םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Hofesh - articles

איצולובאה יזר
ישפוח םדא תאמ

תולאשל .תוטושפ תובושת םיצור (ללכב םישנאו) םידרחה :תינושאר הרהזא ·
ןהלש םיקלחו ,תיחשהל תובכרומ תובושתה .תוטושפ תובושת ןיא הלאה
ומצע-אוה ומכ תבכרומ העפותש תופצל לוכי וניא ודקדקב חומש םדא .םירסח
תובושתה ירחא תוקחתמ .דחא טפשמ תב הבושת י"ע "תרבסומ" תויהל לכות
תא אוצמל םנולשכ .םינעדמ יפלא ,תומלש תונילפיצסיד המכו המכ הלאה
הארמ ,ךפיהל אלא ,רתוי הנוכנ תידרחה הבושתהש ךכ לע דיעמ וניא "הבושתה"
תורודל םישרדנ רתויב םיליכשמ םישנא וליפאש דע תכבוסמ הכ הבושתה יכ
"תובושת"הש רורב ןאכמ .טאל טאל התולגל ידכ ירקחמו ייוסינ ץמאמ לש םיבר
תותדה/חרזמה-תמכח/הלבקה לש הלא ןוגכ ,ןהינימל "תויטסימ"ה םגו) תוידרחה
.תודגא אלא ןניא (תורחאה
תשרדנ :סוסיב ילב דימת תועיפומ םהיתורודל םידרחה לש סרכה-תורבס ·
ראש ןיב סרכ-תרבס דוע הנניא ןיוורד לש הירואיתה .הקידב ילב תרוויע הנומא
ידכ םינותנ לש המוצע תומכ ןיוורד איבה (1859) "םינימה אצומ" ורפסב :תורבסה
.היצולובא לש המויק תא חיכוהל
םצע לע חוכיווה .היגולויבה םלוע לכ תא ענכשל חילצה ןיוורד 1859 זאמ ·
.םייתסה היצולובא לש המויקהרירבה ךילהת ,תויסיסב עבט תודבוע המכ ןתניהב :תיעבטה הרירבה ןונגנמ ·
:ענמנ-יתלב אוה תיעבטה
גולויבה .םינוש םיטרפ הליכמ םייח םירוצי לש היסולכוא לכ (1
(Ernst Mayr) רייאמ טסנרא ,עדונה היגולויבה לש ףוסוליפהו ינויצולובאה
החינהש ,תיגולופיט הבישחמ רובעל ןושארה היה ןיוורדש ןעוט (ב"הרא)
דחא יגולויסיפ סופיט י"ע תנייפואמ םייח םירוצי לש הצובק לכ יכ
הבישחל ,תוילוש ןה הצובקה ךותב תויונושו תויטסו ,םיוסמ
יטמתמ עצוממ ןיעמ ,טקורטסנוק אוה "סופיט"ה היפ לעש ,תיתייסולכוא
טרפ לכ םייח םיטרפ לש הצובק לכ ךותב .תואיצמב םייק וניאש ינוימד
.רחא טרפ לכמ הנוש

איה הנושארה םתאיגש "םדאה רצונ ךיא" לע םירבדמ םידרחהשכ :הבושח הנקסמ
,הללכה ,הטשפה אוה "םדא" .רבד הזכ ןיא ."םדא" ארקנה רבד שיש םיחינמ םהש
,ןכו) םיירסומ ,םייפוסוליפ םיבתכב וב םישמתשמש ,תועמשמ רסח יטמתמ עצוממ
.תד וא רסומ ,היפוסוליפ רבדל םיצורשכ (םייתד םג
ךרדה תולאשב אלא "םדאה רצונ ךיא" ומכ תולאשב םיקסוע םניא ו"כו םיפוסוליפ
ינויגה ,הלאכ תולאשב םיקסועשכ .'וכו ,גהנתהל ךיא ,וייחב גוהנל םדאה ךירצ הב
,חוצרל אלש ךירצ אוה רשאב םדא לכש רורב יכ ,יללכה "םדא"ה לע רבדלו לילכהל
.לשמל
ומוחתב אלא היפוסוליפב אל היוצמ םדאה אצומ תלאש ומכ תולאשל הבושתה לבא
םישנא םיחלוש םהש הדבוע) םידרחה םג הארנכ םיריכמ ךכב .עדמה לש
6 שי ."םדאה" ןיא עדמה רובעו .(קדצב אלש וא קדצב ,"ןעדמ" ראותב םירדנגתמה
אל "םדא"ה ןכל .םיוסמ יגולויסיפ ףתושמ הנכמ םהל שיש ,םינוש םיטרפ דראילימ
.םינוש םיטרפ ןומה םנשי :טשפומ "םדא-ןורקע" ןיאו ,"יללכ םדא" ןיא יכ ,"רצונ"
לע (םיימעפ) רפסמ אוהשכ (!!!אל) תירקחמו תירוטסיה קיודמ וניא ך"נתהש ןאכמ
ינומה ועיפוה אלא ,"ארבנ" אל "םדא"ה .םירעטצמ .אתבס-ירופיס ."םדאה תאירב"
ויחי םירחא דועו ,רבכ ותמ םירחא םידראילימ ,עגרכ םייח דראילימ 6 :םיטרפ
םייחה אצומ זאמ ךשמנש תודיל לש ףצר לע םה וללה םידראילימה .(הווקנ) דיתעב
תמיוסמ הדוקנבש ןויערהו ...םייח םירוצי םידלונ הקוחר הדוקנ התוא זאמ .םמצע
תועט אוה (רחא "רבעמ" לכ וא) "םדא" ללכל םיסנכנו "ףוק" ללכמ םיאצוי תודלווה
תוללכהמ רתוי םניא ו"כו "לותח" ,"םדא" ,"ףוק" ןוגכ "םינימ"ה יכ ,תיתסיפת
.תיעדמ תועמשמ תורסח ,תוחונ תוירויצ


םינתשמ ךכ .םויקה לע קבאמ שי :םידרוש םידלונש םיטרפה לכ אל (2
גוסהמ תויסיפאטמ-תוירוירפא תוירוגטק ןיעמ ,בוש ,םניאש) םינימה
םג .(!ןוידה ךרוצל תוחונ תוללכה אלא ,וילא סחיתהל םיליגר םידרחהש
וייוליג ךא (תלבוקמה הסיפתה התיה וז) "םינימ"ה גשומב שמתשה ןיוורד
ןמ קלח .תיעבט הרירב לש ףצר אלא ,"םינימ" ןיאש הנקסמל וליבוה
תומיאתמה תונוכתה ילעב קר םידרוש ;םידרוש םניא םידלונש םיטרפה
םייחה םירוציה םיחתפתמ ךכו ,תמיוסמה םתביבסב תודרשיהל רתוי
ןכ השוע ןכאו עגר לכב ךפהתהל וא תונתשהל לוכיש) םיוסמ ןוויכב
.(תונמוזמ םיתעל
םיטרפ לש בחרה ןווגמה תא תורצויש הלא) תונושה תונוכתה ןמ קלח (3
שולש לש הנקסמ .הנותנ הביבסב ,ןהילעבל ןורתי תוקינעמ (םינוש
.הנותנה םתביבסל רתוי םימיאתמה הלא םה םידרושה :הלא תודוקנ
היסולכואב :הנקסמ .רודל רודמ תושרומ הלאה תונוכתה ןמ קלח תוחפל (4
םייונישה .המאתה רתי לש ןוויכב יוניש הגרדהב לח רוזיא לכ לש
ונל םרוגש גוסהמ ,תויתועמשמ תויונוש תולבקתמ טאל-טאלו ,םירבטצמ
.םינוש "םינימ" לש (!תועטמו) תויסיפאטמ-ומכ תוירוגטקב בושחלידמ .הביבסה יאנתל תכשמתמ היצטפדא לש ךילהתב רבודמ ,רמוא הווה ·
וקינעהש תונוכת זאו - 'דכו ,םשג-רעיל ךפוה רבדמ - הביבסה הנתשמ םעפ
םרוגה והז .ןורתי םהל תוקינעמ ןניא רבכ תמדוקה הביבסב ןהילעבל ןורתי
.הביבסה יאנתב םייונישה - היצטפדאה ךילהת תא םילשמה ,ינשה
גולויבה ,קראמל זאמ דחוימב) ןיוורד ינפל םג ועדי ל"נה תודבועה בור תא ·
ןיוורד לש רתויב םיבושחה וישודיחמ דחא .(19 -ה האמה תליחת ןב יתפרצה
תוחתפתהל עונמכ שמשי תיעבטה הרירבה ןונגנמש ידכש הנבהה התיה
אל הכ דעש הדבוע - היצולובאה םע םיבכרומ רתויו רתוי ושענ םימזינגרואה)
לש םינוש םיטנאירו לש תדמתמ הקפסא תויהל הכירצ (רבסה לכ הל ונאבה
:תחא-תבב דאמ תובר םיכרדב ,תעה לכ םינתשמ םימזינגרואה :םימזינגרוא
רפסמ .עגרו עגר לכ "םייוסינה ןחלושל תואבומ" תושדח תוביטנרטלא ןומה
ילאסולוק רפסמ) םוצע אוה בכרומ םזינגרואב םיירשפאה םייטנגה םייונישה
,תעה-לכ םישחרתמ םהמ םיבר .(ההובג הקיטמתמ י"ע קר העבהל ןתינה
התודדומתה תלוכי תא םיביטימ םיטעמו ,("םידחכנ") םימלענ בורה ;תינטלומיס
ןכ-םג ,המ-ןמז "םידרוש"ו ,התביבס יאנת םע תמיוסמ םימזינגרוא תלשוש לש
םושש ןויכ ,ינוימד אוה "תודרשה"ה גשומ םגש רורב .קסופ-יתלב יוניש ךות
םימיוסמ םייטנג םייוניש :אבה רודב קיודמב ומצע לפכשמ וניא םזינגרוא
.ההובג תיארנ ותביבסל ותמאתהש "חילצמ" לדומב וליפא ,דימת ושחרתי
תעה לע םישדח םיטנאירו לש םוצעה עפשה תעפוה ךילהתש בשח ןיוורד ·
תויצטומה תא ןיבהל ונל תרזוע הקיטנגה םויכ :תיארקא הרוצב ללוחתמ
לש היצניבמוק-ר ,םיאת לופכשב תויועט :יטנג רמוחב לוחל תויושעה תומיוסמה
םויה ראבתמ ,יארקא הארנ םעפש המ .'וכו םימוזומורכב םילופכש ,םיאת
םייונישה לש תורחביההו הריחבה-ינפואו -יכרד יכ םא ,לילעב יארקא-יתלבכ
תובכרומ (תיעבטה הרירבה ןחבמל םידמעומ כ"חאש) םימיוסמה םייטנגה
יכ ,םיאצומ ונא בוש .םויכ תכשמנ הדוע ןהירחא תוקחתהה ןכלו ,רתויב
.תוקפסמ תויהל תולוכי ןניא דחא-טפשמ-לש-תובושת

שיש ,"החצינ" ןיוורד לש הירואיתהש ףא לע :יתד אלה הבישחה-ןפוא ןורתיל אמגוד
ןיא תאז-לכב ,ירוטסיה טבמב הבר הכרעהל הכוז שיאה ןיוורדשו ,סוזנסנוק הילע
.תיארקא הרוצב םיעיפומ םייטנגה םייונישה יכ רבסשכ העט ןיוורד יכ עובקל היעב
דוגינב תאזו !תרזוח הקידבמו תרוקיבמ הרוטפ הניא ןיוורד ומכ תצרענ תומד םג
ןכלו ,ןיוורדמ תוחפ הברה םיעדויה םישנא ,םהימכח ירבדל םידרחה תשיגל
אטחכ יוניש לכל םיסחייתמו םירכומהו םיעודיה םהיגהנמ לש תומא 'דב םירצבתמ
לכ ןיא ןכלו ,םיילנויצר םיתומיאבו רקחמב ןגועמ עדיה ,ינוליחה םלועב .ןוסאכו
הבושתב םיריזחמשכ :הנקסמ .תרחא וא וז הדוקנב העט ,חיננ ,ןיוורדש רמול היעב
םיגשומה םלוע ךותמ םירבדמ םה ,"ךרפוה ןיוורדש / הכרפוה היצולובאה"ש םינעוט
:רומג טוידהו ליווא ,הארנכ ,אוה ירה ,תחא םעפ ךרפוה םדא םא ויפ-לעש ,ידרחה
תויועט לש םייוליג :ךכ הז ןיא ירהו ."םכח" אוה םלועל העוט וניאש ימ קר לוכיבכ
רבעמ לא רקחמה תא םדקל םיכישממ אלא ,"ןיוורד תא םיכירפמ" םניא ןיוורד לצא
.םתוא ןקיתו וימדוק תא ךירפה ןיוורדש ומכ ,ןיוורדל


ירמגל תיביטקיפ הירוגטק הווהמ אלא ,"רצונ" אל "םדאה" יכ עמשיש ידרח ·
ךיא לבא ,רדסב ,בוט :לאשי ,םייחה אצומ זאמ ךשמנה היצולובאה-ףצר ךותב
?רתויב הטושפה םתרוצב ועיפוה םימודקה םייחהש הרק

תדוקנ תא םישפחמ אל ,םייחה אצומ תא םויה םירקוח רשאכ :תינוליחה הבושתה
רבכ וז םג יכ ,(היצולובאה תישאר תדוקנ) רתויב ינושארה יחה םזינגרואה תורצוויה
רבכ איה היצולובאה הליחתה הנממש םיאת תצובק התוא .תרחואמ תיסחי הדוקנ
לע םילאוש .תויסיסב תוימיכויב תוכרעמ הליכה רבכ איה יכ ,רחואמ תיסחי בלש
םיעטקממ וא ,הלוקלוממ ךיא - רתוי תוטושפ ויהש ,תוינושארה תולחתהה
תובר תולחתה ויה יכ בושחל לבוקמ .םייחה אצומ תדוקנל ונעגה ,םינובלח-ייומד
הדוקנכ ,בוש ,"םייח"ה תעפוהל דע "ולישבה" ןהמ רתוי וא תחאש ,רופסמ
"חמוצ" תמועל) "םייח" גשומה םג .ינויצולובא יתוחתפתה ףצר ךותב תידוחיי-אל
יעדמה חישב םויק-תוכז רסח השעמלו ,ינללוכ ,יעדמ-יתלב חנומ אוה ("םמוד"ו
רחא שופיח השעמל אוה םג "םייחה תישאר" תדוקנ ירחא שופיחה .יניצרה יגולויבה
.הדגא

הבושתה ןאכ ?"םינובלח ייומד םיעטקמ" םתוא תא רצי ימו :ידרחה לאשי ·
הנממו תירלוקלומה היגולויבל תינויצולובאה היגולויבה ןמ תרבוע
.לודגה ץפמה תירואית איה "תובושתה-לכ-תבושת" .הימיכ-וקיסיפל
:םוכיס
("?...תא-רצי-ימ") "תורצוויה" ,"םייח-ןיא" ,"םייח" ,"ףוק" ,"םדא" םיגשומה (1
אל הב הפוקתב ואיצמה םדאה ינבש תוינטשפ תוללכה םה "הלחתה תדוקנ"ו
תיעדמה הבושתה .(תדה םג האצמוה הב ,הכורא הפוקת) הלא םיאשונ לע רבד ועדי
ןהב תשמתשמ וא ,ןהב תשמתשמ הניא "הנה ונעגה ךיא" ומכ תולאשל תיניצרה
םושמ תאזו ,ןהב םישמתשמ - לשמל ,ןיוורד - םינעדמ םג) רשפאה לככ טעמ
ךשוחה תונש יפלאמ תויראש םמע םיאשונ ןיידע םהש וא ,םינבומ תויהל םנוצרבש
.(הלא תוישומיש-יתלבו תולבלבמ תוללכה לש ןתומדב תורובהו
!"רצונ" אל "ןימ" םוש !ללכב "רצונ" אל אוה !"םדא" וזכ הירוגטק ןיא :התעמ רומא
רידא יתוחתפתה ףצר ךותב תויתוכאלמ תוירוגטק ןנה הלא לכ !"ורצונ" אל "םייח"ה
ןמ שרוד אוהש םושמ ,העטמ אוה "תורצוויה"הו "הלחתה"ה גשומ ןכל .ותובכרומב
אל םלועמש היצמרופסנרט השחרתה דציכו הפיא תוארהל יעדמה רקחמה
אל .םייעדמ-יתלבו םיעטמ םיחנומב שומיש לש (היוגש) הדלות איה אלא ,השחרתה
היגולויבב וריכי אל ומוקמ .יסיפאטמ גשומ והז ."תויורצוויה"ו "תולחתה" ויה
.תינויצולובאה


:תואתכמסא
ןהכ םרטרב ש"ע תונויערהו םיעדמה לש היפוסוליפו הירוטסיהל ןוכמה ,ןוינכטה) יירפ סיריא ר"ד
.תרדושמה הטיסרבינואה ,םייחה אצומ ,(ביבא-לת תטיסרבינואבש
."ןיוורד תויה זאמ" ,(ב"הרא ,Harvard תטיסרבינוא) C .J .Gould
."רוויעה ןעשה" ,Dawkins דר'ציר
.The Eye is Twinkling ,"Nature 'Vol .367 ,1994 ,690-691" ,רבחמ ותוא
Ernst Mayr ,F .J .Ayala ,T .Dobzhansky ,Peter :היגולויבה לש היפוסוליפב םירחאה םיליבומה םירקוחה
.J .Bowler ,Elliot Sober


ףדה שארל


Hofesh - articlesףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא