Subject Secular Power! Home

News

5.8.99

קחצי ןונמא לש ותעפוה ברעב הנגפהה תובקעב ונלביקש בתכמ
:תוברתה לכיהב

תוברתה לכיה תבחרב המייקתהש ותומכשו קחצי ןונמא דגנ הנגפהב לומתא ונייה
קנט" עיגי אלש דע יכ חיכוהל םעפה םג וחילצה םימנמונמה םיביבא לתה .ונעזעדזהו
היהי הז זאש םיחכוש קר םה .וזוזי אל םה ,ןולסב םלצא לחנתיו התיבה םהילא "תווצמ
.רחואמ

שפוח רתאל שולגל קיפסמ אל .הגיאדמ טושפ דבלב םירופס םיניגפמ לש תיטתפה תוחכונה
וחכש רבכש הלאכ שיש תורמל) ילאוטריווה אל ,יתימאה םלועב תושעל םג ךירצ .עזעדזהלו
.(לדבהה תא

,ונילא הבהא בורמ" יכ ונל ריבסהל ושקעתי םה דוע לכ ס"ש םע הרשפ םוש היהת אל
םוש םהל ןיא .(הנגפהב םהמ יתעמשש רבסה) "תבש רומשל ונתוא ץלאל םיביוחמ םה,םינוליחה
.ררועתנ ףוס ףוס םא ,ותוא םישנ ונחנאש ןכיה רובעי םודאה וקה .ונילא סחיב "םודא וק"


3.8.99

ביבא לתב םג וישכע הרוק הז ,ןרהטב הרוק הז

םייקתת קחצי ןונמא לש הבושתב הרזחהה תרצע
ביבא לתב תוברתה לכיהב ,20:00 העשב ,טסוגואב 4 ,יעיבר םויב

!ונתיא ןיגפהל ואוב

(רתאהמ םיריילפ סיפדהל יוצר)

:יקסבוזילב יבאמ ונלביקש האלמה העדוהה וז

היפל "םימש ימחר" תתומע תנעט תא םויה לביק ביבא לתב םולשה טפשמה תיבב ןרות טפוש
יזכרמה תסנכה תיבב קחצי ןונמא לש "העפוה"ה תא לטבל תיזוח הליע ביבא לת תייריעל ןיא
וטלשי םה רשאכ תושעל םינווכתמ יאדווב םה ךכ) תוברתה לכיה רבעשל ,ביבא לת לש
.(הנידמב

ןתינש הרטשמה לש רושיא שי הנגפהל .תוברתה לכיהל הסינכה לומ הנגפה םייקתת ךכל יא
.רבעש ישימח םויב דוע

.עוריאה לוטיבל תוירוביצה תוליעב ןד אל טפושה ,ונרעצל

News

30.7.99

"ךשדוק לכיה תא ואמיט"

'א / ט"ע םילהת

אלש םשכ .הלוכ לארשיבו ופי-ביבא-לתב תוברתה ינבל שודק םוקמ אוה תוברתה לכיה
.תוברתה לכיה תא אמטל תעדה לע הלעי אל ךכ ,תסנכ תיב אמטל ,תעדה לע הלעי

שחרתהל התיה הרומאש האמוט לע ועידוה ביבא לת יבחרב עובשה וקבדוהש ,קנע תועדומ
םידוהי לש םמויק תוכז תא לסופו בילעמ ,ץימשמש ,ידרחה רנויסימה ,קחצי ןונמא :לכיהב
רוביצה דגנכ תפסונ תירנויסימ הפטה תרצע לכיהב ךורעל ןנוכתה ,תינוליחה םתוברת תאו םינוליח
.ינוליחה

ותרזעב ,שפוח רתא יליעפ םע דחי ,יקסבוזילב יבא יאנותיעה ,יוניש ליעפ לש ותונריע
תרשפתמ יתלבהו תצרמנה התוליעפ - ךשמהבו ,צרמ םעטמ הייריעה שאר ןגס ,העור לאכימ לש
עוריאה תא לטבל ,יאדלוח ןור ,הייריעה שאר תא ואיבה "םולש רוד"מ ליעפ לגיס לש
יתלשממ דרשמל התיה םהיפל ,הרואכל ,תודשח קדוב דירש יסוי תוברתהו ךוניחה רש .הזבמה
.עפומ ותוא ןממל הנווכ םיוסמ

שורדל ,ריעה תצעומב םהירחבנלו ופי-ביבא-לת יבשותל שפוח רתא ארוק הז שיבמ עפומ לוטיבב
:ריעה תצעומ ידיב האבה הטלחהה התלבק תא

.תוצמשהל תישפוח אל לבא ,תישפוח ריע איה ופי-ביבא לת
.היאמטמלו היסרהמל הרוגס לבא ,החותפ ריע איה ופי-ביבא-לת
םיידרח תושפנ ידייצל רשפאת אל ופי-ביבא-לת
.הידלי תא הב דוצלו תוישפוחב הב לועפלו ףיטהל
קחצי ןונמאל רמאת ,םילהת ררושמ ירבדכ ,ופי-ביבא-לת
:ויערמ רבח ,םירנויסימה ראשלו
!ואמטת אל ונשדוק לכיה תא


News

:קחצי ןונמא לש תוירנויסימה ויתופטה ןונגס תא ריכמ אלש ימל

!הא :ודיגי םישנאו ,תובוחרב םינוליח ורבעי םינש המכ דועב" :רמוא אוה םינוליחה לע
תורודמ ןבואמ רותב ,ןואיזומב דחא ראשיי ילוא .הלאכ רבכ ויהי אל .רבע ינוליח ?תיאר
."םימדוק

ללגב אל הז ,13 ליג ינפל (תמ) חקלנש ימ לכ" :ותלכשהו ותמר לש בחרה םיה ךותמ הפיטו
חיננ ,םדוק לוגלגמ העיגה תמייוסמה המשנה .ןווכמ הז .רוצייב םגפ ללגב אל הז .וישכע
חצור לש המשנ םצעב איה המשנ התוא .גרהנו םייתנש ןבב ורי ,הט-הט-הט ,םילבחמ תפקתה
,םלוע ארוב לש דסח הז .הרכש תלבקמו ןוילעה םלועל תנקותמ תרזוח איהו םדוק לוגלגמ
."םלוע לש תוריבע ןקתל

- (?"םהוזמ רומוה" = הירטמיגב "קחצי ןונמא"ש םתעדי) ויערמ רבחו קחצי ןונמא לע דוע
."הבושתב הרזחה" רודמבSubject Secular Power! Home