Subject Secular Power Home
letter

ינש קלח - חומ תפיטש

,(שפוח רתאמ) הרישו לייא ןיב תובתכתהה ךשמה והז
ןאכ אוצמל רשפא ןושארה הקלח תאש

לוחכ ןפוגב - הריש לש הבושתה

!בוט עובש ,הריש יה
,לייא ,ךל םג םולש

חומ תפיטש :טפשמב הז תא חסנל רשפאש בשוח ינא חומה תפיטש ןיינעל רשקב
לכש עדימ תגצה קר איה העד תעבה וליאו ןוצרל דוגינב ,חוכב עדימ תמרזה איה
?קדוצ ינא םאה .ונוצר יפל וב ןייעל לוכי דחא
,יומס חוכ לש תועמשמ םג לולכל תבייח "חוכב" הלימה .קייודמ אל לבא קדוצ יד
ןייעל לוכי דחא לכש קר אל - "העד תעבה" יבגל .יסיפ חוכ אל יאדווב ,ינויער חוכ
.תונשל ,ןכ .תונשל ,גישהל ,רקבל ,רערעל ,בושחל םג אלא ,הב


?רוקמב תיטסיאתא תא םאה הריש
?םייוסמ ליגמ וא ?ןוערז ידיב תירפומ תיציב יתויהמ ?הדילהמ ?"רוקמב" הז המ
,יתעד לע יתדמעש זאמ ,ימצע תא תרכוז ינאש זאמ ?קוידב ןווכתמ התא המל
.הטראח הז "םיהולא" לע םירובידה לכש יתעדי ,ילגר יתש לע יתדמעש זאמ טעמכ


ידידי תא רתוי ןיבהל לכוא ךכ ילוא ?רבעמה לע ךתושרב יל ירפס אל םא
.טסיאתאה
.טסיאתאה ךרבח תא ןיבהל תנמ לע רבעה ןמ םיישיא םיטרפ תעדל ךרוצ ןיא
ויתועד םע יטפמא תויהל רמוא הז "ןיבהל" ."םיכסהל" רמוא אל ןיידע הז "ןיבהל"
תא ןיבמ ךניאשכ וליפא ,ךלשל תודגונמ ןהשכ םג תועדל ינלבוס תויהל ,רחאה לש
"הנבה"ש ךכ ,ןויגיה ללכב ןיא ירה הנומאה םוחתב .העד התואל "ינויגהה" סיסבה
.ינש ןיינע איה ןימאהל רחאל תוכז ןתמו ,דחא ןיינע איה


םיהולאב ןימאמ ינוליח ןבומב תדל רוזחל תבשח םעפ םאה
.תאזכ היהא אל םלועלו ,הייתד יתייה אל םלועמ ?המל רוזחל

תוקפס םעפ ףא ךל ויה אל םאה
יניינעה םוחתל ץוחמ קלחו דח הז ."םיהולא" גשומב אל יאדוב ?המב "תוקפס"
,תוביסה יל תורורב םגש אלא ,ומויקל רשאב תוקפס יל ויה אלש קר אל .יתניחבמ
דע ןיבהל החילצמ ינניאש המ ."םיהולא" ומצעל אורבל ןומדקה םדאה שרדנ ןניגב
תנומאב ןומדקה םדאה ירחא ינרדומה םדאה ררגנ הז דציכ ,אוה הזה םויה םצע
.וז לבה


Michaelangelo: Creation of the human being
(1475-1564) יטורנואוב ול'גנא לאכימ לש "םדאה תאירב" רויצה
.הצנריפ דילי םסרופמה יקלטיאה ררושמהו לכירדאה ,לספה ,רייצה
.ןקיתאוב תיניטסיסה הלפאקב אצמנ ,םדאב חור םיהולא חיפמ וב ,רויצה

והשמ לע םיחכוותמ םינוליחהו םייתדה :םכינש דצהמ ףיקשמכ האור ינאש יפכ יכ
.םיהולא רמולכ ,םייק אל וא םייק אוהש הז לע תיעמשמ דח העד ןיאש
והשמ לע חכוותהל ללכב רשפא ךיא ?םיהולא לש ומויק לע םיחכוותמ !ךדצמ דמחנ
!ךכל תחא תיתדבוע הייאר םג ולו ול ןיא םיהולא שיש ןעוטש הז ירה ?םייק ונניאש
ללכ תשרדנ ינניא ינא !חכוותמ אוה םא שפיט אוה ,םיהולא ןיאש עדויש ,ינשה
ימ .ול םשובי .םיהולאב ןימאמש הז םע תחכוותמ אל ינאו ,ןיאש המ "חיכוה"ל
- תחא תיתדבוע הייאר גיציש עגרב .ותנעט תקדצ תא חיכוהל בייח "שי"ש ןעוטש
המ תא חיכוהל תבייח אל ינא - יתרמאש יפכ .תודבועה לע חכוותהל ליחתנ זא וא
.ןיאש המ תא חיכוהל בייח אל דחא ףא .ןיאש


הנומא הזיאב הנשמ אלש העדב ינאו ינשה לע דחא םידמולו םירבדמ ונחנאש בוט
!ונתולכל אובי ןודבאה זא יכ בהואו קצומ םע ראשינש בושח יכה םינימאמ ונחנא
.המיכסמ ינא - ינחור וא ,יתרבח ןודבאל ךתנווכ םא .ןודבא אובי חרכהב אל

ןפוד אצוי תויהל ךירצ אל ינאש בשוח ינא ,ילש תוישונאה תושגר לע ךירבדל רשקב
םיבוט םישנא היהנ םא היהי בוט ,הנוש אוהש ללגב דחא ףא אונשל ךירצ אלו
בושח רתוי רסומהש איבנה והימרי לש ותעד ומכו .ינשה לא דחא םידמחנ היהנו
.ןחלופהמ
.קדוצ זוחא האמ התא

םיבושח םיילאיצוס-םייעדמ םירבד הברה שיש ךל דיגהל יתיצר ,יתרכזנ בגא
ך"נתב
ך"נתב שי םנמא .ןוכנ אל ןיטולחל הז "עדמ" יבגל .ןוכנ הז "םיילאיצוס םירבד" יבגל
םינוכנ םהש הארמ ונימי לש עדמהש ,םיאשונ לע םינוידו תועד ,תוטלחה ,תועיבק
"עדמ"לש ,םושמ תאז .הרותב ונניאו היה אל "עדמ" לבא ,ולש הדימה תומא יפ לע
החכוהו ,תוחנה תגצה לע ססובמ "עדמ" .תינויער וא תיסיפ ,הדבעמ תויהל תבייח
חכוי רשא דע ףקת רבדה - החכוה םא .ונברוק לטב - הלילש םא .ןהלש הלילש וא
אוה דוע לכ הזככ רדגומ יעדמ אצממ לכו ,"הכרפה" תאז םינכמ עדמב .ןוכנ ונניאש
.הכרפהל דמעומ
תא דימעמ ,"החכוה"ה וא הנעטה גיצמש ,ךכ ידי לע םג ןייפואמ "עדמ"
ןונמא הזיא אל ,בוחרב םדא ינב םתס אל - ולש םיתימעה ןחבמל ותחכוה/ותנעט
,ך"נתה .ך"נתב אצמת אל הלא לכ תא .ולש םוחתב ןעדמ אלא ,ירודכ בר וא קחצי
יא םתיאש ,"םייח םיהולא ירבד" אוה ,תיתדה הנעטלו ,רבעבו םויה ולש תנוכתמב
לגוסמ היהיש ,םלועב דחא ןעדמ יל הארת .חכוותהל "רוסא" וליפאו ,רשפא
תחא .אל ותו הפורצ הנומא וז .עדמ אל הז ?"םייח םיהולא ירבד" םע חכוותהל
דמעמ תנעט אוה הרותב בותכל "עדמ" ןיב רשק רדעהל תוקהבומה תויארה
רפסב 61-52 םידומעב הז ןיינעב םיעטקה תא ארקתש הצילממ ינא .יניס-רה
ןכו ,1998 ראוני ןתיב-הרומז תאצוה ,רלמ ןדו היפוצ תאמ ,"תושפנה ידייצ"
ותוא תונקל רשפא ?רפסה לע ךל יתרפיס רבכ םאה .רפס ותואב 38-37 םידומעב
םינותנ ןומה וב אצמת .דאמ ץלמומ ."םירפס תמוצ" תויונח לכב (םילקש 25) לוזב
.תויחכונה ךיתועד לע ליכשמ רוא וכפשיש


המדאל םיינויח םילרנימ ריזחהל םצעב הדעונש הנש ,הטימש תנש ומכ
הצילממ ינא .יעוצקמ-ישממ עדי וב יל ןיאש אשונב הנד אל ינאו ,תיאמיכ אל ינא
םוחתב "תודבוע" תעיבק וא "תונקסמ" תקסהב אטחת אל התא םגש דאמ ךינפב
?ייק-וא ,םונורגאל וז הלאש הנפנו אוב .עדוי ךניאש


הכימת וא םיעצמאה ירסחל לובי תראשה ומכ הנמלאל רגל הרזעל םיקוח וא
ישיש ימי ומכ םיבושח םירבד הברה וא (םידבע יקוח) םידבעב
םיקוח םה ולא ."עדמ" אלו םיילאיצוס םיקוח םה הנמלאהו רגה ,דבעה יקוח
.ידוהיה םעל תב יתויה תדבועל השח ינאש הוואגה ןמ קלח םהו ,םיאלפנ םיישונא
ברוצ ןובלע השח ינא םניגבש ,םייוויצו םיקוח לש בר רפסמ הרותב שי ,ליבקמב
םויה םייח וכותבש ,םעל תב ינאש - ךכמ רתוי דועו ,תאז ועבקש ,ולאל רצנ יתויהל
וא הייריח רהל וז תירסומ-תישונא הפרחו תלוספ םיכילשמ םניאש ,םינברו םיגיהנמ
.בבוח-תמרל


תיתחפשמ הפיסא עובשב םעפ היהתש בושח תיתחפשמה תרגסמה תניחבמש
םצ ינאש הדיחיה הביסה םצעבש רופיכ םוי אוה רבד דוע .תוליפתה ילב םג וזכש
רחא והשמ לכ וא ואדיווב הפוצ ,לכוא אל התאש) שפנל בושח דואמ הזש איה וב
ךכ י"ע ךשפנ תא תונעל ארקנש המ התוא אפרמו ךלש שפנב זכרתמ םצעב התא
.(שפנ ןובשח השועו הצוחה לכה איצומ התאש
תנמ לע תובייחמו תושקונ תורגסמל קוקז דחא לכ אל .לייא ,ךלש תיטרפ היעב וז
תילעה התאש המ לכ - התוא אפרל ,ושפנב זכרתהל ,ומצע םע שפנ ןובשח תושעל
,לשמל ,ינא .רופיכ םויב אקווד ואל ,רחא יותיע לכב תאז תושעל תולקב רשפא .ןאכ
."בוט אל" והשמ יללגב וא יתיא הרוקש םעפ לכב ימצע םע בקונ שפנ ןובשח השוע
יברימ רועישב תזכרתמו תבשוח ינא .בושחל ללכב יל רזוע אל ,לידבהל ,םוצ
ינאשכ ,תיסאלק הקיסומל - רדחב ףסונ דחא ףא אלל ,ימצעב - הניזאמ ינאשכ
לולכל בייח ילש רופיכ םוי זא - שפנ ןובשחל בוט הז םא .הקיתמ רבד תמסרכמ
?ןוכנ ,תיסאלק הקיסומו םיקותמ םילכאמ


ןמזב הרוחא םיכלוה ונחנאש לככ עודיכ-בלחו רשב לש ןיינעה םצעב הז ףסונ רבד
האמ ינפל קר) םיליגר םירבדמ דחוימו ריעצ ליגב תומל ףושח רתוי היה םדאה
הביק ילוקלקל םימרוג ויה בלחו רשב תליכא ךכו (תואר תקלדמ ורטפנ םישנא הנש
.רעצ הברה םימרוג ויהש
התאש המ לכ .עדי םוש וב ךל ןיאש םוחתל סנכנ התא םעפ בוש - יריקי לייא
תמיא לכ לקלקתמ ונדועו לקלקתמ היה רשב .אתבס ירופיס ןה ולא ןאכ רבדמ
רשק םוש ןיא .ץימחמש בלח םג ךכ .תועש רפסמל רבעמ רוריק ילב ראשומ אוהש
עבצאה ןמ ץוצמ הז ןיינעב ךל םירפסמש המ לכו ,הביק ילוקלקל בלח-רשב ןיב
.לאמש לגרבש הנטקה


?אה וילע ספ ריבעהל אלו וזכ הרוצב ך"נתה לע בושחל
םיקרפה תא תבהוא דאמ לשמל ינא .ך"נתה לע "ספ" הריבעמ אל ללכב ינא
ועיפוה ?תארק םאה ."עובשה תשרפ" אשונב "שפוח" רתאל וסנכוהש םישדחה
תא ארקתש בושח רקיעב !ארקו ץור - תארק אל םא .םיקרפ רפסמ רבכ
.ןאכ העיפומ איה - "עובשה תשרפל המדקה"ה
ליבקמבו ,תישונא הלילשו עשר הברה וב שי ,בושח רפס אוה ך"נתהש ,העדב ינא
טויפה ,תירבעה ןושלה ,הפשה איה ך"נתב בושחש המ .בויחו רסומ הברה
,ך"נתב ,םש שי דועו ,םויה ונלש הפשה לש התייחתל סיסב התוויהש - המרדהו
.וז הניחבמ תורצוא הברה


!בוט לכ
לייא

הרישמ ,ךל םגletter
ףדה שארל

Subject Secular Power Home