Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

28 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh:17.8

!בר םולש "שפוח" רתאה תכרעמל

תורשכ לע ידמל דיפקמ ינא ךא ,םיגחו תבש רמוש ינניא .תיתרוסמ החפשמל ןב ,.נ ימש
.ברעב ישיש םוי לכב "שודיק" השוע יתחפשמו

תורשכ תרמוש הניאו ינממ תושעל הלידגה ףאש) הלודגה יתוחא ךרד ,ידיל העיגה הנורחאל
תא ןויעב יתארק ."הבושתב ריזחמל הנעת דציכ" ,".ה.ל.ע" האיצוהש הנושארה תרבוחה (ללכ
יתשלג לק-שיח .הב בותכה בור םע םיכסמ ינאש ינפמ הארנכ ,דואמ יתינהנו תרבוחה
םיפדעומה תמישרל ותוא יתפסוה .יתיפיצשמ רתוי הכורא העש םש יתראשנו ,םכרתאל
:תולאש יתש םכתא לואשל יתיצרו ,ילש תמצמוצמה

...םכרתאל ללכ רושק וניא ילש רתאה ?ילש רתאב םכרתא לש רנאב ףיסוהל לוכי ינא םאה .א

(יתוחא ליבשבו ירובע) "?םיהולא שי" תורבוח יתש יל חולשל ולכות םאה .ב

,הכרבב

:תכרעמה תורעה

.ןתוא לבקמ שפוח תורבוח תא שקבמש ימ לכ .1

.שפוח רתא לש רנאב ףיסוהל םינמזומ שפוח ירחוש .2


Forum Hofesh


הפיח ,ינוליש ירוא
:20.8

הפיכה תייפכ תא ונפפוכ ךכ

רועישב .'ז התיכ - הפיח ילאירה - שדח רפס תיבל יתסנכנ הנורחאה םידומילה תנש תליחתב
שובחל רועישה תעב התיכב םיחכונה םינבה לכ לע הבוח יכ העידוה הרומה ןושארה ך"נתה
וניבה ירוה .ירוהל יתינפו יתדגנתה ןבומכ ינא .רועישב קלח תחקל ולכוי אלש וא דבלב הפיכ
.ןלוכמ הבושחה ילוא התייה ותמורת רשא דירש יסוי זאד ךוניחה רשל תונפל וטילחהו יתוא
טלחוה םינויד רחאל .ס"היב לכ לש הריכבה הלהנהה ןיבל ירוהו יניב השיגפ סנכל טלחוה
בותכ רפסה תיב ידי לע תקלוחמה תרבוחבו יתד ונניא ס"היב ןכש תוינידמה יוניש לע ס"היבב
יתשקבתהש בתכמב .תידוהיה תרוסמה לע רמוש םג ךכ םעו תוילרביללו ןויוושל חותפ אוה יכ
םג המ ,תרחא הנומא לכ ומכ התוא דבכל שיו תינוליח איה יתנומא יכ יתבתכ םילהנמל בותכל
םג ינא בוש ךא ,ידוהיה םיהולאב םינימאמ אל םהש םושמ ובייח אל םיזורדה םידליה תאש
ףא רופיסה .םיהולאב הנומא רסוחו תוינוליח אוה ילש םיהולאה :ידוהיה םיהולאב ןימאמ אל
התעמ ס"היב תלהנה הטילחה ...קבאמ רחאל" - הפיחבש "ובלכ" - ימוקמה ןותיעב עיפוה
ךכב .םינש 85 לש תרוסמ ירוה תרזעב יתמייס ךכבו (25.2.2000) "הפיכ תשיבח לע ץילמהל
.ריחמ לכבו דימת !ליגה הנשמ אלו םכיתונומא לע ומחליה - ינוליחה רוביצה - םכל רמוא ינא


Forum Hofesh


סוגול
:15.8

לגעמ

וידליב לדגישכש הכומ ןב ומכ
ויתוכמ תא אילפי אוה םג
רכוז רשא רבדמ שיא ומכ
רצונ בלב ומד תמקנ
הלוגס םע ונחנא םג ךכ
הלימה סקט תא םירצונ
רסייתמש ללועהו
רסנמ ול להומה תע
וידלימ םויה אובב
רשעמה שירפי אוה םג
רסמיי הפ קונית בושו
רסייתי הפ טועפ בושו
רסוא ןיאו הצופ ןיאו
רגסיי בוש לגעמו
רגסנ ףסונ לגעמ ןכ
חתפנ דחא דועו
קוניתה לש ויכב לוקל
ךתחנ ורביאש


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home