םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Hofesh - articles

םיהולא לעו היצולובא לע

"שפוח" רתאב יתדה רקבמל םעונמ בתכמ

תילגת לע ויארוקל רפיס 23.9.99 םוימ "תונורחא תועידי" ןותיעה
ילכ ואצמנ :ןדריה קמעב יגולואיכרא רתאב תימלוע תובישח תלעב
ןוילימ יצחכב המידקמ תילגתה .הנש ןוילימ 2 ינב שונא-ינב לש הדובע
"ץראה" ןותיעו .לארשיב ןומדקה םדאה לש הנושארה ותעפוה תא הנש
ינב םימודק םיליפ ידירש ופשחנ רתא ותואבש ,רפסמ 17.9.99 םוימ
.הנש ןוילימ ינשכלכב לבא ,ךתנומא תושגרב עוגפל אל יאדווב ,רקי יתד ארוק ,ךתד תא רימהל יתנווכב ןיא
םייחה ילעב ,םדאה תוחתפתהל םירושקה הנש ןוילימ 2 ומכ םירפסמ לע ארוק ינאש םעפ
,תרשפתמ יתלבה תיתדה הנומאב ,תיטמוטוא טעמכ ,רכזיהל אלש לוכי אל ינא ,וללכב םלועהו
הנומא ןיב לודג לדבה שי .עשורמו סג יעדמ רקש לאכ וא לבה לאכ ולא םיאצממל תסחייתמש
,וילע הבוח וליפאו ,יתדה םדאל רתומ ,הנומאל רשק לכ ילבש ,רובס ינאו ,עדי ןיבל
הנווכ תמייק םא ."תדו הנומא" םניינעש םירצה םיאשונל רבעמ םג ותלכשה ביחרהלו דומלל
וא ,םייתד םניאשל םייתד םירוביצ ןיב "ףותישו הווחא"ל ,"סויפ"ל עיגהל והשימ בלב
.עדיה ךרד תרבוע םשל ךרדה - (םויכ הנפואבש הלימ) "תורבדיה"ל קר וליפא

דוחייב ,תישונאה הבישחה חווט תא ליבגהל - תד לכב - יתדה דסמימה הסנמ הביס ילב אל
תדה דצמ ןגוה ןוצר ןניא ךכל תוביסה .וירבח לש תימצעה הטלחהה תוכז תאו תרוקיבה תא
םלועל "ותחירב" תא עונמל ךכבו ותלכשה תא ליבגהל תנווכמ הפיאש אלא ,טרפל רוזעל
ןימאמש ימ לכ בייח עודמ ?הנומא ןיבל עדי ןיב רשקה המ !לבח המכ .תומוחל ץוחמש
עוגפל םילוכי ימ וא המ יכו ?רחא ןווכמ אבש רוא-ביבש לכמ שושחל םיהולא לש ומויקב
?לוכי לכהו םוצעה ,לודגה םיהולאב

ינאשכ - ךניבל יניבש וז החיש ךרוצלו ,"םיהולאה" לע חוכיווה תא ,עגרל חיננו אוב
ןכא םיהולאה"ש ,החנהה תא לבקל ןכומ ינא - רושיגהו תורבדיהה ךרד תא םישפחמ התאו
ודובכב םיהולאש ,ןימאהל םיהולאב ןימאמש ימ בייח עודמ :םדא ןב ,יל דיגת זא ."םייק
םיבוטה וידבע תא החניה ,ויפ לבהב ילוא ,וידי ומבש וא ,הרותה תא בתכש אוה ומצעבו
וא ,םדאש ,הדבועב שי לוספ המ ?ומויקב הנומאה םצעב ךל יד אל םולכ ?ורובע התוא בותכל
?תיהולא היהת הייפכה ובש ,בצמ רוציל שקבמ התא ?הרותה תא ובתכש םה ,םדא ינב רפסמ
.בותכה טסקטה םע שפוח יל ןתתש יאנתב ,הז תא םג לבקא ינא ,רדסב


ןיוורד סלר'צ
(1809-1882)

;יטירב עבט רקוח
םייחה םירוציה לכ לש םתוחתפתה ןויער הגוה
.תיעבט הרירב תועצמאב
."םינימה אצומ" םסרופמה ורפס תא םסריפ 1859-ב

,הפירח תקולחמ וררוע ויתועד
.יכ"נתה האירבה רופיסל הריתסב ודמע ןכש
Darwin

תוא" העיפומש עגרבש םושמ ?"םיבותכ םייהולא םיטסקט" לש הז סדרפל סנכנ ינא המלו
רבדב האור ןימאמהשכ ,תויעבה תוליחתמ ,ריינו ףלק לע הבותכ וא ,ןבאב הקוקח "תיהולא
אל ןימאמ וניאש הזו ,("ןויליגה תשודק לע רומש" האר) התותימאב קפקפל ןיאש "השודק"
אלו די הזל ןיא" םהילע תרמוא ילש הינלופה אמאהש ,םירבדב ןימאהל רשפא ךיא ןיבמ
,םינש יפלאו תואמ ךשמב ,בשחל םיבוט םידוהי וררג תויצלופינמו םיבושיח המכ ."לגר
יתמ והשימ ידיב בתכנש והשמ ללגב ,רקיע הז היה ומכ ,םיהולאה ידיב םלועה ארבנ יתמ
ארב ,םיהולאה ,אוהש - םיהולא לש ומויקב ןימאמש ימל ףיסומ הז המ !והשלכ ףלק לע אוהש
תנומש ינפל אלו ,םינש םיעבשו תואמ עבשו םיפלא תשמח ינפל ,קוידבו ,אקווד םלועה תא
העברא ינפל םלועה תא ארב םיהולאש ,לשמל ,תעדל ךל עירפמ המ ?ףלא םירשע וא ,םיפלא
ונייהשכ ?ותוא םיצעמ אקווד הז ילוא וא ,םיהולא תא דמגמ הז םאה ?םינש דראילימ יצחו
הז ?רתוי לודג םיהולא הזיא :דיגת זא .רתוי לודג ימ לש אבאה ,וניניב ונבר ,םידלי
?הנש 4,5000,0000,0000 ןב אוהש הז וא ,הנש 5770 ןב אוהש

ארב םיהולאש ,החישקה הסריגב קובדל ילע עודמ ,םלועה תא םיהולא ארב יתמל רשק לכ ילב
?רתוי בוט םיהולא תא השוע הז םאה ?דרפנב רוציו רוצי לכ ,וידי ומב לבת-ירוצי לכ תא
תא ארב םיהולא היפל ,השימגה הסריגה תא לבקל אל עודמ ?רתוי רשכומ וא ?רתוי םכח וא
.הדוקנ .ייא.נא.ידה תא םג ארב םיהולאה םלועה תאירב תרגסמבשו .הדוקנ ,םלועה
םישדח םיטירפ רצויו ,ותרוצ הנשמ ,ומצע לפכשמ ,רחא וא הזכ יהולא וצב ,.ייא.נא.ידהו
םע גוודזמ םדאהשכו ,"םיהולאה לש ויפכ ריצי" אוה םדאה םג ירה ?ךכב ער המ .ומצע לשמ
הניחבמ "רומג רדסב" אוהש רבד הזב האור תדהו ,םישדח םירוצי םירצוי םה ,םדאה-תב
?לדבהה המ זא .תינומא

,םירוצי ינוילימ ובו םלוע ונל שי :"ונל שי המ" - םיששגה ורמאש ומכ ,הארנו אוב זא
םידירש םכותבו ,םיעלסו המדא ,עבט ירמוחו ,םיחמצו ,םלועה ןמ ולכש םינוילימ המכ דועו
,םוקי שי ביבסמו .םינש יצחו דראילימ העברא ינפל לש רבעהו לומתא לש רבעה - רבעה ןמ
.(רוחש הז הלילב ,םויב) לוחכ הזכ שי שארל לעמו ,ףוסה תא ול םיאור אלש ,לודג ארונ
טלחהב לכה ןאכ דע .םיהולא בשוי םימשבו ,"םימש" םיארוק שארל לעמש הזה רוחשה-לוחכלו
םא ."לופונומ" םידליה קחשמב ומכ ,הלחתהל רוזח - "ןכ" ךתבושת םא ?תויעב ךל שי .רדסב
.היצולובאל ךישמנו אוב - תויעב ךל ןיא

,דחפמ םיצלפתמ םה דימ ,ףוק לש םוליצ םיאור קר םידרחה !הדיחפמ הלימ וזיא .היצולובא
הארונה הלימה תא הלעמש ימ לכ תא םיפדגמו םיפרחמ םהו ,הלעמ סבקב םילוע םתביק יצימ
שיא !תויוטש ?ףוקה ןמ דלונ םדאהש רמא והשימש ךל רפיס והשימ ?הרק המ .ויתפש לד לע
לע רביד ןיווראד .ירמגל רחא רבד רמא ןיווראד .ןיווראד אל םג ,הז תא רמא אל
ןמזב ,םיהולאה זא ?בגשנה םיהולא לש ומויקב עוגפל היצולובאה תבייח עודמ .היצולובא
ידמ רתוי הז םאה .היצולובאל תיגולויבה תיתשתה תא םג ארב ,םלועה לש האלפנה הריציה
?וליבשב ליד-גיב


Darwin

(Emphedocles) סלקודפמא ינאיליציס-ינוויה ףוסוליפה רבכ .ןושארה היה אל ןיווראד
רפסמ הלעה אוה רתיה ןיב .עבטה יעדמ לע םיניינעמו םיבר םירבד ,הנש 2500 ינפל ,בתכ
ינפל ,זא םג וא) םויה םתרוצכ עבטב ורצונ אל םייח םירוציש - תחאה :תומיהדמ תוחנה
ארק םהל ,םירחא םירוצי וחתפתה םהמו ,םיתוחנ םירוצי םהל ומדקש אלא ,(הנש 2500
לש עבטב םתעפוהש - הינשה .רמא אוה ךכ .ודרש םקלח ,ודחכנ םקלח ."םיטנאיראו"
הרוקש המ ןיבל םייוסמ רוצי לש העפוהה תוירקמ ןיב רשק ןיאו ,תירקמ איה םיטנאיראוה
בוט אל הלאה תוחנהה לכב המ :םיהולאב ןימאמש ,התא ,השקבב יל דיגת זא .ךשמהב ותא
,ןיזנב םש ,'ץיווסה תא קילדה ,םינש דראילימ 4.5 ינפל םלועה תא ארב םיהולא ?םיהולאל
דלי גהנתמש ומכ קוידב גהנתמ אוה ,דלונ םלועש עגרמ !ךרדל הדייהו - תושוודה לע ץחל
,ןאכ חילצמ - םלועה םג ךכ ?ןוכנ ,םיהולא לש האלפנה ותריצי ירפ אוה דלי םג ירה -
לכ ,עוריא לכו רבד לכש הבוח שיש ,בשוח התא עודמ - הלכמו בינמ ,סרוה ,רצוי ,םש לשכנ
ויפכ יריצי אקווד ויהי בער ןת לש הללי וא עבש בלכ לש קוהיש לכ ,הקד לכו םוי
רבכ !ער םג תויהל לוכי הז לכ ירה ?בוט הזש דיגהל הצור התא ?םיהולא לש םיידעלבה
.רחאל ער תויהל לולע דחאל בוטש המש ,"שפוח" רתאל בתכמ ובתכש "םיסדנהמ"ל יתרבסה

,םינהוכל !תקדצ ,הפי .בוט דימת אוה םיהולא לש הזה רודיסה םימייוסמ םישנאל קר
קוהישו קוהיג לכל יארחא היהי םיהולאש דאמ בושח הלא לכל !םישיוורדלו םירמכל ,םינברל
ומלועב תחדינ הניפ לכב השוע ונניאש וא םדא השועש לדחמו היישעו העיגנו המחגו המהנו
הזמ םיבוג םהש םושמ ,וייח תונש 120 לכב הנשב םימי 365 הממיה תועש 24 ךשמב טקה
,םידגסימב ,ןקיתאווב שי בהז המכ הארת !ףסכ לש הטחוב הז !תולמעב לזלזת לא .תולמע
לכ המ ?ךל לבא .םהינימל תובאבהו הידבועה לשו לודגה ןהוכה לש דופאה לע ,תסנכה יתבב
?םדא-ןב ,ךל ןתונ הז

ם"במר ידוהיה אקוודש ,וטסירא ,דחא ינווי דוע היה .םיפסונ םיבר ואב סלקודפמא ירחא
תשרות" לש ןויערה תא חתיפש ,רחואמ רתוי הברה ,יתפרצה קראמאלו ,תובר ונממ עפשוה
תולוכי םייוסמ רוצי לש םייחה ךלהמ ךשמב תושכרנש תונוכת ויפל - "תושכרנ תונוכת
,לשמל ,הלימה תירב .ןבומכ ,בצמ לכב אלו ,הנוכת לכ אל .םיאבה תורודל השרותב רובעל
םלזמ והז .תשכרנ תיתשרות הנוכת הכפה אל ןיידעו ,םינש יפלא תשש וא תשמח רבכ תעצובמ
שיאה הילגנאב עיפוה ,תמדוקה האמה עצמאבש דע ?םיסנרפתמ ויה הממ תרחא ,םילהומה לש
?ןיווראד רמא ,םצע ,המ .ןיווראד סלרא'צ :םויאהו ארונה

רשק אללו ,םינרמש םהש ,םדאה ינב תיברמ םע הרצה .םיירוקמ םינועיט ינש הלעה ןיווראד
לש ורוד ינב זא .םייתד םהשכ םייתעבש ןוכנ הז .םישדח תונויער םיבהוא םה ןיא תדל
ןושארה ןויערה .בישקה תאז לכב םהמ קלח לבא ,רמא אוהש המ תא ובהא ךכ לכ אל ןיווראד
,היה ינשה ןויערה .הל המדקש תיגולויב הדיחיב הרוקמ עבטב תיגולויב הדיחי לכש ,היה
הדיחי לכ לש םינושה םינימבו עבטה ירוציב םילחש םייונישה לע חקפמש ןונגנמ םייקש
."םיהולא" הזל ארקת ידצמ ."תיעבטה הרירבה ןונגנמ" ול ארק ןיווראדו ,תיגולויב


Darwin

תיירפס ,"DNA-ה דע ןיווראדמ :היצולובא" - רוארג ןד ר"ד בתכש אירקו ןטק רפסב
ןומה אוצמל לכות - 1997 ילוי ,ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוה ,תרדושמה הטיסרבינואה
:אורקל ךל יאדכ לבא ,ןאכ םהילא סנכנ אל ינא םוקמה יצוליא ללגבש ,םיטרופמ םירבסה
.ןכ אקווד םיהולא לבא ,אל םינברה ילוא .אורקל תושר ךל ןתונ םיהולאש ענכושמ ינא
אלו ,עבטב ארב אוהש םיברה םירמוחב ןיינעתמ (ןיפיקעב) ויפכ ריצי ,התאש ,חמש םיהולא
.הלגעל םותר סוס ומכ םייניעה דיל תומיסח םע ץורח םלתב ךלוה םתס

.ןיווראד ראיתש תיעבטה הרירבה לע רוארג ר"ד רפסמש הממ תחא המגוד קר ךל איבא ינא
:(םיהולאל שודק גח לכב וינומהב םילסחמ ונחנאש הז) ןויפרקהמ המגוד לטנ רוארג ר"ד

םיעיגמ ויה הלש םיאצאצה לכ ול .םיציב ינוילימ המכ הייח ךלהמב הליטמ ןויפרקה תבקנ"
לקשמה היה הנש 50 -מ תוחפ ךשמבש ירה ,םיציב ינוילימ םיליטמ םה םג ויהו ,תורגבל
ןולח חותפל ונלש תלוכיה .םוקיה לש ולקשמ לע הלוע םלועב םינויפרקה לכ לש ללוכה
לש תעצוממה תודירשהש ,הדבועה ןמ תעבונ תיבה ךותל ונל וכפשיי םינויפרקש אלב רקובב
."דאמ הכומנ איה עבטב םימזינגרוא

?ארונ ךכ לכ תמאב הז ?הז לע בשוח התא המ :התא יל דיגת - םינברה תא עגרל בוזעת
."תיעבט הרירב" - ראית ןיווראדש המ םיארוק הזל זא !ןוכנ ךכ לכ תמאב הזשכ דוחייב
לביק ?רדסב הז וישכע - תיעבטה הרירבה תא םג ארב םיהולא - םויה ונלש תיסיסבה החנהב
?האלמה תורשכה תא

שוחב ,האלפנה תונרקסה תנוכתב ,עבטב ולש תוננובתהה רשוכב התיה ןיווראד לש ותלודג
תונקסמ לש (שדחמ היינב) הזיתניסה לשו (םיאצממ לש חתנמ ןויד) הזילנאב ,תרוקיבה
ירה - םיהולאש תונוכת ןה ולא לכ .תויתריציבו תרוקיבב ,הבישחב ,םיאצממ לע תוססובמש
זא .ןיווראדב םג .םדאב ארב - עגרל תוחפל ,ומויקב הנומאב ךתא ונחנא ןאכש ונמכסה
הבישחל םתוא הנבו שלו בציע םג אוה אלא ,תונויער איצמהו בשחו לכתסה קר אל ןיווראד
,ןיווראד לש ויתונקסממ קלח לע םירערעמש םיבר םויה שיש ,קדוצ התא םנמא .תינרדומ
לע רערעל הסנמ ,תקסופ יתלב הריקח בייחמ ותוהמ םצעמ עדמה :עדמה לש ותלודג יהוזו
.ןמוקמב "תושדח" תודבוע שפחלו תומייק "תודבוע"

הרירש עדמב "תמא" .הכרפהל תדמעומ איה דימ ,תאצמנ איהש עגרמ "תמא" ."תמא" ןיא עדמב
םע היעב םוש ןיא .המוקמ תא דימ סופתתש ,הנממ הבוט תמא האצמנ אל דוע לכ תמייקו
.רתוי "תויתימא" ,תורחא תוחנה ןמוקמב הנגצותש יאנתב ,ןיווראד לש ויתוחנה רוערע
קר שי ארקמה ירופיסב .תויעדמ תויאר ןניא ארקמה ירופיס לע תוססובמש ,תויתד תונעט
."השודק" וב ןיא םגש אלא ,תטלחומ "תמא" וב ןיאש קר אלש ,עדמב הפיש המ ."השודק"
שיא" םוש ילבו "השודק" ילב תויחל יל בוט ארונו ,םויאו ארונ רבד הז "השודק"
."שודק


Darwin

סיסבה ,ןיווראד לש הירואיתב "םיקויד יא" וא םירעפ שי םא םגש ,תדמלמ תואיצמה
רקבל םיברמ םהש ,םיינוליחכ םייתד ,םיבר םדא ינב םע הרצה .ןוכנ אוה ותבישחל ינורקעה
המ ."ךרעב" קר םיעדוי םהש וא ,תוריפ קרמב רומח ומכ םהב םיניבמ םהש ,םיאשונב ןודלו
ןעט אל ללכב אוה !תטלחומ תוטש .ףוקהמ דלונ םדאהש רמא ןיווראדש ?יתדה ןימאמה ןעוט
םיפוקה תוחפשמו םדאה תוחפשמש ,איה תיגולויבה החנהה !ףוקמ דלונ אל ללכ םדאהו ,תאז
תא ארב ,וניניב םכסומכ ,םיהולא .םינוש םינימ ולצפתה ונממ ,ףתושמ םודק רוצימ םאצומ
תועש דבע ולש .ייא.נא.ידה ךכ רחאו ,ול םדקש םודקה רוציה תא וא ,םודק רוצי ותוא
,(!םא-א-תס - ןיווראד םשה אב ןאכמ ילוא) םיניוואד תצק השע ,םשו הפ ערפתה ,תופסונ
םדאה ,םדאה יפוקו ,תחא תרשרשב םיפוק - םינוש םירוצי ורצונ תאזה תוללותשהמו
תויוללותשה רחאלו .תורחא תורשרשב וא תרשרשב ,םירחאו יניקפה ,יתילמרכה ,ילטרדנאינה
הזל ןווכתמ ינא .בשוחה םדאה ,סנייפאס-ומוהה ,ונחנא ונרצונ .ייא.נא.יד-ה לש תופסונ
. . .בשוח תמאבש

23.9.99 םוימ "תונורחא תועידי" ןותיעבש םושמ ?הז לכ תא ךל רפסל יתלחתה ללכב המל
ילכ ואצמנ :ץראב ןאכ ,ונלש ןדריה קמעב יגולואיכרא רתאב תימלוע תילגת לע יתארק
ונעדיש המ תא הנש ןוילימ יצחכב המידקמש תילגת ,הנש ןוילימ 2 ינב םדא-ינב לש הדובע
,יתארק 17.9.99 םוימ "ץראה" -בו ,לארשיב ןומדקה םדאה לש הנושארה ותעפוה לע הכ דע
ידידי ,ךילע יתבשח זאו .הנש ןוילימ ינשכ ינב םימודק םיליפ ידירש ופשחנ רתא ותואבש
ללגב ,ליבגמ ךוניחו קפוא-תרצ השיג ללגבש ,ךכ לע יתרעטצה .דאמ ךניגב יתרעטצהו ,יתדה
רבד דיספמ התא ,תפסונ ,תרחא תורשפא דימעהל וא קפס ליטהל השרמ הנניאש תיתד החנה
לש תויפוסניאה :וב הנומא-יאל וא םיהולאב הנומאל רשק םוש ול ןיאש רבד ,םייחב רדהנ
לש הרישי הדלות םהש ,רקחמהו הבישחה חותיפ ,םתוא הוולמש תוננערתההו םישודיחה ,עדיה
?רכוז .םיהולא ידיב ארבנש הז ,עבטה .ונינפב חתופ עבטהש המל ףשחיהל תונוכנו תוחיתפ

לארשי ץראב יחש ןומדקה םדאה לע ,ןיווראד לע ,היצולובאה לע ךל רפסל יתיצרש המ הז
,ךכ לעו ,םינש יצחו ןוילימ ינפל ןאכ רבעש םיליפ רדע לעו ,םינש ןוילימ 2 ינפל
םארב עבטה םא ןיב ,הלאה תודבועה םעו הז םע הז הוולשבו םולשב תויחל םילוכי ונינשש
.אידג דח לע חספ לש הדגהב ומכ ,םארב עבטהו עבטה תא ארב םיהולא םא ןיב ,תורישי
!"שפוח" רתאב תוארתהל


Hofesh - articlesףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא