Subject Koach Hiloni Home

"שפוח" רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

אריו
רלמ ןד תאמ

,.ה.ל.ע תתומע ר"וי ,תיתד הייפכ דגנ קבאמב ליעפ ,אפור אוה רלמ ןד 'פורפ
"תישפוח תודהי" תכרעמ רבחו "תושפנה ידייצ" רפסה רבחמ

דעלג :ףדה תא ךרע


קחצי תדיקע
1669-1606 ,ידנלוה רייצ ,ןייר-ןאו טדנרבמר

תשולש לש םרוקיב ומכ ,םינוש םיאשונב הסומעו ,"אריו" תשרפ איה הכורא
החורא םהרבא םהל ןיכמ ראשה ןיבשכ ,םהרבאו הרש לש םלהואב םיכאלמה
הייגוס ."השע רשא רקבה ןבו בלחו האמח חקיו" :דחי םג רשבו בלח תללוכש
,םיכאלמה תשולשל םודס ישנא לש תינימה םתונאתה איה וז השרפב תירסומ
ישנא ואב הלילב .םהרבא לש ויחא ןב ,טול לש ותיבב וחראתהו םודסל ועיגהשכ
,השעמ םישנאה תשולשב עצבל ושרדו ,"הצקמ םעה לכ ןקז דעו רענמ" ,םודס
היא :ול ורמאיו" :"םודס השעמ" םג יורק זאמו ,"הנוגמ השעמ" ארקנ ונימיבש
."םתוא העדנו ונילא םאיצוה הלילה ךילא ואב רשא םישנאה

תיסאלקה תירבעב 'עדי' לעופה" :בתוכ (1) "היפרגויב :םיהולא" ורפסב סליימ ק'ג
ילב ,הז הרקמב ;("ותשא הוח תא םדא עדיו") םיינימ םיסחיל היקנ ןושל אוה
,תימוקמ וא תדדוב תירקת היה אל הז עוריא ."םיילאוסקסומוה םיסחי ,קפס
םג ,םירחא תומוקמב םג גוהנ היה ,ריעב חראתהל ואבש םירז םירבג לועבל גהונהו
העבגב שגליפ תשרפב שחרתהש יפכ ,לשמל ןימינב טבש ינב ומכ ,םידוהי ידיב
תלדה לע םיקפדתמ תיבה תא ובסנ לעילב-ינב ישנא הנהו" :(ט"י םיטפוש)
ךתיב לא אב רשא שיאה תא אצוה רמאל ןקזה תיבה לעב שיאה לא ורמאיו
."ונעדנו

תא תתל - העבגהמ ןקזהו טול - םיחראמה תיבה ילעב םיברסמ םירקמה ינשב
הארנכ ,העיתפמ הרוצבו ,םריע יחרזא ידיב תינימה הפיקתל ףרט םירבגה םהיחרוא
:תולותבה םהיתונב תא ,ףילחתכ ,םתמזויב ועיצה - םימי םתוא לש גהונ סיסב לע
ועדי אל רשא תונב יתש יל אנ הנה .וערת יחא אנ לא רמאיו ... טול םהילא אציו"
לא לאה םישנאל קר םכיניעב בוטכ ןהל ושעו םכילא ןהתא אנ האיצוא ,שיא
הלבנה תא ושעת לא" :רמא העבגהמ ןקזהו .(6-7/ט"י תישארב) "רבד ושעת
םהל ושעו םתוא ונעו םתוא אנ האיצוא ,והשגליפו הלותבה יתב הנה ,תאזה
.(24/ט"י םיטפוש) "תאזה הלבנה רבד ושעת אל הזה שיאלו םכיניעב בוטה

,שממ םילימ ןתואב טעמכ ,תונוש תופוקתמ ,םירופיס ינש ןיב האלמ הלבקה ונינפל
עוגפל אלו ,לעילב ישנאל ףרט הלותבה ותב תא תתל בא ףידעמ םירקמה ינשבשכ
האר םימי םתוא לש יארקמה רסומה .ברע ותואל דע ריכה אל ללכ ותוא ,וחרואב
תרימש לש יסיסבה ישונאה ךרעה לעמ דמועש ,הלענ ךרע םיחרוא תסנכהב
הלותבה ותבב תינימ העיגפ ףידעה באו ,תבה לש הדובכו תישפנהו תינפוגה התומילש
.ותיבב יארקאב ןולל הטנש רז חרואב תילאוסקסומוה העיגפ לע הדובכ לוליחו

תשא ,רגה לש רבדמל ירזכאה םשוריג תייגוס איה תירסומ הניחבמ תוחפ אל הרומח
ןודנש שוריג ,םדיב דבלב םימ תמחו םחל תפשכ ,לאעמשי רוכבה ונבו ,םהרבא לש וקיח
לכמ רתוי תבשחנה ,תרחא תירסומ השרפ לע בכעתנ ןאכ ."ךל ךל" תשרפב תוכיראב
.קחצי תדקע איהו ,תושרפה


קחציו םהרבא
1925-1874 ,ןילופ דילי ,ידוהי רייצ :ןאיליל השמ םירפא


.דחי םג םייפוסוליפו םיירסומ-םיישונא ,םיברו םינוש םיטביה הדקעה תייגוסל
ןכומ ,רוערע וא ,סוסיה אללש ,בא לש תירזכא תוגהנתה ונינפל - תישונא הניחבמ
קר - רבדמב תומל ןכל םדוק חלש לאעמשי ונב תאש רחאל ,ודיחי ונב תא טוחשל
עמששכ ,ידידי לש ןב .ןכ תושעל וילע הוויצ ,הז הרקמב םיהולא - ןוילע חוכש םושמ
המיאב תולילב ררועתה ,הזה יארקמה רופיסה תא ,שמח ןב ותויהב ,ומאו ויבא יפמ
ןברוקכ יתוא וטחשת םתא םג םאה - אבא ,אמא :היולג הדרחב לאשו ,הארונ
.ועיגרהל היה לק אלו ?םכילע הווצי אוה םא םיהולאל

בירקהל םהרבא לע הווצמ םיהולא :יפוסוליפה טביהה אוה הזמ תוחפ אל בכרומ
שפנ לע ןנחתהל וא תוכבל ,קועזל אלב וליפא ,וצל הנענ םהרבאו ,קחצי ונב תא (ול)
רשא ךדיחי תא ךנב תא חק" :לאה תוארוה לכ רחא אלממ "וניבא" םהרבא .ונב
- "הלועל םש והלעה" ;ךלה - "הירומה ץרא לא ךל ךל" ;חקל - "קחצי תא תבהא
תא חקל - "ונב תא טוחשל תלכאמה תא חקיו ודי תא םהרבא חלשיו" ;הלעה
,לאה יפלכ תחא הינורט םג ולו ויפמ העמשנ אל הזה ךוראה ךילהתה לכבו ,תלכאמה
לש ךוניחל רפסה תיב שארב דמעש ,רדא יבצ רוספורפ .ונב לאו וילא רזכאתה ךכש
בויא םג .(2) בויא לש ורופיסל וז המליד הוושמ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
ןיידע םנמא םהרבא .הוולשב ולרוג רמ תא לבק אל בויאש אלא ,המוד ךילהת רבע
בויא - קתוש םהרבאש דועב לבא - ותחפשמ לכ תא לכש רבכ בויאו ,רבד דביא אל
.אושנמ םישק םירבד םיהולא דגנ חיטמ םג ,ובל םע רשא תא רמוא ,ץרפתמ

,"ירסומ יתלבו ישונא יתלב השעמ אוה ארונ הכו השק הכ ןויסינב םדאה תדמעה"
לווע אל לע םירוסיי תלטהו םינב תגירה ,ןב תגירה לע וצ .רדא רוספורפ ןעוט
םא ןיב ,תאז תושעל הרומה אוה םדא םא ןיב ,םיירסומ יתלב םישעמ םה םפכב
- דבלב יוסינכ םא ןיבו - בויא הרקמב ומכ - לעופב םא ןיב :הווצמה אוה םיהולא
?םדאל ?ימל) "םיחיכומ" ולא םיירסומ יתלב םישעמ - ינש דצמ .םהרבא הרקמב ומכ
תרוויעה הנומאה וללה םירקמה ינשבו ,םיהולאב תטלחומה הנומאה תא (?לאל
הצק דע תיתדה הנומאה תא םיניצקמ ונא רשאכ :רמולכ .ןחבמב תדמוע תטלחומהו
,רסומה ןיבל הניב טלחומ םיכרע דוגינ רצונ וב ,בצמל םיעיגמ ונא ,תלוכיה לובג
תודיחיה םימעפה יתשב ,וכרד יפ לע שיא שיא ,בויאו םהרבא .ישונאה רסומה תוחפל
.םיהולאב תגיוסמ יתלב הנומא וניגפה ,דדובה םדאה תא םיהולא הסנמ ןהב ך"נתב
הגגח הב תע התואב ןכש ,רסומל הריתס הווהמ וז תגיוסמ יתלב הנומאש אלא
.הכד דע ישונאה רסומה סמרנ ,הנוחצינ תא הנומאה


קחצי תדיקע
1883-1830 ,יתפרצ רייצ ,הרוד בטסוג


הבושתה ?הנומאה לש התומלש תא חיכוהל הרטמב ,גורהל ירסומ קודיצ םייק םאה
ינמוהה יאדו ,ילנויצרה םדאה לש הבושתה .ןכ :איה וז הלאשל תיארקמה
טקאב רבודמ רשאכש אלא ,"אל" םתס הז ןיאו !אל טלחהב :איה ונתפוקתב
"!ירסומ יתלב הז !אל" איה הבושתה ,ןגוה יתלבו ירזכא ,עשורמ

יתלבה יוטיבה םע דדומתהל לגוסמ ונניא ,םיהולאב ןימאמה ,ונימי ןב יתדה ןשרפה
.וז היגוסב ןוידמ קמחתמ אוה תונוש םיכרדבו ,םיהולאה תוגהנתה לש הזה ירסומ
תלאש תא ללכ הלעמ ונניא ,ליכשמהו םכחה ,ןעדמה ,ץיבוביל והיעשי רוספורפ
רוספורפ לבקמ "עובשה תוישרפל תורעה" ורפסב .הז קרפל ותונשרפב רסומה
רערעל ןיא הליחתכלמש השירדכ םיהולא לש והשעמ תא יתדה ץיבוביל והיעשי
תלבק :םמורמו אלפנ רבדכ ול הארנש ,ימהרבא-יהולאה גשיהה לע עיבצמו ,הילע
,ץיבוביל לש ותסרגל ,הרטמה איה "םיהולא תארי" ."לאה תוכלמ לש הארומ"
לש ותוחא ."התא םיהולא ארי יכ יתעדי התע" :םדאה ידימ הגישה ןכא םיהולאו
תשרפב םינויע" הרפסב ,היחאכ שממ היתד השא ,ץיבוביל המחנ רוספורפ ,והיעשי
ר"ומדאה םג ומכ ,הדקעה השעמ תא התונשרפב הריכזמ הנניא ללכ (4) "עובשה
(5) "תוחיש יטוקיל"ב "אריו" תונשרפ ידומע תעבש לכבש ןהאסרואינש לדנמ םחנמ
.תחא םעפ וליפא הדקעה תא ריכזמ ונניא

ןוימד םוש ןיאו ,ישונא רסומ לש הדימ תומא ןה ונימי לש תוירסומה הדימה תומא
:וזמ וז תוקתונמ רסומ תוכרעמ יתש לבקמ הליחתכלמש ,יתכלהה רסומה ןיבל וניב
תישונאה תכרעמהו ,הרקבלו הטפושל יאשר התומת ןב ןיאש ,תיהולאה תכרעמה
הלבקל םירומאה הלא דצמ רוערע וא טופיש תוכז אלל איה ףא - הל הפופכה
םויה םג תמייק הרבחה לש םימיוסמ םידברבש ,הדבועה ףא לע - תאז .המייקלו
לש טלחומ קותינ אוה ןהל ףתושמה הנכמהש ,תוכרעמה יתש ןיב האלמ תוהז
,יטסינמוהה ידוהיה ,ינרדומה םדאה .ילנויצר-ישונא טופישמ רסומה תכרעמ
תדקע תא לבקל לוכי ונניא ,ילסרבינוא יפוא לעב ישונא רסומ אוה ויבגל רסומהש
םהרבא יפלכ ןה תרשפתמ יתלבו תינחלס יתלב ,השק תרוקיב ךותמ אלא קחצי
םע דחי ."וידבע" תא דימעמ אוה וב ןויסינב וכרדו לאה יפלכ ןה ,באכו םדאכ
תומלשב עוגפל המכסההו תונוכנה ומכ ,ארקמב רסומ רדעה לש םירחא םייוטיב
לש - תאזמ רומחו ,וז תשרפב יוטיב ידיל ואבש יפכ ,היבא ידיב תב לש השפנו הפוג
ןבא "קחצי תדקע" הווהמ ,לילעב םיירסומ-יטנא םהש םייהולא םייוויצו תועיבת
"שדוק יבתכ"כ לבקתמ רוביצהמ קלח לצאש ,טסקט לש תינתלכש תרוקיבל הניפ
.תישונא תרוקיב לכל לעמ םיבצינה


------------------
,דחואמה ץוביקה תאצוה ,השדחה הירפסה ,"היפרגויב :םיהולא" :סליימ ק'ג (1)
1997,האירק ןמיס ירפס
,רבוקיר'צ תאצוה ,"יארקמה םלועל אובמ - תישארב רפס" :רדא יבצ 'פורפ (2)
1976 ביבא-לת
,ןומדקא תאצוה ,"עובשה תוישרפל תורעה" :ץיבוביל והיעשי 'פורפ (3)
ח"משת םילשורי
לש ךוניחל הקלחמה תאצוה ,"עובשה תשרפב םינויע" :ץיבוביל המחנ 'פורפ (4)
ח"ישת ,תימלועה תינויצה תורדתסהה
ט"לשת ,ד"בח רפכ קחצי יול ןוכמ ,"תוחיש יטוקיל" :ןהאסרואנש לדנמ םחנמ (5)

ףדה שארל


Subject Koach Hiloni Home