Subject Koach Hiloni Home

שפוח רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

וניזאה
ב"ל םירבד

רלמ היפוצ תאמ
ך"נתה תועוצקמבו ךוניחה יעדמב הצרמו תרקוח איה רלמ היפוצ ר"ד
,"תישפוח תודהי" ןואטיבה לש תינושל תכרוע ,תירבעה תורפסהו
"הלפאמ םיחיגמ םידש"ו "תושפנה ידייצ" םירפסה ירבחממתא .וז הניחבמ הנשה תא תמייסמ איהו ,עובשה תושרפב הנורחאה איה "וניזאה"
םימשה וניזאה" טפשמב תחתופה ,וניזאה תריש תוכזב השרפה הלבק המש
- ג"ל קרפב הירחא האבה הרישהו וז הריש ."יפ ירמא ץראה עמשתו הרבדאו
ובנ רה תגספ שאר לע הלע םרטב ,וימי תירחאב השמל תוסחוימ "הכרבה תאזו"
שפנ ןובשחל ןמזהו םוקמה הזש ,אופא ,אלפיי אל .קוחרמ ץראה תא תוארל
הינכת דצמ .דיתעלו הווהב ,רבעב לארשי ומע םע םיהולא יסחי תכרעמ תריקסלו
םג שמתשמה ,והיעשי ומכ ,הזמ רפסה יאיבנ - האובנ ירבדל וניזאה תריש המוד
"ץרא יניזאהו םימש ועמש" - ץראהו םימשה תודעב ותחכות-ותאובנ ירבדב אוה
רקיע היפל ,המודקה האובנה לש התועמשמל המודב םג ךא ,(2 / א והיעשי)
האובנכ "וניזאה" תסיפת .דיתעה תא תוזחל ותלוכיב אוה איבנה לש ויתונוכת
(1) לפר בד לש ותשיג איה וזמ ןיטולחל הנוש .ן"במרה לש ותשיג ,לשמל ,איה
לאכ וז הרישל סחייתהל ןיא ,םימייוסמ םיירוטסיה םיטרפ רדעהמ יכ ,ןעוטה
:אבה הנבמב םמצע לע םירזוחה ,הירוטסיהה ירוזחמל החסונ לאכ אלא ,האובנ

;תירבב ומע םע רשקתמ םיהולא ובש ערואמ .1    
;םעה לש אטח .2    
;שנוע .3    
;הבושת .4    
.הלילח רזוחו ,תירבב ומע םע רשקתמ םיהולא ,שדח ערואמ - הרפכ .5    

.היפוסוירוטסיה יורק ,םעה לש תירוטסיהה הסיפתה תא ףקשמה ,הזכ הנבמ
:תוחנה יתש לפר יפ לע החינמ ,וז החסונ לש םגדכ ,וניזאה תריש

םיהולא ןיב סחיה לש האצותכ תוארל שי הלוכ תושונאה תודלות תאש .א    
;לארשיל        
.קדצב ומלוע תא גיהנמ םיהולאש .ב    

- לומגה תרות לע - ירק ,שנועו אטח לע תרבדמה תד לכ
.ונימיב ישונאה רסומה תסיפת יפל לילעב תירסומ יתלב איה


תכרעמב יזכרמ םרוגמ תומלעתמ ,לפר לש וזו ן"במרה לש וז ,וללה תוסיפתה יתש
ןיבש - ןבומכ ,תינויווש-יתלבה הליחתכלמ יכ םא - תירטס-ודה םיסחיה
,ירסומה ךרעה הזכרמבש תד .רסומ יורק ,ונימי ןושלב ,הז םרוג :ומע ינבל םיהולא
לאה לש וסחי תאו לאל םדאה לש וסחי תא הנתמ ,וזכ תויהל תרמייתמ לארשי תדו
הריכמ תירסומה תדה .התושעל ומצע לע לבקמ םדאהש תירסומה הלועפב םדאל
םניא הלאו ,"םירחבנ" וא ,םיאיבנ ,לשמל - םדאה ינב ןיבש תוגרד ילדבהב םנמא
בהואה לכ" :(2) הזוניפש ךורב הז ןיינעב חסנתמש יפכ וא ,םדאה ראשל םיווש
."הבהא תחת הבהא ול לומגי םיהולאהש ,ךכל ףואשל ול רשפא יא ,םיהולא תא
הלועפ איה םדא לכמ שרדנש המו ,םדא לכ ינפב חותפ לאה לא םלשה סחיה - לבא
.םדאה ינב לש םיפתושמה םייחה ןיבל תדה ןיב רשק הווהמה ,תירסומ

לע ?לאה ןמ העיבתה יבגל המ ךא .ירסומ היהיש - םדאה ןמ העיבתה יבגל הז
הבש ,תדה איה תיתימאה תדה" :יעמשמ דח ןפואב (3) ןמטוג .י.י בישמ וז הלאש
ןיחבמ ןאכ ךא ."ישאר םוקמ הב ספות רסומהו ,קהבומ ירסומ יפוא לעב לאה
ונבומב רסומ גשומה ןיבל ,יללכה ,ילסרבינואה ונבומב רסומ גשומה ןיב ןמטוג
רסומה ןמ הייטסש דועב :אטח חנומה לש תועמשמב הנומט הנחבההו ,יתדה
ושוריפ יתדה רסומה יפל אטחה הנה ,תלוזל לווע תמירג השוריפ ילסרבינואה
.םדאב העיגפ :ונימיב רסומה תסיפת יפל אלו ,לאב העיגפ

לכ - תד המכ דע חכווינ תיתד הריש לש החסונל לדומכ וניזאה תרישל רוזחנ םא
ןיאש דבלב וז אל - לומגה תרות :תורחא םילימב וא ,שנועו אטח לע תרבדמה תד
תאזכ תדש אלא ,הזכ רשק שפחל הביס לכ ונל ןיא ןכלו ,רסומ ןיבל הניב רשק
.ונימיב ישונאה רסומה תסיפת יפל לילעב תירסומ יתלב איה

?וניזאה תרישב יוטיב ידיל רבדה אב דציכו עודמ

- תירב :ומע םע 'ה יסחיב ירוטסיהה ירוזחמה הנבמה לש ויבלשמ דחא לכ
לע תתשומה (תיארקמה "היפוסוירוטסיה"ה) הרפכ - הבושת - שנוע - אטח
.ירסומ תויהל לוכי וניא ,הליחתכלמ םיווש םניאש םיינש ןיב תיזוח תירב

םע" וא ,"הריחב" גשומה וא ,"תירב-ינב" ויתובקעבו ,תירבה גשומ םצע :תירב
ינומה ונממ תועבונה תויובייוחמהו יהולאה רשקה לגעמל ץוחמ םיריאשמ ,"רחבנ
רשפא-יא ,םהילע םילח םניא וללה םיללכה לכש ,םימעכ וא םידיחיכ ,םדא-ינב
עבש .וללה םיללכה תרפה לשב םמישאהל רשפא-יא םג ןכלו ,םהילע ולוחיש
,תושונאה םע הנושארה תירבה תובקעב םדאה ינב ללכל תונתינש ,חונ ינב תווצמ
יזוח רשק אצמנב ןיא וב םוקמב .םייוסמ םע ינבל תועגונ ןניאש תוירסומ תווצמ ןה
,אטח ןאכ ןיא - רפוה אל אוה םאו ,ותרפה לע רבדל םג רשפא יא אליממ ,םכסומ
?שנועה עודמ - אטח ןיא םאו

,םיהולאל תירב-ינב םהש ,לארשי ינב קר אל םויה אובב ושנעיי וניזאה תרישב
יכ ,םלגר טומת תעל םלישו םקנ יל" :ותירבבו ותרותב וכז אלש ,םינוש םימע אלא
,רשב לכאת יברחו םדמ יציח ריכשא" :הזמ עורגו .(35 קוספ) "םדיא םוי בורק
םיהולאש ,הלא םימעל ,רמולכ .(42 קוספ) "ביוא תוערפ שארמ היבשו ללח םדמ
אל ,ךכ לע םשינעמ ךכ רחאו ,לארשי ומע תא רסייל ידכ הליחת םהב שמתשה
םושמ קר הז היה - לארשי םע יפלכ ואטח םנמא םא ,ןכלו ,תישפוח הרירב התיה
?שנעיהל םהילע עודמ - ךכ םאו .םתריחב ךותמ אלו ,םיהולא דיב ילכ ושמיששןידה םוי
(ריק רויצ) וקסרפ ךותמ עטק
,אמור ,ןאקיתאווה ,תיניטסיסה הלפקה
יטורואנוב ול'גנאלאכימ תאמ
1564-1475, ,יקלטיא טקטיכראו לספ ,רייצ
תורודה לכב םינמאה ילודגמ


םניא םג אליממ ירה ,םיהולאב םיריכמ םניא הלא םימעש רחאמ :דועו תאז
ןאכ שי !םהל רפוכי אל םלועל ירה ,הבושתב ורזחי אל םאו ,הבושתב רוזחל םילוכי
יבלשב לחה ,הריחבה לגעמל ץוחמש םדאה ינב ללכ יפלכ תיהולא בל תורירש
רסומ ןאכ ןיא ןפואו םינפ םושבו ,הרפכב תוכזל םתלוכי רסוחב הלכו הריחבה
.קדצו

רסייל ידכ הליחת םהב שמתשה םיהולאש ,הלא םימעל
התיה אל ,ךכ לע םשינעה ךכ רחאו ,לארשי ומע תא
- לארשי םע יפלכ ואטח ,םנמא ,םא ןכלו ,תישפוח הרירב
ךותמ אלו ,םיהולא דיב ילכ ושמישש םושמ קר הז היה
.םתריחב
?שנעיהל םהילע עודמ - ךכ םאו


רוזחמה יללכ םילח ןכ ויבגלש םעה - רמולכ ,"רחבנה םעה" ,לארשי םעל רשא
השע המ ?והער יפלכ דצ לכ לש תיזוחה תובייוחמה יהמ - לוכיבכ ,ירוטסיהה
?ויהולאל בישהל לארשי עבתנ ,הרומתב ,המו ,ומע לארשי ןעמל םיהולא

סותאפב לכהו ,ומעל םיהולא ,הרואכל ,למגש םידסחה לכ תא הנומ וניזאה תריש
רבדמה ןמ ואיצוה ,םעל ואשע אוה :ותמצועב םיהדמ תושגר ץרפבו בגשנ יריש
ןורושי ןמשיו" םעה אטח - זאו ,המצוע תבר הכלממל הכפה ץראה ,ץרא ול ליחנהו
זאו ,(15 קוספ) "ותעושי רוצ לבניו והשע הלא שוטיו ,תישכ תיבע תנמש ,טעביו
.םישנועה תשרפ הלחהו ,םעה לש ואטח ללגב ,הזה בוטה לכ קספ

ישעמכ וראותש ,לארשי םע לש ויתודלותב ידוחיי המ - ןכ םא ,איה הלאשה
?ויתודלותב דוחיי ול ןיאש םע שי םאה ?םירחא םימעל האוושהב ,ונעמל ויהולא
רבדמב ןאצ העור ,ידוונ םעמ ךפהש תומדא ילע דיחיה םעה אוה לארשי םע םאה
דיחיה םעה אוה לארשי םע םאה ?הדבעל לחהו ותמדא לע בשייתהש ,יאלקח םעל
םע לכ אל יכו ?ותמדא לע בשייתהו לחנתהש רחאל תילכלכ רשעתהש תומדא ילע
םימע ינב ,וללה םידראילימה לכ ?ול ושענש הלא םישעמ ולש ויהולאל סחיימ
?םיקדוצ ונחנא קרו םיעוט ,תומדא ילע םינוש

םה ומע לע ןנוגמכ ויהולא תא וראתב ,ןימאמה ררושמה ונל איבמש םייומידה
ויפנכ שורפי ,ףחרי וילזוג לע וניק ריעי רשנכ" :םיפיו םיבגשנ םייומיד תמאב
תא הגאדב הניזמה םא לש יומידה וא ,(11 קוספ) "ותרבא לע והאשי ,והחקי
בלח םע ןאצ בלחו רקב תאמח ,רוצ שימלחמ ןמשו ,עלסמ שבד והקיניו" הילזוג
לכל המ ךא .(14-13 םיקוספ) "רמח התשת בנע םדו הטיח תוילכ בלח םע ...םירכ
?ויתודלותב בוט ךכ לכ לארשי םעל היה יתמ ?יהשלכ תירוטסיה תואיצמלו הלא
תוקוצמב םיקסופ יתלב םיקבאמ ךות - םימעה תיברמכ - וימי לכ יחש םעב רבודמ
םג העדי תישונאה הירוטסיההש ,עבט יעגפב וא םיבייואב תומחלמב ,תוילכלכ
,ותמדא לע חטב לארשי םע בשי ןכא תוכוראה וייח תונשמ המכ .היתודלותב העדי
לעבש ,ללכב ,ןועטל ןתינ דציכ ?ורובע ומלח-וזה ויררושמש עפש ותואמ הנהנו
?ויפלכ ולש ויתויובייחתהב דמע ,וחפטלו ורמשל םינומא ול עבשנש הז ,ותירב

אלש וא ,יהשלכ ץראב לחנתהל וכז אלש םלועב םימעה םה םיטעמ .ןכ לע רתי
םימע םהב ,ותמדא לע לארשי םעמ המכו המכ יפ - םינש יפלא ךשמב הילע ובשי
םא ,הפיא .םידוההו םיניסה ומכ ,ותומכ תוחפל םיקיתעו ,לארשימ םיקזחו םילודג
םירחא םימעל קינעה אלש ,םיהולא ול קינעה המ ?לארשי םע לש ודוחיי ,ןכ
?"תירב ינב" םניאש

.עקעקל העשה העיגה ותוא ,ףסונ סותימל ונתוא הכילומ וז הנורחא הלאש
אב רבדהש יפכ ,וא ,ומע לע רמש הירוטסיהה לכ ךרואל םיהולאש ,אוה הז סותימ
הרמשש איה הרותה" - (4) תידרחה הפטהב תוחוורה תואשילק יתשב יוטיב ידיל
תבשה הרמש ,תבשה תא לארשי ורמששמ רתוי" תרחא הסריגבו ,"לארשי םע לע
יולימ רבדב וניזאה תריש לש רואיתל רישי ךשמה ןה הלא תואשילק יתש ."םתוא
תואיצמ לש טלחומ ףוליס אלא ,השעמל ,םניאש ,ומעל םיהולא ןיבש תירבה יאנת
תרישב םירבדה םיעיפומש יפכ וא ?"הרימש" שוריפ המ ירהש .יהשלכ תירוטסיה
ינש ליעל ורכזוה רבכ .(10 קוספ) "וניע ןושיאכ והנרצי ,והננובי ,ונבבוסי" :וניזאה
אלא ,םהימי תמדקבכ ורמתשנ קר אלש םימעכ םידוההו םיניסה ,םיקיתע םימע
ףלאב ולחה ןיסב הכולמה תולשוש .םהמע ודרש םתדו םנושל ,םתוברת םגש
אלל תופיצרב םויה דעו זאמ תכשמנ תיניסה תוברתהו ,הריפסה ינפל ישילשה
,היפוסוליפ ,היפרגואיג ,הירוטסיה ,בתכו תורפס הללכ הכרד תליחתב רבכו ,קתנ
םימעה ;דועו ,תורחא תויונמואו הקיסומ ,הקיטמיתמ ,האופר ,הימונורטסא
ידוהה םעב םתישארו ,ס"הנפל 1800 זאמ םירכומ םתוברת לע םייפוריא-ודוהה
ודוהב חמצ ,תיטסיאיתונומ תדכ ,םזיהדובה ;ס"הנפל ישילשה ףלאב ותליחתש
תותדה יתש .ןפיב וטנישה תד טעמ הל המדקו ,ס"הנפל תישימחה האמב
תמיתח ינפל םינש תואמו ,ך"נתה תמיתחל םדוק ולעפ וללה תויטסיאיתונומה
,םייתוברת םייוניש םהב ולחש רחאל ודרש םירחא םימע .דומלתהו הנשמה
,רשפא .דועו ,(םיקלטיא) םיאמורה ,םינוויה ,םירצמה ומכ ,םייתד וא םיימואל
םניא ולאש ,ןועטלו םייגולואכראהו םיירוטסיהה םינותנה לכל שחכתהל ,ןבומכ
אוה םויהד לארשי םע יכו :איה תויפיפ ברח וז השיגש אלא .םימע םתוא קוידב
?םינש יפלא ינפל היהש םע ותוא קוידב

,יהשלכ ץראב לחנתהל וכז אלש םלועב םימעה םה םיטעמ
םעמ המכו המכ יפ - םינש יפלא ךשמב הילע ובשי אלש וא
,לארשימ םיקזחו םילודג םימע םהב ,ותמדא לע לארשי
.םידוההו םיניסה ומכ ,ותומכ תוחפל םיקיתעו
?לארשי םע לש ודוחיי ,ןכ םא ,הפיא
םניאש םירחא םימעל קינעה אלש ,םיהולא ול קינעה המ
?"תירב ינב"


תיבה ימי ףוסב ?ויהולא י"ע הירוטסיהה ךרואל לארשי םע "רמשנ" דציכ - הנהו
אל ףאו ,םידוהי לש םידחא םינוילימ ,םינוירוטסיהה בושיחל ,םלועב ויח ינשה
,הריפסה תליחת םע לארשי ץראמ ואצי םיירצונ םיחילש רשע םינש .דחא ירצונ
הנמנ םידוההו םיניסה לש םרפסמ .םינוילימ תואמ אוה םויה םירצונה רפסמו
.ןוילימ רשע העבראכ - היהשכ טעמכ רתונ םידוהיה רפסמ וליאו ,םידראילימב
םע לש יעבט יוביר ?וללה םינשה םייפלאב ידוהיה םעה לש יעבטה יובירה ןכיה
!תוחפל םינוילימ תואמ לע הנש םייפלא ץקמ דומעל ךירצ היה םינוילימ המכ ןב
ןאכ ןכיה ?םימעה ראשכ לדג אלו חמצ אלש ,ידוהיה םעל ,ול עריא המ
תותדמ רתוי הביטיה תד וזיא ?לוכיבכ ,ול תידוחייה תיהולאה "הרימש"ה
תד ?תיטסיהדובה ?תימלסומה ?תירצונה ?תידוהיה תדה - הינב לע רומשל תורחא
םאה ?עבט יעגפ ראשו בער ?תופיגמ ?תומחלמ ורבע אל םירחא םימע םאה ?וטנישה
יפלא ךשמב "ושנענ"ו - ךה ונייה - םהיהולאל וא םיהולאל "ואטח" אל םירחא םימע
בטיה רומשל םירחאה םימעה ינבמ םינוילימ לש תורוד ירוד וחילצה דציכ ?םינש
ולמגותו ,םהב ודמע םהו ,םיאנת םהל ויה םאו ?יאנת לכ אלל םהיתונבו םהינב לע
תחכומה תירוטסיהה תואיצמל םג הנמאנה ,תמאה תד איה םהלש םתד ילוא -
לע הינימאמ תא ףרה אלל "השינעמ"ה ,תידוהיה תדה אלו ,םינש יפלא הז לכ ןיעל
?םהיתורודל םפט

תואיצממ קיסהל ןתינ התוא הדיחיה הנקסמה ,םייק םיהולאש תינומא החנהב
אלו ,ומע םע תירבה יאנת לע רמש אלש אוה םיהולאש ,איה וז תירוטסיה
ןהל ןיא רתוי תורחואמה תואשילקהו וניזאה תרישבש "הרימש"ה ירואית לכ !ךפיהל
.והשלכ רסומ םע אל יאדוו ,םייחה תודבוע םע אל רשק

רחאמו ,ויהולאל םדאה ןיבש רשקה לע ,רומאכ ,הייונב תירסומ תדש רחאמ
,הצובק - רמולכ ,ביטקלוק םה םדאה ינבש ךכ לע היונב הביטו העבט םצעמ תדש
תוירחא לש תיסיסבה הנקסמה םג ןאכמ תעבונ אליממ ,םישנא לש רוביצ וא
וזו ,ףצקה אצוי םלוכ לעו "אטוח" דחא שיא :רמולכ .תורודל תוירחא לשו תיצוביק
לעו םישליש לעו םינב לע תובא ןווע דקפ" םג שיו ;"תיבחור" תוירחא איה
תוירחאהו שנועה תרבעה - התועמשמש ,"תיכרוא" תוירחא איהש - "םיעביר
.טרפכ דיחיה השעי המ בושח אל - תורוד ירודל םיאטחל

ומע םע תירבה יאנת לע רמש אלש אוה םיהולא

תא םגיצהב ,םיאיבנהו המואה תובא ודמע רבכ וז השיג לש התוירסומ רסוח לע
וא ,(22 ,ז"ט רבדמב) "?ףוצקת הדעה לכ לעו אטחי דחאה שיאה" :הלאשה
םינב ינישו רסוב ולכא תובא דוע ורמאי אל םהה םימיב" הלאשמה תא םעיבהב
והימרי) "ויניש הניהקת רסוב לכואה םדאה לכ ,תומי ונוועב שיא םא יכ ,הניהקת
הדמעה תא הללשש השיג השבגתה ארקמה תפוקתב רבכ ,רמולכ .(29-28 ,א"ל
יאדווב ,המואה ללכל אטוחה טרפה ןמ תוירחאה תרבעה לש תירסומ יתלבה
ףיסוהל ,הפוקת התוא רחאל םינש יפלא ,התע ונילע ,אופא ,עודמ .םיאבה תורודל
תקדוצ יתלב ,וניאיבנלו וניגיהנמל םג רבעבו ,ונל תיארנ שארמש החסונב קובדלו
?תירסומ יתלבו

אל :"הריחבה םע" אטחש דחא ירסומ אטח םוש רכזנ אל וניזאה תריש לכב
"אטח"ה .תומילא אלו חצר אל רמול אלש ,היילפא אלו חופיק אל ,לזג אלו קשוע
.וב הדיגבב ותאנק תא ררועש ,ךכב לאה תסעכה לש אטח אוה שנענ ולשב דיחיה
םג ךכ ,התדיגבל יהשלכ הייאר ודיב שיש ילב ,ותשאל אנקמש יאנק רבג ומכ
הצובק התואל ךיישש ימ לכ תא הנחבה אלב תיחשמו ,םילא ךפוה םיהולא
םאינקא ינאו ,םהילבהב ינוסעיכ לא-אלב ינואנק םה" :"לארשי םע" הייורקה
,תיתודלי המרל ןאכ דרוי םיהולא ,רמולכ .(21 קוספ) "םסיעכא לבנ יוגב ,םע אלב
,תיתחת לואש דע דוקיתו יפאב החדק שא יכ" :"עבטמ התואב םהל ריזחמו"
איבהל ותנווכב שי המו .(29 קוספ) "םירה ידסומ טהלתו ,הלוביו ץרא לכאתו
םהב וכיש לוכשו תומחלמ ,תוער תויחו תופיגמ ,אמצו בער - ?הנחבה אלל םהילע
.(25-23 םיקוספ) "הביש שיא םע קנוי ,הלותב םג רוחב םג"

"הריחבה םע" שנענ ולשב דיחיה "אטח"ה
,ךכב םיהולא תסעכה לש אטח אוה
.ומע תירבב "הדיגב"ב ותאנק תא ררועש


וא ,ללככ יארקמה טסכטב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,תידוהיה תדה לש רסומה והז
סותאפה לכ םע ,וז הריש .טרפב - וניזאה תריש - הלש יפוסוירוטסיהה לדומב
תקתונמ איהש דבלב וז אלש םלוע תסיפת ,רומאכ ,תגציימ ,הלש ישגרה טהלהו
הב םיטלושו ,לילעב תירסומ יתלב איהש אלא ,אוהש ירסומ רשקה לכמ
:םיאבה םיביכרמה

ללעתהל לדח ונניא - השעמלו ,ותוכזל ידכ הרואכל םעב רחובש ,לא לש בל תורירש
;וב

תא ריכהל סנא'צה וליפא םהל היה אלשו ,ורחבנ אלש םימע לש חופיקו היילפא
;ירסומ-יתלב וא ירסומ-א ,ירסומ - תדה יניעב יוארכ הארנש המ

תואשילקב ותוא םיניזמ וריבסהל ידכש ,יהשלכ תירוטסיה תואיצמל רשק רסוח
;ףקותו סיסב תורסח

תא ודמללו ,ירסומהו קדוצה תא םלגל ךירצש הז לש ודיצמ ירטנמלא רסומ רסוח
ףקותב םא - ואטח אלש םישנאל תוירחאה תרבעהב אטבתמ רסומה רסוח .םדאה
;תורודל - םאו ימואלה םכויש

טלחומ לוסיחל איבהל םילולע ויהשו ,לובג םיעדוי םניאש םימילא םעזו האנק ץרפ
איה "ותולדג"ש וריכי אלש :יניינע אל ירטנצוגא קומינ אלמלא ,"ותירב-ינב" לש
;םמצעל וללה םיאלפנה םישעמה תא ,הלילח ,וסחייו ,תאז התשעש

לארשיש ,ךכמ םיעבונכ תישונאה הירוטסיהה יכלהמ לכ תא האורה השיג
ילכ קר םה םדאה ינב ראשו ,(תירטנצ-ולארשי השיג) היווהה זכרמב םה ולרוגו
.ויהולאל לארשי ןיבש וז םירשק תכרעמב קחשמ

תיתדה הרישה לש היתודלות תא בורקמ דומללו ריכהל םדא לש ונוצרב שי םא
הייומיד רשוע תא ,הלש סותאפה תא ,ינשגר-ישגרה יחרזמה הייפוא תא ,המודקה
הצרי םא .וז הרטמל הנמאנ ותוא תרשת וניזאה תריש - הלש ןושלה תונומתו
ןיא - הלש תירוטסיהה הפקשהלו תירטנצ-ולארשיה םלועה תסיפתל עדוותהל
םשכ שממ ,הלא לכ תנבהב ודיב ועייסי וניזאה תריש לש הינכתש קפס
דומללו ריכהל םיצורה ,הלא לש םתרטמ תא ותרשי האיסידואהו הדיאיליאהש
םיילילאה היתורוקמ תא ,המודקה ןווי תוברת לש היתונומא ישרוש תא בורקמ
.הלש םיסותימה תאו

תא ריכהל ידכ םילילא דבוע תויהל הליחתכלמ ךירצ םדא ןיאש םשכ - םלואו
ןיא ךכ ,הלא תונומאב ונימאהש םישנא ידיב הבתכנש תורמל ,הרישעה ןווי תוברת
השודק לש סחי ךותמ וניזאה תרישל סחייתהל הליחתכלמ ךירצ ונימיב םדא
םע םע ,ויתונומאו רוד רוד .םינימאמ םידוהי ידיב הבתכנש תורמל ,הנומאו
,היהתש לככ דוה תאלמו הבגשנ ,וניזאה תריש .ומלוע תפקשהו שיא שיא ,ודוחייו
תסיפת םע הל ףתושמה ןמ טעמ ךאש ,תינומדק תילארשי םלוע תסיפת תפקשמ
.ונימיב ילסרבינואה ישונאה רסומה לשו ,ונתפוקת ןב ילארשיה לש ומלוע
,ח"כשת תבט ,(ג"ל) ב / ב"י הנש ,ארקמ תיב :ךותמ ,וניזאה תריש :בד לפר .1
47-28. םידומע

,ט"י טפשמ ,'ה רפס ,(ןיק'צלק בקעי :םוגרת) תודימה תרות :ךורב הזוניפש .2
.ןלהלד ,ןמטוג.י.י לש ורפסב האר

,סנגאמ תאצוה .תדה לש היפוסוליפה לע םירבד :סוילוי קחצי ןמטוג .3
29. 'מע ,ט"ישת ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה

194. 'מע 1998, ,ןתיב-הרומז תאצוה .תושפנה ידייצ :ןדו היפוצ רלמ .4


ףדה שארלSubject Koach Hiloni Home