Subject Secular Power Home
letter

!חומ תפיטש

:לייאמ ונלביקש בתכמ

!םולש "שפוח" רתא תכרעמל

.הצובק םוש םשב אצוי אלו םכומכ ינוליח ינאש םכל דיגהל ינוצרב

םימהדנ ונלוכ !יתמהדנו רתאל יתסנכנ .דידימ םכלש רתאל תבותכה תא יתלביק דחא םוי
רתאב םתאו המודכו םינולע םירקיטס תללוכש תידרחה חומה תפיטשמ שדחמ םעפ לכ
העד םיעיבמ םתא םכתעד יפל ."תינוליח תידוהי תוהז"ל רקיעבו העפותה דגנ םיאצוי שפוח
חומה תפיטש רשאמ תוחפ אלו תיניצר חומ תפיטש טושפ אוה םכלש רתאה לכ לבא
תנגרואמו ףסכ הברה תלגלגמש הישעת איה הבושתב הרזחההש םינעוט םתא .תידרחה
העד תעבה ןיב לובג שי ?אל המו תוצלוח םירקיטס ללוכש םיוסמ ןוגרא םתא םגו דואמ
רמוחב זגפויו םכלש רתאל סנכי רעונש ןכתי אל .ותוא םתרבע םתאו חומ תפיטש ןיבל
לעב לבא םכלש תנוכתמב קוידב רתא היה םאש דיגנ אוב םוכיסלו .תאזכש הסמב םכלש
.לכש תפיטש וזש םינעוט םתייה תיתד תידרח העד

.בתכמל םכתוסחייתה תא שקבא

,הדותב
לייא


letter

:הריש לש הבושתה וז

,"שפוח" רתאמ ,הריש ןאכ - רקיה לייא

ןיבמ קוידב אל התאש השגרה יל שי בתוכ התאש המ רואלו ,רתאב ךרוקיבל יתחמש
,"'וכו םינולע םירקיטס תללוכ תידרחה חומה תפיטש"ש ,בתוכ התא .רבודמ המב
תוצלוח"ו םינולע ,"םירקיטס" - םישוע ונחנאש המל הלבקה האור התא ךכבו
,חומ תפיטש ונניא רקיטס .תינורקע תועט העוט התא ,רבדבש ךוחיגל רבעמ ."שפוח
רדגומ גשומ והז חומ תפיטש .חומ תפיטש םיעצבמ אל תוצלוח תועצמאבו
השק .םירקיטס םע רשק םוש ול ןיאש ,תיתצובק-תיתרבח הקימנידבו היגולוכיספב
:רוציקב ,לבא ,"תחא לגר לע" ריבסהל

,תיתד וא תיטילופ ,תיתרבח ,תינויער היצנירטקודניא תרדחה איה חומ תפיטש
ןהב ןיאש תוטישב ,הל דוגינב ףא םיתעל ,ינושארה ונוצר ךותמ אלש םדא לש וחומל
םייובששכ ברעמב הנושארל הרכוה תיטילופה חומה תפיטש .תיסיפ תומילא
תאו םהירוה תא םיאנוש םהשכ (םיששה תונשב) האירוקב יבשהמ ורזח םיינקירמא
י"ע היה אל הז .ךרד וזיאבו דציכ ,םש םהל ושע המ ררבתה רתוי רחואמ .םצרא
תותכ לש םירנויסימ םיעצבמ קוידב הטיש התוא .טריש-יט תוצלוח וא םירקיטס
ךל העיצמ ינא .תידוהיה תדב "הבושת"ה תותכ ומכ ,תוינוציק תותד לשו תויטסימ
תאצוה) הנש ינפל רוא הארש ,"תושפנה ידייצ" - דאמ ןיינעמ רפסב ךכ לע אורקל
רפסב .ץראה לכב "םירפס תמוצ"ב םילקש 25 -ב שוכרל לכותש רפס ,(ןתיב-הרומז
.תיעט ןכיה ןיבת ךכבש הווקמ ינאו ,"חומ תפיטש" גשומל רתוי בחרנ רבסה אצמת

,העד תעבה לכש ירה ,ךתא קדצה ןכא םא :ןודנב היוגשה ךתדמע יבגל הרעה דוע
התא ךכ םנמא םאה !חומ תפיטש איה ,'וכו םירקיטס ,םינולע ימוסרפב הכורכש
?בשוח

הניבמ ךכ לכ אל ינאו ,"תאזכ הסמב רמוחב הזגפה"ב ונלצא רבודמש ,בתוכ םג התא
תעדוי ינאש המ ."תאזכמ תוחפ" הז המכו ,"תאזכ" הז המכ :"תאזכ הסמ" הז המ
ונחנא םהילא סחיבש ,םיידרח םירתא םיציפמש יביטמרופניאה רמוחה תויומכמ
תפיטש תא תעבוק תומכה אל לבא .םלועבש םיסונייקואה יפוח לכ לומ לוח ריגרגכ
.עדתש יוארה ןמ הז תא םגו ,חומה

היישעת איה הבושתב הרזחהה" :אבה טפשמה תא אורקל היה ךבתכמב דמחנ יכה
התא "?אל המו תוצלוחו םירקיטס ללוכש ןוגרא םתא םגו ףסכ הברה תלגלגמש
.ןכסמו בולע ןצבק דיל רבעש ,רדראילימ-יטלומ ,לבת ירישעמ דחא תא יל ריכזמ
םג ךכ .הזכ דחא שי יל םג :טלפו ,רדראילימה ידיב רלוד לש רטש ןצבקה האר
!דומח דידי ,יתוא תקחצה ."םירקיטס ללוכש םייוסמ ןוגרא םתא םג" :התא

דוע ךל שיו ,תויעבה לכ תא ךל יתרתפ אלש תרעשמ ינאשכ ,ילא רוזחת םא חמשא
.ררבלו לואשל והשמ

,ךלש
שפוח רתא תווצ ,יצרא הריש


letter

וילא הריש לש הבושתהש לייאמ בתכמ ונלביק ,הבוגתכ
:לוחכ ןפוגב תאבומ


."שפוח" רתאמ ,הריש ןאכ ,לייא ךל םולש תבש
,ךיתולאשמ יתבושת תא לקנב תוהזל לכותש ידכ ,לוחכב ילש הבושתה תא תנמסמ ינא
.ונל תבתכ התאש המ תא לטבל ךרטצאש ילבמ


.הריש יה
תיפוסוליפ יד הלאש וז .תשגרהש הארנכו ןבומ אל והשמ יל שי .תמא - ןורחאה טפשמה
הזגפה םאה ?העד תעבה ןיבל חומ תפיטש ןיב קדה לובגה ןכ םא המ :םכרתאל הרושק ידו
!קד כ"כ לובגה יכ תעדוי אל םג איהו ימא תא םג וז הלאש יתלאש ?חומ תפיטש וז עדימב
?ןיינעב ךתעד המ
ךילא םדוקה יבתכמב רבכו ,דאמ רורב לובג אלא ,קד ונניא םיינשה ןיב לובגה ,אל
.םש יתבתכש המ תא ארקו רוזח אנא .תאז יתרהבה


!םיבר (הקצומ העד ירסח) רעונ ינבל תומלוע ךופהל לוכי רתאב םיגיצמ םתאש רמוחה
ינא .םכתוכזב הברהו טסיאתאל ךפה םיהולאב ןימאמ ינוליח םדא היהש ילש דידי :אמגודל
.עומשל הצור אל אוה לבא חומ תפיטש רבע אוהש ול רמוא
,קפס יל ןיא ולש הרקמב .תוידוסיב בשח טושפ אוה .חומ תפיטש רבע אל תמאב אוה ,אל
הבישחב ינכפהמ הכ יוניש .ןוליחה ךילהת תא ולצא ליחתה אל "שפוח" רתאש
לע בשח אוהש ,החוטב ינא .םיינש וא דחא רמאמ תאירקמ ,עגר-ןב אב אל םלוע-תפקשהבו
טילחהל ותוא ןבריד ילוא ,ותעד תא קזיח קר רתאב ונלש רמוחהו ,ןכל םדוק בר ןמז ךכ
רישע ונלש ינחורה םלועהש םושמ ,ונומכ בשוח אוהש החמש ינא ,םינפ לכ לע .תיפוס
,ךירצ !אלפנ טושפ - תלבגומ אל תויתריצי דדועמ ,הרפמ ,ררועמ ,חותפ ,רתוי הברה
לעו ,םיילילש םימוחתל םג רורגל הלולע תוחיתפש םושמ ,תודוכלממ רהזיהל ,ןבומכ
הז םימעפל .תיבויחה ,תרצויה ,תישונאה ,תירסומה ךרדה תא ומצעל רורבלו ןיבהל םדאה
.ךלוה אל


ינוב ,םישיגרמ אל םתא םאה לבא ,היחי ותנומאב םדאה לכש ןיינעה ןוכנ .הינש הלאש
?םרזה דגנ םיכלוה טושפ םתאש ויכמותו רתאה
?יביטברסנוק םרז וא ?ימרופר םרז וא ?יקינל"דפמ םרז וא ?ידרח םרז ?םרז הזיא דגנ
לש םרזה וא ?ס"ש לש םרזה וא ?ך"ש ברה לש םרזה וא ?ד"בח לש םרזה - ידרחה םרזבו
יניבש רעפהמ רתוי םילודג וללה םייתדה םימרזה ןיב םירעפהש ,יתא םיכסת ?אתרק-ירוטנ
.ךניבל

יפכ "ידוהיה םעל ןב תויהל" אל הז ידוהי ירהש תידוהיה םכתוהז תא םילטבמ םצעבו
.תודהיבו םיהולאב ןימאמ - דחא רבד םומינימ השועש ידוהי תויהל הז אלא םיבתוכ םתאש
,םיהולאב הנומאה אשונל ררגנו רזוח התא !יתוא בייחמ אל טלחהב הזו ,רמוא התא הז תא
,ך"נתב בותכה יפ לע ,ארקמה תפוקתב םג .ידוהי תויהל רושק אל ללכ הז ןיינע רשאכ
,לעבב ,םילילאב אלא ,"םיהולא"ב ונימאה אל ,םיכלמה ללוכ ,ידוהיה םעה ינבמ םיבר
ויה םה םינברה יניעבו ךיניעב ?םידוהי ויה אל םה ?המ זא - בהזה לגעב ,ןוגדב ,תרותשעב
םורי והילא השעו רבסש יפכ ,התימל םייואר וליפא ,"תווצמ לוע יקרופ" ,"םיער" םידוהי
גשומ אוה "םיהולא"ש םיעדויש םידוהי - םידוהי ונחנא .םידוהי ויה םה ןיידע לבא - ודוה
אלא םייק אל אוהש םיעדוי ונחנאו ,וב ןימאמ אלש ימ שיו ,וב ןימאמש ימ שיש ,טשפומ
םידוהי וליפא ,םידוהי ונחנא תאז לכ ףא לעו ,תאז לכ םעו .ןימאמה םדאה לש וחור ירפכ
!דאמ םיבוט


?םירפוכ םתאש הזמ םידחופ םתא םאה ךכל ףסונב
יתדה םדאה .קצומ ונניא ותבישחלו וייחל סיסבהש ,הז לצא קר םייק דחפה ?המל ?םידחופ
ןימאמ אוהש םושמ ,(-: םתס .םידרח הז ללגב ילוא םיארוק םהמ קלחל) ןמזה לכ דחופ
םוקמל ,ויתונוועב ,עיגיש דחופ אוהו ,םונהיגו ןדע-ןג ומכ ,יאליטרע רבד ,רורב אל רבדב
,ולש ברה תיבב וא ,ולש תסנכ תיבב וא ,ודיל שי דימת) תוידב ירופיס יפלש ,דיחפמ
טסיאתאה ינוליחה .םימויאו םיארונ םירבד וב שי (תודחפהה שא תא תובלל גאודש והשימ
,סיסב לכ ירסח םירבד ,ישונאה חומה איצמהש תודחפה ,תוידב-ירופיס םה ולא לכש עדוי
!דוחפל הממ ול ןיאש םושמ ,דחופ ונניא ןכלו


Yiov
בויא
ידנלוה רייצ ,סנביל ןאי
1607-1674

םכלש הצובקל גאוד ינא לבא אצמנ ןנובתמה תולכתסה תיוז וזיאמ היולת הריפכש ןוכנ
םייחב םיער םירבד םכל ורקי וא םכל םירוק םצעבו םיהולא שי םא המ רמולכ םדא ינבכ
.םירפוכ םתאש ללגב
ךתגאדו ךתושיגר תא דאמ הכירעמ ינא !תצצולתמ אל ינא !תמאב !לייא ,אלפנ התא
שי םא המו" הלאשה תא .הזה טביהה ןמ ונל הרקי אל םולכ .עגרית לבא .תישונאה
,לשמל ונומכ ,םירחאל .ץוחבמ הכימתל קוקזש םדאה ,ןדחפה ,ןקפסה קר לאוש "םיהולא
אלו ,"םא" אלו ,"ילוא" אל .קוספ ףוסו ,םיהולא ןיא :ןיטולחל תרחא םיארנ םירבדה
ופוסב םדא ןב לכ .םיער םירבד םג םייחב םירוק םדא לכל .הז והזו םיהולא ןיא ."לבא"
עוריא לכ רושקל ,יוגשו ,רתוימו ,"םיהולא"ל רשק םוש הלא לכל ןיא לבא .תמ רבד לש
.םיהולאל


.תקזחמ הנומאה .ותוא קזחיש והשמב ןימאהל ךירצ ועבטמ םדא הזמ ץוח
תוברתב ,תוישונאב ,םדאב םינימאמ ונחנא !םינימאמ ונחנא םג !קדוצ התא !טלחהב
איה ,תינוליחה ,ונלש םלועה תפקשהש םינימאמ ,הריציבו רקחמב ,הבישחב ,תישונאה
לכ אלל ,רחאה לש םייטרפה וייח םוחתל סנכיי שיאש ילבמ הרבח ייחל ןוכנה סיסבה
- שדחלו רוציל תויורשפא לש רישע םלוע ונינפב תחתופש איהו ,תינויערו תיסיפ הייפכ
?יד ךכב ןיא םאה


ינא ?ןטק כ"כ טועימ שיגרהל הז ךיא .הנטק שממ הצובק םיטסיאתאה םתאש ודות ללכבו
.הבוט השגרה וזש בשוח אל
םא םגש ,אלפנ ךכ לכ הז !טסיאתא תויהל האלפנ השגרה וז - הצובקה לדוגל רשק לכ אלל
המלו .זועבו הוואגב יכרדב הכישממ יתייה ,תומדא ילע הנורחאה תיטסיאתאה תרתונ יתייה
,תגשיהש המ לכ ,ערלו בוטל ,תישעש המ לכש ,העידיב יח התאש םושמ ?אלפנ ךכ לכ הז
אל "ןוילע חוכ" םוש ,ךכרד תא ללס אל "ינוציח חוכ" םוש !ךתוכזב הז - הלילשלו בויחל
אוה התא .ער תייהשכ ךתוא שינעה אלו ,בוט יתייהשכ ךתוא למגית אל ,ךידעצ תא ןוויכ
ךדיב .ךתוללמואל וא ךרשואל ,ךרוגיפל וא ךמודיקל - ךתוחתפתהל ,ךייחל יארחאש
אלא ,הנטק הצובק אל טלחהב ונחנא .התא קר .ינוציח ,םלענ והשמ ידיב אל ,רבדה
ןורקיעל ,ינורקע אשונב םינד ינאו התא ירה .בושח אל ללכב הז ןאכ םינד ונא וב ןיינעלש
.תוכיאה אלא ,תומכה הבושח אל

,בוט עובשו םולש תבש
,ךלש
"שפוח" רתא ,יצרא הריש



.הרישו לייא ןיב תובתכתהה לש ןושארה קלחה והז
.ןאכ - "חומ תפיטש" לש הזה אשונב תוחפל ,ןורחאהו ינשה קלחה


letter

ףדה שארל

Subject Secular Power Home