םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


גוגמו גוג תמחלמ תא עונמל ךיא
(רשפא יא הנממ לצניהל יכ)

לט ימולש תאמ

רכוז ינא .הנפואל "גוגמו גוג תמחלממ לצניהל ךיא" תואצרה ורזח הנורחאל
תוצעומה-תירב תנידמשכ דוע ,הז םש תאשונה קחצי ןונמא לש תטלק האציש
תשמשממה גוגמו גוג תמחלמ לע אבנתה קחצי ברה .הלית לע הדמע תיטסינומוקה
12-ל זמר ,אירטמיגב 12 הז - ג"וג :החכוהל אירטמיגב רזענ ףאו ,האבו
תושונאה בור תא ודימשי ברעמה תונידמ םע ןתמחלמב רשא ,השרו תירב תונידמ
,םתנומאל םידרח ,'ה ירחבנ ,דבלב םיקידצה ?םייחב ראשיי ימו .ימוטא קשנב
ישבוח תא קחצי ןונמא הנכמ ךכ) "םינוליתד" אל וליפאו ,םינוליח אלו
.(תוגורסה תופיכה

דוע סחייתא אל ןכ-לע ,שדקמה-תיב ןברוח רחאל האובנ הנתינ ימל רמאנ רבכ
ךותב םוקמ-הארמ ,דדוב םוטפמיס איה המצע תטלקה .קחצי ברה לש איהה תטלקל
תותד שולש לכ לש גוגמו גוג ןוזח איה תיללכה הנומתה .תיללכה הנומתה
ןיעב שממ ונחנאש איה הלודגה היעבהו - םאלסאהו תורצנה ,תודהיה - םהרבא
.הרעסה

תמאב אל תותדה" :יאדוול בורק עמשאש תונעטל סחייתהל שקבמ ינא תישאר
"םיינוציק המכ לש םישוריפ קר הלא" ,"םולש תרחוש תד םאלסאה" ,"הלאכ
תד ןיאו ,התרטמ םצעמ המחלמ תרחרחמ תד ןיאש בטיה עדוי ינא ,ןכבו .המודכו
לש לצאנה ןוזחב תוכמות תותדה לכ יכו ,ןאכ ונתויה תילכת תא המחלמב האורה
םולשל תדחוימ החסונ שי וללה תותדהמ תחא לכלש קר איה היעבה .ימלוע םולש
םאלסאהו תורצנה ,תודהיה ,רמולכ .הל ץוחמש הלא םע דחא הנקב הלוע הניאש
.אלש הלאל יובאו - ןהיכרדב םיכלוהש הלאל קר בטימה תא תוחיטבמ

יתיכז רבעשל ד"בח דיסח רותב .תיחישמה הפוקתה לע הברה התע םירבדמ תודהיב
ברה לש "םייח םיהולא ירבד" יטקלמ דוחייב ,הז אשונב תואצרה ללש עומשל
רשאב םיקלחנ תיסקודותרואה תידוהיה תדה ימרזש םגה .'ץיבאבולמ יחה-תמה
םיעד-תומימת תמייק ,חישמה אוב ינפל אל וא תימוטא המחלמ היהת םאה הלאשל
ושרוי םימעה ראשו ,תיחישמה הפוקתב ירקיעה חיוורמה היהי לארשי םע יכ
ויהי יכ םידוהי-אלה לכל הז אוה ריהזמ דיתע ןכא .ויתרשמ רותב םייקתהל
"יהולא" רבד םוש וב ןיא הזה ןוזחה .דחא םעל - ךכ לע וחמשי ףאו - םיתרשמ
םלוכש "התיכה ךלמ" תויהל תיתודלי היזטנפל תפלאמ אמגוד אוה - דחוימב
.וביבס םירכרכמ

תויונערופהו תונוסאה לע ,השדחה תירבב דואמ הרורב תינוויב ,בותכ תורצנב
לע ול לבח ,חישמה אוה ושיש ןימאמ וניאש ימ .ושי לש ובוש ינפל ואוביש
םונהיגב ןוכשי ותומ ירחאו ,גוגמו גוג תמחלמב םיסבומה ןמ היהי - ןמזה
(והנחמו ןטשה) ךשוח-ינב ןיבל (והנחמו ושי) רוא-ינב ןיב המחלמה .חצנל
.ןודגמרא תינוויב ארקנ רשא ,ודיגמ רהב להנתת

Tel Megiddo

ודיגמ לת
(Armageddon תינוויב)

ו"יו - תיברעב "'גו'גמו 'גו'גאי") גוגמו גוג תמחלמ לע ןוזח שי םאלסאב םג
אצאצש םינימאמ םיעישה יכ ףא ,םימלסומה לצא םג ,ןכ) ושי ,חישמה .(הקורש
- לא'גד-א לש ויתוחוכב םחליי ,(חישמה היהי דמחומ איבנה לש ודוד-ןב לש
יאנוש םידוהי לש ןמאנ אבצ ול היהי ,בגא ךרד ,הזה לא'גד-א .טסירכיטנאה
הביהרמה הריחבה םילילאה ידבועלו םיטסיאיתאל ןתנית ןוחצינה ירחא .הללא
הלא) םייחב וראשיי רשא םירצונהו םידוהיהו ,תוומ ןיבל םאלסאה תלבק ןיב
,"המ'ד-א להא" - ןגומ דמעממ ונהיי ("ותדו הללא דגנ המחלמ"-ב ומשאוה אלש
וכז וללה "םינגומ"-ה םירצונהו םידוהיהש ריכזהל שי בגא ךרדכ .תוסחה ינב
ןמיתו ןאריא יאצוי םינקז םידוהיש יפכ ,"םהיניגמ" גצמ םעפ ידמ תוללעתהל
.רפסל םיעדוי

;תושונאל גושגשו םולש לש הלודג הווקת הבוחב תאשונ חישמה תפוקת ,םוכיסל
דצב תויהל תושונא התואל יאדכ - "םניח תוחורא ןיא" יכ דמלמה רבד - לבא
לאה תאמ הרמו הער ותירחא היהת ןוכנ-אלה דצהש ינפמ ,ןוזחה לש ןוכנה
...רוחבלו הנוכנה איה שולשהמ תחא וזיא רמהל קר םכילע .םוחרהו ןמחרה

לכ לצא תיחישמה הפוקתהו גוגמו גוג תמחלמ לש הזה המודה ןוזחה לע יתארקשכ
רסומל תופיטמכ ןמצע תא תוקוושמה תותד ךיא יתאלפתה ,תותדה שולשמ תחא
("םיפוקהמ חתפתה אלו ,םיהולא םלצב ארבנ םדאהש םינימאמ ונא") הלמחו
הלא תותד ,רזומ רבדה עמשייש המכ דע .וזכ תומיטאו תוירזכאל תולגוסמ
ומכ שממ ,תונויער .יתפומ ןפואב תיטסיניוורדה היצולובאה תא תוחיכומ
איה תותדה לש הרטמהו ,רשפאה לככ תבחרנ הזיחא תיינק לע םיקבאנ ,םינג
קר" הלש תמוסרפב הזירכמה הרבחה ומכ .םירחתמה לכ תקיחמ - לופונומ תריצי
תלאושה הרבחהו ,"םייניעב ךילע ודבעי םירחאה - ךכו ךכ לבקת ונלצא
תותדה םג ךכ ,תורחת לסחל ידכ תונטק תורבח הנוקו תרחא הרבחמ תונויער
תורצנה .תורחתה תא םצמצל ידכ הטיחסו הפיחד לש םינונגנמ ןכותב תוללוכ
לש היגולואידיאה - תטלחומ תימלוע הטילש ןתפיאשש תותד ןה דחוימב םאלסאהו
.ןטרסה את

תמאב המ

רשפאו ,(!סרפב תוכזל 3 ךותמ 1 לש יוכיס) תותדה שולשמ תחא לע רמהל רשפא
המ ,גוגמו גוג תמחלמ ץורפתו היהו :הרמה תמאה יפל תכללו םייתואיצמ תויהל
:םכל רפסא ?הרקי תמאב המ תעדל םיצור ?הרקי תמאב

םניאו ץוציפה חווטב םיאצמנה לכ ,תויניערג תוצצפ ןהיניב ופילחי תונידמהשכ
הרקמב) םירוסייבו טאל וא (בוטה הרקמב) דימ ותומי הנירק ינפמ םינגומ
וא ,ותוירסומב ,וייח ךרדב ,םדאה לש ותנומאב יולת וניא רבדה .(בוט תוחפה
תדימו דקומל תיזיפ הברק לש שידאהו רקה ןותנב קר אלא ,המוד םרוג לכב
קר וא ,םירצונ קר וא ,םידוהי קר ויהי אל םייחב םיראשנה .הנירקל הפישחה
לזמ-ינב וא םיחקיפ םתוא אלא ,איהש תד לכמ םיבוט םישנא קר וא ,םימלסומ
.תוצצפה תתיחנ ינפל ימוטא טלקמל סנכיהל וקיפסהש

Atomic Bomb

!יתוא םתקחצה ?גושגשו םולשמ ונהיי ?םייחב וראשייש הלא דיתעל רשאב המו
היצזיליוויצה תא תונבל וסניו םיטעמ ןוזמ יריישו םינבאו םיצע וטקלי
.ןבאה תפוקת לש המרמ רשייה תישונאה הירוטסיהה תא שדחל - שדחמ תישונאה
אל ,םיתמה תייחת אל ,םיעשרל טפשמ אל ,שדקמ תיב אל ,קדצ אל ,חישמ אל
המל ללכב המוד אל .ומקשל םיסנמ םישנא ץמוקש ברח םלוע קר - גושגשו םולש
יטרס ינשב םיאורש העווזה תוארמל דואמ המוד אלא ,שדוקה ירפסב בותכש
.גשומ תצק םכל היהיש .רגנצרווש דלונרא לש Terminator

הרוחשה הפגמה ימיב עשרל קידצ ןיב הנחבא התייה םאה ;ןיטולחל יעבט םוקיה
וא ,םינמראה חבטב וא ,םיניסב םילוגנומה ועציבש חבטה ימיב וא ,הפוריאב
?הירוטסיהב תקדוצ הנחבא אוצמל רשפא ללכב םאה ,םצעב ?הפוריא ידוהי תאושב
לאה תדובעל הלומעת םתרטמ לכש ,שדוקה ירפסמ לידבהל ,תיתימאה הירוטסיהב
וחינה .ןילאטס תא הקידצה תיטייבוסה תונותיעהש ומכ ותוא וקידצי ןכ לעו
ןוביר הלעמל ןיא :תרמוא הלוכ לכ .תיתימאה הירוטסיהב ושפחו שדוקה ירפסל
.רחא םדא תוכזב אלא לצינ םדא ןיאו ,ונילע טילש אלו ,ונל

!םהל ונימאת לא

?התוא םיענומ ךיא .התוא עונמל קר רשפא ;גוגמו גוג תמחלממ לצניהל רשפא יא
'חישה .שדוקה ירפסו תדה ישנא לש םהיתוחטבהל תונקפסב םיסחייתמ ,תישאר
תאז השוע אל אוה המל זא ?"תולותב 72 לבקתו הללא ןעמל גרהית" ,רמא
וניאר ,ןכ ?"החפשמה תרהט לע הרימשב יולת לארשי ןוחטב" ,רמא ברה !?ומצעב
לש םידרחה .םילשוריב לארשי תיב תנוכש יבשוי לע הנגה הרהטה תרימש ךיא
ומכ שממ ,בגא ךרדו) םינוליחה ומכ שממ ימאלסאה םויאל םיפושח לארשי תנידמ
.(ולוכ םלועה לכ לע המצע טילשהל תפאוש םאלסאה תד - םלועה ראש

ףאו ,םאלסאהו תודהיה ןמ עובק קלח אוהש ,הקיטילופו תד ןיב עשפנה בוריעה
ערה רוקמ אוה ,תוביציה לע םייאמ (תירבה-תוצראב דוחייב) ירצונה םלועב
תא רפשל ידכ ףושיכ ליטהל העצהה עמשמל קחצי ינויגהה םדאה ירה .תומחלמהו
,תוחורה לכל ,המל זא ?ןכ אל ,לגר תטישפ ףס לע הרבח לש ילכלכה הבצמ
חיטבת החפשמה תרהט לע הרימשה" יכ בר לש הרימאל וזכ שפנ תוולשב םיסחייתמ
רמוא ינאו - הלאה םיביטימירפה לכל םינתונ המל !?"םיעוגיפ ינפמ ונתוא
הליפתל ןיא יכו ןיטולחל יעבט םויקהש עדוי ינרדומה םדאה יכ ,יביטימירפ
םהשכ םהלש תויזטנפב אנ וראשיי ?תואיצמה ייח תא ביתכהל - ללכ העפשה
זרבבו ןוטלשה ןסרב ,טנמלרפה תואסכב ךא ,םידגסמבו תויסנכבו תסנכה-יתבב
!תעגל םהל תתל רוסא םיפסכה

ימ לכ לע רמ לרוג רזוגה ,תותדה לש םולש ?םולש הזיא לבא ,םולש םיצור םלוכ
לגרודכה תצובק" לע רמיהש ימל םירוסייו תורצ ?"ןודעומב רבח" וניאש
יופינ אלל תושונאל םולש ותועמשמש ,ינוליח םולש ילוא וא ?"הדיספמה
אולכל ,לצרה ירבדכ ,ךירצ הינשה תורשפאה ליבשב ?םינפ אושמ אללו יתורירש
להנל תואיצמה תאו ,םהיניטקרסקב םילייח ומכ םהיתויסנכ-יתבב תדה ישנא תא
תפוקת היהת וז .םדא ותוא לש תישיאה ותנומאל רשק אללו תיתואיצמ השיג יפל
.תינוליחה חישמה
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא