Subject Secular Power Home

תידוהי תוהזו םזיאתא לע

:ףסאמ ונלביקש בתכמ

!לאינד ייה

לואשל יתיצרש םיאשונו תולאש רפסמ לע ךתיא בתכתהל הצור יתייה
רתאב םכיתובושתב רכינ רבדהו םימכח םישנא םתאש בל יתמש .ךתוא
.ליחתנ זא .םילאושל טואא-קונ תונתונש הזה

,תמאה תא יתשפיחו תויטסיאתאל הנומאה ןיב יתדדנ 13 ליגמ .17 ןב ינא
יתפסוה הלש תויטסיאדה תא יתיליג 17 ליגב .בושחלו תושעל ןוכנ המ
הירואית תמייקש תעדל יתחכונ םכלש רתאב קרו ילשמ תופסוה המכ
לבא השדח הירואית יתיליגש יתבשח םדוקמש ןוויכ תויטסיאד תארקנש
ואצמש וזה הירואיתל תונינעמ תופסוה המכ ילש הירואיתב ויה ןפוא לכב
רבעמל תויתגרדהו הבוח בלש היה הזה בלשה םלוא .םישנא יניעב ןח
םירמאמה ןמ תובר יל ורזע הזה רבעמב .טסיאתא ינא תעכו םזיאתאל
לש תורמיא ,(השילג לכב הבוח רתאל יליבשב ךפהש) םכלש רתאב
הזה ןיינעה) הלאשב ורזחש םידרח לע םירמאמ רקיעבו ,םתא ,םיפוסוליפ
יל הריבגה הלהצב ילש דצל רזוחו קומעה ינשה דצהמ רזחש םדא ןב לש
.(ןוחטבה תא דואמ
ליג ןיב ןיגורסל) וב יתנמאהש רבדהש תולגל הנש 17 ירחא םנמא יל השק
אוה וב תנמאהו תרבעש המ לכש ןימאהל השק .ןוכנ אל אוה (17 -ל 13
ןימאמש לגרודכ ןקחש לש הרופטמ אלא וניא אוהו םייק אל ,ןוכנ אל
םע .(תיגולוכיספ רזוע רבדה יכ םא) קחשמה תא ול חצנת ולש תבגמהש
יתנבה המגמכ חקול ינאש םיבחרומה הירוטסיהה ידומילו ןוכיתב ידומיל
ולביק םילבוסהו םויה ישק םיינעה זא םג .לומתאמ הנוש אל םויה ךיא
לכמ הענמו םייניעה תאו לכשה תא םהל רוגסל האבש היסנכהמ הכימת
תא חתפי ,ךכל בל םישי ןוירטלורפהמ והשימ ןפ ותרות תא חתפל רקוח
.ןוכנ רבסההש ןיביו וחומרתוי הברה ,ןכ םא .תולוק תחקולו הנומידל האבש ס"ש תא שי םויה םג
לכהו בוט השעי אוהו לכה לע יארחא אוהו םיהולא שי דיגהלו אובל לק
,בלה לע םגו וילע לקמ לכשה תא עיגרמ דואמ הז - ולופיטבו ותוירחאב
ונל ףידעו רקשהמ תמאה הפידע !תמאה תא יתיליגש חמש ינא !אל לבא
לכבש הבישח ירצ םישנא אלו ,םיבשוח ,םירצוי ,םיילנויצר םישנא תויהל
בוט .רגסנ קיתה הזבו "םיהולא" םירמוא םה הב םילקתנ םהש היעב
!ישפוח תויהל
ינאש שיגרמ ינא תאז םע לבא טסיאתא ינאש עדוי ינא :ילש הלאשה הפו
םאה ?ידוהיכ רדגומ ןיידע ינא םאה רמולכ ,הצובקכ ונלש םעהמ קחרתמ
,ידוהי :יתבשחמ ךרד הנה הנעתש ינפל ?ידוהי טסיאתא הזכ רבד שי
תדל םג אל ךא ונלש הפשלו ידוהי םעכ ונלש רבעל ףתוש תויהל הז ,ןוכנ
ינאש שיגרמ ינאש ןוויכו ידוהיכ ימצע תא רידגהל וישכע יל השק ?ונלש
:רמולכ .רתוי שלח שיגרמ ינא ץראב בורה איהש תידוהיה הצובקב אל
ינא ?טסיאתא וא רשכ לכוא אלש םדא ןב םג תויהל לוכי ידוהי םאה
ומכ םירבד .תדהמ דרפנ יד קלחכ ונלש תרוסמה תא םג האור ינאש בשוח
תא דחאמש "הידוהה גח" ומכ ,לגרה ומכ יליבשב םה ונלש םיגחה
.ףיכ תצק םגו ,םידוהיה ונתוא דחאמ אוה ךכ םינקירמאה

,(?התא םג ןיאה) טסיאתא םנמא ינא :הקימעמ תוחפ ךא תפסונ הלאש
יא :ומכ יתד ןויבצ לע רומשת ונלש הנידמהש בושחש בשוח ינא ךא
.תידוהי הנידמ הז לכה ירחא יכ רשכ ןוזמ וא תבשב םיסובוטוא תלעפה
?בשוח התא המ

.ףסא

?הפיאמו התא המכ ןב ב.נ


:לאינד לש הבושתה וז

,רקיה ףסא ךל םג םולש

.יתחפשמ-דלומ-קהבומ-טסיאיתא ,הרכהב ינוליח ,ץראה דילי .35 ןב ינא
דאמ יתחמש .םיקהבומ םיטסיאתא ויה ירוה ינש םג ןכש ,ילש םינגב הז
ונמקהשכ ונווכתה קוידב הזל ירה .ךל רזע ונלש רתאב רמוחהש ,חכוויהל
!וסיסבבש ןויגיהה תאו רתאה תא

וב תנמאהו תרבעש המ לכש ןימאהל השק" בתוכ התאש המ קוידב אל הז
,וייח ךלהמב תורחאו ולאכ תוכופהת רבוע םדא ןב לכ ."ןוכנ אל אוה
,"ת"ל ךפהתמ אוה 17 ליגב ,"א"ל הווקמו םלוחו ןימאמ אוה 5 ליגבשכ
אלא ,ער אל הזש קר אל ."מ"ל עיגמ 65 ליגבו "ז"ל רבוע אוה 45 ליגב
שי ,רבד ותוא ןימאמו בשוח 65 ליג דע 3 ליגמש ימ !ךכ אל הז םא ער הזש
.היעב ול

םינובנה היגיהנמש םושמ ,תיתד היעב אל ללכבו המצע ינפב היעב וז ס"ש
תונומא םע ,תישונא ,תקדוצ ,תינויח תילאיצוס הכימת בלשל וליכשה
אל םג ,םהילא ךמצע תא תוושהל לוכי אל התא .תעוושמ תורובו לבה
ךלהמ :םיכלהמ ינש לעב תויהל בייח ס"ש לש הכרדב קבאמה .ינא
תורובהו םירעפה לוסיח לש קדוצ ילאיצוס ןורתפ - ףוחד ,ןושאר
ךרדה יונישל קבאמ זא קרו ,(םייכוניחו םייתרבח ,םיילכלכ תונורתפ)
.םיחרזא םתוא לש תיטילופהונאש המל ןווכתמ התאשכ ,"תמאה תא יתיליגש חמש ינא" דיגת לא
תועמשמב אלא ,"תמא" ארקנש הזכ רבד ןיא .םיבתוכו םירמוא
."םלצא רקשה תא יתיליגש חמש ינא" דיגת הז םוקמב .תיפוסוליפה
לש תימצע הריחבל ,תרוקיבל ,הבישחל אלא ,"תמא"ל םיפיטמ אל ונחנא
םדא ינבכ תויחל ונתוכזל ,תינוליחה-תידוהיה ונתושייב הרכהל ,ךרדה
..."תמא"ה םלועב ,םש קר הז "תמא" .ונמלוע תפקשה יפ לע םיישפוח

ירוטסיה ךלהמבש הז !המגודל ,ינאו התא !טסיאיתא ידוהי שיש יאדווב
אל הז ,חוכיו וילע ןיאש ןיינע ,טעמכ ,וכפהו םיגשומ ובברעתה ךשוממ
שי ,ימרופר ידוהי שי ,יתד אל ידוהי שי ,יתד ידוהי שי !תואיצמל ךייש
חומב אצמייש רחא רבד לכ וא ,טסונגא וא ,טסיאד וא ,טסיאיתא ידוהי
.ידוהיה ישונאה

שי ינוויל ?הנומאל ךייש הז המ לבא !דאמ דע בושחו אלפנ רבד ?תרוסמ
ןימאמ אוה םאה ?המ זא ,המודק תיגולותימ תשרומו המיהדמ תרוסמ
בושח ?ויפ תא לואשל לקארואל ךלוה אוה םאה ?הוורנימב וא סואזב
דעב ינא .םייתד םיגשומל הרושק איה םא םג ,תרוסמ ונל היהתש דאמ
,חותפ ,ינרדומ שובלב .יתד שובלב אל לבא - תרוסמהו תשרומה דומיל
תיעדמ ,תיתרוקיב הבישח םע בולישב ארקמה ירופיס .םדקתמ
הנש 200 רבכ שי םהל .םיאקירמאהמ המגוד חקית לא .תמדקתמו
הבוחש רובס ינא !תונושארה םישימחב קר םיאצמנ ונחנא !םהירוחאמ
,טבשב ו"ט ,הכונח ,תוכוס ,הנשה שאר - לארשי יגח לכ תא םייקל ונילע
המל בל םיש) םיימואל םיגחכ - םירוכיבה גח ,חספ ,תואמצעה םוי
הווקתהו ורבע ,ותוברת ,םעה םסיסבבשכ ,(הנווכ ילב אלו ,יתטמשהש
לבא .תד םג םייגיגחה ויסכטב בלשל לוכי ,הצורש ימ .רתוי בוטה ודיתעל
לכ לע ,יופכ ,ץלואמ ,יביטמיטלוא סיסב ,היהת אלו ,תויהל הלוכי אל תדה
םירחא םיבר לעו ךילעו ילע םיאינשמש םה םה ץוליאהו הייפכה .םעה
יהוז !ונתמשנ ךות לא תפחדנ איהש יפכ תרוסמה תאו ומצע גחה תא
םה םה - םייתדה אל - םיידרחהו ,הז אשונב רתויב הלודגה הרצה
םייגיגחה םיסכטהמ םג חורבל ,םהמ םתחירבב ,םיבר םינוליחל ומרגש
םייקל םג ךרדה תא אצמנ רבד לש ופוסב !גאדת לא .םיבושחה ,םיפיה
!תיתד הייפכ אלל םייתרוסמה לארשי יגח תא

?"תבש"ב תועיסנל "רשכ" ןוזמ ןיב רשק המ ?המל ?יתד ןויבצ לע הרימש
ךא היהי הז לבא - תבשב םייוסמ ןויבצ לע רומשל יוצרש ,םיכסמ ינא
םידוהיה ןיב םיידדה םירותיו לש תמכסומ תכרעמ לש תרגסמב קרו
הרוצב רמשית תבשהש ןכומ ינא .תידיתעה הרבחב םייתדל םיינוליחה
אשונ ?"תורשכ"לו הזל המ לבא .םיצור םהש ומכ אל לבא ,תמייוסמ
תנמ לע אלא אב אל הלוכ לכו ,הפוס דעו התליחתמ תלוויא אוה תורשכה
לש לודג רוביצ ןובשח לע תויחל םיליפט לש ןתינש לככ לודג רפסמל תתל
,"תורשכ" הז המ ,ךמצע תא לאשתו קמועל תצק בושחת .םימטמוטמ
עיגתו ,הז לע םיבתוכ "םה"ש המ ארק ,תורשכה לע הרותב תצק ארק
.אשונל דובכ ראות הז תויליבד .תיתואיצמ הנקסמל דאמ רהמ

,ןאכ דימת ינא .ילא בותכל םגו ,רתאב רקבל ךישמת .םולש םייתניב זא
."םהל" םג .דחא לכל ביגמו בישמ


,ךלש

"שפוח" רתא תווצמ לאינד


.ףסאמ ףסונ בתכמ ונלביק ,הבוגתכ
:לאינד לש הבושתה םע ,ןלהל אבומ בתכמה

- ףסא םולש
:לוחכב תונמוסמ יתובושת ןלהל


לאינד ייה

ידוהי שיש רמוא התא .קיודמב אל ךא ,יל רזע ךלש הבושתה בתכמ
ושוריפ ידוהיש ןוויכ ינשב דחא םישגנתמ ולא םיגשומ ינש ךא ,יטסיאתא
םיהולאב ןימאמש דחא
ןימאמ ידוהי שי !-ה-ד-ו-ק-נ .ידוהיה םעל ןב אוה ידוהי !תיסיסב תועט !ןוכנ אל
לש תמכחותמה ותבשחמ ריצי אוה םיהולאש עדויש ידוהי שיו (יתד) םיהולאב
הז תא ריאשנ לבא ,טסיאד ידוהיו טסונגא ידוהי םג שי .(טסיאתא) םדאה
.תרחא םעפל?תדל הרושק אל תרוסמ םאהו .הריתס ןאכ שי .הז תא ללוש טסיאתאו
טסיאתא תויהל תועיבצ יל הארנ הז לבא תרוסמהמ קתנהל הצור אל ינא
.תדל הרושקש תרוסמה תא םייקלו
אל הז לבא ,םייתד םינממס רפסמ תללוכ תרוסמה .תדל הרושק אל תרוסמה
אל ,ונלכשה אל ,לכה ךסב םישימח ינב ,םיריעצ םעו הנידמ ונחנאו רחאמ .תד
?המ זא .םייתד םינממס אלל תרוסמ ונמצעל ךורעל ונלדתשה אל ,ונקפסה


קר ינאש שיגרמ ינא לבא תרוסמ הז תרוסמש ימצע תא ענכשל הסנמ ינא
.הסנמ
... !רתוי תצק לדתשת

?ידוהיל הרדגהה המ ןכ םא - תרחאל תרשקתמ וז הלאשו
רתאל סנכיה .ידוהיה םעל ךיישש םדא אוה ידוהי .ידוהיה םעל ןב אוה ידוהי
.ךכל תוסחייתה אצמת םש - "שפוח"


םעכ "םידוהי" לש הצובקב ללכיהל לוכי םיהולאב ןימאמ אלש םדא ןב םאה
?םיהולאב ןימאמש
?םיינשה ןיב רשקה המ !יאדווב

רדסב אל התאש הלילחו סח אל ,ךירבחב םג ץעיתת וז הלאשב םא הדוא)
.(םינוויכה לכמ הקצומ העד תשרודש הלאש וז לבא
תא לבקל לכותש תנמ לע ,ץעייתא ינאש שקבמ התא ילש םירבח המכ םע זא
(-: .ךילא רוזחאו ,םלוכ תא לאשא ינא ,רפסמ רומא ?תאזה העדה


םירמוא םהש הממ האצותכ תטלחומ תוליוואכ אצוי תורשכה ןינעש תרמא
?הרותב הילע בותכ המ ?ןווכתמ התא המל ?הילע
ך"נתה .ארקו "ךורע ןחלוש רוציק"ל ,ך"נתל ךל !ארקו ךל - עדוי ךניא םא
יקוח לע םש בותכ המ ארק .םיליחתמל תירבע םיבותכ ע"ש רוציק ותואו
.רתאב אורקל לוכי התא דוע .םתוהמ לע דמלתו ,תורשכה


,ןוכנ אל רבדב ןימאמ ינאש ןמז הברה כ"כ ירחאש ךל דיגהל בייח ינא
.יתגרדהה רבעמה לש םינשה 4 תורמל השק תצק היה הז ,םיהולא
.םיבוט םהו ער ינא לש ,הריפכ לש תדלומ השגרה ןיידע שי םלוא
...ךכ לכ אל ?תנבה
קר .ןוצרב .ולאכ הברה יל ןתית םא ךל הדואו ןיינעב םיקוזיח ךירצ ינא
.שקבמ התא המ קוידב יל דיגת

אל ינא םא םג ,םעפ לכבו הרזחב תינרוחא רדרדיהל הצור אל ינא
רטפיהל השק םימעפלו הלוע ילש תמדוקה הבשחמה תרוצ ,הצור
?תויטסיאתא לע בשוח התא המ יל דיגת לשמל .הנממ
וא ?םישנ לע תעדל הצור התא המ ?םישנל ?ןווכתמ קוידב התא המל
וא תיתד איה םא ןיב ,השיא איה השיא ?םישנ לש םתעדל ילוא
עבונש םייחה חרואבו םלועה תפקשהב אוה לדבהה .תיטסיאיתא
לדבה םג ןיא .לדבה םוש ןהיניב ןיא ישונא רוציכ .הפקשה התואמ
םילדבנו ,םדא ינבכ םיווש םלוכ :םייתד וא םיטסיאתא ,םירבג יבגל
.םלוע תפקשה התואמ םיעבונש םהייח-חרואבו םמלוע תפקשהב


אל ינא החפשמ יל היהת רשאכ דיתעב ,היעב ינפב בצינ ינא דיתעל רשקב
אוה אלא תויטסיאתאה רבעל יתוא הנפה אל יבא .גהנא ינא ןפוא הזיאב עדוי
.(ישישב שודיק ,תסנכ תיב םיגחב) יתרוסמ-יתד לש אצומה תדוקנ תא יל ןתנ
ךתוא ןווכל ,ירעצל ,םילכ ןיא תישיא יל .הרבח לש תיתימא הייעב ךל שי
"ללה" םע רשקתהל ךל עיצמ ינא .דחי םג תונב םינב שי הבש ,הריעצ הרבחל
.הלאשב םיאצויל הדוגאה -


;ידוהיה םעה ןבכ ילש תרוסמהמ קלח הז .א :יכ םיגחה תא םייקא ןבומכ ינא
הז ללגבו) החפשמ יכרעל בושח דואמ רבד הז דחיב םלוכ תבשל לש ןינעה .ב
!ףיכ הז .ג ;(ןבומכ שודיק ילב ישיש םויב תיתחפשמ החורא השעא ינא
.הצורו בהוא ךבלש המ תושעל ךילעו ,בושח טלחהב הזו ,ףיכ הז ,םיכסמ ינא
.םלוע תפקשה וא "הנומא" םע רשק םוש הזל ןיא


אצומה תדוקנ תא ידליל תתל ךירצ ינא םג םאה ימצע תא לאוש ינא לבא
םתוא תחקל םיימעפ וא הנשב םעפ םימעפל :עדוי התא ?ילש אבא יל ןתנש
ינא ,דבל ורחבי םהו הלחתה תדוקנ םהל תתל הצור ינא רמולכ ?תסנכ תיבל
.יטבמ תדוקנ תא םהילע תופכל אלו תיתרוסמ תודהיל םיעדומ ויהיש הצור
ינאש ןוויכ) הצור ינאש המ יתיבב לכוא ינאש ןבומכ ,ימצעל יתבשח הז ללגב
רשכ אל לכוא התיבה איבהל לוכי אל ינא זא תדל הטונ אבא םע תיבב יח
אלא ידליל עיצא אל ינא לבא ,(ףיכ אל הז םימעפלש ץוחב לוכאל תאצל ךירצו
ומכ תודהיה לש הרכהה תדוקנ תא םהל תתל המגמה רמולכ .וצרי םא קר
תא השעי ינאש חוטב ינא ךכ םג) ללפתא אל ינא תוליפת לבא .יל ןתנ יבאש
םע ךכ גהונ התא םג םאה ?הז לע בשוח התא המ .(םירוהה לצא םיגחה
?ךתחפשמ
טילחיש הז אוה התא קר .ךתעד לוקישב וא ךייחב ברעתהל שקבמ אל ינא
תא ךנחו ,ךתנומאל םאתהב ךייח תא הייח ,םיהולאב ןימאמ התא םא .עבקיו
רושקש המ לכ זא - םיהולא לש ומויקב ןימאמ אל התא םא .םאתהב ךידלי
לש ויתווצמ ג"ירת לש רשפתמ יתלבו רוויע ,ינתייצ יולימ דוחייבו ללוכ ,ךכב
ךוניחל סיסבכ תינורקע יוגשו ,ךתניחבמ רתוימ רבד אוה "םייק-אל" ותוא
,רסומ לש םירסמ תרבעה הז .הארוהו דומיל קר אל הז "ךוניח" .ךידלי
אל םיהולאש עדויש םדא .דועו ,םדא אוה רשאב םדאל השיג ,םלוע תפקשה
עגונה לכב "םייק אל" ותוא תווצממ רכינ קלח שפנ-טאשב החוד ,םייק
"םיברע"ל ,"םייוג"ל ,"ןענכ-יממע"ל ,"יקלמע"ל ,רזל ,רחא םדאל תוסחייתהל
.דועו
ךנחמש הרוה לבא .תחא לגר לע תיניצר הרוצב הז אשונ ךל ריבעהל לכוא אל
עמש אוה ךכש םושמ קר ,ותפקשהל דוגינב ,םיישונא אל םיכרעל וידלי תא
התוא ,"תרוסמ" ןיב דירפהל ךילע - בושו .טביה לכמ לוספ הז - ויבא-תיבב
,יכרע רבד םוש הב ןיאש ,"תורשכ" ןיבל ,ךידליל ריבעהל ץלמומו יוצר ,יאדכ
תמדוק הלאש לע הנוע ינא ךכבו ,יתדה ןבומב "תורשכ" .ישונא וא יתרבח
,"םיעט"ל ,"תואירב"ל ךיישש רבד םושל הרושק אל - יתינע אלש ךלש
יוויצב ןימאמש םדא לש ינחלופ ןיינע קרו ךא הז - "דמחנ"ל ,"בוט"ל
תרוכשממ ץוח "תורשכ"ב שי המ התא יל דיגת .רוערע ילב "םיהולא"
?רתוי םיעטו אירבו בוטל רשבה תא ךפוה השנה דיג תאצוה םאה ?חיגשמל
לכוא אוהשכ לבוס םיהולא םא ?םיהולאל ךכ לכ קיצמש הזה דיגב וב שי המ
הנהנ ,לשמל ,ינא ?ותוא לוכאל אלש םיבייח ונחנא םג המל - השנה דיג תא
הז ילב םאה - רשעמ תשרפהו !םיעט הלחא .השנ דיג לכוא ינאשכ דאמ
םיהולא תא תיאר יתמ ?רשעמב שי םיהולאל המורת וזיא ?בוט אל לכואה
וא ,דחאה הרקמב ,חיגשמה לש סיכל ךלוה הז ירה ?לכואו רשעמה תא םירמ
םימלשמ ונחנא !אלפנ ?םיינע תבוטל רשעמ .רחאה הרקמב לבזה חפל רשי
הנידמה תמלשמ ולא םיסממו ,וניתורוכשממ 50% -מ הלעמל לש םיסמ
קנעמ ,םיכנ קנעמ ,הנקז ימד ,הלטבא ימד ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב
?"תורשכ"ב בוט המ - יל דיגת זא ?רוחב ,דוע הצור התא המ - םידלי

אל וא רחבתש ךרד וזיאבו ,השעת אל וא השעתש המו ,ךתא חחושל יתחמש
,ןויערל וא ,הבישחל ךבירי לש ותפקשה םא םג !םדא ןב ראשיה ,אנא - רחבת
ותוא הזבת לא ,ותוא בילעת לא ,ותוא אנשת לא - ךלשמ הנוש ,הנומאל וא
!םדא ןב ראשיה - ויכרע לעו וייח לע םייאת לא ,וייח חרוא תאו

,ךלש

"שפוח" רתאמ לאינדןאכ ,"תידוהיה תוהזה" - אשונ ותואב דוע


ףדה שארל


Subject Secular Power Home