Subject Koach Hiloni Home

שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל
ןודל תקפסמ תחא תונשרפ ןיאו ,םיאשונ רפסמ הברקב הליכמ עובשה תושרפמ השרפ לכ
אלו בושו בוש עובשה תושרפב ןודלו רוזחלו ןודל רשפאש ,ךכל תוביסה תחא וז .םלוכב
הרבעש הנשב רתאב התלע אריו תשרפ .םיימעפ תונויער םתוא לע רוזחל
לש הברה ותובישח םושמ רחא טביהבו הנוש תונשרפב התוא םילעמו םירזוח ונחנא הנשהו
.קחצי תדיקע - הבש יזכרמה אשונה


אריו
ב"כ-ח"י תישארב
רלמ היפוצ תאמ

.הנותנ תושרהו"
.ךשומ ןיאו .הפוכ ןיאו

.יופכ שי ךא
.ךשמנ שיו

.תרחבו
".תרחבנו

,(רשכ אסא :ךרוע) "םייחה תועמשמ" רפסב ,"הנומא" :רשכ ןועמש
.1999 ס"שת ,זרוהי תתומעו דחואמה ץוביקה תאצוה ;205 'מע ,'ו קרפ

rembrandt_akeda

קחצי תדיקע
(1669-1606) ןייר-ןו טדנרבמר תאמ 1655 תנשמ שבי טירחת-בירצת
םילשורי ,לארשי ןואיזומ


העינכ ,תונתייצ ,הנומא .א

- התווהתה תישאר זאמ - לארשי תדש ,קבאמ הנמאנ תופקשמ תישארב רפס תודגא
תעב ארקמה ירקוחבש םיבושחה ןמ ,(1) לקנוג .לארשי םע לש ושפנ לע הקבאנ
תודגא ןיב הנחבהה תועצמאב הז קבאמב םייגולונורכ םידבר ההזמ השדחה
םהש םגה - םידדוב םישנא לש םהייח תא תוראתמהו ,קהבומ ינוליח יפוא תואשונה
- ןבלו בקעי רופיס וא טולמ םהרבא תדירפ לע רופיסה ןוגכ ,םימע-יסופיט םקלחב
,דבלב וישעמבו םיהולאב םניינעשו ,ותוהמב קהבומ-יתד סופדב וקצונש תודגא ןיבל
תדגא תא תונמל ןתינ וללה תודגאה םע .םכותמ םיגוסנ םיינוליחה םיביטומהשו
תדיקע וא (םירתבה-ןיב תירב) תירבה תתירכ תדגא ,(ךל ךל תשרפ) םהרבא תאיצי
תודגא שי :םישנאל תוהולאה סחי רבד לע תויודע תוניחבמ הלאל הלא ןיב .קחצי
לבה לש ותחנמל 'ה העוש ךכ .יתד וא ירסומ סחי לע הבשחמ וא שגר לכמ תופח ןהש
םהרבא לע אוה רמוש ךכ ;העורה לבה תא בהאש םושמ טושפ ,ןיק לש וזל אלו
ויבא תכרב תא גישמ בקעיש ,הדבועל יוניג לכ ןיא ךכו ,רקישש תורמל םירצמב
.המרמו רקש תועצמאב
אל ןהב תודגאה ןה ולא .רתוי ההובג תירסומ המר תפקתשמ תורחא תודגאב
ודסח תא הנתמ םיהולא אלא ,םדאה-ינב לש םלרוג תא תעבוק תיהולא בל-תורירש
האטחה םודס ;םדאה יאטח ללגב ץראה לע אב לובמה :םישנאה לש קדצה תדימב
דנו ענ תויהל חלושמ ןיקו ;לצינ - ולש םיחרואה תסנכה תדימ תוכזב - טולו תברחנ
.ויחא תא חצרש םושמ

ותדהא תא תושכורה תוישונאה תונוכתה לע דחוימ שגד ןתונ תודגא לש ישילש גוס
וצרא תא םהרבא חנוז "ךל ךל" תשרפב .העינכו תונתייצ ,הנומא :םיהולא לש
דלונ םרטב דוע .ויהולא תווצמ רחא אלמל ידכ קר תעדונ אל ץראל דדונו ותדלומו
- קחצי תדיקע וליאו .המואה יבאל ךופהל דעונש ןימאמ אוה ,לאעמשי ,ןושארה ונב
הווטצנ ךכש םושמ קר ,רתויב ול רקיהו שודקה תא בירקהל ןכומה םדא לע העיבצמ
תא םיווהמ ,הנומאה לע הז ןפואב םירבדמה םיעטקהו םירופיסה" .םיהולאה ידיב
הז רפסל םיוושמה הנושארו שארב םה םה .תישארב רפסב תדה לש אישה תדוקנ
.(48 'מע ,םש ,לקנוג) "הווהה לש םינימאמ רובע םג וכרע תא

רואיתה םוצמצ לש תפומ-תריציכ קר אל ,קדצבו ,בשחנ קחצי תדיקע רופיס ,ןכאו
לש ,הנומא לש רתויב ץרחנה יוטיבכ אלא ,תיתונמא תושיגרו היגולוכיספ ,יתורפסה
ותוא ,"יננה" יוטיבה .ויהולא יפלכ םדאה דצמ ןומא לשו העינכ לש ,תונתייצ
עימשמ אוה ותוא "ינב ,יננה" ומכ ,םיהולא לש ותאירקל הבוגתכ םהרבא עימשמ
"ןב" הלימה ןמ תוחפ אל (2) "החנמ הלימ"כ שמשל לוכי ,קחצי לש ותייהתל הבוגתכ
לע הלא תוחנמ םילימ תודיעמ אתווצב ."ונב" ,"ךנב" ,"ינב" :תונושה היתורוצל
יריצ ינש ןיב עורקה ,םהרבא לש ושפנב תללוחתמה השקה תושגרה תרעס
.הזמ יהבאה שגרהו הזמ יהולאה וצה :ולש תוסחייתהה


ditriech_akeda

הדיקעה ינפל קחציו םהרבא
(1774-1712) ךירטיד ןאיטסירכ ינמרגה רייצה תאמ ץע לע ןמש רויצ


תוסחייתה-יריצ ינש ןיב םהרבא לש טקילפנוקל שי תונשרפ לש םינוויכ השולש
.ובלב תוקפס ןיא הרואכלש ימכ םהרבא תא הגיצמ ידומלתה שרדמה תונשרפ .הלא
תושרל םתוא הריבעמו םהרבא לש ותושרמ שרדמה תונשרפ האיצומ תוקפסה תא
תישארב) לודג התשמ םהרבא שעיו למגיו דליה לדגיו" :ןטשה לש ותושר - תרחא
ירפ םינש האמל ותננח הז ןקז !םלוע לש ונובר :ה"בקה ינפל ןטש רמא .(8 / א"כ
:ול רמא ?ךינפל בירקהל דחא לזוג וא דחא רות ול היה אלו ,השעש הדועס לכמ ,ןטב
דימ .וחבוז דימ ,ינפל ךנב תא חבז ול רמוא ינא םא ?ונב ליבשב אלא השע םולכ
רבסהה תא קפסמ םג הז שרדמ .(ב"ע ט"פ ןירדהנס) "םהרבא תא הסינ םיהולאהו
.םהרבא תא הסינ םיהולאש ןויסינה השעמ םצעל

,םירוהרה לש הרוצב יכ םא ,םהרבא לש ותושרל םיטבלה תא ריזחמ רחא שרדמ
רהרה םהרבא ?רהרה ימ .םש ויה םירבד ירוהרה" :םימש יפלכ הסרתה לש אלו
ליא אלו דחא רפ אל ה"בקהל יתשרפה אלו ,לכה תא יתחמישו יתחמש :רמאו
.('ד / ה"נ הבר תישארב שרדמ) תרשה יכאלמל הז טפשמ סחוימ ךשמהבו ,"דחא

תייצל םהרבא לש ותונוכנב קפס ללכב ליטמ ,וננמז ןב ינרדומ שרפמ ,סליימ וליאו
,ארונה השעמה תא עצבמ ונניא לעופב ךא ,ףסה דע ךלהמ ,ותעדל ,םהרבא .ףוסה דע
לש ותשקבל שרופמב םיכסמ וניא םעפ ףא םהרבא" :ללכב ועצבמ היה םא עדוי ימו
חלשת לא' וילא ארוק םיהולאש עגרל דע חצרל תונכהה לכ תא ךרוע אוה .םיהולא
לע רתי .(3) "השעמל חצרה תא עצבמ היה םאה ונל עדונ אל םלועל ךא ,'רענה לא ךדי
אוה .הייהתה ןמ תכל קיחרמ ףא ןוויכב הז ןיינעל ותונשרפ תא חתפמ סליימ .ןכ
ףוסב .תויצה תולועפ תא עצבמ אוהש העשב וליפא דגנתמ םהרבא" :תינקספ עבוק
לש הרימא הרואכל - 'יננה' איה םיהולאל הדיחיה ותרימא ,ותליחתב ומכ ,ןויסינה
דמעש םהרבאל םיהולא רמואשכ ,ךכו .המומע הרימא רבד לש ופוסב ךא ,תונעיה
הדומש אוה םיהולא ,בורל םיאצאצ ,הנורחאהו תיעיבשה םעפב ול חיטבמו ,ןויסינב
."םהרבאמ תוחפ אל ,ותסובתב

התמצוע תניחבמש ,וז השרפ לש תויונשרפה לכל ףתושמה ןמ שי - םילדבהה ףא לע
לבקל ישוקה אוה ףתושמה :תישונאה תוברתה לע הזעה התעפשה לע םיקלוח ןיא
.הטושפכ ,םינימאמ לש תורודל תפומ השמישש ,וז תוגהנתה

.יפוסוליפ גשומ ונניא םהרבא יבגל (6 / ו"ט תישארב) "הב ןמאהו" הנומאה גשומ
דציכ אלא ,םיהולא לש ותואיצמב ןימאהל םא הנניא בצינ אוה הינפב הלאשה
ןיאו ,הפוכ ןיאו" .ול הנותנ התיה תושרה ,הרואכל .ותייווה רקיעכ וז תואיצמ תויחל
יבצ ירבדל ,ותריחב ,השעמל ךא .םירבדה חתפב רשכ ןועמש לש וריש ירבדכ ,"ךשומ
הדמע אל וליאכ ,וילאמ ןבומ רבדכ תיארנ איהש דע הרורבו תטלחומ הכ" ,(4) רדא
."ללכ הריחב וינפל

תא בירקהל םהרבא לש ותונוכנ תלאשב טבלתהלו טבחתהל ךרוצ ןיא .דועו תאז
,ןכש ,"ףסה דע" וכילוהל קר אלו השעמה תא עצבל םג ןכומ היה ,ןכא ,םהרבא .ונב
תאז השע רבכ אוה .ונב תא ריקפהל תונוכנ הלגמ םהרבאש הנושארה םעפה וז ןיא
אל םאה - לבא ,בהא רשא ודיחי-ונבכ ןאכ גצומ ,םנמא ,קחצי .לאעמשי ונב יבגל
ןייוצ אל םא םג ,ורוכב-ונב יבגל המו :הלאשה ,תחא םעפ םג ולו ,לאשיתש יואר
תחא םעפ :ורוכב ונב תא תומל םהרבא ריקפמ םיימעפ ירהו ?לאעמשי - ובהאש
ודועב ,קחצי תדלוה רחאל היינש םעפו (ז"ט תישארב) רגה ומא ןטבב רבוע ודועב
,םיהולא תווצמב רבדה השענ וללה םימדוקה םירקמה ינשב םג .(א"כ תישארב) דלי
תא ,הנה ,וידי ומב ,שממ ותחיצר אלו דליה "תרקפה" וז התיה םשש תורמלו
וללה םירקמה ינשב םגו ,לעופה לא חוכה ןמ תאז לכב איצוה אוה וללה םישעמה
ובוריס וא ,םהרבא לש ותודגנתה לשב אלו ,הובגמ תוברעתה תוכזב ענמנ רבדה
,ול ויהש םידיחיה םיינשה ,וינב ינש תא תוומל חלושש בא .תוומל ונב תא ריקפהל
ותוירסומ ןיא םאה - וידי ומב ןברוקה השעמ תא רבד לש ופוסב עציב אל םא םג
?ןחבמל דומעל הכירצש וז איה ותנומא קר םאה ?הייהת תוחפל תררועמ


leyvans_akeda

קחצי תדיקע
1674-1607 ,סנוויל ןאי ידנלוהה רייצה תאמ דב לע ןמש רויצ
המרדה תא תוביכרמה תויומדה שולשב ורויצב זכרתמ סנוויל
וז השרפב ןורחאה עטקב .ךאלמהו קחצי ,םהרבא - תיארקמה
לש ומיא ,הרש לש טלחומה הרדעה תעפות תרכזומ
לש תיגארטה השרפב תוחכונ וא רוכזיא לכמ ,דעוימה-ןברוקה
תא הדלישכ 90 תב התיהש ,הרש .הנב חצרל הנווכה וא ןויסינה
לש יארקמה רופיסב הרוצ םושב תרכזומ הנניא ,הדיחי-הנב
,הז רסח םילשהל םיסנמ םירחואמה ל"זח ישרדמ קר .הדיקעה
,ןיינעמ .םהלש םכרדב תאז םישוע ,םירחאו ,סנוויל ומכ םינמאו
תא עישוהל האבש תומדה - ךאלמה לש וינפב תוארל ,ךכיפל
רייצשכ הרש לע סנוויל בשח םאה .תישנ תומד - וליצהלו קחצי
לש וידי רויצב הארנ וז תורשפאל קוזיח ?עישומה ךאלמה תא
?ךאלמה :עישומה לא אלא ,םהרבא לא אל תונפומה ,קחצי דליה
וידי תא ןטק דלי טישוי ימ לא ,ןכש ?הרש ,ומא לא ילוא וא
?ומיא לא אל םא ותקוצמב


"םהרבא תא הסינ םיהולאהו" .ב

יתלב הכ ,תיביטימירפ הכ ,הארונ הכ העיבת ינפב ,םדו רשב ,םדא דימעהל ידכ
,רתוי תוהובג תוירסומ תומרונ ,םתסה ןמ ,רבכ ריכהש ,ומצע רפסמה בייח ,תירסומ
:רמואו אוה םידקמ ךכיפלו ,ותליחתמ רבכ ויארוק יניעב רופיסה תא ךכרל
וזש טק עגרל ףא ולו ,תעדה לע הלעי אלש ידכ ,"םהרבא תא הסינ םיהולאהו"
,תאטבמ םירבדה חתפב רפסמה לש וז הרהצה .םיהולא לש ותנווכ ,םנמא ,התיה
אולמל ך"נתה תא הוולמה ,רסומל הנומאה ןיבש קבאמב ולש ותדמע תא ,קפס אלל
.הזל הז הריתסב םידמוע ידמ תובורק םיתעלש - םיינש ,וכרוא

םימעפה יתשב .בויא תאו םהרבא תא :םדאה תא םיהולא הסנמ ך"נתב םיימעפ
ינשבו ,ותוירסומ וא ,ותקדצ אל ,םדאה לש ותנומא תקידב איה ןויסינה תרטמ
לעב לש וינב תתמה וצב :דירחהל ירסומ יתלב השעמב ןויסינה הוולמ םירקמה
,ירסומ יתלב קר אל אוהש וצכ :תחא ךרדב אלא לבקתהל לוכי וניא הזכ וצ .ןויסינה
םוקמב רדא יבצ תאז חסנמש יפכ ,וא ,ישונאה עבטל הרומג הריתסב דמוע אלא
לש רדגב איה ןיא ךכ אהי אל םאש ,תישונא יתלב איה ןויסינה תלטה" :(5) רחא
ןמ בויא רפס יהולאו קחצי תדיקע יהולא גרוח ךכ םושמ ,םנמאו .שממ ןויסינ
ךאלמשכ ,וז הדמע לש המ-ךוכיר שי קחצי תדיקע רופיסב .םדאה יכרע לש םלועה
תשגרה ,תאז םעו ,ןויסינ אלא הז היה אלש ןכמ רחאל םהרבאל רמוא םיהולא
ותבושתב ,ןכש ,וז הדמעב ךוכיר ןיא בויא רפסב .תראשנ םיהולא לש תוארונה
בויא רפס ...ויכרד תאו םיהולא תא ןיבהל לוכי םדאה ןיאש לאה ןעוט בויאל
עזעזמ ןויסינה ירופיסב .ןפוס דע ןתליחתמ לאה יכרד תא ןיבי בויאש ילבמ םייתסמ
"ישונאה םלועה לכ תא ,םדאה יכרע לכל רבעמ יוצמה ,ארונ לא

רופיסו םהרבא רופיס יכ ,שיגדמו רדא ףיסומ ,הז עוזעז לע םדאה תבוגתל רשא
איה - םהרבא לש תחאה :רזכאה ןויסינה לע וזל וז תודגונמ תויצאירו יתש ןה בויא
.ירמו תוממוקתה - בויא לש ,תרחאה ,ןמיע המלשהו לאה יכרד תלבק לש הבוגתה
.יהולאה ןויסינה חכונל וירוסייל לעמ הלעתמה םדאה לש ימיטיגל יוטיב - ןהיתש

םג הלא םירופיס ינשב תוארל רשפא ,םדאה תא הסנמ םיהולאש ןויסינל רבעמ ךא
יותיפה ינפב םיהולא דומעי םאה :ויהולא תא וב דימעמ בשוחה םדאהש ןויסינה תא
דועב ךא .םדאה דגנכ וב שמתשהלו ,ותוכמס תאו ותורמ תא ,וחוכ תא לצנל זעה
.ןויסינב דמוע וניאש אוה םיהולא - דחאכ םירקמה ינשב - ןויסינב דמוע םדאה
תא קר אל תרתוסה ,הנומאל העיבת םדאה ינפב ביצמ אוהש ,ךכב לשכנ םיהולא
שונא-ןבש דיחיה רסומה הז .ישונאה רסומה תא - רקיעבו ,אלא ,ישונאה ןויגיהה
,תירסומ יתלב ךרדב תאז אטבל עבתנ אוה - ןימאמ אוה םא :וילא עיגהל לגוסמ
!ןימאמ בשחיהל לכוי דימת אל - ונופצמ וצ יפל גהני םאו

רואנה םדאה לש ותוממוקתה תא אטבמ הדיקעה רופיסש ,רמול רשפא ,הרואכל
.םיהולאל םדא-תונברוק תעבותה ,תישונא יתלבו תיתורירש ,תיביטימירפ תד ינפב
םג ומכ ,וז המודק תינחלופ הסיפתל םידה .ךלומל םילעמ ויהש תונברוקה ומכ
ךלמ ראותמ 27-26 / ג 'ב םיכלמב :ארקמב םינוש תומוקמב םימייק ,הל תודגנתהל
ויהולא תא תוצרל ידכ ,הלועל הכולמב ושרויו רוכבה ונב תא הלעמש ימכ באומ
םינכשה םימעה ברקב קר אל ךא .ותבוטל המחלמה ףכ תא הטיש וילע עיפשהלו
תוביסנב רדנש רדנ ללגב ותב תא בירקמ ידעלגה חתפי םג .הז גהונ חוור לארשיל
תירושאה הירפמיאה לש התיילע תפוקתב הדוהי לע ךלמש ,זחא ךלמה ןכו ,תומוד
"םייוגה תובעותכ שאב וינב תא רעביו םונה-ןב איגב ריטקה" (ס"הנפל 715-730)
יכ והישאי ךלמה לע רפוסמ ותומכ .(3 / ח"כ 'ב םימיה-ירבד ;3 / ז"ט 'ב םיכלמ)
שאב ותב תאו ונב תא שיא ריבעהל יתלבל םונה-ןב איגב רשא תפותה תא אמט"
לאינד לארשי סרפ ןתח לש ותרעה ןויצל היואר ןכ לע .(10 / ג"כ 'ב םיכלמ) "ךלומל
יוטיבה היפלו ,םירבדה תא ךכרל השקיב תרחואמ תונשרפ" :(6) ורפסב ןמדירפ
םשורה ךא ,הבהלה לעמ ץופקל םהילע היהש ,ךכל ותנווכ "שאב םינבה תא ריבעהל"
השענ םאה" :ךשמהבו ."תוומל ףרשנ היהש ,םדא-ןברוקב רבודמש אוה רורבה
רוריבב תרזגנ 'ךלומ' הלימה ?לארשי יהולאל םג אמש וא רכנ יהולאל קר ןברוקה
."לארשי יהולאל םג הארנכו ,םינוש םילאל ףרוצש יוניכ הז היה .'ךלמ' הלימהמ
ןחלופ הז היה רפסה יאיבנו םיכלמה ימיב םג אלא ,תובאה ימיב קר אל ,רמולכ
תא שיגדמ לארשי יאיבנ ראש ומכ ,הכימ איבנה .תוצרמנ ול ודגנתה םיאיבנהש ,ץופנ
תאטח ינטב ירפ ,יעשפ ירוכב ןתאה" :לאוש הכימ .ןחלופה לע רסומה לש ותופידע
םא יכ :ךממ שרוד 'ה המו ,בוט המ םדא ךל דיגה" :בישמו ,(7-6 / ו הכימ) "?ישפנ
תומב ונבו" :ףיסומ והימריו ."ךיהולא םע תכל ענצהו 'דסח תבהאו טפשמ תושע
יתיוויצ אל רשא ,שאב םהיתונב תאו םהינב תא ףורשל םונה-ןב איגב רשא תפותה
,ץראב הקדצו טפשמ דסח השוע 'ה ינא יכ" אלא (31 / 'ז והימרי) "יבל לע התלע אלו
,הכימכ ,םירחואמה םיאיבנה יניעב .(23 / 'ט והימרי) " 'ה םואנ ,יתצפח הלאב יכ
,ללכב ןחלופהו ,טרפב תונבהו םינבה תברקה , (39 / ג"כ לאקזחי) לאקזחיו והימרי
הגרדל רסומה תא םילעמ םהו ,םיהולא יניעב יוצר וניאו יואר וניאש המכ םיארנ
- רסומה השענ אליממו ,םיהולא לש יתימאה ונוצר תא אטבמ ותויהב ,וילע הנוילע
.הנומאה לש יאליעהו ןוילעה וצל - ןחלופה אלו

ןב תברקהל העיבתה םצע :תילכתב הכופה המגמ ןיידע אטבמ הדיקעה השעמ ךא
ןברוקה לע רותיווה םא םגו ,לילעב תירסומ יתלב איה ינחלופ טקאכ םיהולאל
תא ,הרואכל ,םימעמעמ הליחתכלמ ןויסינכ ולוכ רופיסה תגצה וא ,ליאב ותרמהו
םיהולאש ןויסינה םצע ירה ,הנומאה תרוצ לש וז הפדעהבש עוושמה רסומה רסוח
קר אל בויא לש הרקמבו - םישק הכ םיישפנ םירוסייב עשפמ ףח םדא וב דימעמ
לש ותוכז תא עיקפמו ,ירסומ יתלב אוה - םינבה לש ישממ ןדבואב אלא ,םיישפנ
.יהשלכ תירסומ העיבת םדאה ןמ עובתל הזכש םיהולא

?הרש הפיאו ?קחצי םע המו .ג


espinosa_akeda

קחצי תדיקע
,הזוניפסא וטניסאח ומינורח לש וידימלתמ דחא ידיב רייוצש ,דב לע ןמש רויצ
(םילשורי ,לארשי ןואיזומ) םייתד םיאשונ רויצב דוחייב החמתהש ,(1680-1600) ידרפס רייצ

דגנל הדמע הרש לש התומדש ,םשורה ןמ ררחתשהל השק הז רויצב םג
סנוויל לש םדוקה רויצב םא .הדיקעה השעמ תא ורייצב רייצה לש ויניע
לש ודימלת לש הז רויצבש ירה ,ךאלמה לש תישנה ותומדמ עבונ םשורה
לא תונפומ םינפה :הניחת ךאלמה-השיאה ינפ םיעיבמ הזוניפסא
וננב-ינב תא חצרת לא ,אנא ,רקיה ישיא ,אנא :ונממ תושקבמכ ,םהרבא
!ךממ השקבב !בוהאה


,דעוימה ןברוקה - קחצי לש וז איה ,הכ דע הב ונעגנ םרטש ,הנורחאה תוארה תדוקנ
חבזמ לע - "םיקחצי" - םהינב תא ודקע םהרבא ומכ תובא הברה .ומא ,הרש לשו
לע ולאשנש אלבו ,םהלש קר אלו ,םהלש םילאידיאה תשודק לע ,םהלש םהיתונומא
תוהמא וזעה ,שממ הלא ונימיב ,הנורחאל קר .םינבה אלו תוהמאה אל ךכ
תחקל ןתוכז תא "םימהרבא" ידימ עובתלו ,ןלוק עימשהל ,תוחמל םילייח-םינבל
תעונת לש הצחל אלבו ,"רוחשב םישנ" אלמלא .םינבה לש םלרוג תעיבקב קלח
לש הקלח לע .ןונבלב גרהיל םיפיסומ "םיקחצי"ה םויה דע ויה "תוהמא עברא"
,ונדמע הדיחי-הנב לש ולרוג תעיבקב ףתתשהל תלזגנה התוכזו הדיקעה רופיסב הרש
הבחרהב וב ןודנש הז אשונ יוארו ,וז השרפ םיוולמה םירויצל ארקמב רצק רוכזיאכ
לע הטלחהב ,דעוימה ןברוקה ,קחצי לש ותוכז לע לבא .רחא םוקמב וא תרחא םעפב
הכונחב הביבח-תעבגב שגפמ תעב המייקתהש החישמ עומשל יאדכ ,ודיתעו וייח
תא לוקשל ונילע ,ונמצע םע םירשי היהנ םאש יל המדנ ..." :ילע רמוא .(7) ט"כשת
.םיתמה לש םתואר תדוקנמ .תמה קחצי לש ותואר תדוקנמ ונתלוז ייח תאו ונייח
תובר תואמסיסש תולגל עתפונ ,םתוא השענ םא לבא - ץמאמו ןוימד תצק שרוד הז
תומל םינכומ ונייהו ,'ןכות םייחה תא אלמל ידכ' םייחרכה ונל וארנש םיכרעו
היראה ןמ בוט אוה יח בלכל יכ" תלהק ירבדכ ,םילבהכ םואתפ ונל ואריי - םהילע
לומ לבא .תולודג תושירד םייח םישנאכ ונל שיש ונל הארנ .(4 / 'ט תלהק) "...תמה
?שמש רוא תצקמ רתוי הברה המ ,יחרכה תמאב הארנ טעמ המ - לודגה ךשוחה
םייח יכרע םשב םירחא ייח םילטונ תוחפו ונייח תא םינתונ תוחפ ונייה וליא ילוא
.(.מ.צ ,ילש השגדהה) "םיחפונמו םיפייוזמ


caravaggio

קחצי תדיקע
ו'גוורק-הד יזירמ ול'גנאלכימ יקלטיאה רייצה תאמ 1603 תנשמ דב לע ןמש רויצ
(1610-1573)
הילטיא ,הצנריפ ,יציפוא הירלג

הדיקעה תניצס תא ורייצש םיללוהמה םירייצה ןמ םיברל דוגינב
ןמ ומלעתהש ,םירחאו ןאליל ,הרוד ,ןמטסל ,סנוויל ,טדנרבמרכ -
רענ - קחצי לש ושפנב שחרתהל התיה הרומאש הארונה המיאה
תא בטיה ו'גוורק אטבמ - שפנ וחצרל דמוע ויבאש ריעצ
ויניעו ,המיאב רועפה ויפ :קחצי לש ושפנב ללוחתמה
לע ,םש הרק תמאבש המ תא בטיה תואטבמ דחפמ תועזעוזמה
.הירומה רה


לש ונוצר הז יכ ונל חכוה וליפא ,םיהולא לש ונוצר םאה :לואשל תעה וז ,ןכאו
תא אלא ,בירקהל דמע ומצע תא אל םהרבאו - ונתלוז תא בירקהל ,םיהולא
תשרוד תידוהיה הנומאהש רסומה הז םאה ?םדא ןברוק קידצמ - ונב תא :ותלוז
?וזכש העיבת קידצהל םילוכיש תלפלופמ תונשרפו ךוכירו ןודיע שי םאה ?ונתאמ
אל יכו ,ונמז ףלחש ,הנומאה תודלותב ירוטסיה קרפ אלא הז ןיא םאו ,ןיא םאו
םתוא לש רסומה יכרע תא תישונאה הנומאה ןחבמב שדחמ דימעהל העשה העיגה
?םנמז ףלחש םיירוטסיה םיקרפ


:תואבומו תורעה

,םיצוביקה רנימס לש תיגוגדפה הדבעמה 'צוה ,תישארב רפסל אובמ :לקנוג .ה (1)
.ןורז סכלאו דלפ תור םוגרתב ,ז"ישת-א"ת

ךותב םירזוחה ,ינושל שרוש וא הלימ ונא םינייצמ הז םשב - החנמ הלימ" (2)
- הלא תורזח לע הקחתמה .תועמשמ-תבר הרזח םיטסקט ףצרב וא טסקטה
,"ארקמ לש וכרד" :רבוב מ"מ - "וינפל תחנעפתמ םיטסקטה לש תחא תועמשמ
,ד"כשת ,םילשורי ,קילאיב דסומ 'צוה ,הרותה ירופיסב החנמה הלימה ןונגס
.84 'מע

.רענה לא ךדי חלשת לא - בירחמ/ארוב ,"היפרגויב :םיהולא" :סליימ 'ג (3)
.70 'מע ,1997 ,האירק ןמיס ירפס ,דחואמה ץוביקה 'צוה ,השדחה הירפסה

.73 'מע ,ט"כשת ,מ"עב ןמוינ 'מ 'צוה ,ך"נתה לש םייכוניחה םיכרעה :רדא יבצ (4)

.66 'מע ,1976 ,אמוג 'צוה ,"יארקמה םלועל אובמ - תישארב רפס" :רדא יבצ (5)

,ארקמה ירופיסב הרבחו רסומ ,טפשמ - "תשרי םגו תחצרה" :ןמדירפ לאינד (6)
.177 'מע ,2000 ,"ריבד" 'צוה

.ל"שת ויתס ,ה"ל ןויליג ,תיצוביקה העונתל המב ,"תומדש"ב םסרופ (7)ףדה שארל


Subject Koach Hiloni Home