Subject Secular Power Home
letter

"תידוהיה תשרומבו תדב ארונה לוזלזה" לע

(לוחכב) לאינד לש הבושתה ול תפרוצמש ,רואמ ונלביקש בתכמ והז

,לאינדמ בר םולש רואל

ןיחבהל היהי ןתינש ידכ ,לוחכב יתנמיס ילש הבושתה תא .רתאב ךירוקיבו ךבתכמ לע הדות
.ךלש בתכמה ןיבל הניב תולקב

השיג היהת םישנאלש ינויחש עדימ ליכמו בושח רתא אוה םכלש רתאהש רמול ינוצרב ,תישאר
תיתדה הייפכלו הבושתב םיריזחמה תעפותל דגנתמש םדאכו טסיאתאכ ,ינא !הבר הדות .וילא
.הדות בוש .רתאב ישומישו ןיינעמ רמוח יתאצמ

תדב ארונה לוזלזה :דואמ רומח וניהש דחא יוקיל ונשי רתאב םימסרפמ םתאש םירבדב ,םלוא
.תידוהיה תשרומבו

ידוהיה ןימאמה לש ודידל ."תידוהי תשרומ" ןיבל "תד" ןיב הרורב הדרפה דירפהל ךילע
חוכיו ונל שי .ימוהת לדבה םהיניב םייק ונתפקשה יפ לע לבא ,םהיניב לדבה ןיא יתדה
שנועו רכשב ,ילנוסרפ לאב הנומאה - ותנומאל סיסבה תניחבמ (א) יתדה ןימאמה םע יניצר
יתלבהו רוויעה ינתייצה םויקה תניחבמ (ב) ,ינשה ףלאה ףוס לש תינרדומה תעב יהולא
יפ לעש םיברה םינברה ,רימע לאגי ,ןייטשדלוג רוטקודה האר - "ויתווצמ" לש רשפתמ
םיכמותש רתוי דוע םיברה םיידוהיה םינימאמהו ,ועציבש תא הלא םיעשופ ועציב םתרות
לע יהולאה וצה לע תססובמה ךרדה - םכרד תא וכישמי םירחאש םיפצמ םקלחו ,םהל םידגוסו
!!!הרותה יפ

קר אל ונחנאש ,אצמת ,"תודהיה תשרומ" יהמו ,"תודהי" וז המ ךמצעל רידגתו זכרתת םא
רודמל אנ ךל .התוא םיחפטמו םידדועמ םג אלא ,התשרומבו תודהיב םילזלזמ ונניאש
.חכוויתו ,"תידוהי תוהז"ב ארק ,"ישפוח רועיש"

.הרומח תועט אוה הז לוזלזש בשוח ינא תאז לכבו ,תיתד הניא ילש םלועה תפקשה ,בוש
רבדכ תדה ירפסו ,ירסומ יתלב רבדכ בושו בוש תודהיה תגצהב יוטיב ידיל אב הז לוזלז
,םכדי לע תצפומה תינכתב רקיעב תאז תוארל ןתינ .ונממ רטפיהל היה יוארש רתוימ
םוש ,דבוא היה ך"נתבש עדיה לכ םא" ןוגכ םירבד םיעיפומ םש תועיפומה תוטטיצב .WinGim
.םימוד םירבדו "דבוא היה אל ךרע לעב רבד

,"םילזלזמ" ונחנא םהב רתאב תומוקמ דוע ,WinGim -מ טוטיצ ותואמ ץוח ,תאצמ םאה
ך"נתבש עדיה לכ םא" טפשמהש ,יבל לכב ךתא םיכסמ ינא ?תודהיה תשרומבו תדב ,ךתסריגכ
יתיחמ עיפוה הזש עגרב .רתוימו יוגש אוה "דבוא היה אל ךרע לעב רבד םוש ,דבוא היה
ונלוכ לעש םירבדה ןיב ?הזה עטקהמ ץוח המ לבא .וזה הרימאה לע ותוא בתכש ימ ינזואב
.הללכהה איה םהב רהזיהל

םויה םיעדוי ונאש םירבד םימושר הירפסבו ,םיירסומ אל םידדצ םנשי תידוהיה תדב ,םנמא
ך"נתה לש ינוליחה רקחב בושח דואמ ןורקיעמ םתמלעתה לבא .הטעמה ןושלב ,םינוכנ םניאש
םניאש םידדצ תודהיב שי .תחא םלוע תפקשה י"ע אלו ,דחא רוקמ י"ע הבתכנ אל הרותה -
הבש הפוקתב םלוא ,םירורב םיארנ ונתפוקתלש ,םיירסומ םיקוח םג הב שי םלוא ,םיירסומ
לכש ןעוט ינניא .םירחא םימע לש תוירסומ תוחפה תותדל תיסחי לודג שודיח ויה ובתכנ
תיסחי דואמ םיירסומ םה הרותה יקוח ךא ,תוירסומ אל ויה הפוקת התוא לש תורחאה תותדה
.םימעה בור לצא (טרפכ אלו ללככ) םילבוקמ ויהש םיקוחל

!!!ולא םירבדל הריתס רתאב אצמת אל םג !ןיטולחל ונילע לבוקמ םדוקה עטקב תבתכש המ לכ
המדקהל ךתוא הנפמ ינא !ך"נתל ונתוסחייתה תא הכלהכ תארק אל טושפ התאש רובס ינא
.ןאכ ,המדקהה תא אנ האר - "עובשה תושרפ" תרדסל

םירבד בתוכ והשימ םשו הפש הז !!!רתאב ונידי לע ןודנ םדוקה עטקב תבתכש המ לכ - בוש
םלוכ אל ,תושעל המו ,היישעב קלח תחקלו בותכל םיארוק םידדועמ ונחנא - םיגירח תצק
... רבד ותוא םיבשוח

םה םבורב םיאיבנה ימואנ .תיתונמוא הניחבמ תפומ תריצי םג אוה ך"נתה ,ךכל ףסונב
דעבו שביה ןחלופה דגנ םתאיציו םתחכותו ,םינקירוטרל אמגוד שמשל םילוכיש םימואנ
,הבושתב םיריזחמה לש הפקשהה דגנכ רקיעב ,םויה חוכיוול םג דואמ המיאתמ רסומה
ןנשי .היפוסוליפ לש תפומ תריצי אוה בויא רפס .רסומה תא םיליזומו תווצמה תא םישדקמה
דואמ תובוט תוריצי ןלוכו םירופיסה ,םילשמה ,הזורפה ,הרישה ימוחתב תוריצי ך"נתב
.ןהב לזלזלמ הלילחש

םימייק םירמאמו םירפסל ךיישש קלחב - וב ארקו רתאל אנ רוזח !ךלש הלימ לכל םיכסמ ינא
!בתוכ התאש םירבדהמ הברה

.הלא לכ תא גיצהלו ןודל םיכירצ םתאש בשוח ינניא

תארוהל המב ונניא "שפוח" רתאש אלא .םירבד םתוא לכ תא רתאב גיצהל םילדתשמ ןכ ונחנא
ונחנא ,ונמצעל ונבצהש תיכוניחה תרגסמב .םינוש םידעי ול שיו ,התשרומ וא תודהיה
.עובשה תושרפ יבגל ךשמהב יתרעה האר ,יארקמה אשונב רוכזיא םעפל םעפמ םילעמ

ןאכמ םלוא .תשרומל םישנא ברקל וא ך"נתב םיפיה םירבדה תא גיצהל הניא איה רתאה תרטמ
.הז רומח הגשמ ונקתתש עיצמ ינא .בר קחרמה ,הלוכ תדב םיעיבמ םתאש לוזלזה דעו

םיפח שיפכהלו תונקסמ קיסהל רהמת לאו ,תונלבסב רתאב ארקו אנ רוזח !תפחסנ תצק - רוא
"ךל ךל" ,"תישארב" - שולש רבכ שי) עובשה תושרפל ונתוסחייתה תא האר ...עשפמ
!ילא רוזחו - ( "אריו"ו

,םיינויעה םיעטקה דוחייב ,ותמקה זאמ רתאב רבטצהש ברה רמוחב ןייעתו רוזחת םא חמשא
.ונילע תרוקיבה תא ךמצעל עבק זא קרו

,ךלש ,תע לכב ךכ לע ךתא חחושל חמשא
"שפוח" רתאמ לאינד


letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home