םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


העדותה לש תיתגרדה הראה
הרוצב רותסת ,הנומאה עוקעק אל ,עדמה תומדקתה
תונתאירבה תועפשה תא רתויב הבוטה


Michael Shermer תאמ
The Borderlands of Science רבחמו Sceptic תעה בתכ דסיימ

ןאכ אצמנ תילגנאב רוקמה .25 'מע ,2002 ראורבפ ,Scientific American-ב עיפוה רמאמה
.בג.ח :םוגרת

יטנוולר דואמ ותוא אצומ ינא ,תיאקירמאה היווהב קומע עוטנ אבה רמאמהש ףא לע :םגרתמה תרעה          
,ונלצא ס"ש תולועפ ןיבל ב"הראב םינתאירבה תולועפ ןיב םיבר םיליבקמ םיווק שי .ןאכ ונייחל          
.שרוש הכמ איה וב םוקמ לכב תראממ הלחמ איה תורובו          

שי הפצנה םוקיל" יכ סניקוד דר'ציר קיסה ,ןעדמ ידי לע םלועמ ורמאנש תובקונה תורימאה תחאב
,בוט אלו עור אל ,הנווכ אל ,ןונכת אל םימייק ויה אל וליא אוצמל םיפצמ ונייהש תונוכתה ןתוא קוידב
".םימחר תרסחו תרוויע תושידא דבלמ רבד

אצמש ,2001 תנשמ פולאג רקס תואצותמ םיעתפומ תויהל םיכירצ ונניא ילוא ,וזכש תואיצמ ןתנהב
תיחכונה ותרוצב רתוי וא תוחפ םדאה תא ארב םיהולא" יכ םינימאמ םיאקירמאהמ םיזוחא 45 יכ
ינב" יכ תברועמ הנומא םיפידעמ םיזוחא 37 ;"ךרעב ,תונורחאה םינשה 10,000 ךותמ והשלכ ןמזב
תא החנה םיהולא לבא ,תוחתופמ תוחפ םייח תורוצ ךותמ םינש ינוילימ ךשמב וחתפתה םדאה
וחתפתה םדאה ינב" יכ תינקתה תיעדמה הירואיתה תא םילבקמ םיבולע םיזוחא 12-ו ;"ךילהתה
."ךכב קלח לכ היה אל םיהולאלו ,תוחתופמ תוחפ םייח תורוצ ךותמ םינש ינוילימ ךשמב

,"היצולובאה תירואית"-ו "האירבה תירואית" - דבלב תופולח יתש ןיב רוחבל םילאשנה תא וצליאשכ
.("םיחוטב אל" ויה םיזוחא 10) היצולובאב ורחבש דבלב םיזוחא 33 תמועל האירבב ורחב םיזוחא 57
םמצע תא ובישחה םיזוחא 34 קר םהיפל םיפסונ םיאצממב אוצמל רשפא ולא םיאצממל דחא רבסה
.היצולובאה יבגל "דואמ םיאיקב"כ

הזיא ללכ הנשמ הז ןיא .יטרקומד ןפואב תעבקנ הנניא עדמב תמאה ,םיגיאדמ ולאכ םיאצממ יכ ףא
תוירואיתה ןה תוטעמו ,תויאר יפ לע תלפונ וא המק תמאה .יהשלכ הירואיתב ןימאמ רוביצהמ זוחא
םיסנכתמו םיבר הריקח יווקמ תויארה עפש .היצולובאה תרות לש וזמ הלודג ןתוביציש תויעדמה
ךכו ,היפרגואיגויב ,הקיטנג ,תיתאוושה הימוטנא ,הקינטוב ,היגולואוז ,היגולותנואילפ ,היגולואיג)
עדמה לש ףוסוליפ - לוויו םאיליו .תיתימא איה היצולובאה - קוידב הנקסמ התואל ולוכ עיבצמ (האלה
יכילהת לש תושבגתה - בוריקב) "consilience of inductions" םשב הז ךילהת הניכ - 19-ה האמהמ
"תויאר לש תוסנכתה" םשב ותוא הנכמ ינא .(תידדה המכסה ללכל תונקסמ תקסהו הריקח
.םיירוטסיה םיכילהת םיחכומ ובש ךילהתה והז ,ול ארקנש םש לכב .(convergence of evidence)

תשחכה לש םיאפר תאובב ןיעמ) היצולובאה תשחכה לש וז תיאקירמא העפותל םידע ונאש ךכל הביסה
םייתד לש תינלוק ךא הנטק הצובקש איה (חוכיוו הקירוטר לש תוקינכט ןתואב תשמתשמה ,האושה
.רתויב תוקומעה םהיתונומא לע רגית תאירקכ היצולובאה תרות תא הגגשב ושריפ םיטסילטנמדנופ
ישיחכמ בורש םירקמ ףוריצ הז ןיא .הירואיתה תא ףיקתהל איה םתבוגת ,תאזה הנבהה יא סיסב לע
םוש םהל ןיא יזא ,וידי ומב םייחה תא ארב אל םיהולא םא יכ םינימאמה םירצונ םה היצולובאה
לש ויתואצותב יולת הברה ,םימייוסמ םישנאל יכ רורב .םייחה תועמשמלו רסומל ,הנומאל סיסב
.יעדמה רקחמה

העונתה הדלונ ,יהשלכ תדל ףיטהל םיירוביצ רפס יתב לע תרסוא תיאקירמאה הקוחהש רחאמ
וא ,"האירבה עדמ" םשב העודיה (תימינפ הריתס ליכמה יוטיב - ןורומיסקוא) תינורומיסקואה
עודיה) ת"ת .(ID - intelligent design :תילגנאב ;ת"ת) "ינובת ןונכת" רתוי השדחה התומלגתהב
הצממ רבסה קפיס אל ןיידע עדמה םהב תומוקמ םתואב קוידב ,םיסנ השעמ ,ברעתמ ("םיהולא" םשב םג
,ריוואה גזמ תא םיניבמ ונחנאשכ ,התעש אלא ,ריוואה גזמב טולשל רבעב גהנ ת"ת) .יהשלכ העפותל
וב םויב .םיאתה יססובמ םייחה לשו DNA-ה לש םרוקמ ומכ רתוי תושק תויעבב קוסעל הנפתה ת"ת
ךכל םינכומ ת"תה ישנא ,ךכו .(רתוי תושק תודיח אצמי קפס אלל ת"ת ,הזה עדיה תא םג שוכרנ
םיטביהל וא םייחה רוקמל םיעיגמש עגרב ךא ,תומייאמ אל תויעדמ תוירואית ונידלי תא דמלנש
יכמות דציכ תוארל לגוסמ ינניא ."תאז השע ת"ת" יכ דומלל םידליה לע ,היצולובאה לש םימייוסמ
רטסמס אלמל לוכי "תאז השע ת"ת" .הזה היהי-אל-הזש-המ-וא-עדמה תא דמלל םינווכתמ ת"תה
.רצק דואמ

לש הליעפ היגטרטסיאב טוקנל ונילע המוש ,ת"תה ישנא לש תעשורמה םתעפשהב םחלהל ידכ
םג םיבייח ונחנא ;היוגש תונתאירבהש ןועטל קיפסמ הז ןיא .היצולובאה תרבסהו עדמה תארוה
םא ןיב) יל הארנ" :רמאשכ תאז עדי ,ןיווראד סלר'צ ,הירואיתה דסיימ .הנוכנ היצולובאהש תוארהל
שפוחש ;רוביצה לע העפשה לכ טעמכ ןיא הנומאהו תורצנה דגנכ םירישי םינועיטלש (אל וא קדצב
תעבונה הראה - םישנאה תעדות לש תיתגרדה הראה ידי לע יבטימה ןפואב םדוקמ הבשחמה
."עדמה תומדקתהמףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא