמש ימ" :יתקעצו יתמק הזה בלשב
ילעב -הזה בלשב ואצי יצח ."תכלל לוכי ,רערעתהל הלולע איהו הקזח אל ולש הנומאהש
היואר תוחכונ םע ,להקהמ יצחכ וראשנ .ודחפ תמאבש הבושת ילעבו ,ורהימ תמאבש תוחפשמ
םשאומ תויהל יתמייס ינאו תוכופשתו תוחבשת לבקל םייס ברהש רחאלו ,ישנ בור לש ןויצל
ונחצפ הז לומ הזו ,זכרמב תואסיכ 2 ונמש ,ןיברו ןוירוג ןב יאטח לכב םישנ 2 י"ע
.ןוידב

אוהש זירכה אוה .רמא אוהש רבד לכל הבושת יל שיו ,תודוקנ ןומה יתמשרש הזב יתחתפ
חיטבה אוהו ,ידמ שלח רואב ותוא גיצמ הזש ןיבה רחואמ רתוי ךא ,תחא הלאש יל ןתונ
:וז התייה ,האצרהה אשונ תניחבמ תיזכרמהו ,יתגצהש הנושארה הלאשה .לכה לע יל תונעל
שישו םיימי תת םירה שיש ,לוגע םלועהש רפסל הנש 2000 ינפל ועדי ל"זחש ןעט רלגיצ
תא וקעצת ,הוהי) םיקולאש החכוהה וזשו ,(בוריקב) םיבכוכ 1,000,000,000,000,000,000
- דבעידב רמול עדי אוה הז לכ תא ךא .לארשי םע ,ומעל רביד (ררחשמ ארונ הז .הינש הז
ומכ םותס טפשמ ארקו תורוקמל ץר אוה ,םייוג י"ע ובתכנש ל"וחמ תע יבתכב ארקש ירחא
ל"זחש והשמ לע יל רפסל ונממ יתשקב ףסונב .ול רבחתה הזו "םימה ודמעי םירהה לע"
אלל יתיסינ ינאש ךות , "ועדי םה ךיא" הרטנמב רגתסה אוה .אל דוע םינעדמה ךא םיעדוי
.ועדי אל םהש ול ריבסהל ליעוה

אוה התלאש םצעבש ענכושמו ,הלאש לאוש ןימאמה :יתד-ינוליח חוכיוול האלפנ אמגוד וז
דירפמ המ םיניבמ אל (כ"דב) םהינשו ,הלאשה ןכות לע קלוח ינוליחה .ואולמו םלוע חיכוה
ענכושמ יתדה וליאו ,טושפ ןויגה ןיבמ אל אוה יכ םותס יתדהש ענכושמ ינוליחה - םהיניב
איה ,הנומאה .ףורצ ןויגהו תודבוע האור וניא ןכש הרותה רואל רוויעו םותס ינוליחהש
- דבל םירבדהמ קלח תיליגש בושחל ךל ומרגש תורמל - ךל ורפיסש המב תשקיע הנומא .ץיחה
והשמ וא תעדי אלש והשמ הלגת םא הרקי אל ןוסא םושש ךכ - תונורקעב תיאמצע הנומא לומ
.ךמלוע תפקשה תא רתוסש

Killing the pigeon

,ותנעטל :םיבכוכה רפסמ רבדב הז היה ,ונינש ןיב ןוידב ותוא "ליפה" יתעדלש ןועיטה
לע .הז ןיעמ והשמ וא "תובבר תובבר האמ" לע רבדמ םיבכוכה רפסמ תא ל"זח וזח וב םוקמה
לע רבודמ םהב תומוקמ רפסמ שי ך"נתבו ,ול חונה טוטיצה תא קר איבמ אוהש ול יתרמא ךכ
תירבבש יתינע ינאו ,יתוא לאש אוה ,"?לשמל הפיא" .םיימשב םיבכוכ לש םינוש םירפסמ
תפש לע רשא לוחכ ךערז תא הבראו" רמאנ םש .ONE ON ONE ,םהרבא לע םיהולא ,םירתבה ןיב
ינא !םש אצמנ אל ללכ הזו ,קוידב טטצל ליבשב יתקדב וישכע) "םיימשב םיבכוככ ,םיה
.הריתס לבקת התא וישכע" (:רמא אלא ,יתוא ןקתל עדי אל ללכ רלגיצ "ברה" לבא ,יתיעט
םאש יתוא ענכשל הסינ אוהו ,"םיימשב םיבכוכה רפסמל ההז םיה תפש לע רשא לוחה רפסמ
שיש םי- לוח םיר"מק לופכ לוח ר"מסב שיש לוחה יריגרג רפסמ יפל הז תא בשחמ התא
והשמ ךל שישו ומצע לע רזוח אוהש ירחא קר תא תושעל רתומ) וירבדל יתצרפתה ..םלועב
אוה םיימשב םיבכוכה רפסמ :יוסיכ ילב רבדמ אוהש החכוהה הנהש ול יתרמאו (תונעל ץחומ
ימוימוי בצקב הנתשמש םיה תפש לע רשא לוחל דוגינב ,(הבונרפוסב םעפמ ץוח) ביצי
לע רזח ילש ןועיטה תדחכה ךותו ,עקתנ אוה הזה בלשב .(המודכו הפיחס ,לפש ,תואג)
.ומצע

םולכ חיכומ אלש יאדוובו רושק אל יד היה ילש ןועיטהש ,ןייצל יל אב הזה בלשב
םייעדמ םינותנ ןמזה לכ הרוי רלגיצ יכ ולש ןומזתב ןוכנ הארנ אוה לבא ,ילאבולגב
אב אוה הנהו ,הז תא חיכוהל ךרד ךל ןיא לבא ,הינש התואב םתוא איצמה אוהש ךל רורבש
.ול יתלוכיו ,"Y רפסמ = X רפסמ" ןותנ םע ילא

אוה ,אלש ול יתינעשמו ,"?הזה אשונה תא ךל יתרגס" םע ןמזה לכ יתוא ץוחלל הסינ אוה
האצרהה לכ ךרואל להינש המ תא ןיצקה אוה ,דבוע אל הזש הארשכ .שדחמ לכה תא חותפל הצר
רוספורפ אל ינא יכ ,ןייטשנייאל ביוחמ אל ינא יכ - ותא רבדל רשפאש םדאכ יתליספ -
המ ךכ-לכ ןיא הז קפקופמ ברלש יתנבהש רחאל .תארבנ תואיצמב ןימאמ אל ינא יכ ,הקיזיפל
דוע ילא הנפה אוהו ,החישה תא םותחל יתיסינ ,בושו בוש ומצע לע רזוח טושפ אוהו דיגהל
."!?ועדי םה ךיא"

:םש ובשיש תושישקה בור תאו יתוא הציפקהש החווצ ןתנ אוה זאו ,ול תונעל יתנווכתה
שממ ,ללכב הזב האגתמ אל ינא .עיזמו טטור ,סעכמ םודא היה שיאה ."!!רביד םיקולא"
אוה האיציב שממ .תאצל יתינפו ,TAKE IT EASY -ו תואירב ול יתלחיא ,יתמק .יתלהבנ
.ןשי התא הככ ,הטימה תא םש התאש ךיא" :(םיאורו םיעמוש 20 -כ לומ) יל רמאו יתוא ספת
."בוביסב ךל םיכחמ ונחנא

יוטיבב שמתשה אוה האצרהה ךלהמב :שוחינ יל שי לבא ,הזב רמול הצר אוה המ עדוי אל ינא
רבדל הברמ ףסוי הידבוע םגש) תינחורה הכפהמה לש רשקהב "בוביסב םהל םיכחמ ונחנא"
אוה .שפיטה םלועה לכל ןיכמ (םיחכונה לכ תא ללכ האצרהה ידכ ךותש) לארשי םעש (הילע
ףוסב .דיתעה ינפ תא הנשיש ,םהמ בגשנו לודג והשמב תופתוש תשגרה םיחכונל םורגל הסינ
.הרושה ןמ יקלמעל יתכפה ינא ,האצרהה

Killing the pigeon

םהיפלאב ועיגיש םכבש םייתפכאה ןעמל ,רלגיצ םייח לש תורואנה ויתורימאמ רחבמ ,םויסל
:(הזה םלועב וכזיו תושפנ וליצי ךכבו) ולהק לומ ותוא ושייביו ויתואצרהל

.בושחי אל אוהש ידכ םוטא ךופהי ובילש ידכ רשכ אל לוכאל ול רתוה .שפיט אוה יוגה" (1
."םוטא ךפוה בלה רשכ אל לכוא םילכואשכ

אל יוגש עגרב .ןמזה לכ םירוכיש םה ..הלאה םייוגה .חוכשל ידכ ןמזה לכ התוש יוגה" (2
."דבאתמ אוה - בושחל ליחתמ אוהו רכתשמ

הרטשמהו םינוליח טוחשל ופיטה אוב םויב היה הז) !שדוקה יצורע לכ תא ורגס םויה" (3
להקה) !םהל בישקהל ונתוא םיחירכמ םה !תינוליח הייפכ (ףוס הזל םישל ףוס ףוס הטילחה
.("!םיבייח ,אל" הנוע רלגיצו "בישקנ אל" קעוצ תסומה

לע וארקת ,םינכומ ואובת - (םירחא "הבושתב הרזחה" יעוריאלו רלגיצ יעוראל) ואובת
לומ רבדל םינכומ ויהת ,םכיפלכ ונפויש לקש עבראב תוקיגולב םכמצע תא וליקתה ,אשונה
םתא - דאמ בושחו ,םישיערמ תצובקכ םכתא והזי אלש ידכ רזופמב ובש ,הצובקב ואובת ,להק
תא םישוע םינוליחש םירפסמ םידרחל - םש םיבשוי םתאשכ ינוליחה םלועה לכ תא םיגציימ
ך"נתהמ טטצל ועד ,יטנגיליטניא ורבד .םימס םינשעמ םה שדוחה ראשבו תודינ םע קר הז
לא ,יביטקובורפ ושבלתת לא ,רובידה תוברת לע ורמש ,םוקמ תוארמ ללוכ - דומלתהו
.החלצהב .וקעצת

ליחתהלו ,"ידרחה הפטהה ךרעמ תא םימלוב" תא אורקל ןמזה הז - טנרטניאל איבמה תרעה
.והשמ תושעלSubject Koach Hiloni Home