Subject Koach Hiloni Home

Killing the pigeon

?ףיכ לש םימי השולשל אובל ךל תפכיא המ
תירוא ידי לע בתכנ
ןאכ - word (zipped) ץבוק ?האלה ריבעהלו הזה ףדה תא סיפדהל םיצור

םשב הרוחבמ םימי המכ ינפל ילא העיגהש ןופלט תחישב םכתא ףתשל יתיצרו תירוא ינא ,ייה
:(החישה ירקיע ןאכ םיאבומ) רומיל

םימי השולש ןב רנימסל ךתוא ןימזהל יתיצרו ךלש ןופלטה תא ונלביק ,םולש :רומיל
.עובשה ףוסב םילשוריב
.תנינועמ אל ינא לבא ,הדות :ינא
שי המ תעדוי תא ?ןיבהל ילב ?עומשל ילב ?ןופלטה תא יל תקרוט תא רבכ !עגר :רומיל
?הזה רנימסב
.חוכיול ררגיי הז המל טרפא םאו ,עיגהל הנווכ םוש יל ןיאו תעדוי ינא ,ןכ :ינא
?רנימסל עיגהל הצור אל תא המל .עומשל תנינועמ ינא ,יטרפת ,השקבב :רומיל
.הזב ףתתשהל הנווכ םוש יל ןיאו חומ תפיטש וז הלאה םירנימסב םישועש המ יכ :ינא
?הזכ והשמב םעפ תפתתשה ?תעדוי תא ךיא ?חומ תפיטש :רומיל
.םהל הרק המ יתיארו וזה "הקיזמ יתלבה" חומה תפיטש תא ורבעש םישנא קיפסמ יתשגפ :ינא
םהש ,איה םתיא ילש היעבה ,םידרח וא הבושתב םירזוח דגנ ישיא רבד םוש יל ןיא ,יניבתש
תרבדמ ינאש ידרח םדא לכ .םהלש תא תדבכמ ינאש יפכ ילש םייחה ךרד תא דבכל םינכומ אל
היעב םוש ןיא ילש דועב ,ילש םייקה םייחה חרואב לזלזמו הבושתב יתוא ריזחהל בייח ותא
.ולש םייחה חרוא םע

הלוע תאש סוטמש תעדוי ינאש וליאכ הז - הז תא םישוע ונחנא המל ךל ריבסא ינא :רומיל
.וילע תולעל ךממ עונמל םיצמאמה לכ תא השעא ינא ,קסרתהל דמוע וילע
ףאו ותוא אבנל לוכי אל דחא ףא לבא ,דיתעב הרקי המ תעדל םירמייתמ םתאש ,והז :ינא
.תוומה ירחא הרקי המ תעדל לוכי אל דחא
.הזל םילכה תא שי ונל ,תעדל םילוכי ונחנא :רומיל
.םהילע יל ירפס ?ןכ :ינא
.רנימסל אובל יכרטצת הז ליבשב :רומיל
אשונב רמוח ןומה יתארק ,הזב ופתתשהש םישנא קיפסמ הריכמ ינא .אובאש יוכיס ןיא :ינא
.יל קיפסה הז ,תואצרה יתעמשו
תחא האצרהל סנכיהל הלוכי תא ,הצור אל תא םא ראשיהל ךתוא םיבייחמ אל ונחנא :רומיל
.תכללו םייתש וא

,רבודמ המ לע עדא ינאש ךכ-לכ ךל בושח םא .ללכב עיגהל יתניחבמ ןמז זובזב הז :ינא
לכה ארקאו ילש תיעבטה הביבסב בשא ינאו ,התיבה ראודב תואצרהה רמוח לכ תא יל יחלשת
.האצרה תפדור האצרהשכ ,ץחל תחת אלו ,םירבדה לע בושחל ןמז םעו תויביטקייבואב
יניבת אל ילוא םגו ,לכה יארקתש םיחוטב תויהל רשפא יא .רבדה ותוא אל הז ,אל :רומיל
רמוח אורקל רשאמ האצרהב ףתתשהל ןיטולחל הנוש הזו רבד לכ ריבסמש הצרמ שי ןאכ .והשמ
.בותכ
לש עונכשה רשוכב שמתשהל ,םיצור םתאש המ לכ הז ירה ,ןיטולחל הנוש הזש רורב :ינא
?חומ תפיטש אל םא ארקנ הז ךיאו ,םכלש תיעבטה הביבסב - ולש הקירוטרבו הצרמה
השוע תאש ומכ קוידב תולאש לואשלו חכוותהל ילכות הצרמה םע ,הככ אל ללכב הז :רומיל
.יתיא וישכע
חיש-וד אל הז ,הצריש יתמ יתוא עטקי אוה ולש םיידיב ןופורקימהשכ ,ןוכנ אל :ינא
.דחא לע דחא לש ינויוויש

:םינפבמ "רנימס" הארנ ךיא אורקל ידכ הזה image -ה לע וקילקה
Seminar from inside

תיתימאה הביסהש תבשוח ינא ?תבשוח ינא המ תעדוי תא :(והומכ ןיאמ יופצ טפשמב) רומיל
.דחפ איה אובל הצור אל תא הללגב
,ךכו ,עיגהל ןכומ אלש ימ לכ יפלכ דחפ לש הזה ןועיטב םישמתשמ םתא דימתש ןבומכ :ינא
ןללגבש תוביסה תא קוידב ךל יתטריפ ירה .אובל ותוא ענכשל םיסנמ ,היצקובורפ תועצמאב
יתוא ענכשל הסנמ תא לבא ,ראודב רמוחה תא לבקל היעב יל ןיאש ךל יתרמא ףאו עיגא אל
יל ןיאו רדהנ ילש םייחה חרוא ,עיגהל המ םג יל ןיאו דחפל הממ יל ןיא ,תדחפמ ינאש
.ותוא תונשל הנווכ םוש
?ער ךל היהיש תוכחל הצור תא ?םייחב ךל בוטש תבשוח תא ?תמאב :רומיל
?ער תויהל לוכי אל ךלו ?ללכב רשקה המ :ינא
.הז םע דדומתהל םילכה תא שי יל לבא ,תויהל לוכי :רומיל
םיהולאב הנומא יל ןיאש הדבועהש ?םייחב םירבשמ יתרבע אל ינאש ?תבשוח תא המו :ינא
?םיישק םע דדומתהל םילכ תוחפ יל שיש תרמוא

ינפלו תינוליח יתייה ,ןויסינ ךותמ תרבדמ ינאש יל ינימאת :(יופצ המכ - בושו) רומיל
היח תא יכ גשומ ךל ןיאו םכלצא שי תונקיר וזיא הנימאמ אל תא ,הבושתב יתרזח יצחו הנש
ינימ לכב םירוח םישועש םידלימ ?םי ?תוביסממ ?םכלש םייחה םיבכרומ הממ .הז ךותב
?םיעבצ ינימ לכב רעישה תא םיעבוצו םהלש םינפה לע תומוקמ
,ינש רבד ,רעישה תא עובצלו םינפה תא ררוחלב ער רבד םוש האור אל ינא ןושאר רבד :ינא
ןיא ,בגא ךרד ,םהב םגש ,םיו תוביסמ רשאמ רתוי הברה ךכ-לכמ םיבכרומ םיינוליחה םייחה
םתא המ לע גשומ םכל ןיאש דועב הלאה םייחב לזלזל ךכ-לכ םיבהוא םתא .ער רבד םוש
,עבטו עדמ ץורע ,היזיוולט ,םיטרס ,ןורטאית ,תונמא :ךכ-לכ הפנע ונלש תוברתה .םירבדמ
אלל ינוצרכ שבלתהל ,הצור ינאש המ דומלל הלוכי ינא ,ךכ-לכ םיברה דומילה יפנע
.םיישפוח םייח תויחל ,תולבגה
.דאמ הרישע תוברת שי ונל םג :רומיל
.ילשב קפס תלטה תא ,ךלש תוברתה רשועב קפס עגרל יתלטה אל :ינא
.םידרחה ברקב םירוספורפו םיאפור ןומה שי ,רחבאש המ דומלל הלוכי ינא םג :רומיל

ךלש תונבל תרחוב תא ?ולכוי םה םג ?ךלש םידליה םע המ לבא ,הלוכי דוע ילוא תא :ינא
.תוננג וא תורומ הז תויהל ולכוי ןהש םומיסקמהו ,שארמ יופצ ביתנ
אלש המל .ךתוא שוגפל תנרקוסמ ינא ךתיא תרבדמ ינאשכ וישכע ,תירוא ,יעמשת :רומיל
תאש האצרה וזיאל יסנכית ,ראשיהל תבייח אל תא ?הלאה םירבדה לע רבדנו עובשפוסל יאובת
.תוניינעמ דאמ ןה ,הצור
,בגא-ךרד .רנימסל עיגא אל ינא ,ךלש ןמזה לע לבח לבא תוניינעמ ןהש קפס יל ןיא :ינא
?םינב םג ופתתשי הזה רנימסב - הלאש יל שי ,רומיל
.תונב קר .אל ?םינב :רומיל
ונתלוכי תא םיכירעמ אל ?םינוש םינכת תועצמאב תונבו םינבל םינופ םתא ?אל המל :ינא
?הוושכ תילכשה
?תספתנ תא הז לע אקווד ...הככ טושפ הז ,אל ...מהא :(הכובמב תקקחצמ) רומיל
.ליחתמ לכה ןאכמ ,המגוד ךל תנתונ קר ינא ,אל :ינא

רבד םושל ךתוא ךופהנ אל ונחנא ?תאז לכב יאובת אלש המל :(תיאלנ יתלב תונלבסב) רומיל
לע תצק ידמלת קר .התיבה תכללו םוקל הלוכי תא רנימסה ירחא ,תויהל הצור אל תאש
קודבל ילב הזל שחכתהל הלוכי אל תא .ךלש המשנה לע ,ךלש םישרושה לע ,תודהי
.םדוק
.תואצרה לש תיביסנטניא הרוצב אובל בייח אל הזה דומילה לכ ,םדוק יתנייצש ומכ :ינא
,ןמזה לע ךל לבח .ארקאש החיטבמ ינאו התיבה רמוחה תא יל חולשל בוש ךל העיצמ ינא
.ןפוא םושב רנימסל עיגא אל ינא ,רומיל
.םיאבה םירנימסל ילצא ךלש ןופלטה תא תרמוש ינא לבא ,דאמ יל לבח ,רדסב :רומיל
.הזה אשונב בוש ילא רשקתהל אל ךממ תשקבמ ינא :ינא
...ילש ןופלטה תא ימשרת תוחפל לבא ,ייקוא :רומיל

:םינפבמ "רנימס" הארנ ךיא אורקל ידכ הזה image -ה לע וקילקה
Seminar from inside

ןיינעמ .הירקיע קר םיאבומ ןאכ לבא ,הכורא דאמ ,בגא ךרד ,התיהש ,החישה המייתסה ךכו
וא תרבוח םושש םיעדוי םהש הארנכ .אשונב רמוח יל חולשל ידכ יתבותכל הלאש אל רומילש
,םייטמזירכ םיצרמ תרזעב רנימסב םיעצבמ םהש תיביסנטניאה חומה תפיטשב ורחתי אל רפס
אלפ חרואב םתוא םיאצומש ך"נתהמ םיטוטיצ ,ינוליחה םלועה לע תיביטקלס תרוקיב ,םיטרס
.םהב תורחתהל הנווכ םוש יל ןיאש תואלפנ הנהכו הנהכ דועו ,ורקש תונוסא רחאל

רשא ,ויארוק לע תינמנ ינאש ,םכלש רתאה תא הבוטל ןייצל תבייח ינא ,בגא ךרד ,ןאכ
ירכומל בישתש המ עד" תרבוחל ,ל"נה תית"בחמה םע דדומתהל םילכהמ רכינ קלח יל קפיס
ךותל ץיצהלו העפותה ףקיה לע דומלל יל רשפיאש "הליפאמ םיחיגמ םידש" רפסל ןכו ,"תדה
.הבושתב הרזחהל רנימסה ךותב שחרתמה


.תירוא

Killing the pigeon

ףדה שארל


Subject Koach Hiloni Home