Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

31 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,ןרומ
30.8
תויטריפה תוידרחה וידרה תונחת לע

לע רסואה קוחה תפיכאל םיצמאמ העיקשמ הניא הרטשמה ,תויטילופ תוביסמ ילוא ,המ םושמ
:שממ ההומת תאז העפות תאז לבא ,הרטשמל ןימאהל הטונ ינא ללכ ךרדב) רדשל הלא תונחת
(!תולקב ןהיליעפמ תא סופתל רשפאש ןמזב ,עירפמ ןיאב תורדשמ תויטריפה תונחתה

.הז אשונב לועפל ליחתתש ידכ הרטשמה לע ץחל ליעפהל ךרוצ שי ןכל

םויה רדסל תוידרחה תויטריפה תונחתל עגונב הרטשמה לש שעמה רסוח אשונ תא תולעהל שי
.ירוביצה

:האבה תבותכב הרטשמה לא תונולת חולשל ןתינ
http://www.police.gov.il/app/pniyot/0303bd.asp

לע קוחה תפיכאב הרטשמה לש שעמה רסוח לע תאז תבותכב ןנולתהל םינמזומ םישלוגה
.תויטריפה תונחתה


Forum Hofesh

ןדרי ינור
2000 רבמטפס
ןווע אלל םיעלות - "טלסח"

םיפשה ןיבל יניב תניינעמ החיש החתפתה הירבטב יתכרעש םיאנולמל בשחמה תרכהל הכרדהב
תמייוסמ השירד םיקפסמש םעפ לכ יכ תושק וננולתה םיפשהמ קלח .תורשכ יבגל םיחבטהו
איה לשמל תושירדה תחא .רתוי תורומח תושירד ביצמו ףסה תא הלעמ אוה ,חיגשמה לש
ןנימב תודחוימ תוטישב תלדגמש הרבח התוא "טלסח" תרצותמ םירחא תוקריו הסחב שומיש
ךתח דחא םוי יכ רפיס םיפשה דחא .(םילחז רמול רתוי ןוכנ) םיעלות אלל תוקרי ראשו הסח
אוה .דצל דצמ לוחמב הענ תיסיסעו הנמש ,האירב תעלות הליגו "טלסח" תרצותמ בורכ םייתשל
התא" :ול רמא שידאה חיגשמה .םיעלותמ םייקנ אל "טלסח" םג יכ ול תוארהל ידכ חיגשמל ץר
."(תוקריה ילדגמ לע) םהילע ןוועה - הלאה תוקריה תא שיגהל ךישמת

.ןובאיתב

.ןירדהמל "רשכ אל" .הירבטב ןור ןולמ תא ףיסוהל רשפא םירשכ אלה תונולמה תמישרל בגא


Forum Hofesh

רואיל ןר
2000 רבמטפס
רואיל ןר םע ידרח לש תובתכתה

לכונ אל .תוניוע ןיבל הדהא ןיב תוענה ,תובר תובוגתל הכוז רואיל ןר לש ותדובע
ותבושת תא ונפרצו ,דחוימב תינוציק תחאב ונרחב .תובוגתה לכ תא םסרפל
.רואיל ןר לש


ד"סב

.לכשה רסח דליל

םינש רפסמ לש יליטנפניאו רגפמ רקחמבש תבשח הברה ךתושפטב םאה
םעהמו ךממ םינואגו םינבר םויה דעש המלש הרות חיכוהל לוכי התא
י"שרו העט ה"ע ם"במרהש רמוא התא ירה .ירמגל וחנעיפ אל הזה רפוכה
יבגל תוטלחה טילחמ התאש ינפל .ועט םלוכ ל"זח םצעבו העט ה"ע
םיניבמ אלש םירוספורפל תכלל דואמ לק הז .םידדצ 2-ב קודבת םלוע ארוב
התא םא - םיבשוח םהש המ השעמל הז יכ - ךב וכמתיו שורגב הרות
תרחא הרוצב בשוחש םדא לצא קודבת ךל הרותב אצמתמו םכח ךכ לכ
ךניא םאו ,(ארקמה תפוקתב) ידוהיה םעב רחבש םלוע ארובב ןימאמ
ןונמא ברל תכלל ךל ץילממ ינא - ותוא חיכותו חכוותת ותעד םע םיכסמ
לע חכומ תויהל אלו ולא םירבד ול רמוא ךתוא הארנ - א"טילש קחצי
דדצמ קר אלו תרחא בשוחש דצה םא םג קודבל לכות םא הארנ - ודי
רתא תא םג חיכותשו המלש הבושתל הכזתש ךל לחאמ ינא םויסל .ךב
.ותועט לע הזה הבעותה:רואיל ןר לש ותבושת וישכעו

,ךל םולש

אלל ,סיסב םוש אלל םיבתכמ בתוכ התאש תואבה םימעפב הבושתל הפצת לא
בתכמה .יתביתכ ןונגסל קובדל הסנא .וזכש החיתפב דחוימבו בתכמה ארוק תרכה
.דחאכ םינימה ינשל הנפומ ךא רכז ןושלב חסונמ

:תרדוסמ הרוצב ךל הנעאו טפשמ-טפשמ רובעא

חמש ינא .תוקספה ןומה םע שדוח ךות םומיסקמ התשענ המסרפתהש הדובעה .1
.םינש רפסמ ךות התשענ הדובעה רקחמהו תוניצרה תדימ יפלש רובס התאש תוארל
ינא וישכע םגו חוטב יתייה ינא .הרותה תא ךירפהל רשפאש יתבשח אל ינא
התא םאהש ךל רמואש ומכ הז ירה .ירמגל םתעדמ םלעתמ ינא - םינברל רשקב .חוטב
קוסיעה המ יל תפכא אל ?ירמגל וחנעיפ אל םירמכש השדחה תירבה תא רותסל לוכי
םאה .(הידבוע "ברה" תא לשמל האר) םתלכשה לע המואמב דיעמ אל הז םהלש
םא ?תרחא םיבשוחש םישנא שיש ינפמ םולכ תושעל אלו תבשל טושפ יל עיצמ התא
םזילאודיווידניאה הפיא ?הזה ימצעה לוטיבה רשפ המ ?ייחל שי תועמשמ וזיא ךכ
רוויע ןפואב תכלל עיצמ םצעב התא ?בתוכ התאש המ תא ארוק תמאב התא ?ךלש
םוש אלל טלחומ רקשב ייח תא תויחלו םולכ רקבל אלו לכתסהל אלו
!!!יחומ לע הטילש תורשפא

.וב שמתשהל יתבוח וז םדא יתויה ףקותמו לכש יל שי םדא ןבכ

ינא םג) ועט םהיתורודל םירויפיפאהש רמוא התא .ועט ל"זחש רמוא ינא ןוכנ .2
.(ועט םהש רמוא ינא םג ריכזמ ינא בוש) ילוכו הפוריאו ,אמור יכלמו ,(תאז רמוא
?העוט אוה המב רתוי הנשמ הזש וא ?העט ימ הנשמ תמאב הז םאה

תודבוע המכ הנה !יתדה דצה תא קודבל ונממ שורדל ךירצ התאש ןורחאה ינא .3
םעפ ידמ .ידרח וליפא םהמ דחאו םייתד םה יירבחמ יצח טעמכ :יילע ךתוא וניינעיש
ינש יתכרדהו יתנגרא .הננערב אביקע ינב לש טבש תשיגפל ךלוה ינא ישיש ימיב
,ונתוא ריכמ אלש הז אוה התא ילוא .אביקע ינב ןיבל צ"רמ רעונ ןיב םישגפמ
יפ לע ףא) הייתד איהש ילש הבוט הרבחל הנתינ וזה הדובעה - בגא ?םינוליחה
םיהולאב הנימאמ אל איהש הנקסמל העיגה םצעב איה ימיע הכורא החיש רחאלש
הדובעה לע ביגהל םייתדה יירבחמ המכל יתעצה .(תודהיב אבומ אוהש יפכ
.םינכומ ויה אל םה ךא

םיבשוחש םדא ינב ינש אוצמל השק לבא םדאה ינב תא האור התא ךיא עדוי ינניא .4
תעדמ 'יו תונרג השמ ר"ד םע עצבתהש ןויארב הרטמה .רבדה ותוא תא קוידב
תויטנוולר לע העד תעבה אלא הכימת תשקב היה אל (!הלאשב רזחש ידרח) תמא
ילוא ?שורגב הרות םיניבמ םניא םהש רמוא התא עודמ ,תאז דבלמ .ונימיל ך"נתה
םישרפמו הרותה תא םיניבמ אל קחצי ןונמא "ברה" הנכמ התאש רוחב ותואו התא
ןיוצמ הרותה תא םיניבמ ונאש ללגב אקווד ילוא ?םכל תונוכנה םיכרדב התוא
?התוא םילסופ ונא

תימואל הייתד התייהש הבוטה יתרבחל רזוח ינא בוש - תרחא בשוחש םדא יבגל .5
הניבה םצעב איה יתיא החישה רחאל .*העיגנ הרמש ףאו םיגהנמה לע הרמשש
יפלא ך"נתה תאו ומצע תא רתוס תודהיב אבומ אוהש הרוצב םיהולא לש ןויערהש
לע רומשל הרטמב קר תווצמ תמייקמו הדיפקמ תוחפ תמאב איה זאמ .תוריתס
.(תועיד יקוליח התיא יל שי הז לע םג) ידוהיה םעה תודחא

ר"דו ןד 'פורפ לש ןיוצמה םרפס תא אורקל ךל ץילממ ינא - קחצי ןונמאל רשקב .6
ומכ םישנאב קוידב קסוע רפסה ."'הבושת'ל הבושת -תושפנה ידייצ" רלמ היפוצ
ותוא לש תטלק יתעמש רבכ ,תאז דבלמ .םיגיצמ םהש םיעותעתבו קחצי "בר"ה
לכש רובס ינא .םש טפשמ לכ רותסל לק שממ יל היהש ןייצל חרכומ ינאו "בר"
.תאז רותסל לוכי ושארב ולכשש םדא

לכש תפיטש לש ירפ הנניא וז הבושת .יתדובעב תגצומ הל יתיכזש הבושתה .7
.הכ דע הרבעש תרוקיבה ינחבמ לכב תדמוע איהו ,םהינימל םינבר לש תירנויסמ

הדובעה ןכות יבגל תיניינע תחא הרעה וליפא יתאצמ אל ךלש בתכמה לכב - בגא
.ךנתה לש תויטנוולרה יבגלו

,תונכב
.רואיל ןרקחרמ רומשל ךירצ ןבו ןבמ תומא עברא לש קחרמ רומשל הכירצ תב :העיגנ תרימש *
הלעב אוה וב תעגל רתומ תידרח/הייתד הרוחבלש דיחיה רוחבה .תבמ תומא עברא לש
.רוחב יבגל םג ל"נכו (החפשמ ןבל רשקב חוטב אל) החפשמ ןב וא


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home