לדף הנושא!כח חילונילדף הבית

letter

תלוויא = "הכמל הפורת"
תורוב = "םכח דימלת"

8 'סמ םורופל ןטבהמ הבוגת

םעונ תאמ

תוישעמ לע םימוד "םירופיס" תאירק רחאל םג ומכ ,8 'סמ םורופ תאירק רחאל
אוה םהמ הלועש םוטמטה ןכש ,ןורגל סבק יל אב ,םיסנ לעו םיקידצ לע תויתוכאלמ
,תופשכמו םילילא לש תוימלצ ונממ תונבלו ותוא שולל ,וב תעגל ןתינש ,ךימס הכ
ויה םא ,ורתונש לכש-תויראש לע הסכמ תורובהש ,דחופמ םדא לש ונוימד ירפ
.םילבהה תויתחת לא הטמ הטמ ותוא הדירומו ,ודוקדוקב םעפ-יא תומייק

- ויהולא ול השעש סנהמ ידרחה רפסמה לעפתמ "תיטרפ החגשה" רופיסב :וארת
."הכמל הפורת םידקהש הידוהו חבשב ךרבתי 'הל יניע תא יתמרה"
היה לוכי ,"הכמל האופר םידקה" לוכיבכש ,לא ותואש הדבועה ןמ םלעתמ רפסמה
אוה ולש םיהולא םא !הדגאב ךרוצ לכ היה אלו ,הכמה תא ללכב עונמל וטולק-ילקב
םימימת ,םינטק םידליל הנכס לש בצמ שארמ רשפאמ אוה עודמ ,לוכי-לכ ןכא
.תאזכ תיגול תורשפאמ םלעתהל ףידעמ ידרחה רפסמה לבא ?םיקידצו

.ולש הנומאה ןיבל ןויגהה ןיב רשק םוש ןיאש םושמ - תישאר .הביס ילב אלו
םיהולאה לש ארונה ונולשיכ רחאל הז אשונ םע דדומתהל שורגב תלוכי ול ןיא - תינש
םינטק םידלי יצחו ןוילימ םהב ,הפוריא תאושב םידוהי ינוילימ תשש תדמשהב ולש
?האושה תא איבה עודמ ?םיהולא ותוא זא היה ןכיה .םימימתו
רופיסב רדחב םידליה תומ תא םעפה ענמ וחוכבש םסק ותואב - ענמ אל עודמ
?רלטיהמ דחפ אוה ,המ ?וזה הארונה הדמשהה תא - יליבדה
,B ןולקיצה ירדחב ןולח חותפל לוכי-לכה-לאה היה לוכי זא םג ירה
!לארשי ידלי תא ליצהל יליוואה רופיסב ומכו ,ריוואל ןטק בנשא תוחפל

חתפנ אלש ןולח .יקולא סנל חותפ ןולח בשחנ םיטוש לש תודגאב קרש ,רבתסמ
.האוש םתס היה תוומה תונחמ ראשבו רוביבוסב ,הקנילברטב ,ואנקריבב ,קנדיימב

- "םייבויח" םירבד ינשל הווקמו הפצמו לחיימש ,14-ה ןב ידרחה דליל ןאכמו
"דובעל אל" - "םיילילש" םירבד ינשלו ,"רהמ ןתחתהל"ו "םכח דימלת" תויהל
רשאכש אלפה המ ,14 ןב דלי לש וחומל םיסינכמ הז תא םא ."אבצב תרשל אל"ו
(ול ינש ןיאש דרוסבא) הלשממב ידרח רש ,ידרח תסנכ רבח לש ליגל עיגמו ,לדג אוה
?14 ליגב ול סנכוהש המ תא קוידב ויפמ טלופ אוה ,ןלצל אנמחר ן"רומדא ן"רמ וא

ידיב םינמתמ ולאכ תוצרא ימעו םירובש ,תרעצמה הדבועה אוה הזמ לודג אלפ
.ארחה תא םילכוא ונחנאו ,הררש ידיקפתל םיינוליח םיגיהנמ
,תושודג תונמבו ,ןורחאה ןמזב םילכוא ונחנאש המ הז לבא ,יוטיבה לע החילס
.ןוחריסה שוטשטל "ןמה ינזוא" הברה םע

,הענכהב םכלש
םעונ


letter


ףדה שארל


לדף הנושא!כח חילונילדף הבית