Subject Secular Power Home

"רלדא .מ" י"ע בתכנש רמאמ ללוכ ןלהלש טסקטה
.םיידרחה טנרטניאה ירתאמ דחאב עיפוהו
.(לוחכ עבצב) תורעה ונפסוה רמאמל

(םירבחמ הרזע םע) רימא י"ע בתכנ

# 6454724 icq -ב םג רימא םע רשק רוציל ןתינ

ונחנא םיחא םישנא אלה

.(יטרפה ךמשב ךילא הנופ יתייה ,למסמ "מ" ה המ עדוי יתייה םא) רלדא תרבג/רמ םולש
אלפתמ דימתו) םיידרח טנרטניא ירתאב תועיבקב רקבמ ינא ,ינוליח יננהש הדבועה תורמל
שאמ ומכ םהמ קחרתהל שישו םיינסרה םה םיבשחמש רמא ףסוי הידבוע ברה ירה ,הינוריאהמ
תא רישעהל ידכב אל ,(10 -וידר לש דחא דועו ומצע לשמ רתא ץירמ ומצע אוה ןמזה ותואבו
תא רישעהלו יתיבבש השודקה ירפס רפסממ דחא חותפל לוכי ינא ירה) הרותב ייתועידי
תא .ןקתל םג ,ךרוצה הרקמבו ילע םיבשוח ן/םתא המ אורקל ידכ רקיעב אלא (דבל ייתועידי
.ללכ הנוש אלש ירוקמה טסקטה ןמ ןתוא לידבהל ידכ לוחכב עבצא ינא ייתורעה


.ונתוא םיניוע םה המל .המל
.םהיניעב םינינצל אוה ידרחה דליה לבא ,דליל הדהא תושגר הברה הכ םהל שי המל
חוכ ,םיבאשמ ול תוצקהל םינכומ םהש דע ,גירחה דליל םימחר םיינפוח אולמ םהל שי המל
.םתוללעתהל אשונ אוה ידרחה גירחה דליה לבא - םיפוטילו םיכויח ןומה ,בדנתמ םדא
וליפא) רופיכ םויב וא תבשב תועסונש תוינוכמ לע םינבא םיקרוז אל םיגירחה םידליה יכ
,םיחרזאה יפסכמ ףטוש ןומימל םיכוז אל םג םיגירחה םידליה .(!שפנ חוקיפ לש םירקמב
הריפצב תונחלושה לע דוקרל ס"היבב ותוא םידדועמש ידרחה דלילמ רתוי עיגמ םהלש תורמל
.ןורכיזה םוי לש

דובכ ישגר םתוא םיאלממ םהימודו ידוהה "יראס"ה ,ינקירפאה שוברתה ,תיברעה היפאכה המל
הוחא תושוחתו עייסל תונוכנ ,בוט ןוצר תינטנופס םהב םיררועמו ,םימואל תרוסמל
אוה םהיתובא תובאו םהיתובס לש םשובל ,שדוקמה ידרחה שובלה ,לידבהל ,לבא - תילסרבינא
.בל תוער תויוגייתסהלו ךוחיגל אשונ םלצא
ךכ ושבלתה הפוריאב - תויציצהו שארה יוסיכ דבלמ שדוקמ אל ידרחה שובלהש ךכב ליחתנ
תלילדו המחה לארשי ץראב םויכו ,םיאמטה םייוגה לומ לא דוחייל ןוצרה לשבו ,רק היה יכ
.(העיזמה) תידרחה הדעה לש תימצעה הבשחמה רסוחו תורעבה תא למסמ הזה שובלה םייוגה
םייאקירפא ,םיברעכ ויח אל "םה"ש הטושפה הביסהמ ךוחיגל אשונכ תאז םיאור "םה" ,ףסונב
,תאז תמועל ,םהל תורזה תויוברתה לש תונורסחהו תונורתיה תא םיריכמ אלו םידוה וא
אטאטל םתיסינש תורמל ,ןמזה לכ הלאכ םירקמ םירוקו) םיטלתשמו םיפרוש ,םיעגופש םידרחה
לע ,ירעצל ,תוחפו םהיתונורסח לכב ינוליחה רוביצל םירכומ (חיטשל תחתמ תאז
.םהיתונורתי

עיגומ וא ינאידניאה טקלאידה רחא תוקחתהב ונמז תא הלבמ וא הקיתע תידוה דמולש ימ המל
לידבהלו - "חור שיא" ,"רקוח" - םלצא אוה םיינקירפאה ולוזה לש יטבשה הנבמב וחומ תא
םולה דע ונלוכ ונעגה התוכזב קר רשא ,לארשי תרותב קסועו בשויש ימ ,תולדבה יפלא ףלא
.םניח םחל לכואו "הקולע" "טיזרפ" םנושלב אוה - (בטיה תאז םיעדוי םהו)
.םהייח לכ םידבוע הלא "חור ישנא" יכ

לע םהיניעב לח ,םוקמ לכב ותיב תא תונבל לוכי םדא לכש ,ילרבילה ןורקיעה המל :האלה
םוחת" םה םיצקמ ידרחה ידוהיל קר - םירייתו םילוע ,םירצונ ,םיברע ,םידוהי :םלוכ
."בשומ
םיניינבמ לחה !םמצע םידרחה םה תואטגל ומצע סינכמו רדגמש ידיחיה ףוגה !הפצוחה
התמסיסש ןיעידומב "ב"השמ" תנוכשב הלכו ,רושעה תליחתב הפיחב וצצש יפכ דבלב םידרחל
.םינוליח הילא תלבקמ אלו "ב"השמב רג ןיעידומב יתדה רוביצה"

ריעה לש םיברעה היבשות יכ ,תושוחנ הריהצמה המסיס םגו העיס איה "תחא םילשורי" המל
יתש" לש ינוריע רזע קוח תמזוי "תחא םילשורי" תעיס לבא - הנממ ילרגטניא קלח םה תאזה
תשדוחמ המיזמל םלועה לכב בשחנ היהש המ ,םירחאה לש הינשהו םידרח לש תחאה - "םילשורי
ןגועמ םירצונהו םיזורדה םיסקר'צה ,םיברעה לש יעבטה לודיגה עודמ .וטגה תחצנה לש
רפס יתב ידימלת לש יעבטה לודיגה לבא - וילאמ ןבומ רבדכ הנידמה לש ךוניחה ביצקתב
היגליבירפה לע םחליהלו קבאיהל ךירצ הנש ידמו ,ביצקתה יבושיחל ץוחמ אוה םידרחה
.לודגל ,תאזה תדחוימה
?יל תוולהל ךל שי .ףסכ ונל ראשנ אל ,יביבח ,עמש

ןוהה קושב תוקסיע לש "תורעצמ תוביסנב" ודבא רשא םיצוביקה יפסכ לש םידראילימ המל
יכרוצ לבא ,תומייוסמ תוגלפמ לש תימיטיגל העיבתכ הלשממה ידי לע םיסוכמ ,רופאה
."תקפקופמ תינויצילאוק הקסיע" - םה ,ידרחה ךוניחה
לככ םצמצל הסנמ התא וליאו ,תורפה תא בולחל 4-ב רקוב לכ םימק ,יחא ,םיקינצוביקה
.תיברעל תירחש ןיב ןושיל ךלש םירבחל עירפמ הז יכ ץיקה ןועש ימי תא רשפאה

תא שממל ידכ ןהב שיש תועיבת השיגמ" היצילאוקל ףרטצהל הנכומה הגלפמ לכ המל ,המל
."הטיחס" :תירבעב הזל םיארוק תוידרחה תוגלפמה לש הרקמב לבא - "היתונורקע
דוגינב ,תוליהקה ךותל דימת ,המינפ דימת ךלוה תוידרחה תוגלפמה לש ידיחי רצותה יכ
.הבישי דוע תונבל רשפא ןהל תורדגומ תוליהק ןיא ןהלש צרמ וא תמוצל

ידרח רש רשאכ לבא - "קוח תנידמ איה ונתנידמ" יכ ,אמסיסב אוצמ תע לכב םיפנפנמ המל
אוה - (החונמו הדובע תועש קוח) תסנכה הקקח רשא קוחה םויק לע דומעי אוהש עידומ
.יארפ חרואב המצע תסנכ התואב ףקתומ
דצה הז הכ דע יארפ חרואב ףקותש ימ ,עסיימ עצוחא ."ותלוואב ליסכ ןעת לא" :רמאנש ומכ
!שודק הזכ התאש בושחל קיספת .ךלש

,יטרפה ומשבו דיחי ןושלב וילע םירבדמ איהש לכ המשאב דשחנ וא םשאומ והשימ רשאכ עודמ
תוזח לעב םדאב רבודמ םא לבא - וזה המשאהב הנמנ אוה וילעש רוביצה לכ תא לילכהל ילב
םיידרחה םידוהיה ללכ תא םימישאמו ,"ידרח ידוהי" ללוכה יוניכב ול םיארוק - תרדגומ
.תוניירבעב
אוה םיגהנמו ןיינע ימוחת ,הפש ,שובל תועצמאב תחא השקמכ ומצע רידגמש ימש םושמ
םיארנ םתא ץוח יפלכ לבא ,הרבככ םיררוחמו םיעוסש םתא םינפבש עדוי ינא .ידרחה רוביצה
ךכ וא ,הליהקה ללכל קלחתמ ללכ ךרדב םידרחה םיעשופה לש ללשה ,תאז דבלמ .םימוד יד
.םינעוט םה תוחפל

םיבבוח רוביצ"כ ראות תומילא ייוליגבו תוקעצב לגרודכ קחשמב ערפתמה ,רוביצ עודמ
העוצפה תבשה תקעז תא םביל תוריקמ םיארוקו םיניגפמה םידוהי ,לידבהל ,לבא "בהלנ
."תינקעצו המילא הצובק"כ םירדגומ
ץוח ,בוט השיגרמו היח תבשהש םג המ ?רדסב .תינקעצו המילא הצובק םה לגרודכה ידהוא םג
.םיינוליחה ומכ בר-ברעו םיקלמע לע התוא םיפוכש הז םע הל חונ אל תצקש הזמ

היחה תינתא הצובק לכל ילמינימ דובכ לש םינוירטירק שי תונותיעה לש תורוטקירקב המל
תומייוסמ תוילארשי תורוטקירקש דע ,רומג רקפה איה ידרחה ידוהיה לש ותומד לבא - ץראב
.הינשה םלועה תמחלמ תפוקתב ,העודי תיפוריא ברעמ ץראב ועיפוהש הלאכל אילפהל תומוד
לוכי ינא ,הילא דוגינב .תיצאנ הלומעתל וזה תשפוטמה האוושהל ץק םישל םוקמה קוידב הז
תוליזגמ לחה - ךתוא הב םישאמ ינאש המשאה לכל שקבתש תססובמ החכוה לכ ךל איבהל
ךתמשא וז ,הזמ ץוח .םויה תמייקה הנידמה לוטיבו היפכ ,תוטלתשה תוינכתב הלכו ,האנוהו
שבלתהו יחש ידוהיל המוד תוארהל גאוד התא יכ טושפ ,תומוד תורוטקירקהש תידעלבה
.ידוה יראסב ךתוא םירייצמ ויה ידוה יראסב שבלתמ תייה םא .וז הנידמב וז הפוקתב
?שי

Cartoon
"תושפנה ידייצ" רפסהמ ,רלמ ןד לש רויצ

ריע לש הבוחרב םיינמרוצ םילוקמר ליעפהל םהימודו תויושר ,םינוגרא ינימ לכל רתומ המל
שיאו - תיטתסא יתלבו תירסומ יטנא תכופשת תעקוב םילוקמרה ןמו ,"יתכלממ" ךיראת לכב
,םייתוקדה תב הריפצה דגנ יתבר תוממוקתה שי לבא - וזה הייפכה דגנ םמוקתהל לוכי וניא
,םירחא םינודעומו ם"יסנתמ ינימ לכל המל .םימיה לכמ דמחנה םויה תסינכ לע העידומה
קוחכ םירשואמ םיביצקת שי ,הטעמה ןושלב ,תיכוניח אקוד ואל איה םהב תישענה תוליעפהש
דמח ידלי םיבשוי םהבש ,ידרח רעונ ינודעומ לש תיכוניחה םתלועפל לבא - ןיררוע אללו
."תירוביצה הפוקה תדידש" תונותיעב םיארוק ,לארשי םע לש ותנשמב םיקסועו
לש אילפהל תיכוניחה ותנשמל תואמגוד רפסמ ?אל המו יכוניח המ עבקתש ,התא ימ
קסעש יוג" ;עבוט יוג ליצהל ןיאש עבוק ם"במרה - "ןידירומ ןיאו ןילעמ ןיא" :לארשי-םע
בוש) "התימ בייח - לוחה תומימ םויב וליפא - תבשש יוג ןכו .התימ בייח - הרותב
.התואיצמב הביסה אוהש יפל שיאה ןמ איה השיאה תאירב" ;('י קרפ םיכלמ תוכלה ,ם"במרה
םדאהו" ;(ג"בלרה) "ודבעל וילא תעמשנ רתוי היהת ןעמל ,ותדובעלו ורובעב תארבנ איה
לכש תלעב ללכב םא .םייחה ילעבמ רתוי ,לכש תלעמ הב ןיאש ןיבה יכ ,הווח השיאל ארק
םע החיש הברמה לכ :םימכח ורמא ןאכמ .השיאה םע החיש הברת לא" ;(ג"בלרה בוש) "איה
דוע הצורש ימ .יתפייעתה ינא.(ל"זח) "םוניהג שרייש ופוסו ..ומצעל הער םרוג השיאה
.(www.hofesh.org.il) "שפוח" רתאב יטנוולרה רמאמה תא ארקייש - תואמגוד

הכרעהב םיארוק םירצומה ריחמ תא םירקיימהו ,תוריכמ םדקל םתילכתש קנעה יפסכל המל
תא דואמ םימדקמה ,םירשכה לש - רקח ןיאל תונטקה ,החגשהה תואצוהל לבא ,"תמוסרפ"
."תורתוימ תואצוהו םיריחמ חופינ" םיארוק ,םירצומה תריכמ
םיריחמ חופינ יתניחבמ אוה רשכה זא םישמרו םיצרש ,תולבנ ,תופירט בבוח ינא םא יכ
ילב תאז תמועל .הכמסה לעב חלמ הרוז ותואל םלשל ןינועמ אל ינאש ,תורתוימ תואצוהו
?תנבה .םייק רצומהש עדיי אל שיא ,םוסרפ

.עודמו המל ,המל :םימעפ הברה דוע לואשל ןתינ הזב אצויכו
?ינא ךיא .הבושת יל הייהת הלאש לכלו

הפיא וניפלכ םיגהונו ונתוא םיניוע ךכ לכ םה עודמ - ונחנא םיחא םישנא אלה ,תמאבו
דועב - המלו לעשו דעצ לכ לע ןאכ ונתוא תפפואה וזה הניטה לש הדוס המ - הפיאו
םיחוד ,םימישאמ ונתוא - המכסהו דודיע ,הנבה לש תודבכנ תונמל םיכוז םירחאהש
םילכתסמ םה .רתוי םהל םיעירפמ ונחנא הארנכש ,איה תרקדזמה הנושארה הבושתה .םיפקותו
יתב לע םיעמוש םה ,םהלש תירוקמה האובבב ,השעמל ,םילכתסמ םהש םיעדוי םהו ונב
חסונ לכ לע רגית ארוק הלא לש םמויק םצעש ,םיעדוי םה המינפ םבילבו ונלש תושרדמה
לע ותרחש "םייוגה לככ היהנ" לש האידיאה ןולשכ תא םליבשב למסמ ידרחה דליה .םהייח
םהל חונ ,ומיקהש בזכה תמוח תא תעקעקמ תורשכהש םיעדוי םה םביל רתסב .עורקה םלגד
ןונמיה תא םהינזואב עימשמ הז לודיג יכ ,ידרחה רוביצה לש לודיגה תא םתעדותמ קוחמל
.התוא םילבוס אל םה לבא ,קיספהל רשפא יא תאזה הקיסומה תאו ,ירוקמה ידוהיה לש חצנה
םיארוק לארשי שיא לש םיירוקמה וידגב לבא ,םירחאה לש םהידגב םהל םיעירפמ אל ,אל
םג םהל םה ידרחה רוביצה לש וילעפמו ותומד ,רוציקב .םהלש תועמטיהה ןוצר לע רגית
לש רומגה ךפיהה איה הזה רוביצה לש ותומצעתה .תיאידיאה םתסובתל תודע םגו ןווע תרכזמ
.זאמ םהיתויפיצ
רצנ אוהש אלא, תירוקמה יתאובב אוהש אל המינפ יבילב עדוי ינא ידרח האור ינאשכ .1
,הז אוהכ תימצע הבשחמ ירסח ןה ירמוא לש תיטסיניבושו תיוויטימירפ ,תינעזג תלשושל
ותוא יל ערוק התא ,עורק ןכא ילגד .2 .הילע הלעתהו הנממ חתפתהש דחא תויהל האג ינאש
.3 ?ךומכש דסחתמו ןכסמתמ אי ,דובכ רסוח ךידי לע בשחנ אל הז המל .טעמכ הנגפה לכב
.יתחפשמל ער םש האיצומש רדעב תלבומהו הרוחשה השבכה ישוקב התא ,ךיחאכ שיגרמ אל ינא

איה .וזה האנשה קיפא לא םיזקנתמ םהיתוילכ רסומ לש סומע דה םגו הבזכאה ,חורה תרומ
,סראה יפטונ םהירמאמ ומכ םהלש תורוטקירקה .םכח דימלתל ץראה םע לש העודיה האנשה איה
."רומחכ ונכשנאו םכח דימלת יל ןתי ימ" :השאונה האירקה לש ףיקעתה םה
יכ קר הליקסב תוומל יואר ינאש רמואו ,בר-ברע ,ץראה םע יל ארוקש ימ לכ תא אנוש ינא
,ינאידניא ,ינטסינגפא ,ינוליח ,ידוהי הז היהי .ןוכנ אוה ותעדלש והשמ םייקמ אל ינא
םוחתמ רתוי דמולו רקוח - יתניחבמ - םכח דימלת ,בגא .שפיטו רוב וא הללאל םכח דימלת
ןיא .ול םירמואש המ לכ תא לבקל טושפ םוקמב ,רבד לכל ולשמ תויונשרפ תתל הסנמו ,דחא
הקיזומ ,תוברת ,היפרגואיג ,הימיכ ,האופרב ןיבהל םגו קודא ידוהי תויהל היעב םוש
רתוי הברה הרוצב שי הז לכ תא יכ - שדוקה יבתכב שי הז לכ תאש יל ורפסת לא .תורפסו
ךפוה שחנשו םדא תעיזמ תורצונ םיניכש םויה דע תנעוט תודהיה) תנכדועמו תקתרמ ,הבחר
.םהל ץוחמ (?אל ,הפי .עובצל םינש 7 רחאל

,ךכיפל .םלוע ימיכ הימיש האנש ,ותימאלו ומצעל ןמאנל ,ענכנ יתלבל ,קדוצל האנשה וז
לכה ףא לעש ,רמול ונמצעל השרנו הבה ,ונתוא םיאלממה חופיקהו רוכינה תושוחת לכ םע
ונממש 'יניס' ומש ארקנ המל" :ל"זחב רמאנ התומכ לעש ,וזה האנשה .הניגב םיכובנ ונניא
ןיעמב ,ונתוא תדדועמ וליפאו ,ונל האימחמ םוקמ אוהש הזיאב - "םלועל האנש הדרי
."םייק התאש ןמיס - יואנש התא" :עודיה םגתפה לש הזרפארפ
ללפתמל ,םיטפוש לע םייאמל ,ןגרואמה עשופל ,ינעזגל ,ץימשמל ,הפוכל האנשה וז ,אל
.םיגיהנמ לש תוומל

,םשה תרזעב םימצעתמו םייח ,םימייק ונחנא ,רוחשה תואובנו תויפיצה לכ ףרח ,ןכא ,יכ
.אימשד אתעיסב ,ץורפנ ןכו הברנ ןכ ונתוא ונעי רשאכו
.ךמצע תוחוכב דחא םוי דרוש ךתוא הארנ .ךל תפכא אל םא ,אנידמה יפסכד אתעיסב

אוהו ,םיאורבה לכל גיהנמו ארוב אוה ,ומש ךרבתי ,ארובהש ,המלש הנומאב ןימאמ ינא
.םישעמה לכל השעיו השועו השע ודבל
?אל ,"המוחב תולעל אל" לש ןונגסב והשמ ,ךממ הרזע ךירצ אל אוהש רמוא הז ודבל

הזרכהה ןמל ,תונורחאה םינשה שולשו םיעברא לש םיריעסמה תוערואמה לע ףעיב רבוע ינא
ידכ םהב שי םא ימצע תא לאושו ,ןייסוח םאדס לש ותנכס לוסיח דעו לארשי תנידמ דוסי לע
הנומאה לש התורבגתה לא ךילוהל םיכירצ ויה לכש יפ לעש וא ,הנומא לש תוטעמתה קידצהל
.ת"יה תעושיב הנומאה םג -
לע הזרכהה ןמל ,תונורחאה םינשה שלשו םיעברא לש םיריעסמה תוערואמה לע ףעיב רבוע ינא
תתל ונלוכי ךיא ימצע תא לאושו ,ןייסוח םאדס לש ותנכס לוסיח דעו לארשי תנידמ דוסי
ונתער ישרוד יפלא תואמ לש שוגל ךופהל ל"הצמ רוטפ ילעב םיכרבא 400-כ ליחתהש רוביצל
ול ארוק ינא ,והשלכ קדצ שוח לעב יתד אוה ארוקה םא ?הנידמה דיתעו יקוח ,יפסכב טלושש
אל ,רמא אוה ,"םחל לכאת ךפא תעיזב") םילמע לש םבג לע םייח לש העשרה תוחונל דגנתהל
ולרוגב קסעתהל אלבש תוחונה תא שוטנל ונממ שרוד ינא ינוליח אוה ארוקה םאו ,(!ינא
!תאזה הנידמב (ןיידע) בורה לש קדוצה קבאמל ףרטצהלו


,"האנשה לע" םשב "רפל דידק" לש רמאמ :שפוח תרעה
רתאב םסרופו "ריעה" ןותיעב ונמזב עיפוה


Subject Secular Power Home