אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

15.12.98


תוזוזמו תונוסא לע


ךפהתהב 6.12.98 ךיראתב ועצפנ עבש ראבב "תימא" תיתדה הבישיהמ םידימלת 27"
תיבב ןשע תפיאשמ ועגפנ םישנ 5" :םוי ותואב דועו ;"ועסנ וב דגא סובוטוא
"ץראה") "םילשוריל ךומסה ןוטס-זלט ידרחה בושיב תוידרח םישנל המלחה
.(7.12.98


.םהיתוחפשמ ינב רעצבו םיעוצפה לש םלבסב הנכה ותופתתשה תא עיבמ שפוח רתא

ידרחה המלחהה תיבמו "תימא" תבישימ םיעוצפל תושעל ותעדב ללכ הלעמ וניא שפוח רתא
םינפ רש ,םינבר) םיריכב םידיקפת ילעב םידרח ושעש תא םהיתוחפשמ ינבלו ןוטס-זלטב
וב ,םינובה תמוצ ןוסאב םיפסנה תוחפשמל (ןקחש היה ותוינוליחבש רצח ןציל ,רבעשל
73 וגרהנ וב ,םיקוסמה ןוסאב ,1986 ראוניב תבכרב סובוטוא שגנתהב םידלי 22 וגרהנ
ינפלמ תידרחה תונותיעב ,המגודל ,ומכ) םירחא םיבר םירקמבו ,1997 ראורבפב םילייח
.(םימי רפסמ

,שפחל תותלד יפוקשמב טטחי אל ,הב םימשא םניאש "המשא" תוחפשמה לע ליטי אל שפוח רתא
,הרמשנ אלש "תבש"ב שמתשי אלו ,ולאכ תומשאהל היגאמ ושמשיש "תורשכ אל" תוזוזמ ,חוכב
,עשפמ םיפח םישנאב עוגפל ףסונ סיסב תויהל ,לוכיבכ ,הרפוהש "התשודק"בו ,הרואכל
.םפכב לווע אל לע םשא תושגר םהב תעטלו


.לכה הז .םהיתוחפשמ ינב רעצבו םיעוצפה לש םלבסב הנכה ותופתתשה תא עיבמ שפוח רתאאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא