Subject Secular Power Home

לודגה ץפמה

הבושתו הלאש

Big Bang

,ירבח ןיבל יניב החיש הלהנתה םימי רפסמ ינפל" :ונל בתכ ,שפוח רתא ירקבממ דחא ,.נ
םימייקש רמוחהו םייחה לכש ,ךכב היה החישה ףוס ."םייחלו רמוחל רוקמה" אשונב ,17 ןב
םאהו ?לודגה ץפמל םרג ימ ,םצעב :לאש אוה ירבחל תאז יתרמאשכ ךא .לודגה ץפמהמ ולחה
יתיצרו ,תונעל המ יתעדי אל וז הלאש חכונל "?ךכל יארחא םיהולאה והז םצעבש רמול רשפא
?תאז הלאשל תונעל דציכ םיעדוי םתא םאה תעדל

letter

.תונעל םיעדוי ונחנא אלו התא אל תולאש הברה לע .ךתיינפ לע הדות :.נל הנע שפוח רתא
םתואכ היהנ אל ונחנא .הילע בישהל לוכי עוצקמ שיא קרש ,הלאשל האלפנ המגוד יהוז
לכל הבושת לכ תתל םיעדויה ,"הבושתב הרזח"ל תואצרהבו םירנימסב םיירנויסימ םיפיטמ
,היגולואיכרא ,הקיטמיתמ ,הימיכ ,היגולויבב לחה ,םלועב אשונו אשונ לכב הלאש
הלאשה תא הנפנ ונחנא .דוע אל המו תורפס ,תונמא ,היגולואית ,תודהי ,הירוטסיה-הרפ
ונינפ .ונישע םנמא ךכו .ךתעד לע תלבקתמו תנבומ הבושת ךל בישיש הווקנו ,עדמ שיאל
:ותבושת ירהו ,ביבא-לת תטיסרבינואב הקיטמתמל הקלחמהמ ,רימע ןד 'פורפל

letter

:בישמ ,ביבא-לת תטיסרבינואב הקיטמתמל הקלחמהמ ,רימע ןד 'פורפ

וגהנ םינומדקה ,ןכאו .םעט וז הרימאב שי םא איה הלאשה .םיצורש רבד לכ "רמול רשפא"
בישמ" היה לאה ןכל .םיהולאה וא םילילאה ןוצרל וסוחיי ידי לע וניבה אלש רבד לכ ץרתל
בויאל םיהולא תבושתכ "?לט ילגא דילוה ימ וא ,בא רטמל שיה" יכ ,"םשגה דירומו חורה
םיימשה ימרג ראשו שמשה תועונתל קר אל יארחאה ,ךכיפל ,היה לאה .(ח"ל קרפ)
שער ,חריה וא שמשה יוקיל ומכ ,הז רדסמ תויטסה לכל םג אלא ,עבטבש רדסלו תוירוזחמלו
'וכו ,"הייחמ ונוצרבו תיממ ונוצרב" ןכלו ,םייחה ןתונ םג אוהש ןבומכו ,המודכו המדא
דעו זאמש אלא .הז ןוילע חוכ תוצרל יאדכש התיה יביטימירפה םדאה לש הנקסמה .'וכו
וא תוליפת ידי לע םא ,תונברוק ידי לע םא - תאז תושעל ידכ םדאה הסינש הטיש ףא םויה
םע דדומתהל הצלאנ תד לכ .ירפ האשנ אל יבקע ןפואב - םירחא תוגהנתה יסופד ידי לע
תא קר ענכשל לוכיש ןורתפ - ךכל דיחיה ןורתפה ."ול בוטו עשר ,ול ערו קידצ" תייעב
הזיתופיהש ןוויכ .אבה לוגלגב וא ,אבה םלועב שנועו רכש ידי לע אוה ,ןבומכ ,םינימאמה
ידי לע אלא ,הכרפהל תנתינ אל םגו תינויסינ תתמואמ תויהל הלוכי הניא וז תקפקופמ
רושו ןתיוול לוכאלו ידוהי תויהל ףידע םא הזה םויה םצע דע םיעדוי ונניא ,רשיה לכשה
וא ,ןיעה תורוחש תוירוחה לש ןהימענממ תונהיל דיתעש ימלסומ וא ,ןדעה ןגב רבה
לש ופוגל ,יחכונה הלוגלגב הזה םלועב הלבסש רחאל ,םעפ יא ,לגלגתת ותמשנש טסיהדוב
.האלה ןכו ,ידוהה רשואה תגספ - לבסל שידאו םייוואמ רסח ריזנ


Paro God
.ןברוק ול בירקמו ער-ןומא לאה לומ לא בצינ 3 -ה סזומוט הערפ
.הריפסה ינפל 1350 דע 1580 :הפוקתה

"ימ" הלאשה תלימ ."?לודגה ץפמל םרג ימ" הלאשה חוסינ םצעב תחנומ וז המימת תיתד השיג
תוחתפתהה לש אבה בלשב .ןוצר לעב והשמ רמולכ ,והשימ אוה םרוגהש איה הבושתהש החינמ
תועפותל ."?המ" הלאשב "?ימ" הלאשה הפלחוה ,תיעדמה השיגה תלחתה םע רמולכ ,תישונאה
עבט יקוח ידי לע םירבסה ואצמנ ,תורידס-יתלבה תועפותהמ תוברלו ,עבטב תורידסה
לש ודיקפת .ןהיבגל תרתוימ התשענ לאה לש הרישיה תוברעתההש ךכ ,םייטמתמ-םיילקיסיפ
תלאש לע הנועה ,"תינושארה הביסה" ותויהל רתויו רתוי םצמטצה םלועה תרבסהב םיהולאה
ונלש ןמזהו בחרמה יגשומ לש תיביטיאוטניאה הסיפתה םע תודדומתהל ,רמולכ - "הלחתהה"
םיבר םישנא לש ישפנה ךרוצל סחייתהל ילבמ ,ןבומכ - תאז .םייפוסניא םייראניל םידממכ
םע תודדומתה ,םהבש םינכסמל הווקת ,םהלש רסומה יללכל ףקות ןתיתש הנוילע תוכמסב
.תויכרע תוערכהל עיגהלו טבלתהל ךרוצהמ רוטפו ,ענמנ יתלבה תוומה תייעב

ןוויכ ,העטמו ידמ ינטשפ תויהל לולע "?...ל םרג המ" חוסינה םגש הארה יסאלקה עדמה
םיגהנתמה ,םיירקמ םינתשמ םקלח ,םיבר םינתשמ ידי לע םיעבקנ עוריאו העפות לכ טעמכש
רשפא ,בוריקב םיעובק םה םינתשמה ראשש החנהב קר ,ןכל .םימיוסמ תורבתסה יללכ יפל
"רישיה" םרוגכ "תוירחאה תא ליטהל" רשפא וילעשו עירכהש םרוגכ דחא םרוג לע עיבצהל
הלאשב תעכ ףלחומ "?לודגה ץפמל םרג המ" הלאשה לש חוסינה ,רמולכ .עוריאל וא העפותל
"?לודגה ץפמה ינפל היה המ"

ונחנא .תואיצמה תביוחמ הניאש תמדקומ החנה שי וז הלאשב םגש ונתוא דמיל ינרדומה עדמה
ןמז וא ,תיבחרמ הניחבמ יפוס םוקי םג ןיבהל ונל םירשפאמש םייטמתמ םילדומ םיריכמ
הז .וניתויפצתל רתויב םימיאתמש םה אקווד הלא םילדומ ,וזמ הרתי .הלחתה תדוקנ לעב
וב טרפל ןווכתמ יניאו ,עדמבו הקיטמתמב ללכ יוצמ וניאש ימל הרבסהל טושפ אשונ וניא
ץפמה םויקש ,הנעטה לש תועמשמב ןודל םג ,וז הביסמ ,ןווכתמ ינניא .וז הרצק הבוגתב
."תילקיסיפ הדבוע" אוה לודגה


Paro God
,חריה תמדא לע בצינ ןירדלוא ןיוודא טואנורטסאה
.תירבה תוצרא לגד לומ לא
.1969 ילויב 16 :ךיראתה

םינד ,ותורצוויה תא ריבסהל ןתינו ךירצ םאו ,לודגה ץפמל והשמ "םדק" םא הלאשב
םיבחרתמ תישונאה הנבההו עדיה תולובגש תורמלש ,ונל רורב .ונימי לש םיאקיסיפה
עדמה םא םג לבא .ךליו קחרי םא םג ,םייקתהל ךישמי םתוא םחותה קפואה וק ירה ,םיכלוהו
ןיידע ,עבטה תועפות לכ תא ריבסיש יביטמיטלואה יטמתמ-ילקיסיפה לדומה תא אוצמל חילצי
לש תכשמתמה םתופקתב הנומאה - תמיוסמ תיתד הנומא ןיעמ ךכב שיש ,ןועטל ןעוטה לכוי
תרסח הלאש יהוז ."?עבטה יקוח תא עבק ימ" ,ונלש לאושל המודב - לואשל וא ,עבטה יקוח
עונמל לכונ אל ,יהולאה השעמה והזש ןעטיו שקעתי םא לבא .ךשמהב ריבסאש יפכ ,תועמשמ
.הזוניפש חסונ עבטה םע לאה יוהיז לש תינרדומה הסריגה ,לכה ךסב ,יהוז - ונממ תאז

,לאה ןוצר יפל השענ לכהש אלא ,ונמלועב תוירקמ וא תויקוח ןיאש בושחל הצורש ימ לוכי
ילמינימה סמועהמ לחה - תרחא ךרדב ריבסהל לגוסמ וניאש המ לכ תא ויהולא לע סימעהלו
דעו ,עבטה יקוח םה - "קחשמה יקוח" תעיבקו ,םוקיה אוה ,"םיקחשמה שרגמ" תאירב לש
ךכמ עובנל הלוכי אל ןיידע .םוקיב ירקמ ךילה לכב תוברעתה לש םוצעה ילמיסקמה סמועל
,ןימאהל ןימאמה לוכי הזב םג .ונתאמ תולאשמו ןוצר לעב לא ותוא תויה יבגל הנקסמ םוש
.תובישח םוש ןיא הזל םגו ,ןימאמ-אלה תא ךכב ענכשל לכוי אלש יאדווב .ךכב ונוצר םא
ןיבל וניתונווכו ונישעמ ןיב והשלכ רשק שי םאה - רמולכ ,תועמשמ הל שיש הדיחיה הלאשל
הבושתה הנתינ ,תימואלה החגשהה לש ןבומב ןהו תישיאה החגשהה לש ןבומב ןה ,ונלרוג
תועווזל םיעדומ ונלוכשכ ,םויה .האושה ינפל דוע - הירוטסיהה לכ ךשמב תירזכאה
ןימאהל ידכש ירה ,םלועה לכב םידוהי אלו םידוהי ,םדא ינב ינוילימ ויה ןהיתונברוקש
רשפא ,הליחתב יתרמאש יפכ .תטלחומ תושפיטב וא ןורוויעב םלועה לע לכתסהל ךירצ תאזב
היה הז .ורוקמב ידוהי ןויער הז ןיא .אבה םלועהו חישמה תרזעב וז הריתס "רותפל"
הדלס תודהיה .םלועה תא ותרות השבכ הז ןויער תרזעבו ,תרצנמ עושי לש לודגה ונויער
לע םא ,םתבוטל םיהולא תוברעתה לע םיכמוסש הלא .דחוימב ול דגנתה ם"במרהו ,הז ןויערמ
- םה ,םתד המ הנשמ אלו ,אבה םלועב יוציפל הייפיצ ידי לע וא "םיליט דגנ םיליהת" ידי
םייטאנפה םיפרוטמה תא ,דחמ ,האיבמ וזכ תרוויע הנומא .תושונאה לש הנוסא ,ונתעדל
ינומה תא - ךדיאמו ,תיבה-רה ינמאנ וא "םידבאתמה םירצונה" ,הללאבזיחה ידבאתמכ
םיקידצמו ,םדי לע םרגנה הז םג םימעפל ,םלועבש לוועהמו לבסהמ םימלעתמה םינימאמה
.לאה ןוצר אוה וליאכ ותוא

Big Bang

ונייח לע תינייפוא הלאשל תיעדמה הבושתה :םייסמו ,רימע ןד 'פורפל הדומ שפוח רתא
םע אירמהל לגוסמ ונניא עדמה שיאכש דוחייב ,הלק אל םג ,הטושפ הנניא םוקיבו םלועב
רתונ ךכב .םייוארהו םימלוהה ,יעוצקמה ,יעדמה ןוידה תומרל - עדמ שיא ונניאש - לאוש
המודב ,ךרדה ול הצאש ימ ."רבסהב רוח" הרואכל ,תומימע לש םייוסמ םוחת תיעדמה הבושתב
,דומללו תכלל םוקמב ,"לכה"ו "ןאכ" ,"דימ" ,"וישכע" הבושת לבקל שקבמה ןטק דליל
- רנויסימה ,ידרחה ףיטמה תא ףידעי הזכ שיא .בזכאתי - ץמאמו ןמז שידקהל ,אורקל
אלו ,לאושה לש םיישפנה ויכרצל הנוע רנויסימהשכ - םלועב תכ לכ לשו תד לכ לש רנויסימ
,הנושארה הלאשהמ רבכ ונברוק תא ריכמ הסונמ רנויסימ .תמייק וזש המכ דע ,"תמא"ל
הבושת" לבקל תטלשנ יתלבה הקושתהמו חורה רצוקמ ,ויניעבש טבמהמ - ןכל םדוק וליפאו
:רוציקב - רקבל ,רוקחל ,שפחל ,דומלל ןמז שידקהל ,ץמאתהל קקדזיש ילבמ ,"טנטסניא
.ישפוח ,חותפ ,בשוח םדאמ יטאנפ ןימאמ םילידבמו םינייפאמה םיווקה דחא והז .תעדל

ירקבמ לש תולאשל םינוש תועוצקממ עדמ ישנא לש םהיתובושתל המב תתל ךישמי שפוח רתא
!רתאב תוארתהל .הנעמ לבקלו תולאש לואשל ,רתאב רקבלו רוזחל םינמזומ םתאו ,רתאה

letter

(zipped) word ץבוקב הזה ףדה תא דירוהל ידכ
ןאכ וקילקה - (ס"יבב היילתלו הקולחל ,הספדהל חונ)

ףדה שארל


Subject Secular Power Home