םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


אצומ" ,ןיווראד תונגב ,ןב םחנמ לש רמאמ ביבא לת ןותיעב םסרופ 24.4.98 ךיראתב
תא ,ןבומכ ,תרשמש) ידרח טנרטניא רתאב רמאמה םסרופ הנורחאל .היצולובאהו "םינימה
םחנמ לש הזה רמאמל הבוגת אוה ןלהלש רמאמה .(טנרטניאב םתאנהל םישלוגה םידרחה ינומה
.ןב

Hofesh - articles

םחנמ ןב לש ןיוואדה

ןולא תאמ

תויצמת ,םייעדמ םירקחמ ירוכזא ןב םחנמ רבחמה ברעמ "ןיווראד לש ןיוואדה" ורמאמב
תריצי לש הריחמו עבטה יפי לש םיכפתשמ םירואית םע דחי ,היצולובאה תיירואתמ תופלוסמ
.ןיווראד לש ותרות תא לכו לכמ תללושה הנקסמ םהמ חקורו ,תונמא

אוה ,ולש וירבדמ ןהו וירבד ןכות יפ לע ןה הלועש יפכ ,עדמ שיא וניא בתוכהש תורמל
אוהו ,רפסב האצי וזש םושמ קר ,תיעדמ הירואית לש התופקתב ןודל אכמס רבכ ומצע האור
הווחיש ידכ ןוילעה טפשמה תיב ןיינב לכירדא לא היינפל המוד רבדה .תורפס רקבמ ירה
.םש םינתינה ןידה יקספ לע החמומ תעד

הארנ ,תחוור העפותל הנורחאל הכפה םייעדמ -ודואספ םימוסרפ י"ע רוביצה תייעטהו רחאמ
רחוס המוקמב אצמנ האפרמל ונעיגהב וב םויה עיגיש ינפל ,הלא םימוסרפ קודבל יאדכ יכ
סדנהמל םלשל םוקמב יכ ןלבקה ונל רפסי הריד שוכרל ונאובבו ,םייטגרנא םילטסירקב
.תיבויח היגרנא תמירז ינוויכל החמומב ץעונ

תמועל תיעדמ הירואית דחיימ המ ונמצעל ריכזנ ,םחנמ ןב לש ורמאמ תא אורקל שגינ םרטב
.יתרבח לאידיא וא תיתונמא הריצי ןוגכ תונויעד לש םירחא םיגוס

תיפצתב הלגתמה (תועפות לולכמל וא) העפותל םדאה י"ע ןתינה רבסה הניה תיעדמ הירואית
תמייוסמ הירואית רשאכ .הנתשמ יתלבו תיחצנ תמא תויהל תרמייתמ הניאו ,יעדמ יוסינב וא
םילגתמ רשאכ .תקזחתמ התופקת ,וכרענ םרטב תיפצת וא יוסינ לש תואצות החלצהב תאבנמ
התיבח םיכפוה ונאש םעפ לכב ,לשמל ךכ .תללשנ התופקת ,הירואיתה תא םירתוסה םיאצממ
ראשית תאז תמועל םא .הטמ יפלכ לופית יכ ,הכישמה חוכ תירואית סיסב לע ,םיאבנמ ונא
רחא רבסה המוקמב עיצהלו וז הירואית לולשל םיאקיסיפה וצלאיי ,ללחב היולת התיבחה
לש הנחבמ ."? םילפונ םניאש םירחאו םתוא םיבזוע רשאכ םילפונה םיצפח שי עודמ" הלאשל
וראשיי וליאו ולפיי םיצפח וליא שארמ אבנל התלוכיב ,םתסה ןמ ,היהי השדחה הירואיתה
.םמוקמב

הבשחמה לש התשלוח לע העיבצמ הניא םעפ ידמ תוללשנ תויעדמ תוירואית יכ הדבועה
תא רשפיאש אוה ןמוקמב תושדח תעצהו תוירואית תלילש לש הז ךילהת - אוה ךופהנ .תיעדמה
רישכמ שוכרל םדא לוכי וב בצמל דעו החוטשל ץראה הבשחנ םהב םימיהמ עדמה תומדקתה
.ץראה רודכ ינפ לע קייודמה ומוקימ תא ןייצמה יניוול טווינ


ןיוורד סלר'צ
(1809-1882)

;יטירב עבט רקוח
םייחה םירוציה לכ לש םתוחתפתה ןויער הגוה
.תיעבט הרירב תועצמאב
."םינימה אצומ" םסרופמה ורפס תא םסריפ 1859-ב

,הפירח תקולחמ וררוע ויתועד
.יכ"נתה האירבה רופיסל הריתסב ודמע ןכש
Darwin


(הירואית=) ירשפא רבסה עיצהל התיה ותנווכ "םינימה אצומ" ורפס תא ןיוורד בתכ רשאכ
הביסמ .וילע קולחל ןיאש שדח שדוק רפס בותכל אלו , רקחמ לש םינש ךלהמב ףסאש םיאצממל
חטובה עדמ שיאכ לעפ ןכ ותושעב ."חינהל ריבס" ו "ןכתיי" ןוגכ םילימב חסנתהל רחב וז
"עודיכ" גוסמ םייוטיבל קקדזהל ילבמ םג ,וינועיטבש ןויגהב ארוקה תא ענכשל ותלוכיב
.םירחתמ תונויערל סחיב "תמטמוטמ הירואית" וא

םוסרפה לע וכמתסהב היצולובאה תירואית תא ףוקתל רקבמה רחוב דבלב בל םותמ יכ יחינהב
ימצעל האור ינא ,תונורחאה םינשה 140 -ב םוחתב שדחתהש המ לכמ ומלעתהבו ,הלש ןושארה
תוחתפתה יבלשב םדא ייומדכ םיארנה םירוצי לש תולגלוגו םידלש יקלח יכ ועידוהל הבוח
ואצמנ הלא םיאצממ לש םתיברמש הדבועה .םלועבו ץראב םינוש םירתאב ואצמנ ןכא םינוש
לע העיבצהב היצולובאה תירואית לש התופקת תא תקזחמ קר "םינימה אצומ" םוסרפ רחאל
יבאת םינעדמ לש ףויזו רקש םניה םיאצממ םתוא לכ יכ חיננ םא םג ךא .הלש יובינה תלוכי
ןועטל ותעד לע הלעי אל שיא ירה ?היצולובאה תרות תא לולשל ידכ ךכב שי םאה ,םוסרפ
תאיצי יכ תדמלמ יניס רבדמב םיאצמנ םניא רבדמה רודמ לארשי ינב לש םהידלשש הדבועה יכ
.(! םינוילימ תמועל םינש יפלא לע רבודמ ,לכה ירחאו) השחרתה אל םירצמ

איה ותמישרו רחאמ םוחתב םסרפתהש רתוי רחואמ יעדמ רמוח לכמ םלעתה יכ, בתוכה ןעטי םא
לע ותוכמתסה איה תצקמב ההומת ירה ,דבלב ןיווראד לש ותריצי לע תיתורפס תרוקיב
.ותעדב םיכמותכ ול םיארנ הלא רשאכ םיינכדע םירקחמ

ןוכית דימלת לש המרב ולו, רקבמ אוה התוא הירואיתב קמעתהל דבכנה רקבמה חרט וליא
ךכ .ותמישרב גיצה ןתוא תולאשהמ קלח לע תולקב ומצעל תונעל היה לוכי ,תיגולויב המגמב
ותימדת לש היצקנופ הניא רוצי לש תודרשיהה תלוכי ןיווראד תיירואית י"פע לשמל
.ולש היחמה תביבסל ותולגתסה לש אלא ,"רפרפ ומכ שלח" וא "הירא ומכ קזח"כ וניניעב
היצולובאה ירקוח י"ע םיבשחנ "םישלח" םייח ילעבל המגודכ בתוכה רחב םהב םיקרחה אקווד
תוביבס ראשבו תוירבדמב םיקרח אוצמל ןתינ ,ןכאו ,הביבסל תמלשומ תולגתסהל המגודכ
םיקרחה יכ החנהה .דורשל תוחילצמ ןניא רתוי תובכרומ םייח תורוצ ןהב תוניוע הייחמ
תוחפ אל הריבס ,הביבסה יאנתל רתויב המיאתמה םייחה תרוצ םתויהב הלא תומוקמב םידרוש
.יהולא וצ לש וחוכמ םש םיאצמנ םה יכ החנההמ

הניא םיקדייח ינז לעו םדאה ינב לע תופורתה תעפשה ןיב בתוכה השועש האוושהה םג
לצא העיגפל רישי ןפואב הפורתה המרג דימודילאתה יעגפנ לש הרקמבש דועב .תיטנוולר
םיקדייח תולגתסה לש הרקמבש ירה ,םהלש יטנגה רמוחב ימיכ יוניש הרציש ךכ י"ע םירבועה
יטנגה םנעטמש הלאל טרפ םיקדייחה לכ תא הדימשמה תנייוע הביבס הפורתה הווהמ ,הפורתל
הלא םיקדייח .הפורתל תודימע םהל הנקמה ןפואב ,(היצאטומ =) ראשה לשמ טעמ הנוש
תופורתה ינפב דימעה ,שדח םיקדייח ןז חתפתמ ךכבו םהיאצאצל תודימעה תנוכת תא םיריבעמ
.תומייקה

Darwin

םיכפוה ססמער לש ותבכרמ ילגלג תא הירוטסיהה ךלהמב תוארל וניכז אל יכ םנמא ןוכנ
וניא תולגעה ילגלג לש הייברה ךילהתש םושמ קר תאז ךא ,םמצע תוחוכב סדצרמ תינוכמל
.רתויב ןטקה טרפל דע וירוהל המוד אוהשכ דלונ לגלג לכו, תויצטומ תוחתפתה רשפאמ
בשחמ תוינכות םיחתפמ תיתוכאלמה היצנגיליטניאהו םיבשחמה םוחתב םינעדמ ,תאז תמועל
ידיב ןיא םנמא .תיעבט הרירבו תויצטומ, הייבר לש ךרדב תורחא תוינכות תורציימה
ןו לש ורויצ ריחמ םע ותוושהל תנמ לע הלא םיטקייורפב עקשומה םוכסה לדוג לע םינותנ
,םדא ידיב ובתכנ אלש תונושארה תונכותה קושב ועיפוי וב םויב יכ ינרובס ךא, ךוג
תוכרעמל םיממוד םיצפח סיסב לכ אלל הוושמה ,הז שמושמ ןועיטב שומישה ףוס ףוס קספיי
.תויגולויב

קוח חיננ אלו ,היגולויבה םוחתמ הירואית אקווד יכ ךכל הביסה תרווחתמ המישרה ךשמהב
םוימ ,הפקתוה היצולובאה תיירואית .רקבמה לש ובל תמושתל הכוזש וז איה ,הכישמה
רשאכ .םתנומא ןיבל הניב הרואכל הריתס םיאורה תונוש תותד ינב י"ע ,הנושארל המסרופש
תא לולשל דעונש השחמה יעצמא םלועה תאירב רופיס היה ,םינש יפלא ינפל ך"נתה בתכנ
םיארבנכ עבטה ינתיא לכ תא גיצהש ךכב ,םילילאה ידבוע י"ע עבטה תוחוכ תהלאה ןויער
,הטשפה רשוכו הלכשה לעב ,ונתפוקת ןב םדאמ .תיתימאה תוהולאה י"ע רתויב רצק ןמז ךות
. טושפכ ותאירק רשאמ האירבה רופיס לש רתוי הקימעמ הנבהל תופצל ןתינ

רפסמ םיעודי ,םיהולא לש ומויק תלאשב עירכהל ורמייתה אל םלועמ עבטה יעדמש תורמל
ירקיע ןיבל עבטה יעדמב תוילגת ןיב הרואכל הריתס האר םיקפוא רצ יתד דסממ םהב םירקמ
(רוחיאב) הלבקתהש רחאל תילותק - תירצונה הנומאה הטטומתה אל ,ונלוכל עודיכ .הנומאה
ןב םחנמ חרט ול יכ ינחוטב .שמשה ביבס תבבותסמ ץראה יכ ואלילגו סוקינרפוק לש םתרבס
ןיבש הרואכל הריתסה תא בשייל היה לוכי ,תיתד הנומא ילעב םינעדמ רפסמב ץעייתהל
וניאש םוחתב תקסועה המלש המישר תביתכל שרדיהל ילבמ היצולובאה תרותל תיתדה ותנומא
.ול רכומ

Hofesh - articlesףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא