לדף הנושא!כח חילונילדף הבית

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

8 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

פורום חופש

,זרא
:24.2.00

"תיטרפ החגשה"

:ידרח ןומוקמב עיפוה אבה רמאמה
רהמ םימדרנ םה ךכו ןגזמ לעפומ וב רדחב םינשי ונלש םידליה םימחה ץיקה תומיב
תאו תונולחה תא רוגסל םיגאוד בטיה ררקתי רדחהש ידכב .ררוקמ רדחב רתוי
.תותלדה
םויאה ןיסמחה .הבכ ןגזמהו הלקת העריא ,דחוימב טהולו םח היה דחא תבש ליל
לעפ אל ןגזמהש רחאמו .ףרה אלל הרגינ העיזה ,ונתיב לא טהלב רדח ץוחב היהש
חור בשמ הזיא היהיש ידכב תיבב ירשפא ןולח לכ ונחתפו םרדחב ןושיל םידליה ונפ
.םוחה לע לקתש םיצרפ חור וא ןנוצ
יתאצמו חבטמל יתצר ,זג לש דאמ ףירח חירב יתשח יתטיממ יתמקש רקובב
זרבה תא יתרגס דימ .קינחמ חיר ףידמו ףלוד זגהו זרבהמ ירמגל דרפנ זגה רוניצש
.זגה ינולב תא יתקתינו
,הבכנ היה אל ןגזמה םא :םיכלהמה לכ לע בושחל יתלחתה ,ענמנ ןוסא הזיא
לש ףירח חיר שי חותפ לכהש בצמב םאו םירוגס םיחתפה לכשכ םינשי םידליה ויה
?רוגס היה לכהו הרקמב תורקל לולע היה המ עדוי ימ זג
.הכמל הפורת םידקהש הידוהו חבשב ,ךרבתי 'הל יניע תא יתמרה

:תויתמגמ תויעטהב אלמ הזה רופיסה ןכש ,תויפשל רוזחל הסננ וישכע
זגה םהל לקלקתה רקובבו םוחמ ולבסו ןגזמה םהל לקלקתה ברעבש החפשמ
.ךחוגמ המכ !?םתוא ליצהש לע םיהולאל הדומ ,תוומל וקנחנ טעמכו
ןגזמה תא לקלק םיהולא" :םירמוא םה ?םירבדה ינש ןיב םידירפמ םה םג המלו
."זגהמ ונתוא ליצה ךכו
שי" דיגהל רשפא !?דמגה בוטבוט ?זגה תא לקליק ימ ,הזה רופיסה יפלו ,עגר
םירבדהו םיהולא ןיא ,דיגהל רשפאו ."שחרתהל םירבדל םרוג אוהו ,םיהולא
.בצמה תא ליצה םיהולאו ער והשמ הרק ,רמול ןתינ אל לבא .יעבט רדסב םישחרתמ
,הרוק היה המ תעדל רשפא יא :דיתעה תא םג הנשמ רבעב יטרואית יוניש הזמ ץוח
.ןגזמה לקלקתמ היה אל םא
בל ומש אלו םירורהס ויה םלוכ ?םוחה ללגב ילוא ,ףלוד היה זגהש וטילחה םה המל
.זגה לש זרבל
תונקסמ תקסהו ,תויעטה ,תוהובג םילימ ינימ לכ תרזעב הלאה םירופיסה בורב
סנה תא םיאור םלוכ הנה' לש הילשא תריצי :היוצרה האצותל םיעיגמ תונושמ
.'השע םיהולאש לודגה
...םירבד המכ הל וסרהנש לזמ ילב החפשמ הפ שי ,סנ הפ ןיאש איה תמאה

פורום חופש

,זרא
:25.2.00

תוירנויסמו "םיכרע" לע

."םיכרע" - הבושתב הרזחהה ןוגרא לע הבתכ תושדחב ונירקה םימי רפסמ ינפל
םגו שמתשמ אוה ןהב םיכרדהו הזה ןוגראה לש הלועפה תטיש תא הגיצה הבתכה
תפקתמב החתפ תידרחה תרושקתה .ךוניחה דרשממ ףסכ לבקמ אוהש ונל הרפיס
לבקל ןכומ לבא ,תידוהי תרוסמל דגנתמ ינוליחה רוביצהש הז דגנ םיאצוי םה :דגנ
.ןחלופה שפוח תרגסמב ירצונ ןויסימ
םדא םא הנשמ הז ןיא .ןויסימ לש גוס לכל דגנתמ ינוליחה רוביצהש בשוח ינא
.'הרותה שאב' דרחכ וא 'הנבלה הווחאה' רדסמב ריזנכ (םייופשה) וייח תא םייסי
תא תרשמש יבמוזל םדאה תכיפה :הרטמ התוא תא םהל שי ;םיווש םהינש
.ותיא וא וביבס השענה לע תרוקיבו טופיש רשוכב ןחינ וניאו תכרעמה

פורום חופש

,רחש
:14.3.00

(יתימא רופיס) "גאדת לא"

ילש ידרח דוד ןב רקבל קדצ ירעש ח"היבל ילש אבאו ינא ונכלה ןושאר םויב
,הז תא בוזענ לבא יתד ח"יבל ותוא וכפה המ םושמש ח"היבל ונעגה .םש זפשואמש
.החיש ונלגליגו 14-ה ןב ילש דוד ןבה לש הטימה דיל ילש אבאו ינא ונבשי
לע וניניב רבדנ זא ,רבדל המ לע היהי אל חוטבש רמא ילש אבא םילוחה תיבל ךרדב
.ךכ לע רבד עדוי ונניאש ןוויכמ ןיינע הלגי חטב אוהו םידומילה לעו אבצה
דובעל תכלל םיפצמ ונממש ול זומרל ךירצש ךכ לע םיקולח ונייה אל ילש אבאו ינא
.ולש טיזרפה אבאה ומכ אל ,אבצל סייגתהלו

קחשמה יללכ יפל קחשל טילחה ילש אבא .ארמגה תאירקב קוסע היה אוה ונעגהשכ
רבדל היעב ול התיה אל ןכלו יתד םדא אוה יבא) ארמגה לע רבדל וליחתה םהו ולש
,אבצה תא ילש אבאל ריכזהל יתטלחה יארונ םומעש לש תוקד המכ רחאל .(ךכ לע
,םש םישוע המ ,אבצל םיכלוה המל לואשל ליחתה אוה .דליה לש ויניע וקלדנ הנהו
לש וינב ונחנא ירה '?אבצ םיכירצ םידוהיה ללכב המל' :התיה הבושחה הלאשהו
!ונילע ןגמש םיהולא

.אבצל ךלה הרשע הנומש ןב לכש רכזומ ך"נתב וליפאש ול ריבסה ילש אבא
יתוא לאש ילש דוד ןבה זאו תוקד יתשל רדחהמ אצי ילש אבא תוקד המכ ירחא
.ינא המכ ןב תומימתב לאש אוה ול יתינעש ירחא .סייגתמ ינא יתמ
.ןתחתהל בשוח אל ינא םא יתוא לאש לבלבתהל ילב אוהו הרשע הנומש ול יתינע
ךלוה ינא םדוק ,םהילא דוגינבש ול יתבשה ;קוחצמ ךופש יתייה רבכ הזה בלשב
בושחא ינא הז לכ ירחאו הטיסרבינואב דומלל ךירצ ינא ךכ רחאו ,אבצ םינש שולשל
עוצקמ דומלל ךירצ ינאש םושמ הטיסרבינואל תכלל ךירצ ינאש ול יתרבסה .הז לע
דומלל הצור ינא המ לאש אוה .ילש הסנרפה תא רשויב חיוורהלו דובעל לכואש ידכ
יתייה םא) םיבשחמ שיא וא ןיד ךרוע ,אפור תויהל ילוא ,עדוי אל ינאש יתינע ינאו
.(ןיבמ היה אל אוה קט-ייה רמוא

תויהל הצור התא המ' ילש דוד ןבה תא לאש אוהו רדחל רזח ילש אבא הזה בלשב
,רמאו ךייח ילש אבא .'םכח דימלת' :הנעו םימעפ בשח אל דוד ןבה .'?לודג היהתשכ
דימלת היהי ולש קוסיעהש בישה אוה ?הדובע םע המ לבא ,םכח דימלת ,רדסב
,םכח דימלת השוע המ ותוא לאוש ילש אבא רשאכ גולאידה תא וכישמה םהו ,םכח
יפל רשאכ ,ךשמנו ךשמנ גולאידה ,רוציקב .תולאש לע הנוע םכח דימלתש הנע אוהו
גולאידה לש ופוסב .הרות םויה לכ דמולש טיזרפ אוה םכח דימלת קוסיעה יתנבה
הזיא טקש היה !הרות ןיא חמק ןיא םא ירה ?ףסכ ךל היהי הפיאמו לאש ילש אבא
ינחורה לכואה תא םג ונל קפסמ םשה ,ונל רזוע םשה ,גאדת לא :הנע אוה זאו הקד
.ימשגה לכואה תא םגו

תוחפ היהי דליהש הווקתבו ,תויפש לש תחא הפיט ונפטפיטש הווקתב רדחהמ ונאצי
.אבאהמ טיזרפ

רתוי הברה לודג רוד דוע תויטיזרפל םילדגמ ונחנא שיגרנש ילב ?לכשה רסומ
ריכמ לבא הסנרפהו הדובעה ךרע תא ללכ ריכמ וניאש ,ומדוקמ תיתומכ הניחבמ
חוטב אוהש הז זיגרמ יכהש המ .םהינימל ימואלה חוטיבה תודסומ תא בוט בוט
,הנידמה תפוק אוה הזה םשהש עדוי אוה םא ןינעמ ;תרוכשמה תא קפסי םשהש
.רתוי בוט דיתע תבוטל תוחפו ,םידרח תבוטל םינוליח לש ןוכסיח תפוק

ףדה שארל

לדף הנושא!כח חילונילדף הבית