Subject Secular Power Home
letter

(?) עדמו שפוח ןיב הריתס

:.א -מ ונלביקש בתכמ

.םולש ,שפוח תווצל

.םכלש בושחהו רדהנה רתאה לע םכל תודוהל הצור ינא םהב ןודאו ירבד תא גיצאש ינפל

!"שדוק תכאלמ" טושפ םישוע םתא לבא תאז רמול םוקמה הז םא עדוי אל ינא

!םכל עידצמ ינא !דובכה לכ

(- : ימשירה עטקל ןאכמו

תרבחמה (ללכב םינוליחה ברקב הצופנו) "שפוח" םכרתאב תגצומה הריתס לע עיבצהל ינוצרב
תא שדחמ רידגהל םכמ תעבותה הריתס יהוז .עדמו שפוח :הזל הז םידגונמה םיגשומ ןיב
.תיתדה היצפואל הפולחכ עיצמ רתאהש םלועה תפקשה

הסיפתה לע תפסונ תיתד הפקתהכ תוינוליח םיינזואל ועמשי רמואש םירבדה
הנממ םיעבונ אל ירבד ,תדה םשב רבוד יניאש רמול םידקא ןכל .תילנויצר/תיעדמ/תינוליחה
,תיתרבח הנכס תיטסימ הסיפת לכב האורה ירמגל ינוליח םדא ינא .הילא םירתוח םניאו
.םייאמ םרוג - ךכמ רתויו

אל ךא םיגשומה ינש ןיבש רשקב עגפא .עדמו שפוח - םיגשומה ינש ןיב דירפא ירבדב
!תילנויצרה הסיפתב

הבישחה השבגתה וב םוקמה לא ,האיגשה שרוש לא תשגל ילע היהי הז אשונב ןודל ידכ
תוברתל החמומ תויהלמ קוחר ינאש שיגדהל בושח) 17 -ה האמה לש הפוריא - תילנויצרה
יתוא דימעהל יוצר ףאו רשפא ,תרחא האמ לכ לש תוברת לכל וא 17 -ה האמה לש תיאפוריאה
.(יתויועט לע

.יאדו וניאש עדימ לע תוכמתסהב הרוקמ האיגש יכ התיה תורואנה ישנא לש אצומה תדוקנ
.תמאה לא עיגי אוה - תלוזה ירבדמ עפשוי אלו םייקה עדימה לע קר ךמתסי םדאה םא ןכל
םירמכ ,שדוק יבתכ - ךפיהל .תמאה לא עיגהל ידכ םינבר וא םירמכ ,שדוק יבתכב ךרוצ ןיא
םדאה ינב לכ םא ,תורואנה ישנא יפל .תמאה לא עסמב עירפמ םרוג תויהל םיכפוה םינברו
רוציל םדאה ךפוה ךכ .תואיצמה יבגל הנוכנ הבושתל ועיגי םה דבלב רוהטה ןויגהב ושמתשי
.יאמצע ןפואב תמאה לא עיגהל לגוסמ אוה - ימונוטוא

וא עדי רסוחמ האצותכ אלו) דבלב יאדו וניאש עדימב תוכמתסהב ןרוקמ תויועט םא
םדאה ינב לכ ןכלו ,תמאה לא עיגהל תלוכיה תמייק םדאה ינב לכל זא (םיישיא םינייפאמ
.םסיסבב םיווש

םהל קפסנ טושפ ?םהב וסינכהש תולפת תונומאו תונשי תורוסממ ררחתשהל םהל םורגנ דציכו
ריכי דסממהש עגרב .םהילע עיפשהל תוסנל ילב תישיאה םתנומא תא שבגל םהל רשפאנ !שפוח
תונומא תלבקב םתוא ליגרי אלו תמאה לא עיגהל םתלוכיב םיווש םדאה ינב לכש הדבועב
תוחוכב תמאה לא עיגהל לכויו ימונוטוא תויהל םדאה לכוי זא קר - יביסאפ ןפואב תלוזה
.ומצע

תואיצמה תא רוקחל ול רשפאלו תורוסממ םדאה תא ררחשל יעצמאכ שמשמ שפוחה - רמולכ
.תמאה לא ךרדב םייניב בלש אוה שפוחה !הרטמכ אל ךא ."תילנויצר" - תימונוטוא הרוצב

הניא איה תאזככו ,תיביטקייבוא איה ןכלו - (תורואנה ישנא יניעב) תחא איה תמאה
.שפוח תרשפאמ

דחא' לע תרתיו ,םיינש םה דחא דועו דחאש הטלחהל ,ימונוטואו ישפוח ןפואב ,תעגהש רחאל
םדאכ גהנתהל ליחתמו ישפוח םדאכ גהנתהל קיספמ התא .'עשתו םישימח סונימ םה דחא דועו
.'וכו םייטנג ,םייגולוכיספ ,םייגולויצוס ,םיימיכ ,םיילקיסיפ םיקוח ,תואחסונל ףופכה

הרומח הריתס שי ןכלו .שפוחה לש רומגה ךפהה םה םזיצירפמאהו םזילנויצרה - רוציקב
.תחא השקמכ םיגצומ עדמהו שפוחה רשאכ רתאבש םינכתב

םזינרדומטסופה לא ונפת ילוא .עדמה לע רתוול םכילע היהי שפוחב םיצפח ןיידע םתא םא
עדמב ועגפת ךכב ךא ,(טקייבוסה תבוטל טקייבואה לע רותיו) ומצע לשמ תמא םדא לכל וב
.תויביטקייבואב דדצמה

םניא םה ,םייתדה םינועיטל סחייתהל ילב ירבד תא םייסא םא יל וחלסתש הווקמ ינא
!הזה אשונב תרדהנ הדובע םישוע םתא הזמ ץוחו ללכ ךכל םייואר

!וצמיאו וקזיח

הלצניש ידרח רנויסימ ידי לע גצות אל הריתסהש ידכ רתאב קפוסת הבושתהש יאדכ .ב.נ
.ותבוטל הפלסיו


letter

:cyberdin לש ותבושת תא רתאב םסרפל ונרחב .ג -ל ונע ונתיאמ המכ

,םולש .א -ל

הנק אוה םדאה" ותרמאב עודיה) סרוגתורפ ינוויה ףוסוליפה הז היה ,העוט ינניא םא
קוח ,"Nomos"ה ןיבל ,עבטה קוח ,"Physis"ה ןיב הנחבהה תא עבקש ("םירבדה לכל הדימה
דחאה .ימנידו יסחי אוה ינשה ,רוערע וא יונישל ןתינ יתלבו טלחומ אוה ןושארה .םדאה
.ץראל ריזח רשב אבייל ינממ ענומ ינשה ,תוריק ךרד רובעל ינממ ענומ

ירסומ ,יכרע טופיש לכמ קתונמו יביטקייבוא תויהל רומא אוה ."Physis"ה רקח אוה עדמה
דוגינב תאזו ,לכשהו םישוחה ךרד תואיצמה תא ריכהל ןויסינ ושוריפ עדמ .יתרבחו
םיללכה .תרוויע הנומא ךרד וא םיקיתע םירפסב הריבנ ךרד תואיצמה תא ריכהל ןויסינל
םג ונאו ,ישונאה ןויגיהה לש רתויב םינוכנהו םייסיסבה םיללכה םה לעופ אוה םהיפל
תרחא הטיש לכ הגישהש המ לכל רבעמו לעמ הברה ןה בינמ אוהש תואצותהש תוארל םילוכי
.תוקיזמ אווש תונומא םעפ אל לרטנמ ףא אוה ולא לכ תוכזבו ;תואיצמה תרכהו דומילל
תיעדמה הדותמה תא םיאורו עדמה תא םידבכמ הרכהב-ינוליח לכו "שפוח" רתא ולא תוביסמ
עגונ רבדהש לככ ,גישהל םדא ינב םילוכיש רתויב הליעומהו תקיודמה םלועה תפקשהכ
.תואיצמה תנבהו תסיפתל

ובצמב "Nomos"המ אלא ,עדמה קסוע וב ,"Physis"המ שפוח וניא םישקבמ ונא ותוא שפוחה
ינלבקו תובאבל רומשה ףוריט והז ;עבטה יקוח תא רפהל ןוצרה וניא שפוחל ןוצרה .יחכונה
םיכרעב םיעגופה ,םיליבגמו םירתוימ "Nomos" יקוחמ שפוחב םינינועמ ונא .םירחא םיסנ
ןויוושה ,קוסיעהו רובידה שפוח ,ותוריחו םדאה דובכ - םינוילעכ םתוא םיאור ונאש
לש וליפאו הנידמה לש המויקל םיינויח םה ולא תונורקעש העידי ךותמ תאזו ;םהב אצויכו
.הלוכ תושונאה

לכ ;השעמל "האולכ" היהת איה חותפה ריוואב םג .בולכב האולכה רופיצל תאז לישמהל ןתינ
לכב ךא .'וכו הירוטירט לע קבאיהל ,םיפרוטמ רהזיהל ,הסחמו ןוזמ אוצמל הילע היהי םוי
רורב ;ונחנא םג ךכ .םדאה ינב הל ונבש בולכב הייהשה ינפ לע הז בצמ ףידעת איה תאז
םומינימ ונל ויהיש םיפידעמ ונא לבא ,יתימא שפוח םדא ינבכ ונל היהי אל םלועלש ונל
תורס תולבגמ אלו ,תמאב תוענמנ-יתלבהו תוינויחה ולא קר ויהי תולבגמהשו ,תולבגמ לש
.םינש יפלא ינפל ואצמוהש םעט

אוה ןיא ךא ,תורתוימ תולבגממ שפוחל הז ונקבאמב בושח קלח ספות עדמהש שיחכהל רשפא יא
.הרקיעב תיכרעו תיפוסוליפ איהו ,רתוי הברה הבחר וז ;קבאמה ךרענ הב תיללכה תרגסמה

:תבתכש המ יבגל תורעה המכ

היהי ןיידע שפוחה הרקי הזש דעו ,ישונאה עבטה לש האלמ הנבהמ דאמ קוחר עדמה ,תישאר
.ךנושלכ ,"יעצמא"כ ולו ,םייק

טושפ ;תרחא ןימאהל ךממ תענומ אל םיינש םה דחא דועו דחאש הרורבה העידיה םג ,תינש
לע רתוול ךלש הריחבה .תמאה םע דחא הנקב הלוע הניאש ךתנומא לש תואצותב תאשל ךרטצת
גוהנלו תמאה תא תולגל תבייחתה םא .דבלב ךלש הריחבה םלועל איה תרחא וא וז תורשפא
הלועמ ןורקיעכ עמשנ ,בגא ,הזש) רבעה תויועט לכ תא ךירחאמ ךילשתש ךכמ בייחתמ ,היפל
םיחירכמה םישנאל דוגינב תאז .וז תובייחתה תחקל ךתוא חירכמ אל שיא ךא ,(ומצע ינפב
.עובשב םיוסמ םויב םיוסמ שיבכב עוסנל אל ,חיננ ,ךתוא

םימת עמשנ ישפוח תויהל קיספי אוה תעדל שיש המ לכ עדיי םדאהש עגרבש ןויערה ,תישילש
ויה תויגולוכיספ/תויגולויצוסה תודבועהו תוימיכ/תוילקיזיפה תואחסונה אלה .ידמל
,הילשא אלא יתימא היה אל םלועמ שפוחהש רמולכ ;ןתריקחב ליחתה םדאהש ינפל םג תומייק
,תולבגמב בשחתהב ,ינש דצמ .ישפוח היה אל םלועמ אלא ישפוח תויהל קיספה אל םדאהו
הרעה .רתוי םכח טושפ אוהו ,םויה םג ישפוח אוה ךכ ,רבעב ישפוח היהש ומכש ןועטל ןתינ
אל ינא") םמצעמ תוירחא ריסהל ידכ םייעדמ םיאצממב םישמתשמ םישנא םיתעל - הנורחא
ןיאו תעבונ הניא איה .תיעדמ אל ,תיכרע-תירסומ הדמע יהוז .("ילש םינגה הז הככ ,םשא
תומשב תועודיה תויגולוכיספ תונוכת יתשל טרפ ,יעדמ אצממ םוש ךותמ הקדצה הל
.(- : "תונלצע"ו "תונתסובת"

,הכרבב
Cyberdin

letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home