Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

3 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,יעור
:28.9.99

?הלאשב רזוחו הבושתב רזוח תרמוא תאז המ

תא אצומו יתדל ךפוהו "ןוכנה רבד"ה תא השועש דחא אוה הבושתב רזוח ןיבמ ינאש המ יפל
וישכע אוהו הגש וישכע וליאו ןוכנה רבדה תא השעש דחא אוה הלאשב רזוח וליאו ,הבושתה
!?ולש םייחהמ עדוי אלו הלאשב

?הלאשב רזוחו הבושתב רזוח הזל וארקיש עבק ימ ללכבו

. . .הז לע ובשחת
.יעור

Forum Hofesh

,דדוע
:2.10.99

םימכח םייתד ינשו עדמ ,שפוח לע

-ל ךשמהב בתכנ הז רמאמ
http//:www.hofesh.org.il/letters/science/hofesh_and_science.html

תיתדה השיגה תפקתומ שפוח רתאב .תוינויגה דעו תויביטימירפמ ,תובר תושיג שי תודהיב
תינויגהה תיתדה השיגה :קדצבו ,רתוי תינויגה תיתד השיג םיפיקתמ ןיאו ,תיביטימירפה
.תויסיסב תויגול תואיגשב תלשכנ הנניא

לש ןמויקב םיריכמ םינוליחה ןיא וליאכ הנומת רצוויהל הלולעש אוה וזכ הלועפב ןורסחה
.ןתוא ףוקתל ךרוצ םיאור אלו ,ןהב םיריכמ ונחנא :ןוכנ אל הז .תדב תופסונ תושיג

יברו ירומ לש ותשיג :יתשגפש רתויב תינויגהה תיתדה השיגל המב תתל םעפה הצור ינא
:רחא םכח יתדב ןגעמ אוה וז ותשיג תא .הכרבל ונורכז ,ץיבוביל והיעשי רוספורפ
.ם"במרה

תיעדמה הרכהה .ןוצר שי םיכרעב .תוביס שי עדמב .םיכרעו עדמ ןיב דירפמ ץיבוביל
.תוימונוטוא תוטלחהל םדאה תא םיאיבמ םיכרע .הילעב לע היופכ

הלמה לע אוה שגדה .םיינוציח םיצוליא אלל - השורפ תימונוטוא הטלחה :הרהבה
ןוגכ ,םיימינפה םיצוליאה תייגוסב תיעמשמ דח הדמע עיבמ וניא ץיבוביל ."םיינוציח"
.םדאה לש וחומ ךותמ םיצוליא

אל תויהל תויושע תוטטיצה) אבה רופיסה תא םיכובנ הרומ לש ינשה קרפב רפסמ ם"במרה
הנכמ ם"במרה רשא תיתכלה הלאש ם"במרל גיצה םכח שיא :(ןורכזהמ םשור ינא יכ ,תוקייודמ
ךכב ישוק רצונ זא ,הבוט איה העידי םא .בוט רבד ירה איה העידי :"האלפנ הישוק"
.ערו בוט תעדל םהל ןתנ םיהולאש ךכב . . .ב ושנענ הווחו םדאש

אשומ יפל ,םיגוס ינשל "העידי" חנומה תדרפה ידי לע וזה היגוסה תא רתופ ם"במרה
:ונושל (ךרעב) וזו ,(תיכרע העידיו תיעדמ העידי הלא םיינרדומה םיחנומב רשא) העידיה
לש ןבומב הארנכ] הנוגמהו האנהו ,ערהו בוטה לבא .רקשהו תמאה ןיב םדא לדבי לכשב"
יקוח =] תולכשומב אלו ,[תומרונ ,םיכרע =] תומסרופמב םה [.ל .ע ,right and wrong
תמא אלא 'ער החוטש ץראהו בוט םיירודכ םימשה' םדא רמאי אלו .[הקיגולה וא עבטה
."רקשו תמא אלא ללכ ערו בוט [עבטב =] יחרכהב ןיאו .רקשו

ללוכ ינשה םוחתהו ,תיעדמה הרכהה תללכנ דחא םוחתב .םימוחת ינש ןיב דירפמ ץיבוביל
.באכהו גנועה תושוחת תא ,לשמל ,ללוכו ,רתוי בחר אוה ךא ,םיכרעה תא רתיה ןיב

המכסה שי עדמה לעש סרוג וניא אוה :םימוחתה ינש ןיב ןיחבמ ץיבוביל ךיא ןייצל ןיינעמ
ןכל .קיפסמ דמלי םא ,הדימ התואב תשגל םדא לכ לוכי תיעדמ היגוסלש אלא ,תילאבולג
אל עדמה תא ןייפאמ ץיבוביל ."תישונאה הרכהה לש םיברה תושר" ץיבוביל לצא ארקנ עדמה
תופתושמ םיכרדו םיפתושמ םיחנומ ונל שי :חכוותהל רשפא עדמ לעש ךכב אקוד אלא ,המכסהב
.עירכהל

העידי שי יל ,לבוס וא הנהנ ינא רשאכ :תישונאה הרכהה לש דיחיה תושר אוה ינשה םוחתה
לש היגוסב םג לפטמ ץיבוביל) .וזכ העידי ןיא יתלוזל וליאו ,יתאנה לע תיעצמא יתלב
תא הנפאו ,וז היגוסל ןאכ סנכא אל .חמה לש הניחב ידי לע הפיקע העידי תורשפא
.םחליהל קר רשפא ,חכוותהל רשפא יא ,ץיבוביל יפל םיכרע לע .(וירפסל םינרקסה

םישי םה הלא ינשש סרוג אל אוה :לדבהה תוהמ לע איה ץיבוביל לש תניינעמו הקומע הנחבא
ןיב ןיחבמ אוה אלא ,("עדוי ינניא" רמוא אוה וז היגוסב) םידרפנ ("שי" לש יוביר)
לש ונושלב .תיביטקייבוסה תואיצמה ןיבל תיביטקייבואה תואיצמב ונלש הרכהה ןפוא
ןיב אלא ,(םולכ אלו םיעדוי ונא ןיא םהילע) שפנהו ףוגה ןיב ונניא לדבהה :ץיבוביל
.היגולוכיספהו הקיסיפה

ורפסב ,ןגס לרקל רתוי הרושק) ם"במרל וא ץיבובילל הרושק הנניא רשא ,הנורחא הדוקנ
,ונחנאו) שפוח רתא עודמ הלאשה לע הנוע ךא ,("הטלעב רנכ עדמה - םידש ףודר םלוע"
:ןה ןהבש תובושחהו ,תוביס המכ שי :עדמה לש ונרק תא ךכ לכ םילעמ (שפוח ירחוש

םיקיזמ תונויערב קזנה רקיע .םיקיזמ תונויער לרטנל ידכ עדמב שי .םילער לורטינ ·
דיגהל לוכי התא ,ןתפסותה ךל ץצופתמ םא ,לשמל ,ךכ .הבוט הפולחמ תוענמהה היהי
ענמת הבורמ הליפת ,הסנרפ ךירצ התא םא .אפורל ךלת םגש יאדכ לבא ,רחמ דע םיליהת
.הלטבאה תבציק תא ךל ונממי ילש םיסימהו הבוט הפולחמ ךתוא

קר הריתסל םינתינ םייעדמ םיעצמאב תדה תא חיכוהל תונויסנ ינימ לכ .תויוטש תכרפה ·
םוש ןיא ץיבובילל ,בגא .הננגמב בר ןמז רבכ אצמנ האירבה רופיס .םייעדמ םיעצמאב
.הז םע היעב

השיגב ך"נת דוע ודמלי םה םאה .םידליה לש דיתעה לע המחלמ וז .ךוניחה לע המחלמה ·
ונחנא ןאכ .היפוסוליפ וא הקיסומ דוע ילואו ,תונויצה תודלותו םיבשחמ דוע וא ,תיתד
- ירקיעה הרחתמה תמועל (ךרעב ןאכ רבודמ ,בל ומיש) יעדמה ךוניחה לש ונרק תא םילעמ
.םיצמאמה לש רתוי הנוכנ הקולח לע אלא ,ך"נת ירועש לוטיב לע רבודמ אל .ינרות ךוניח
הרטמ וז .היפוסוליפ וא הקיסומ ומכ םיפסונ םידומיל לש ךרעה עגפנ הזה קבאמב ירעצל
.שפוח רתא לש הדקירבה אל וז ךא ,הבושח

הזה רמאמה לש רשקהב .תינוריע הירפס לכב םגישהל רשפא .םיבר םירפס בתכ ץיבוביל
:לע ץילממ יתייה

(האצרה לילמת :דאמ רצק) תיסיפוכסיפה היעבה תודוסי ·

(תרדושמה הטיסרבינואה תרדסמ) תיסיפ וכיספה היעבה - שפנו ףוג ·

.לארשי תנידמו ידוהי םע ,תודהי :רתויב םינשיה דחא תא בהוא ינא וירפס ראש ןיב

ינש) רשש לאכימ ובתכ רשא ,ץיבוביל םע תוחיש ירפס המכ םג ואצי תונורחאה םינשב
הנורחאלו ,איבל ינוט ,(םיחחושמ יסגאו ץיבוביל - לכשה תולבגמ) ןונ ןב ימח ,(םירפס
."ץיבוביל רוספורפ ,ךתוא לואשל יתיצר" רפסב חלשו לביקש םיבתכמ ופסאנ

,בוט לכ
הנבל דדוע

Forum Hofesh

,.י
:12.10.99

:ינב לש הווצמה רב תביסמל יתונכה תרגסמב ןהב יתלקתנש תועפות רפסמל םכבל תמושת

ירושיא לכ לע ספ םשו תבשב םג תוחמש עצבמה סנאסנר םשב צ"לשארב תוחמש םלוא םייק .1
.חבשל ותוא ןייצל שיו תידוחיי יד העפות וז יתעדל .תונברה לש תורשכה

ףינסב .ןייוצמ להקל סחיהו דאמ דמחנ ףינסה .ד"בח לש ףינס לעופ והילא תמר תנוכשב .2
.הרותל הילעל הווצמה ירב תנכהב ותוליעפ רקיעש ןנח ברה םשב םסרופמ בר לעופ

ףרה אלל קסועו םירוהה יפסכל תרתוימ הרומת ןתונ ,דמחנ אוה םגש , ברה יכ ןייצל רתומל
.הבושתב םידליה תרזחהל ךרדב םיינושאר תונויסנב

תונקל םהל ץילממ ןבומכ אוה .ןיליפת חינהל םידליה דומילב קסוע אוה ,ל"נל ףסונב
.ח"ש 800 ריחמב "החנהב" ףינסה תונחב ןיליפת

ךא ,רתוי רגובה ינב י"ע ,רבעב רתויב לבגומ שומישב ויהש ןיליפת םע עיגה ינב
.תונוש תונעטב ולספנ ,ןבומכ ,ןיליפתה

םתאש הדימב ,םכינפב ץילממ יתייה תאז תמועל .תרגסמהמ ןבה תא איצוהל הצור ינניא
תואמ דוע שיש ענכושמ ינא .תואצות םסרפלו םוקמב השענה לע ריקחת עצבל ,ךכל םייונב
.םהב השענה תא קודבל יאדכ רשא ץראה יבחרב הלאכ םיפינס

יפלא תורשעמ ןטק זוחא ולו הבושתב ריזחהל םיחילצמ הלאה הרבחהש הבשחמל לחלחתמ ינא
עלוביש הנכסהו םייתביבסה םיאנתה לשב יכ ןייצל ינוצרב .םדי תחת םירבועה םידליה
.תאז ודבכתש שקבמו ףשחיהל ןיינועמ יניא ,ינבל


Forum Hofesh

,דוד-ןב
:4.11.99

:קחצי ןורהא ברה לא ,הבושתב הרזח סנכב ,הלאשב הנפ ,חפייתמ שישק

? ד ח י ב יקלח ןורוויעו בל תלחמ ,םיקרפ תקלד ,םדא ןבל אב ךיא" . . . :שישקה

... ! ד ח י ב אטח ירוהרהו ףסכ רחא הפידר ,תולדג ןועגש לשב אב חטב הז :ברה ול הנע
? "הלאה תולחמה לכ תא ינודאל שי ,לאה םחרי ,יתממ

"יתגאד ךכ לכו שי הידבוע ברלש יתעמש ,הלאה תולחמה תא ןיא יל". . . :שישקה

ק ת ב ר ח א י . . . :קחצי ןורהא


Forum Hofesh

ףדה שארל


Subject Secular Power Home