Subject Secular Power Home

ך"נתה תויטנוולר-יא
תורחבנ תושרפ 2 י"ע

רואיל ץרפ ןר תאמ
2 / י התיכ דימלת
הננער ,יקסבורטסוא .ב ש"ע ןוכיתה רפסה תיב


םיניינעה ןכות

המדקה .1

ורתי תשרפ .2

םיטפשמ תשרפ .3

תונרג השמ ר"ד םע ןויאר .4

תמא תעדמ 'י םע ןויאר .5

ןוידו םוכיס .6

היפרגוילביב .7
 המדקה

יתייהשכ התייה יב התכה םייק תמאב םיהולא םאה הלאשהש הנושארה םעפה
אשונב רהרהל יתלחתה ןמזה םע .ןכ התייה ילש תידיימה הבושתהש ןבומכ ,'ו התיכב
דבלב שגר לע תססובמ התייה וז העד ,תרחא העדב יתקזחה 'ו התיכ תא יתמייסשכו
1997 ףוסמ .(רתויב ךשומה רבדה אל אוה ןויגה 'ו התיכב) והשלכ יגול ןועיט לע אלו
ההובג תורידתב וב שמתשהל יתלחתהש טנרטניאה ,אשונב רתוי קמעתהל יתלחתה
תא ריבגה טנרטניאה .ןכל םדוק םהילא ףושח יתייה אלש עדימ ירגאמ ינפל ףשח
םירפס אורקל םג יתלחתהו יהשלכ הנוילע תושי לש המויקלו תדל רשקהב יתונרקס
.תולאש םתואל תוסחייתמש תובושת יתשרדו תולאש לואשל יתלחתה .אשונב
ןיגפהל יתכלהשכ יתשגפ םקלח) אשונב םידרחו םייתד םישנא םע ןיידתהל יתלחתה
.יתעד תא רתוי ססיב ןויד לכו (קחצי ןונמא לש הבושתב הרזחהה יעוריא דגנ

ונלביקשכ ךא ך"נתה תויטנוולר יא לש בושחה אשונב הדובע יתבתכ אל םלועמ
יא היהי רחבא ינא ובש אשונהש דיימ יתעדי הדובע בותכל הלטמה תא
םצעב אוה ך"נתהש ךכמ קפס לכ ריסהל םצעב ךכבו ונימיל ך"נתה תויטנוולר
.התוא רתוס עדמה ךא ,יהולא טסקט תויהל תרמייתמש תיתורפס הריצי

לש םלש רגאמ ינפל ףשח טנרטניאהו השק היה אל תורוקמה ףוסיא יתחמשל
.יתדובעב רזעיהל לוכי ינא ובש רמוח

:יתדובעל תובר ומרתש םיאבה םישנאל תודוהל ןיינועמ ינא

.יתדובעל רשקהב ןייארתהל ותמכסה תא ןתנש תונרג השמ ר"ד  

.ומויקב רזעו ןויארה םויק לע תונרג ר"ד םע חחושש רלמ ןד 'פורפ  

ןויארל דחוימבו רמוחה ףוסיאל ןה תובר המרתש ,שפוח רתאמ הריש  
.תונרג השמ ר"ד םע  

.הדובעה אשונל רשקהב ןייארתהל ותמכסה תא ןתנש תמא תעדמ 'י  

.רמוחה ןוניסבו ףוסיאב רזעש שפוח רתאמ רורד  

ולש רמוחל רגאמכ יל שמישו ברה עדימה תא םסרפש שפוח רתאל  
.קוקז יתייה  
ףדה שארל


 


ורתי תשרפתירבה תוחול תא רבוש השמ
דב לע ןמש
1681-1931 ,הינמרג דילי ידוהי רייצ ,ירוא רסל


תרשע ןה םיטרופמ וז השרפב .הרותה תושרפ ןיבמ תובושחל תבשחנ ורתי תשרפ
איה יניס רה דמעמ תרטמש שרופמב תנייצמ וז השרפ .יניס רה דמעמ ןהו תורבידה
.1םיהולא םשב לארשי םעל תאבומש הרותלו השמל ןימאי םעהש

ירה ,תיתדה 2תילארשיה הנומאה לש הייתשה ןבאל בשחנ יניס רה דמעמ
תוראתמ תובר תונומא ."תיבמופ תולגתה" עציב םיהולאש הרק אל םלועמ
הרקמה ןאכ .3ולאכ ראתמ ארקמה םג ןכו ,םידיחי לא לאה לש תובר תויולגתה
לכ לא תוציחמ אלל תורישי רבדמ לאה ,ול המוד ןיאש סנב הפ רבודמו רחא אוה
?וזכש "תינומה תולגתה" רותסל ןתינ דציכ .םירצמ יאצוי ףלא תואמ שש

:תולאש רפסמ ומצע תא לואשל ךירצ ,ןקפס ןהו ןימאמ ןה ,םדא

,ידגא-יסותימ ךפונב הפופאש הקיתעה הפוקתב ורק "םיסנה" לכ עודמ .1
חחושמו הלגתמ אל םיהולא ונימיב עודמ ?םלועל דועיתה עיגה םרטשכ    
םניאו 4הנש 3200 ינפל לארשי ינב ךכל וכז עודמ ?םדאה םע תישחומ הרוצב    
?ונימיב ךכל םיכוז    

םג ללוכ הזו ,הירוטסיהה קפוא לכל תיטנוולרכ המצע תא הבישחמ הרותה םא
תויולגתה ועצוביש רמולכ ,גהני וגהנמכ םלועהש חרכהה ןמ יזא ,ונימי תא
ריכזהל ךרוצ ןיא .הרותב םיראותמה ולאל המודב ,דיתעה יוזיחו םיסנ ,תויהולא
.ונימיב םירוק אל וללה םירקמהש

דחא דועית קר ונשי םדא ינב ףלא תואמ שש לש םתוחכונ תורמל עודמ .2
בר היה תמאב הז דמעמ םא ירה ?(ורתי תשרפ) דמעמה ותוא תא ראתמש    
לש םשארב קקחנ ראשנ אל אוה עודמ ,ארקמב ראותמ אוהש ומכ םשור    
םידע 600,000 ךותמש ינויגה הז םאה ?םה םג ותוא ודעתיש ידכ "םידעה"    
?הזכש תועמשמ לעב עוריאל תחא הבותכ תודע קר אצת    

ונל רתונ אל .הרק ןכא יניס רה דמעמ יכ תסרוגה הנעטה םע עגרל םימיכסמ ונאש חיננ
םא בבר אלל םיחסונמ תויהל םיבייח םה ירה .םייהולא םיקוח םתוא תא קודבל אלא
.תוארמבו תולוקב םעה לכ לא רבידו ומצע תא חירטה םיהולא ותוא

:תורבידה תרשע

6ןוראב רמשנו 5םעה לכל ומצעב םיהולא ןתנ רשא ,הזה "שודקה" ךמסמלש ןכתייה
!ןכש רבתסמ ?וזמ וז תיתועמשמ הרוצב תונושה תואסרג יתש שי

'ה השע םימי תשש יכ ..." :אוה תבשה תרימשל קומינה תומש רפס לש הסרגה יפל
ךרב ןכ לע ,יעיבשה םויב חניו ,םב רשא לכ תאו םיה תא ,ץראה תאו םיימשה תא
ךורע ןיאל הנוש אוה םירבד רפסב קומינה ךכל דוגינב ,"והשדקיו תבשה םוי תא 'ה
'ה ךאיצויו ,םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו .ךומכ ךתמאו ךדבע חוני ןעמל" -
םוי תא תושעל ךיהולא 'ה ךוויצ ןכ לע ,היוטנ עורזבו הקזח דיב םשמ ךיהולא
."תבשה

ודבעו ךער תשא דומחת אל ,ךער תיב דומחת אל" - ןימאמה הווטצמ תומש רפסב
דומחת אלו" - רחא אוה יוויצה םירבד רפסב "ךערל רשא לכו ורומחו ורושו ותמאו
רשא לכו ורומחו ורוש ,ותמאו ודבעו והדש ,ךער תיב הוואתת אלו ךער תשא
ףאו ,רתוי בושח ןיינע איה "ךער תשא" תדימח ,םירבד רפס תסריג יפל "ךערל
.ושוכר לא תוואתהמ הנוש

ןולשיכ" ןכתיי ךיא :הלאשה תא לואשל וכרטצי ןימאמה אלה ןהו ןימאמה םדאה ןה
?"דיחיהו דחאה שודקה רפסב" ארונ "הכירע

םדאה ךכל דוגינבו ,7דחא רובידב ונתינש תואסרג יתשב רבודמ יכ ןעטי ןימאמה
םאו ,תירקש ןהמ תחא יזא תואסרג יתש שי םאש הנקסמל עיגי קפס ליטמש
םיכמסמה ראשש עודמ ,תדל הייתשה ןבאכ שמשמש ךמסמב םג יוצמ רקשה
?תמא ויהי םייארקמה

:תורבידה תא קודבנו ךישמנ

יפל - "יינפ לע םירחא םיהולא ךל היהי אל" ןימאמה הווטצמ ינשה רבידב
לע קרו ,ףקות םהל שיו ,םימייק םירחא םיהולא ,וללה םירבדה חוסינ
וז אל יכו תועטב רורב ירהש הדונו םינפ דימענ אל !םירוסא םה ןימאמה
לבה לאכ םירחא םילילא לא םיסחייתמ ארקמה לכב ,בתוכה תנווכ התייה
ןכתיי אל ירהש עבונ ןאכמ .יתימא ףקות שי םיהולאל קר ,הרואכלו ,רומג
תא רשאיו ולש ולגרב בתוכה הריי הרותב רתויב בושחה םוקמב אקוודש
תדובע רוסאל הצר לכה ךסב בתוכה .'ה דבלמ םירחא םילא לש םמויק
.םזיאיתונומה תא רתס ומצע אוה תאז לכב ךא 'דכו םילילא

לכו ורומחו ורושו ותמאו ודבעו ךער תשא דומחת אל ,ךער תיב דומחת אל"
שי םג ךכו ץפחל הווש םצעב השיאהש רמול ןתינ ןאכמ "ךערל רשא
תישארב םע הריתסב דמוע הז רביד ,שיאל הווש הנניאו ,הילא סחייתהל
תישארבמ רבתסמש יפכ שיאה לש ומצעמ םצע הנניא ,רעצמל וא ,8'א קרפ
רתוי ךא ,תיבמ תוחפ אוה וכרעשו ,דומחל רוסאש ,ושוכר אלא ,9'ב קרפ
לש ןקתב דמוע אל הזה "יחה"ו "יחצנה" קוספהש קר אל .המהבה ןמו דבעמ
ריכמ ונניא אוה אלא ,םירחא םיבר םיקוספ ומכ ,הרותה תא רתוסו ומצע
םדא לש ושוכרל "יתינבת" ןיינעכ דבעה תא האור אוהו .10תודבע אלל םלוע
"תוירסומ"ב קר אל לשכנ םירבדה בתוכ .השיאהו תיבה ,המהבה דצל
םיהולא ירבד איבהל ותורמייתה תורמל ,דיתעה תייפצב םג אלא םירבדה
ןאכמו םירבדה בתוכ לש תישונאה ותשלוחל הפ םיעדוותמ ונא ."םייח"
םדא ידי לע ובתכנ אלא ,והשלכ לא ידי לע ובתכוה אל םירבדה יכ םיקיסמ
תודבעל םישנא תריכמ ונימיבש םיעדוי ונלוכ ירה .םדאכ ותוכז וזו העטש
.םהל חולסל ןיאש םיעשפל םיבשחנ השיאה לא תינויווש אל תוסחייתהו

םירבדה תא אורקל םייסל יאדכ רוויעו שריח םדא תויהל שי יכ רובס ינא
שיא 000,600 לומ הרק ןכא יניס רה דמעמ יכ רובסל ןיידעו ליעל םיארנה
.םיהולא ידי לע השמל ונתינ ןכאש תורבידה תרשע ונתינ םג ובו

:בותכ יניס רה דמעמל המדקהב

הלוגס יל םתייהו ,יתירב תא םתרמשו ילוקב ועמשת עומש םא ,התעו"
.11"...שודק יוגו םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו .ץראה לכ יל יכ ,םימעה לכמ
"ונל" קרו רחבנ "ונמע" קרש הזה יביטימירפהו רגוב אלה ,יתודליה ןויערה
בור לש םהיתויוברת בורב יוצמה ןויער אוה ,םלועל הבושח הרושב שי
יוצרו דחוימ שיגרהל הצור םדא לכש ךכמ תעבונ וז החנה ,םלועב םימעה
.ומעבו וב רחב לאהש בושחל ומצעל םרוג אוה ןכלו

רבודמש תונושה תורהזהה תורמל ,תישאר :"הריחבהמ" תעבונ השק הלקת
לכ ךרואל ,הנה ,12היגליווירפ אלו דיקפת איה יכו ,יאנת לע הריחבב
דוס עודי םייוגל אלו ונל :תלבסנ יתלב תואשנתה ונב הקבד הירוטסיהה
םילעמ תווצמ ןתואו ,תויהולא תווצמ םימייקמ םייוגה אלו ונחנא ,יהולא
.םלוכ לעמ הגרדמ ונתוא

טסידס לא ידי לע רחבנש םע תויהל םיבייח ונחנא ,רחבנ םע ונחנאו הדימב
ונחנאו הדימב .ולש ומעב תועווז עצבלו עוגפל אוה ולש םיביבחתה דחאש
םע תא דקפש ןורחאה ןוסאה איהש האושה תא ריבסהל ןתינ דציכ רחבנ םע
םייניבה ימיב רוהיטהו בלצה תועסמב תושנעהה ול ומדקשו 13לארשי
.תידרפסה היציזיווקניאהו
ףדה שארל


 


םיטפשמ תשרפ


םעה יכ םיחכונ ונא הבש ורתי תשרפ רחאל דיימ הרותב העיפומ םיטפשמ תשרפ
השממ שקבמ אוהו יניס רהב םיהולא תעפוה לש ארונה הארמה לומ דומעל ששח
40 ךשמב םשו יניס רהל 14השמ תא חלוש אוהש הארמהמ דחופ הכ םעה .ךוותל
.םיטפשמ תשרפב םיאצמנ םהב םיקוחהש ,תירבה תוחול תא ונממ לבקמ השמ םוי

.יונישו הרמה ינב םניא םה ןכלו ,לוכיבכ ,םיהולא ידי לע ובתכוה םיקוח םתוא
רשא לא ותוא לש ומויק יא םג חכוי וללה םיקוחה לש תויטנוולרה יא חכותשכ
וא ףיסוהל ןתינ אלש םיקוחה תא ביתכה אוה ןכ יפ לעו דיתעה תא ,הרואכל ,הזח
.םהיפ לע לועפל קר אלא םהמ עורגל

רבתסמ .תודבע יקוח לש ץבוק םג יוצמ ,הרואכל ,םייהולא םיקוח םתוא ןיב
לש הפרח התוא ובש ירוטסיה קפוא לא התפצ אלו טבמ הקיחרה אל הרותהש
הסנמ הרותה .רגומת וא םייתסת םייטרפ םיכרצל םהב שומישו םדא ינב תריכמ
לש ותודבעל תיעיבשה הנשבש םיחיטבמש תודבע יקוח תרזעב תודבעה תא דסמל
וידלי תא רוכמל םדאל תרשפאמ דוע םיטפשמ תשרפ .15ישפוחל אצי אוה םדאה
הרקמב םידלי) םדא ינב ןיב האוושה הפ תמייק ,רמולכ, 16ובוח תא תוסכל ידכב
ומייסישכ וררחתשיש בוחה לעב ידלי לש ןוכשמ תלועפ םגו ץפח ןיבל (הזה
איהשכ תונעזג לש ןטק אל בוטרוקב םג תלבוט םיטפשמ תשרפ .ובוח תא ריזחהל
תא קר הכזמו 17ינענכה דבעל סחיה ינפ לע ףדעומ סחיב ירבעה דבעה תא הכזמ
ארקמב תראותמה הפוקתה לכב 18.ותודבעל תיעיבשה הנשב רורחשב ירבעה דבעה
ןויוושב ריכמש בויא רפסב טעמל ,המרונ איה וידלי תא וא ומצע תא םדא תריכמ
.19וינודאל דבעה ןיבש יסיסבה

ץפחכ ול תשמשמ איהו הפוגב שומיש הריתמ וליפא אלא הנגמ הרותה ןיא המא לע םג
וא וניע תתחשה לש הרקמבש ךכב דבעה לע "הלקמ" הרותה .20הב ץופחי הנודא דוע לכ
ךא ,21ישפוחל אצי דבעהו "ופסכ" תא דבאי ןודאה תוכמב (רביא לכל סחייתמ) ויניש
אל ןודאה ,דיימ אלו ךכ רחא םיימוי תמ דבעהו הקזחב ודבע תא הכה ןודאהו הדימב
.22"אוה ופסכ יכ"-שנעיי

הירוטסיהה ךרוא לכל לארשי םע תא תוולל םירומא ליעל םיארנה םיקוחה לכ
לא אוה םיהולאש ןוויכמ םילח םה לארשי םע לע קר אלו ,חצנל םמייקל לארשי לעו
םג .םתוא תונשל ןיאו םיהולא ידי לע ,לוכיבכ, ובתכנ ולא םיקוח .לילעב ,ילסרבינוא
ןיידע םה ,ירסומ ךפונב םתוא תוסכל םיסנמ (הכרבל םנורכז םדא ינב) ל"זאב רשאכ
וב שיש םדא לכו (ונימיל םיטנוולר אל) םלועה ןמ ורבעש םייביטימירפ םיקוח םיראשנ
.םהמ דולסי םזינמוה ץמש

,השינעה יכרדל תודבעה אשונמ תרבועו התוירזכאב הקיספמ אל םיטפשמ תשרפ
םכינפל .ךיפה יתלב תוומ שנוע םייק לעש לכ לע טעמכש תוארל ןתינ .ללכב הרותה ומכ
םגש רבתסמו יתעדל ,םקלחו םיארונ םיעשפ תמאב םקלח) "םיעשפה" תמישרמ קלח
:(םיעשפ םניא ללכ ,טפשמה תכרעמ תעד יפל

.23דיזמב חצור    

.24תונלשרב םדא גרוה    

.25הריכמל שפנ בנוג לע    

.26הפשכמ לע    

.27המהב םע בכוש לע    

.28םירחא םיהולאל חבוז לע    

דוע לע תוומ שנוע רזגנ ,םיטפשמ תשרפב םניאש ,הרותב םירחא תומוקמב
יפ לע עבקנ) הרומו ררוס ןב לע ,רכז בכשמ לע ,תבש ללחמ לע :םהיניב ,"םיעשפ"
.'וכו בוא לעב לע ,(וירוה

29.הליקסבו הפירשב תעצבתמ התמהה

םג אלא ינרדומה טפשמה תכרעמ ידי לע קר אל הלבקתה אל וזה השינעה תכרעמ
עבשל תחא הגרהש ןירדהנסה יוניכל דע וקיחרהו גרוהל האצוההמ וגייתסהש ,ל"זאב לע
.30"תינלבח" יוניכב - םינש םיעבשל וליפאו םינש

שנוע תא וריאשה תויטרקומד תונידמ ,םדוקה דומעבו ליעל םיארנה םיעשפה לכמ
לילכ תוומה שנוע תא ולטיב ,לארשי ומכ ,תובר תומדקתמ תונידמבו .חצר לע קר תוומה
,רסאמ תפוקתב ותוא ורימהו (םיצאנ המחלמ יעשופ יבגל קר םייק תוומ שנוע לארשיב)
.הכורא כ"דב

םיהולא םלצב יכ..." תוומ שנוע םייק חצר לעש קומינב המצע תא תרתוס הרותה
םדאכ דלונ חצורה םג יכ חוכשל ןיא הנוכנ ןכא וז השיגו הדימב ,31"םדאה תא השע
םלצ" תחיצרב תכמות םצעב הרותה םאה .םיהולאה םלצב ארבנ אוה םג ןכלו
?"םיהולאה

תחת הדימ" םשב הל הארק ל"זאב ,32השינעל החסונ תעצומ םיטפשמ תשרפב
תא הקיתשמ ףאו השילחמ איה ,דחא רורב ןורתי קר שי וז השיגל .33"הדימ
.ויבורק לש וא ןברוקה לש המקנה תקושת

תדרוי איהש ךכב תיטפשמה תכרעמה תא תמהזמ וזה השיגהש איה היעבה
.קוחה םשב (תועט לש הרקמב) תוכיפה יתלב תועווז תעצבמו עשופה לש ותגרדל
ךרוצה תנגה ,תימצע הנגה ןוגכ תוירחא רדעיה לש םירקמל היונב הנניא וז השיג
.'וכו

הנומא תמחלמל תורדרדיהל יוכיסה ,תילילאב ומכ אלש ,תיטסיאיתונומ הנומאב
תינלבוס תימוקמ תילילא הנומא .תילילא הנומאב םייקש יוכיסהמ הברהב לודג
םילא וא ולשמ לא שי םע לכלש הבשחמה תינבת םצעמ תורחא תונומא יפלכ רתוי
וז תינבת תיטסיאיתונומ הנומאב .םיפסונ םילילא טולקל העינמ ןיא כ"דבו ,ולשמ
םצעמ תחא גג תרוק תחת םייקתהל תולוכי ןניא תותד יתשו תמייק הנניא
הגוש תרחא תידעלב תמאל ןעוטש ימו דחא לא קרו תחא תמא קר שיש הבשחמה
תשרפב יוצמ תדה תומחלמל סיסבהמ לטובמ אל קלח .ושרגלו ודימשהל שיו
האלמ הרכהל הכוזו ,ותמדא לע בשויש םע לכ יכ ןייצאו ןגוה היהא .34םיטפשמ
הפוקתב רשא ,ויתובאל תאזה הבוטה לכ תא בייח ,המדא תקלח התוא לע וינכשמ
םימעה וא ,םעה תא ודימשהו ושריג ,סותימ ךפונב הפופא םיתעל ,המודק
יכ םילגמ ונא םיטפשמ תשרפב ךא הפיו בוט הז לכ .םהינפל םוקמה תא וסלכאש
("ומלצמ ארבנ" אוה םג) םעה תדמשהב הצור ומצעבו ודובכב םיהולא ותוא
וקהמ םיטוסו הדימב .ול קרו ומעל התצקוהש "השודקה" המדאב בשויש
,םימו םחל לארשי ינבמ עונמל לולע הז אטחו אטחכ תשרפתמ וז הייטס ,יתפרחה
35.ודימשהלו ותולגהל רתויב עורגה הרקמב וליפאו
ףדה שארל


 


תונרג השמ ר"ד םע ןויאר


ר"ד .שפוח רתאמ הריש םשב הרוחבמ יתלביק תונרג השמ ר"ד לש ןופלטה רפסמ תא
ינופלטה ןויארה לילמת ןאכ אבומ .רמוחה ףוסיאו רקחמה בלשב יל רזע דואמ תונרג
:תונרג ר"ד ןיבל יניב עצבתהש?ונימיל יטנבלר אל םצעב ך"נתהש תנבה ונממש יזכרמה םרוגה היה המ

:םייטנבלר דואמ אקוודש ך"נתב םירבד המכ שי ,יטנבלר אל לכה אל לכ םדוק

אל ך"נתב םוקמ םושב ירה ,אבה םלועל תוסחייתה יא הז ך"נתב יטנבלר דואמש המ
האצמה םצעב אוה אבה םלועה .תוחכיפב תוומה תא האור ך"נתה .אבה םלועה לע בתכנ
.ל"זח לש

'וכו דוד תניק ,הריש לשמל ,הפיה תרופיסה הז ך"נתב יטנבלרש רבד דוע

:םהו ארקמב םייטנבלר אל דואמ םירבד השולש שי

טטצל םג ןתינו םדא ינב םע עגמב אבש םיהולא שיש איהו ארקמהמ תעמתשמש הנעטה .1
אל איה ןכלו טוטיצ םע חכוותהל ןתינ אל יכ הליהבמו תיליווא הנעט איה וז הנעט ,ותוא    
.תרוקיבה ןחבמב תדמוע    

לעו םיטרפ לע ,ולוכ םלועה לע חיגשמ םיהולאש איהו ארקמב הליהבמ הנעט דוע שי .2
בלו תוילכ ןחוב ינודא יכנא" ז"י והימריב תאבומש יפכ לומגה תרות םג ירהו םימואל    
לכתסמ םיהולא ותוא יכ ןעוט םצעב הז קוספ ירה "ויללעמ ירפכ ,ויכרדכ שיאל תתלו    
לביק והשימ םא המ ירה .םדא ותוא לש ולומג תאו דיתעה תא רחובו םייברקה ךותב    
בוטה הרקמב ?אפרמ תכושח הלחמ יהוזש סיזורביפ קיטסיסב םיעוגנש ,וירוהמ םינג    
רחאל הנשו הרוועתהו 9 ליגב ןטרסב התלחש הדלי ריכמ תישיא ינא 24. ליגב תומי אוה    
חרט אל םיהולא וללה םירקמב ,המדאה תדיערו המישוריה לע הצצפהה .התמ ןכמ    
.ורקש ינפל םודסמ טול תא איצוהל    

לבקמש םע אוה לארשי ירה ,לארשי תריחב איה תיטנבלר אל שממש תישילשה הנעטה .3
דחוימב ול תרזוע אל "הלוגסו רחבנ םע" ותויהו הירוטסיההמ תוריטס בושו בוש    
.האושה קפס אלל התייה ונלביקש הנורחאה המויאה הריטסה .וללה םירקמב    

תוטרופמ ןניאש ך"נתה תויטנבלר-יאל תוטלוב תואמגוד המכ השקבב תונמל לוכי התא םאה
?תמדוקה ךתבושתב


רמאנ תישארבב .ארקמב השיאל סחיה איה תתל ןתינש רתויב הבוטה אמגודהש בשוח ינא
"ךב לושמי אוהו ךתקושת ךשיא לאו ךנובצעו ךנוירה הברי הברה" - שנועב תאצמנ השיאהש
.ך"נתה ךרוא לכל יוצמ הז שנוע .תעדה ץעמ לוכאל םדא תא התתיפש ךכ לע

םצעב ןאכמ ירה - "ךער תשאו ךער תיב דומחת אל" רמאנ ,ןורחאה רבידב ,'כ תומשב
םעזה תא ררועמש המ ךא לעבה שוכר םצעב הז הדשב שיש המ לכו רומחהו רושהש עבונ
לוכי אוהו לעבה שוכר איה השיאה םגש עבונ ןאכמש אוה ךכל בל םש אל דחא ףא טעמכו
.ונוצרכ הב תושעל

תודבע םויה .תודבע םייקתת אלש בצמ היהי ובש קפוא םוש ןיא ך"נתה לכבש איה אמגוד דוע
.תודבע לש ןויערה דגנכ םמוקתמ םדקתמה םלועה לכו ,סואימה תמחמ תיצקומ איה

םיילפכ לבקמ רוכב ןבש גהונה לשמל .םויהל תויטנבלר ןניאש תודוקנ הברה דוע ןנשי
תיבל וירוה י"ע אבומו עבקנש הרומו ררוס ןבש גהונהו ?וללה תויוטשה תא איצמה ימ ,השוריהמ
תא ואיביש םיעגושמו םימטמוטמ םירוה גוז ןיאש חיטבמ ימ ירה .הליקסב תוומ וילע רזגנ ןידה
,תוומ שנוע שי תוטש לכ לע ך"נתב ?הרומו ררוס אוהש ךכב ותוא ומישאיו ןידה תיבל םנב
בכשמב וא ?רחא והשמב ןימאמ והשלכ םדא םא והשימל עירפמ המ ירה ,הרז הדובע לע לשמל
.ול םישחכתמ םייביטימירפ םימרוג קרש חותפ רבד הז תוילאוסקסומוה םויכ ירה ?רכז

?ך"נתב םייקש רתויב לודגה יטנבלר יאה ןורקיעה יוטיב ידיל אב ךתעדל םוחת הזיאב

םיימשהמ איה הכלההו קוחל לעמ שיש ןויערה םצע ירה .היטרקומדה אוה הזה םוחתה קפס אלל
תא ,יחכונה מ"הר תא ,רבעשל מ"הר תא ,רוקחל ןתינ םלוכ תא ירהו .קוחל לעמ איה ןכלו
םיאתמ הזו םוטמט הז ירה .קוחל לעמ אוהש ףסוי הידבוע ברה תא טעמל ,רשה תא ,אישנה
.םיינויצילאוקו םייטילופ םיצחל לשב ראשנ הזה םוטמטהו ןאריא ומכ תרגפמ תד תנידמל

ינא" אוהש בותכ אל הזוח םהיניב םייקש הכלהה הרומו ןימאמה - תדה לע םלוע תפקשה שי יל
םירקש ינימ לכ ןימאמל רכומ הרומה ;"(ןימאמה) יל רקשל ךישמתש תמ ינאו ,(הרומה) ךל רקשא
תועמשמ ןיאש תורמל ,וייחל תועמשמ הצור ירה ןימאמהו .'וכו אבה םלועו תיהולא החגשה לע
תויהל ,רפוס תויהל הצור ינא לשמל .תועמשמ וייחל ןתונ דחא לכ .ךכב ןימאהל השקו םייחל
הנומאל in-Built לש ןפואב רשוקמ "הזוחה" ;רקש לכ לבקמ ןימאמה .'וכו החפשמ םיקהל ,רייצ
.תיתדה

,הפיה תורפסה ,ךוניחה ,ןויעה ימוחתב תורבוחו םירפס םיעבראכ םסרפ תונרג השמ ר"ד
םע דחי רלמ ןד 'פורפ ."םולשבאו סופידא"ו "הבוחה ףכ-ך"נתה" םג םהיניב .םידלי תורפסו
."הבושתב הרזח" תעינמו םזיאתא אשונב םירפס ינש םה םג ומסרפ ,רלמ היפוצ ר"ד ,ותשא
ףדה שארל


 


תמא תעדמ 'י םע ןויאר


םה םויכו הלאשב ורזחש םידרח םירבח הז ןוגראב ."תמא תעד" ןוגרא ימיקממ אוה 'י
םירפוכ םה ןוגראה ירבח םייביטימירפ םיינוציק םימרוג רפסמ יניעב .םינוליחכ םייח
ןהבש תדה יאשונב םיסרטנוק ץיפמ ןוגראה .חצר וליפא דע םהב עוגפל שי ןכ לעו תדב
ינופלטה ןויארה לילמת .(דועו העיזמ תורצונש םיניכ) לבה םה ל"זח ירבד יכ חיכומ אוה
:'י םע דחי ךרענש

?ונימיל יטנבלר אל םצעב ך"נתהש תנבה ונממש יזכרמה םרוגה היה המ

ולא ןברוק האיבמש תדלויהו ערוצמה לשמל .תונברוקה ןיינע אוה יטנבלר אלש המ םצעב
לכ ללכב םצעב .קיזמ חוכ הל שיו הדונמ השיאה ןהבש ןימוי תוקיתע תונומא ןה
.ןימויה תקיתע וזה הסיפתה

תוטרופמ ןניאש ך"נתה תויטנבלר-יאל תוטלוב תואמגוד המכ השקבב תונמל לוכי התא םאה
?תמדוקה ךתבושתב


לש אשונה לכו ירבע / ינענכ דבע יניד .םיטפשמ יניד םצעב איה יתעדל רתויב תטלובה אמגודה
רוש לפנ םא רשקה המ ירה ,וללה םיקיתעה ןיקיזנה יניד םצעב רומחו רוש לפנ ,ןיע תחת ןיע
תנידמב וב םיגהונ םויה דעש הצילחו םוביי ומכ םיליפשמו םייביטימירפ םיסקט םג םנשי ?רובל
ךפהנש ינפל רטפנ הלילחו סחו יהשימ םע ןתחתמ אוהו חא ךל שי םאש :אוה ושוריפ .לארשי
ביוחמ התא אל םא "םוביי" הז התא ןתחתמ התא םא .רבעשל ותשא םע ןתחתהל בייח התא באל
לענה תא הל ץלוח התא ובש יביטימירפ יתד ןחלופ והז ."הצילח" ול םיארוקש סקט תושעל
ךתסיג לש הינפ לע קוריל םיענ יכה רבדה אל הזו ליעגמ הז ,םינפה ןוויכל וא םינפה לע הל קרויו
.יטנבלר אל הז .תמ הלעבש רבעשל

.ךפיהל אלו חאה ינפב הנמלאה לש הקיריב הנד הצילחה תווצמ :תכרעמה תרעה
.הסיג "ינפב" ץראה לע השאה תקרוי וב ןפואב סקטה תא םייקל םג גוהנ

?ך"נתב םייקש רתויב לודגה יטנבלר יאה ןורקיעה יוטיב ידיל אב ךתעדל םוחת הזיאב

.םדא ינב ןיב ןויווש יא ,םירפוכהו םייוגה לכב עוגפל הבוחה .המודקה תינרותה הקיתאה ןיינע
לש תואמצעה תליגמב טרופמש אשונה לכ .ידוהיה תחיצר יאל קר ףקת "חצרת אל" רבידה ירה
.השיאה תאו םייוגה תא לסופ ך"נתה .ך"נתב ללכב ףקת אל "ןימו עזג ,תד ילדבה אלל"
ףדה שארל


 


ןוידו םוכיס


יתיגהש םינועיטב ןהו ,תונרג השמ ר"ד לש וירמאמב שומיש השוע הדובעה
.ימצעב

תיטנוולר הנניא הרותהש איה וזה הדובעהמ קיסהל ןתינש הנקסמה
ארוקל תמרוג הדובעה .םייק היה אל םלועלו םייק ונניא םיהולא םג ךכמו ,ונימיל
יוכיס םוש ןיאו הכירע תויועטבו תוימצע תוריתסב האלמ הרותה יכ ןיבהל
הכ "תוישונא" תויועט רפסמ םע ותוא הבתכ ןכא ,'וכו הלוכי לכ ,הנוילע תושיש
תויהל רמייתמש ארקמה תא בתכ והשלכ םדאש איה תלבקתמה הנקסמה .בר
הריציב אלא יהולא טסקטב רבודמ אל יכ החיכוה הדובעה .יהולא טסקט
.הילא סחייתהל שי םג ךכו תיתורפס

ינניא ,יתחמשל .אלמ יוביג ןהל קינעמו הדובעה תונקסמ ירוחאמ דמוע ינא
םרפסמ .ילשל המוד העידב םיקיזחמש םישנא ןומה דוע שי יכו ךכ בשוחש דיחיה
תמגמב אצמנ ,םדימשהל הווצמ הרותהש ,לוכיבכ ,םירפוכ ,םיטסיאתאה לש
.36היילע

ינאו .37ותותימא תא םיקדובו ך"נתה תא םירקבמש םירקחמב דדצמ ינא
ןחבמב ך"נתה תא דימעהלו רוקחל םיירקחמ םינוגרא רתויש המכל ץילממ
לוכי ינניאש ךכ ,עגרכ םיקדבנ םיירשפאה רקחמה ינוויכ בור ,יתחמשל .תרוקיבה
.םיפסונ רקחמ ינוויכ לע הז ןמזב ץילמהל
ףדה שארל


 


היפרגוילביב


.1-7 :7 / עובשה תשרפ שפוח רתא ,"םיטפשמ תשרפ" .(2000) תונרג השמ ר"ד  

.ביבא לת ."הבושת"ל הבושת תושפנה ידייצ (1998) רלמ ןד 'פורפו היפוצ ר"ד  
.ןתיב הרומז  

.1-6 :6 / עובשה תשרפ ,שפוח רתא ,"ורתי תשרפ" .(2000) תונרג השמ ר"ד  

?ך"נתה יבגל המ לבא .אל תא םגו ,"םיהולא"ב הנימאמ אל ינא" .(2000) תונרג השמ ר"ד  
.1-3 :3 / תכרעמל םיבתכמ שפוח רתא "?ך"נתב הנימאמ תא םאה  
ףדה שארל

םיילוש תורעה


'עמשי רובעב ןנעה בעב ךילא אב יכונא הנה :השמ לא 'ה רמאיו" .1
.(9 ט"י תומש) "...םלועל ונימאי ךב םגו ,ךמע ירבדב םעה    

.ורתי-עובשה תשרפ ,ורמאמב תונרג השמ ר"ד ראתמש יפכ .2

.דועו 'ט סומע ,'ג-'א לאקזחי ,'א הימרי ,'ו היעשי ,'ג לאומש ,'ג תומש :אמגודל .3

ןיאכ ןה הנש 3200 רמולכ ,םינש ידראילימב דדמנ ץראה רודכ לש וליג רוכזכ .4
.ץראה רודכ לש וליג תמועל ספאכו    

,13 'ד םירבד ,1 ד"ל ,15-16 ב"ל ,18 א"ל ,12 ד"כ ,22 'כ דע 16 ט"י תומש .5
.1-5 'י ,9-10 'ט ,19 'ה    

.1-5 'י םירבד .6

תוחפל וא ?דחא קוספב תואצמנ אל ןה עודמ דחא רובידב ונתינ ןכא ןה םא .7
?רפס וא קרפ ותואב    

ארב הבקנו רכז ,ותוא ארב םיהולא םלצב ,ומלצב םדאה תא םיהולא ארביו" .8
.(27 'א קרפ תישארב) "םתוא    

יכ השיא ארקיי תאזל ,ירשבמ רשבו ימצעמ םצע םעפה תאז :םדאה רמאיו" .9
.(23 'ב קרפ תישארב) "תאז החקול שיאמ    

.םיטפשמ תשרפ ,יתדובעב ןושארה קרפב אורקל ןתינ הרותב תודבעה לע .10

.5-6 ט"י תומש .11

.2 'ג סומע אמגודל ואר .12

.תאזה הדובעה תביתכ םות דע .13

.(21 'כ תומש) "םיהולאה םש רשא לפרעה לא שגינ השמו ,קוחרמ םעה דומעיו" .14

.(2 'אכ תומש) "םניח ישפוחל אצי תיעיבשבו דבעי םינש שש ירבע דבע הנקת יכ" .15

.(7 'אכ תומש) "םידבעה תאצכ אצת אל המאל ותב תא שיא רוכמי יכו" .16

םכיחאבו ודבעת םהב םלועל הזוחא תשרל םכירחא םכינבל םתא םתלחנתהו " .17
,46-44 ארקיו םג ואר (45 ה"כ ארקיו) "ךרפב וב הדרת אל לארשי ינב      
.10-11 ח"כ 'ב םימיה ירבד ,8 'ה הימחנ ,17 ,9 ד"ל הימרי      

.(2 'אכ תומש) "םניח ישפוחל אצי תיעיבשבו דבעי םינש שש ירבע דבע הנקת יכ" .18

(15 א"ל בויא) "דחא םחרב ונניכיו(דבעה תא) והשע ינשע ןטבב אלה" .19

.(7-11 א"כ תומש) "םידבעה תאצכ אצת אל המאל ותב תא שיא רוכמי יכו" .20

תחת ונחלשי ישפוחל התחשו ותמא ןיע תא וא ודבע ןיע תא שיא הכי יכו" .21
.(26-27 א"כ תומש) "ונש

.(21 א"כ תומש) "אוה ופסכ יכ םקוי אל דומעי םיימוי וא םוי םא ךא" .22

.32 ,14 א"כ תומש םג ואר (12 א"כ תומש) "תמוי תומ תמו שיא הכמ" .23

וא שיא תימהו ונרמשי אלו וילעבב דעוהו םושלש לומתמ אוה חגנ רוש םאו" .24
.(29 א"כ תומש) "תמוי וילעב םגו לקסי רושה ,השיא      

.(16 א"כ תומש) "תמוי תומ ,ודיב אצמנו ורכמו שיא בנגו" .25

.(17 ב"כ תומש) "הייחת אל הפשכמ" .26

.(18 ב"כ תומש) "תמוי תומ ,המהב םע בכוש לכ" .27

.(19 ב"כ תומש) "ודבל הוהיל יתלב םרחי םירחא םיהולאל חבז" .28

לע טוריפ 25.-26 'ז עושוהי ,32-36 ו"ט רבדמב ,13-23 ד"כ ארקיו ואר .29
.'ט-'ד םיקרפ ןירדהנס-הנשמב אצמנ םיכרדה      

.י 'א ,תוכמ הנשמ .30

26. 'ט תישארב .31

.לגר תחת לגר ,די תחת די ,ןש תחת ןש ,ןיע תחת ןיע .שפנ תחת שפנ תתנו" .32
.(26-23 א"כ תומש) "הרובח תחת הרובח ,עצפ תחת עצפ ,היווכ תחת היווכ      

.א"ע 'צ ןירדהנס ,א"ע ב"ל םירדנ .33

םסרהת סרה יכ ,םהישעמכ השעת אלו םדבעת אלו םהיהולאל הווחתשת אל" .34
ךמימ תאו ךמחל תא ךרבו םכיהולא 'ה תא םתדבעו .םהיתובצמ רובשת רבשו      
.(24-25 ג"כ תומש) "ךברקמ הלחמ יתוריסהו      
םכדיב ןתא יכ רהנה דע רבדממו םיתשלפ םי דעו ףוס םימ ךלובג תא יתשו"      
אל .תירב םהיהולאלו םהל תורכת אל .ךינפמ ותשריגו ץראה יבשוי תא      
"שקומל ךל היהי יכ םהיהולא תא דובעת יכ יל ךתוא ואיטחי ןפ ךצראב ובשיי      
.(31-33 ג"כ תומש)      

יכ תונרג ר"ד בתוכ ,םיטפשמ-עובשה תשרפ ,תונרג השמ ר"ד לש ורמאמב .35
השוריב ולביק ,םאלסיאהו תורצנה ,תורחאה תויטסיאיתונומה תותדה יתש      
םיארונ תונוסא ואיבהו ,הרותב התרוהו התדילש ,תיתדה תואנקה תא      
.םלועה לע      

םזיאיתאה אשונב םירמאמו םירפס דועו דוע םימסרפתמ ןמזה רבועש לככ .36
.הפ םטרפל ךרוצ ןיאש      

הפוקתהמ םידירשה תא רקחו הנש 70 ךרענש יגולואיכראה רקחמה לשמל .37
.םיחפסנב אבומ ותיצמת ,תיארקמה      

ףדה שארל


Subject Secular Power Home