םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ:חרק לש ןיכסב הידבוע ברה ירבד
2 ןוכנ אל חוכיו

,זעוב תאמ
.שפוח רתא תווצ


המכמ יגול ןפואב םיעבונ האושה יחצרנ לע ףסוי הידבוע ברה ירבד ,ויהיש לככ םיעזעזמ
לע בוסנ אוה יכ ,יניעב דודר אוה ברה ירבד ירחא ץרפש ירוביצה חוכיוה .דוסי תוחנה
.דוסיה תוחנה לע בוסל ךירצ יתימא חוכיו .תונקסמה

יבגל תמייק תיתד השיג וז) ףסוי הידבוע ברה לש ותשיג סיסבב תודמוע דוסי תוחנה יתש
לע אל ,יתדה םלועהמ קלח לע תלבוקמ איה .ףסוי הידבוע ידי לע האצמוה אל איה .האושה
:(ולוכ

עשר ,ול ערו קידצ"ש ונל המדנ םא םג .שנועו רכש שי .םלועב קדצ שי :קדצה תחנה .1
.םלועב קדצ שי ןיידע - "ול בוטו
.םישק םירגתא ינפב קדצה תחנה לע הנגהל ילכ תשמשמ וז החנה :תומשנה לוגלג תחנה .2
,תונוש תותדמ םיאב רשא התוא םילבקמש םישנא שי .תדל רשק ילב התוא םילבקמש םישנא שי
.םירומג םינוליח ןכו

.ולאה תוחנהה יתש תא לבקל תוישגר תוביסו תויתד תוביס שי
םיבוטל למוג םיהולא היפל רשא ,תיתדה לומגה תרות איה קדצה תחנה תא לבקל תיתדה הביסה
.תודהיה לש דאמ םילודג םיקלחב ינשה טוחכ תרבוע וז הרות .ערב םיעשרלו בוטב
תא םילבקמה תדב םיקלח םנשי .תקולחמב היונש תומשנה לוגלג תחנה תא לבקל תיתדה הביסה
לוגלג תא לבקמה קלחל ךייש ףסוי הידבוע ברה .ךכב םירפוכש םיקלח םנשיו תומשנה לוגלג
.תומשנה
םלועב רתוי חנ ירסומ םדאל :השגרהל הלק ךא חוסינל השק איה קדצב ןימאהל תישגרה הביסה
.בצמה הזש ןימאהל םיצור ונייהו ,קדצ שי ובש
המשנה םא .תוומבש ןולדחהמ דחפה ,רתיה ןיב ,איה תומשנ לוגלגב ןימאהל תישגרה הביסה
.העמק ההקומ תוומה לש וצקוע - םייקתהל הכישממ

:האושה יבגל רומאה יתדה לוקישה התע
.קדצ שי :המויסקא
ןומה םיללוכ הלא םישנא .תוומו בר לבס תללוכה האושב םישנענ ואטח אלש םישנא :הדבוע
.םישנענ ,תדה יפ לע ,ובש ליגל תחתמ םידוהי םידלי ןומהו תווצמ ירמוש םידוהי
םהל עיגה וילעש והשמ שי ,רמולכ .שנעיהל םהל עיגהש ןמיס ,ושנענ םה םא :הנקסמ
.ושע םה רשא ,שנעיהל
?םידלי ויה םקלחו תווצמו הרות ורמש םקלחש ךכ םע בשייתמ הז ךיא :ישוק
.םדוק לוגלגל ךייש ושנענ וילע השעמהש ירשפא זא תומשנ לוגלג שי םא :ןורתפל העצה
.קדצ שיש המויסקאה תא הנכ לע ריאשמ רשא רחא ןורתפ ףא ונל ןיא :הזה ןורתפה בוציי
.םימדוק םילוגלגב םיאטח לע שנענ ,האושב שנענש ימ לכ :םוכיס

וא ורכשו ,הזה לוגלגב השעש המ יפל עשר וא קידצ בשחנ םדא הבש םיכרע תכרעמב ונלביק
.םינוש םילוגלגב השעש המ יפל ול ןתינ ושנוע
.ול ערו קידצ לש היעבה "תרתפנ" ךכ

לוגלג תמויסקאו קדצה תמויסקא תא םיחינמ אל םא הטישב תויגול הפרות תודוקנ יתש שי
:תומשנה
אל םא ,םדוקה לוגלגב עשר היה ןכא והשימש חיכוהל ךרד םוש ןיא :אטחה תומיא תייעב -
לע העדב קיזחהל ךישמהל תרשפאמ איהש אוה וזה החנהב דיחיה ןורתיה .קדצ שיש םיחינמ
.קדצה
רשפאמ אוהש ךכל טרפ ,תומשנ לוגלג חינהל הקדצה םוש ןיא :לוגלגל רבסהה תייעב -
.קדצב ןימאהלו ךישמהל

תומשנה לוגלג תחנהו קדצה תחנה תא לבקמ וניאש ימ לש ויתויעב ,רומאכ ,ןה ולא תויעב
.וילאמ ןבומכ

איה הזה ןוידה לש הנותחתה הרושה .ףסוי הידבוע ברה ירבדב יגולה ןוידה תא ונרגס ןאכ
,(תיתדה תוגההמ קלח לש ומיעו) ףסוי הידבוע ברה לש אצומה תודוקנ תא םילבקמ םאש
.םיעשר םישנא לש םילוגלג ויה האושה יחצרנ לכש הנקסמל םיעיגמ

:דוסיה תוחנה לע ןוידה ליחתמ יגולה ןוידה םייתסמ רשאכ
?יהולא קדצ שיש דוסיה תחנה תא לבקל םיצור ונחנא םאה
,ער והשמ ול הרקש ימ לכ םיתכהל וז דוסי תחנה ליבשב םינכומ ונחנא םאה
םוש דחא ףאל היהתש ילב ,"םיעשר לש םילוגלג" תיוותב ,האושה יחצרנ טרפבו
?וז המשאה ינפמ ןנוגתהל ךרד
?קדצ ןיכשמה חכ והשזיא לש ויחילש תויהל םילוכי םיצאנה םאה

לבס לע תולאשמ תויאנותיע תוחפ ןה ולאה תולאשה .חוכיוה בוסל ךירצ ,ולא תולאש לע
:ילג שירב ןהל תונעל ונילע ךא ,האושה ילוצינ
.גוס םושמ קדצ םוש וניכשה אל םיצאנה
.םימדוק םילוגלגמ םישעמל לומג לע םירבסה םילבקמ ונחנא ןיא
.םלועב קדצ ןיא .יהולא קדצ ןיא

.דדומתהל שרוד הז .חטבומ קדצ אלל םלועב תויחל ץמוא רתוי שרוד הז ,ןכ
.דדומתהל םירחוב ונחנא

, לט-ןבול זעוב
.שפוח רתא תווצ
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא