Subject Secular Power Home

יצרא הריש תאמ
שפוח רתא תווצ תרבח

 

שיא םושל רושק וניא הז עטקב רמאייש המ לכשכ ,"היפוסוליפ" תצק םע ליחתנ
וא רוב ונניא וניניב שיאו ,םיליכשמ ונלוכו םינובנ ונלוכו םימכח ונלוכ ירהש ,םלועב
,םיליכשמ ,םידמול ונאש ונמלועב םירבד שי :הז הככ זא .רעבנ הלילחו סח
הלילח וא ,םוקמב םיעוקת םיראשנו םידמול ונאש שיו ,םימדקתמו םימיכחמ
םיחוכיו שי ,תועד יקוליח שיו תומכסה וניניב שי .ללכ דמול ונניאש ימ שיו .םיגוסנ
ךירצו יוארש רמוח שיש ,ךכ לע קלוח ונניא שיא לבא .תויוטש לע ביר שיו םייניינע
וב ןייעל דמחנש ,רחא רמוח םג שישכ ,םדקתהלו ליכשהל ,םיכחהל ונממו ,דומלל
תישעמ תועמשמ לכ תורסח וא תויוגש ,תוקדוצ ןהש ,רבעב ויתויועמשמ םושמ
.םויהו ןאכ וניבגל
תלבקמ תורוב .חטשב העיפומ תורובהש עגרמ הצואת רובצל הליחתמ הנכסה
.המדיקהו דומילה ,שודיחה ,הלכשהה ,עדיה םיחרופ הל דגנמ םא קר תועמשמ
םיטילש ידיב ליעי קשנ ילכ איה תורעב .תורעב תכפוה ,תכשמתמ איהשכ ,תורוב
.תישונאה הירוטסיהה ךרואל םינומהב התועצמאב וטלשש ,םיבר
.םויה דע ךכב םיכישממ םקלח - םינומההמ עדיו דומיל ורסאו וענמ םיבר םיטילש
לע "םימש םשב"ו "השודקה הכלהה" םשב םיידוהי םינבר ואיצוהש םיגייסה האר
,ונייהד ,םהל םייוצר םניאש םיינוליח םירפסב האירקו ןויע רוסיא ,םישנ דומיל
- הנורחאלו ,"ידוהי ץוח"ה יתוברתה םלועה לכו ,היפוסוליפ ,תונמא ,עדמ ירפס
.טנרטניאבו בשחמב ,היזיוולטב שומישה רוסיא
חוכ ונתי המדיקו הלכשה ,עדי .ףסכ דועו ףסכ ,ףסכ ,הררש ,חוכ השוריפ הטילש
סח" ,ךפהיהל םילולעש ,םיטילשה ןמ ,ןבומכ ,ערגיי הז חוכו ,םינומהה ידיב
.םינומהה ,"םתיערמ ןאצ" ומכ ,םיליגר םדא ינבל ,"הלילחו
תד יתרשמ ראשו םינבר ,םירמכ ויה תורודה לכב ךכ וגהנש םיישארה םיטילשה
.םהינימל

 

  1905 לבונ סרפ ןתח ,תפחשה קדייח הלגמ ,ךוק טרבור  
1843-1910  
רוברט קוך

 

ול שיש ,"האמוט" גשומה אוה תירבעה הפשב רתויב םירזומה םיגשומה דחא
,ראשה ןיב ,"אמט"ש ,ריבסמ ונולימב ןשוש ןבא .דחי םג תינחורו תישעמ תועמשמ
אמטי (תויח לש) םתלבנב עגונה לכ" הרות יניד יפל וא ,המהוז וב הקבדש המ אוה
ותעשב בשחנ יקנ ונניאש רבדב עגנש והשימש ,ןאכמ .(ד"כ/א"י ארקיו) "ברעה דע
.(ו/א םיחספ תכסמ) "האמוטה באב אמטנש רשבה" - "אמט"
,("תמא תעד" יסרטנוק האר) העיזמ ,ץובמ ,המדאה ןמ "תודלונ" תולחמש ,ורבס ונינומדק
ןיאמטמו ןיאמטתמ ברח ילכ" - ריוואה ןמ םג אמטיהל םילוכי םילכו
.(ב/א םילכ) "ריואב
."האמוטמ םרגנ הז" :ועבק תמייוסמ הביס לע עיבצהל ולכי אלשכ
לואי פסטר
  ותדבעמב רטספ יאול  
1822-1895
:םלועב והשמ הרק זאמש ,חוכשל רוסא
הנושארל סיוולמז פיליפ ץנגיא אפורה הליג 1847 תנשב
,היגולויב רפס לכב האר) !םיקדייחה לש םמויק רבד תא
.(317 'מע 'ט ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה וא
םייקש ןיבה לבא ,קדייחב רבודמש ןיבה אל םנמא סיוולמז
.תולחמ ריבעמו ללוחמ
רבכ הלע "םיקדייח" לש םמויק תורשפא תודוא ןויערה
ןאו ינוטנאו ,סוירוטסקרפ יקלטיאה ידיב 1546 תנשב
אלא ,פוקסורקימב םתוא הארש ןושארה היה קוהיוול
םיעלות" םהל ארקו ,האור אוה קוידב המ ןיבה אל אוהש
,רטספ יאול דוחייב ,ינצנלפסו םדינ ,רנ'ג ,רטנאה ."תונטק
ישעמה יוליגל 19 -ה האמה לש הינשה תיצחמב ואיבה
.םיקדייחה לש רדגומהו
!תאז עדי אל שיא ,ישונאה ןימה לש ויתונש יפלא תואמ ךשמב ,רומאכ ,זא דע

,"זא רבכ עודי היה לכה"שו "הרותב בותכ לכה"ש םינעוט הרותב םינימאמה
.םיסוריו אל םג ,םיקדייח םימייקש ועדי אל הרותבש ,איה הדבוע לבא
,ויתומקרמ המקר וא ומד ,ורוע םע - תמ םייח לעב םע ומצעלשכ עגמה
,הלילב ערז טלפש רבגב וא ,התדינב השיא םע עגמ אל יאדווב
!!!הלחמ םוש ריבעמ אל
םדא לש ,תותמ וא תויח ,תומקר ךותב הברתמש ,רחא ליפט וא קדייח םע עגמה
!םהזמש אוה ויתושרפהבו ומדב ,ורועב ,רחא םייח לעבו
!םירחא םיליפטו םיקדייח שיש תעדל ךירצ ךכ םשל לבא
!דומלל :ךכ טושפ ,ןכ !דומללו רוקחל ,אורקל ךירצ ךכ םשל

."השודקה" הרותה לש "האמוט"ל רוזחנ ואוב זא
,ארקיו רפסב "ערוצמ-עירזת" תשרפ איה הרותב םירזומ רתויה םיעטקה דחא
הב בותכל םידגוס םויה דעו זאמ תדה ידיסח לכו ,"האמוט" ימוחת רפסמ תדגאמש
.ןיררוע אלל
:האמוט לש םיגוס השימח םש הלעמ בותכה
,(2 / ב"י ארקיו) "םימי תעבש האמטו רכז הדילו עירזת יכ השיא"
ימד לע בשת םימי תששו םוי םיששו התדינב םייעובש האמטו דלת הבקנ םאו"
;(5 / ב"י ,םש) "הרהט
 (1)
עגנל ורשב רועב היהו תרהב וא תחפס וא תאש ורשב רועב היהי יכ םדא"
"םיתשפ דגבב וא רמצ דגבב תערצ עגנ וב היהי יכ דגבהו" ,(2 / ג"י ,םש) "תערצ
דיגהו תיבה ול רשא אבו םתזחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו" ,(47 / ג"י ,םש)
;(34-35 / ד"י ,םש) "תיבב יל הארנ עגנכ רמאל ןהכל
(2)
;(2 / ו"ט ,םש) "אוה אוה אמט ובוז ורשבמ בז היהי יכ שיא שיא" (3)
"ברעה דע אמטו ורשב לכ תא םימב ץחרו ערז תבכש ונממ אצת יכ שיאו"
;(16 / ו"ט ,םש)
(4)

הב עגונה לכו התדינב היהת םימי תעבש הרשבב היהי םד הבז היהת יכ השיאו"
.(19 / ו"ט ,םש) "ברעה דע אמטי

(5)

עדיה רסוח לע תססובמה ,המודקה העדה תפתושמ םלוכלש ,םינוש םיאשונ השימח
,תסו ,הדיל - םלוכלו ,"האמוט"ב םיעוגנ םהש ,םימודק םימי םתוא לש תורובהו
:ףתושמ סיסב שי - רועה ןמ תושרפה ,(?) תיבה תערצ ,רוע תולחמ ,ערז תטילפ
י"ע רקיעב ,רהטיהל :דחא "ליעי"ו ההז לופיט ,ןבומכ ,שי "האמוט"לו ."האמוט"
תע התואבשכ ,תושירפ לש םימי השישו םישש וא ,םייעובש ,םימי העבש :תושירפ
;קתנלו תערצה עגנ לכל הרותה תאז" :"אמט"ה םדאב תעגל דחא ףאל רוסא
רוהטה םויבו אמטה םויב תורוהל ;תרהבלו תחפסלו תאשלו ;תיבלו דגבה תערצלו
.(54-57 / ד"י ארקיו) "תערצה תרות תאז
!םירחא תולחמ-יללוחמ לש וא םיקדייח לש םמויק לע ועדי אל ללכ ארקמה ירפוס
,תידוהיה הכלהב בותכב םיקבדש ,םויכ וניניבמ םיברו - וניבה אלו ועדי אל םג םה
רבד םניא רבג לש ערזו השיא לש תסווש - הזה םויה םצע דע תאז םיעדוי אל
יקלחב ברועמ םד אוה ("הדינ"ה וא) "תסוו"ה !"םהוזמ" ,"יקנ אל" ,"ךלכולמ"
(הטטסורפ) תינומרעה תטולבב רצוימה לזונ אוה "ערז"הו ,םחרה תיריר לש המקר
,ישונאה ףוגה לש תויעבט תושרפה םהינש - םיכשאב ורצונש ערז יאת ליכמו
אלא ,תולחמ תוריבעמ ןניא ןהו ,םיקדייח ןהב ןיא ,םוהיז ןהב ןיא רבד לש ודוסיבש
תסו תוארל םהל םיענ אלש ולאכ שי .ירמגל רחא רופיס הז זאו - הלוח ןהילעב םא
וא/ו תסווש ולאכ שי לבא .םתוא םיליעגמ םהש וליפא שיו ,םהב תעגל וא ,ערז וא
,ולאכ שיו ,םיתעלו ,הולשב םהמיע תויחל םילוכי םה ,םהל םיעירפמ אל ללכ ערז
.םתוחכונב דאמ םהל םיענ אקוודש

 

  19 -ה האמה ףוסב הילגנאב הנבנש פוקסורקימה 
המיקרוסקופ שנבנה באנגליה בסוף המאה ה-19

 

.רקב רשבבו םינותחתב רשאמ רתוי םיקדייח ןיא ריזחבו םודנוקב
ףלא וב וקבד לבא ,ינוחמצ היהו ,םודנוקב שמתשה אלש דחא שיא הריכמ ינא
םודנוקב שמתשמו ברע לכב ריזח לכואש ,רבג הלחא יתרכה לומתאו .תולחמ
!הלחמ םושב הלח אל םלועמ !אירב הז המ - (ברע לכב טעמכ)

 

לש חאה) ירזינב דודו ,"האמוטו הבעות ,המיז םה םיסורה" :ורמא ס"שב םיליעפ
םיציפמו שאר ומירה ("ןטש") ארחא ארטיסה" :רמא (הבושתב ריזחמ-רזוחה
.(22.11.1999 ,תונורחא תועידי ,בירעמ) "םיאולחתו הבעות

היסורמ םילועה תא ףקתש ,ירזינב דוד לש ויחא ,הבושתב רזוחה ,ירזינב המלש
"םילועה ברקב המיזו תונז שיש קפס ןיא" : הלשממה תבישיב רמא ,שמש תיבב
.(29.11.1999 בירעמ)

הרוה ,לארשי תנידמ לש תואירבה רשכ ינמזה ודיקפתב ,ס"ש שיא ירזינב המלש
םוי תארקל דרשמה ןייפמקמ םימודנוקה תונומת לכ תא ריסהל ודרשמ ישנאל
רשאמ רתוי יתדה רוביצה תושגרל גאוד אוה" :דרשמב םיריכב .ימואלניבה סדייאה
.(17.11.1999 תונורחא תועידי) "רעונה לש ותואירבל

תנידמ לש תואירבה רשכ (!השוב התואל יוא) ןהכמש הבושתב רזוחה ,ירזינב המלש
- תיבב תיתרבחה הרעסה אשונל (22.11.1999) ל"הצ ילג רודישב סחייתה לארשי
."האולחתו האמוט"ב רבודמש ,רמאו שמש

 

הבושתב רזוחה ,ירזינב המלש ידרחה רשה יפמ הלאה םילימה יתש ורמאנ םתס אל
לכש ,ונל עידוהל שקיב ירזינב .ונתואירבל הגאדה לע ונתלשממ שאר ידיב דקפוהש
ףקותמו ,"הלוח" םג אוה "אמט" ולש תיתדה הכלהה תניחבמו ותניחבמש המ
ונל שי זא ."האמוטה" תא אפרל גאדי םג אוה ,"האולחת"ה תא אפרל ודיקפת
!חלכ וילע דבאש עדימ ןוזינו יח התא :ונריקי המלש ,ךליבשב תושדח
,"םינכדועמ םייעדמ םירקחמ" ךדיבש רפסתו היזיוולטל ברע לכב אובת םא םג
,תויבסלהו םילאוסקסומוהה יפלכ לוספהו יזבנה ךסחיב םושלש תישעש יפכ
!תאז הנקי אל ךלש רוביצהמ דבל שיא
וא םיילאוסקסומוה ,םייעבט ןימ יסחיב ,הדילב ,תסווב ,השיאה לש םדב ,םודנוקב
ןיא ספמירשב וא ריזחב ורוקמש םיעט רשב תליכאב ,הבהאב ,םיילאוסקסורטה
אלש ,דמל אלש ,הז לש חומב קר םייק "האמוט" םשב הנכמ התאש המ !האולחת
ונל ןיא .ךדיקפת חוכמ קרו ךא ונילע קזח התא .םדקתה אלו חתפתה אלש ,ארק
,לושלשו האקה ומכ יאוול תועפות תיוולב ךתוא לבקל אלא הז עגרב הרירב
.םעז רובעי דע הכחנו שאר ןיכרנ ,הפיגמ וא הפירש ומכ עבט עגפכ וא
ןוזינו יח התאש ,ךלש שארל בוט בוט הז תא ךל סינכתו ,רוכזתש יאדכ תאז םע
ךל זב לודגה ובורבש ,ילארשיה םיסמה םלשמ יפסכמ ,הנידמה יפסכמ ,ונפסכמ
.תורזומה ךיתועדלו

 

ךכל הסחייתה רבכו ,תועיבצה איה םדאבש תונכוסמהו תונוגמה תונוכתה תחא
ןמ אלא םישורפ םניאש יממ אלו םישורפה ןמ אל ואריתת לא" :תידוהיה הכלהה
"סחנפכ רכש םישקבמו ירמז השעמכ םהישעמש ,םישורפל םימודש ,םיעובצה
תיבב ריזח רשב תריכמ ןיינעב תסנכב היהש םילאה חוכיוב .(ב"כ ,הטוס תכסמ)
,ירזינב המלש הבושתב רזוחה רמא ,תובשה קוח אשונ תאלעה ויתובקעבו ,שמש
:(29.11.1999 תונורחא תועידי) לארשי תנידמ לש תואירבה רשכ תינמז ןהכמש
זוחא 50-ש הנידמל אלו תידוהי הנידמל ןווכתה אוה .ורבקב ךפהתמ היה לצרה"
."םידוהי אל םה םילועהמ

,םהלו ,ול חונשכו .שממ לש למס ,תיבויח המגוד אוה לצרה זא ,םהלו ,ול חונשכ
תמאב המ רפסמ אל הלשממבו תסנכב ס"ש גיצנ !יוניגהו הלילשה למס אוה לצרה
,(?לצרה באז ןימינב לש ויבתכמ רבד ,םעפ-יא ,ללכב ארק םאה) לצרה בתכ
םינכמ םקלחש ,לצרה לע םידרחה םירמואו םיבשוח תמאב המ רפסמ ונניא םגו
,(ראב םייח לש ויתובתכ האר ,החיפנ - שידייב לעצרעפ) "לעצרעפ לעצרה" ותוא
םע דחי ,לצרהו קילאיב דציכ םירפסמ הבושתב םירזוחל םירנימסב םיפיטמהו
םונהיגבש "עלקה ףכ"ב תחתור האוצ לש רובב םינעתמ ןוירוג-ןב דודו ןולא לאגי
!לצרה רמאש םירבדה ולא אל .(31.1.1986 ,תונורחא תועידי) !תדל םסחי לשב

תדוגא' קרפב ,"םידוהיה תנידמ" ורפסב לצרה באז ןימינב בתכש םירבדה םה ולא
:"תדה ישנא" תודוא "היטרקואית" ףיעס-תת ,"םידוהיה תנידמו 'םידוהיה

בנימין זאב הרצל
!אל ?היטרקואית ונל היהתhttp://www.hofesh.org.il/kashrut/index.html לכה תולככש רבדה שוריפ םאה"
חיננ אל ךכיפל .רורד ונל ארוק עדמה ,ונתוא תדכלמ הנומאה
.שאר םירהל ונלש תדה ישנא לש םייטרקואיתה םיפוסיכל
אבצה תא קתרנש םשכ ,םהלש הליפתה-יתב לא םקתרל עדנ
דובכה לכב וכזי תונברו אבצ .ויניטקרסק לא ונלש יעוצקמה
.ול םייואר םהש דובכה לכ - םילענה םהידיקפת ידי לע שרדנה
,הפ-ןוחתפ םהל היהי אל ,רקיו דמעמ םהל הקינעמה הנידמב
."םיימינפו םיינוציח םיישק רבדה ונילע איבי ןכש
 
,'תושו ירזינב םיחאה חסונ "תידוהי הנידמ" לע ללכ רביד אלו ןווכתה אל לצרה
,ירזינב ,רפס חתפ .םיינוליחה םידוהיה הנושארו שארב ,םידוהיה תנידמ לע אלא
ינפב ףשוח התאש בולע רסלק הזיאו ילבב דומלתו ךורע ןחלושהמ ץוח !דמלו ארק
םירפסה ןוראבש םיפדמה לע םיאלפנו םיבר םירפס דוע שי היזיוולטב ךינייארמ
!ונלש ידוהיה

 

ףדה שארל


Subject Secular Power Home