Subject Koach Hiloni Homeתיתדה הרבחה היקנ םנמאה
?תומילאו עשפ השעממ

סיורפ ידט תאמ

("תישפוח תודהי" תכרעמ רבח ,יאנותיע אוה סיורפ ידט)

1999 רבמצד ,18 'סמ "תישפוח תודהי"ב םסרפתה
(ןאכ וארק "תישפוח תודהי" לע)


ימכח םיקעדזמ ידרחה וא/ו יתכלממ יתדה ךוניחה יפלכ תרוקב/תונעט הלעמ ימ יאש תמיא לכ
םינקמ ונניא םא םג" איה םהלש דגנה תפקתמ ירבדב תטלשה הזתה .תסנכב םהיגיצנו הרותה
םימס ןיא ונלצא .םיצל בשומ אל ונחנא ,םינורחאה הנפואהו הנרדומה ינממס תא וניכינחל
."?םתא הפיאו ונחנא הפיא זא ,עשפ ןיא לכל לעמו

םיקידצה רוד היפל ,היסהרפב אל םינפ לכ לע ,המויסכאב קפס ליטהל םיזיעמ דבלב םיטעמ
ירוהרה םילוע םשו הפ קר .םייתד-םייתכלממ רפס יתבו תובישי ,םירדחב חמוצו לדג אבה
םישבוחה ,הרואכל אלו הרואכל ,םיניירבעה חכונל היזיבלטב הייפצו םינותיע ארקמל הריפכ
םייתד םידרח) םיל"דרחהשכ םמוקתהל םיזיעמ דבלב םיטעמ .םינקז םילדגמה וא/ו תופיכ
יכ ,םיצוביקב תודסומה רמוחו לק ,םייתכלממה רפסה יתב ירגוב יפלכ םיחיטמ (םיימואל
יכ ,רמול ךרוצ ןיא .לארשי ייוג תרתיו םיריזח-םינפש ילכוא ,םיאטוח םילדג םהיתותיכב
,לוכיבכ ,םיכנחמ םהב םייתדה אנפלואה יתב תונוילעב רופכל םיזיעמ םניא םיימשר תודסומ
םיררושה םיילהנמה םירדסהה יפלכ רתויה לכל תולעומ תוגשה .לארשי תבהאו םיימש תאריל
עיגימ םייח רשפאל ידכ ןהב ןיאש םידומילה תוינכת לע תוקוחר רתוי דוע םיתעלו ,םהב
.םהיפכ"קינקוס ידג םע שמח" תינכותב ,םוי ותואב .הנשה ןושח 'ג ,רבוטקואב 13 -ל דע היה ךכ
תייפונכ רבדב לאשנו ןהכ ידוד צ"נס ןפלואל ןמזוה (קינקוס ידג אלל - םוי ותוא)
תא הלאשש רחא ,תנייארמה .הדכלנ התע הזש םדרטסמאו ןפרווטנא יפינס ,םימסה יחירבמ
םידרחה יוביר חכונל הממותשה "?שארב ךל רבע המ"ו "?תשגרה המ" חסונב תולבוקמה תולאשה
,לבוקמכ קמחתה אל הרטשמה ןיצק ."?ןהכ צ"נס ,עתפומ אל התא" .הדכלנש היפונכב םייתדהו
םיברועמ םידרחו םייתד יכ ריבסהו ,ןהכ צ"נס בישה "אל ירמגל" .םיספתנ םיל"דרחשכ
רמא דסממה םעטמ שיאש הנושארה םעפה וז ,רוכזש המכ דע .ושעיי אלש םישעמב תופוכת
!עשפה םלועב ץרפנ ןויזח םניה םינקז ירוטעו תופיכ ישבוח יכ ,תויולג

סדרפו רדימע תמר תייפונכ ירבח יכ ,רוכזי ןותחתה םלועב םיעוריא ירחא הדמתהב בקעש ימ
תיבל דע תיזחה תא וקיתעה ףאו ,םהיבירי לש חצר-הרטנוקו חצרב םידושח םינש הזמש ,ץכ
יתימא ראותה םא) בר םג .תופיכ ישבוח םה ,ןג-תמר תוצוחב עשפמ םיפח םיבשוי אלמ הפק
,הירבטמ םימסה תורובח םג ךכ .םהיניב דקפנ אל ומוקמ (עדונ אל ,היצפרוזואב גשוה וא
ןותחתה םלועה ףינסבו הינתנ תויפונכב ןידה אוה .קוק ברה תחפשמל רצנ היה םנורטפש
תושקנתה ןויסינש ירחא ,רמושה-לת םילוחה תיבב תוומל הרונ וישארמ דחאש ,ןולקשאב
טפשנו ספתנ דחא בר אלו .(תוומל אל לבא ,הרונ אוה) דבלב תיקלח החלצהב םייתסה םדקומ
."תואצוה" תרומת ןבומכ ,ללוחמ אוהש םיסנ ןיגב

הבישיה שאר ךכו ;הדובעב ןרדסל חיטבהו ךרדב תורענ ףסאש ,"םורדהמ סנאה" םג ךכו
.ל"דפמה ינקסעמ המכל םיעודי ויה וישעמו וידימלתב תינימ ללעתהל גהנש ,ןגו-תיבב
.ותשאו הלשממה שאר דגנכ הנידמ דע שמשל רומאש ,םיטיהר לש "ימואלה ליבומה" ול המודבו
תסנכה תיבב םתוא עציב ,וישעמל השודק בוטרוק קינעהל ידכש ,תראופמ החפשממ בר םג ךכו
לארשי מ"ומה תא ךבסל שקיב ותפיטח םויב ידי-לעש ,ןולקשאמ "ףוטחה" םג הפיכ שבח .ולש
םג) םיללעתמה ברקמ םה ףא םירדענ םניא קרב ינבו םירעש האמ יבשות .פ"שא וא/ו סאמח -
,תלבקתמ הניא תילאטוטה םתשחכה םא ,םצורית .תוניטקהו םיניטקה םהיתוחפשמ ינבב (תינימ
.רמוגו "ונב אנוש וטבש ךסוח" חסונב ללכ ךרדב אוהרימא םחנמ םירוספורפה .םהירבדב דאמ םירהזנ ךכל רשקב םילאשנש םיגולויצוסו םיגוגדפ
ןיאש םינייצמ םה .הרתי תוריהזב םיאטבתמ (היגולויצוס) קסיל השמו (היגולונימירק)
.תכל תוקיחרמ תונקסמ קיסהלו טופשל ידכ םיירפסמ םינותנ רחא והשימ ידיב וא םהידיב
קוידב ,םינפש לכוא םתס וא ידרח ,יתד אוה םא םילאוש ןיא הרטשמל דושח אבומשכ .קדצבו
איה לארשי .רוצע לש ,ונימל וליפא וא ,ותדל םילאוש ןיא תיטרקומד הנידמ םושבש יפכ
לש הרקמב תובישח תויהל היושע םואל/תדה ןיינעלש ,אוה ץורית/קומינה .הז ללכמ תאצוי
לכל רמול םינכומ ויה קסילו רימא ,לארשיב יתד דושח יבגל .ינמואל עקר לע עשפל דשח
,הז אשונב רקחמ םוש ךרענ אל םתעידי בטימל .קורי לכה אל תבשה םוחתל רבעמ םגש רתויה
הניחבמ בושח םנמא ןיינעה :םייחכונה םיאנתב ךרעי הזכ רקחמ םא םיקפוסמ םהו
גוסמ הפיכ יכ ,םיפיסומ םה .ימינפ יטילופה טביההמ ידמ ןועט ךא ,תיגוגדפ/תיתרבח
דצמ היתפמאל ,םיכוז תחא אלו ,םיווקמ ןהילעב :תיתנפוא תולגתסה קר תויהל היושע והשלכ
םיגאוד םהינימל תווצמ יפסואו םינבר םש ,אלכה-תיבב םילקמ םיאנתל תוחפל וא ,םיטפוש
.םרוסחממ והשמל

גיצה ,ילילפ עקר לע םימלסומ ןותחת םלוע ישנא חצרש עשופ ,תפרצבש ןוילמ שקנ םאיליוו
תטהולה ותבהא לשב .םלתשה ונובשח .לארשי יאנוש םייוג לומ ומע דובכ לע םחולכ ומצע
ןיבמ אל ינא") ןורש לאירא רשהו "התיבה בוש (רירש) השרבא" םיטפשמה רש ואצי ,לארשיל
,יסכודותרואה דסממב םיכמתנ םהשכ ,("םייוגה ידיל ימואל ידוהי תרגסהב רהמל ךירצ המל
חכש ,אלכנו תפרצל רגסוה תאז לכבשכ ,םיכשוממ םינויד ירחא םלוא .טוירטפה תלצהל עסמב
ןבומכו ןורש ,רירש .םיריסאה לככ היהו ןקזה תא חליג ,הפיכה תא ריסה ,ותוקידאמ שקנ
םחנממ רתוי אל םינפ לכ לע ,ילילפ עשופ לש חפב םתליפנ ללגב וכובנ אל יתדה דסממה
.לארשיב םיעשופ ינש "תואירב ימעטמ" וררחשש לע גוצרה אישנהו ןיגבבורה יכ ,אצמש "ץראה"ב ןליא רחש היה הז רשקהב םירורב םירבד ובתכש םיטעמה דחא
.אלפ ןיאו .םידרח םה ,םהיניב קקרה יגד אקווד ואלו ,םימולהי יחירבמ לש עירכמה
רשפא יא ןתואש ,ן"לדנ הנקי אל חוכב טילפו ,םיטילפ תויהל םידוהיה לע הרזג הירוטסיהה
ןיב ריבעהל רשפא םינוילימ לש יוושב םימולהיש דועב ,םיחטבמ ףוחל הריזג ץראמ רורגל
שוריג וצ וא םורגופ תעב יכ ,חירבהל ושוריפ "ריבעהל"ו .דחא למיירטש לש וירפת
.םשוכרמ הברה םמע לוטיל םישרוגמל תושרהל רבעב םיצירפה וא ראצה וברה אל ,יתלשממ
רתי תולקב ךפוה לגרהש רבתסמ םלוא .טעמכ תימויק הלאש ,ןכל ,התיה םימולהי תחרבה
גוהנל תולקב התפתי ,םיצירפו םיראצ לש םפאל תחתמ תורקי-םינבא תצק חירבהש ימו ,עבטל
.לארשי .ידוהי אצוממ םייוגה תנידמב ךכ

.עשפל םיכנחמ שרדמה יתבו תובישיה ,"םירדח"ה יכ ,רמול תחאכ הלבנו תלוויא וז היהת
ישמוח תשמח תוכזב יכ ,וננמז ינב םיארומאלו םיאנתל רמול הבוח הדימה התואב םלוא
תאכה ,תוחרבה ,םימסמ םהידימלת ורזנתה אל ,בורל ארמג יפדו הנשמה ירדס תשש ,הרותה
,ביבא-לתב ךוניחה-תיב ירגובמ רתוי אל עשפה ינפב םינסוחמ םה .םסוניא ףאו ,םידלי
!קמעה-רמשמ דסומו 'א ינוריע ןוכית יכינח

םוזיל יל"דרחה ךוניחה תובא תא אקווד ררועל הכירצ ןהכ ידוד צ"נס לש היזיבלטב ותעדוה
ןיא םנמאש ונלוכ עדנ ךכ .עשפו ידרח/יתד ךוניח ןיב םאתמ ןיא וא שי םא קודביש רקחמ
הגורעל ,רימע לאגיו םהיגוסל ןיבר חצר יחבשמ ,אנהכ לש וינויריב ,יול ריאי ןיב רשק
.וחמצ הבףדה שארל

Subject Koach Hiloni Home